راهنمای روزه داریی ش ج پ چ س د
4 3 2 1 
24 Apr 23 Apr 22 Apr 21 Apr
11 10 9 8 7 6 5
1 May 30 Apr 29 Apr 28 Apr 27 Apr 26 Apr 25 Apr
 
18 17 16 15 14 13 12
8 May 7 May 6 May 5 May 4 May 3 May 2 May
25 24 23 22 21 20 19
15 May 14 May 13 May 12 May 11 May 10 May 9 May
 
  31 30 29 28 27 26
  21 May 20 May 19 May 18 May 17 May 16 May
 


برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید