دعا به فرشته نگهبان مقدس

 

 

ای فرشتۀ مقدس که به خاطر روح ضعیف و زندگی پر محنت من ایستاده ای، من گنهکار را ترک مکن و به دلیل زیاده روی هایم مرا رها مکن. هیچ جایی برای حیله های شیطان نگذار که از طریق خشونت بدن فانی من، بر من تسلط یابد. دستهای ضعیف و ناتوان مرا نگهدار، و مرا در راه رستگاری هدایت نما.

بله، ای فرشتۀ مقدس خدا، نگهبان و محافظ روح و بدن رنجور من، ببخش همۀ مواردی که تو را در تمام ایام زندگی ام رنجاندم؛ و اگر در طول شب گذشته گناهی مرتکب شده ام، در طول این روز و در هر وسوسه دشمن از من محافظت فرما، که به هیچ وجه خدا را خشمگین نکنم. و دعا کن به خداوند برای من که در احترام و ترس او باقی بمانم، و آنچنان مرا بنا کند که مورد احسن رضای او باشم. آمین.