نماد ایمان

آکافیست به قدیس یحیای تعمید دهنده

 سرود آکافیست به خداوند محبوب ما عیسی مسیح
دعا به روح القدس
نماز صبح

مناجات نامه الهى
آکافیست به حامل خداوند

سرود نیایش به حامل خداوند

دعا به فرشته نگهبان مقدس

 

27-05-2018   صفحه ايجاد شد :

29-06-2018   صفحه به روز شد :