دعا به روح القدس

 

 

 شاه آسمانی، تسلی دهنده، روح حقیقت، که در همه جا حضور داری، و همه چیز را پر ساخته ای، گنجینۀ چیزهای نیک و دهندۀ زندگی؛ بیا و در ما ساکن شو، و ما را از تمام ناخالصی ها پاک گردان، و از روح ما محافظت نما، ای نیک مطلق. آمین

 

ای روح القدس، شاه آسمانی، شفاعت کننده، بیا و ما را تقدیس کن. (یوحنا 14 :17)

  ای روح هدایتگر، ما را بر مسیرهای عدالت هدایت نما. (یوحنا 14: 17)

 ای روح تعلیم دهنده، ما را به مانند کسانی که توسط خدا تعلیم یافته اند، قرار بده. (اول قرنتیان 2:13)

 ای روح راستی، اسرار ملکوت آسمانی را بر ما آشکار ساز. (یوحنا 14: 17)

 ای روح حکمت، چشمان عقل ما را باز کن تا بتوانیم چیزهای شگفت انگیز را از درون قانون تو دریافت کنیم. (اول قرنتیان 12: 8، مزمور 119).

 اى روح دور اندیش، نادانی را از ما دور کن. (دوم تیموتائوس 1: 17)

 ای روح یادآوری، همه مقاصد عالی مان را به یاد ما آور. (یوحنا 14: 26)

 ای روح تسلی دهنده، ما را در طول مصیبت های این زندگی تقویت کن. (یوحنا 14: 17)

 ای روح راستی، راستی را در باطن ما تازه بساز. (مزمور 51 :10)

 ای روح قوت، ما را در برداشتن صلیب روزانه مان تقویت کن.(اعمال 1: 8) 

 ای روح نور، تاریکی شب زندگی کنونی ما را روشن ساز.

 ای روح جستجوگر، که قلب و بدن را جستجو و بررسی می کنی، به ما وجدانی پاک عطا فرما. (اول قرنتیان 2: 10)

 ای روح سخن گو، از چیزهای نیک در قلب ما صحبت کن. (متی 10 :20)

 ای روح حیات بخش، اعضای بدن ما را که به خاطر گناهان فلج و مرده شده اند، احیا کن. (یوحنا 6: 13)

 ای روح پر کننده، قلب های ما را با ایمان، امید و عشق پر ساز. (لوقا 1: 41)

 ای روح نبوت، در این روزهای شریر و دشوار، سخاوتمندانه به ما نبوت عطا فرما. (اعمال 1: 16)

 ای روح فرزند خواندگی، ما را آنچنان بساز که از اعماق قلب مان فریاد برآوریم "ابا، پدر". (رومیان 8: 15)

ای روح آزادی، ما را از بت های معاصر آزاد ساز. (دوم قرنتیان 3: 17)

ای روح آگاه، ما را در طول ضعف های مان درک نما. (رومیان 8: 26)

ای روح شفاعت، با "ناله های ناگفتنی" به مساعدت ما میانجی شو. (رومیان 8: 26)

 ای روح محبت، درون ما قلبهایی که با عشق و سرسپردگی بتپد، ایجاد کن. (دوم تیموتائوس 1: 7)

 ای روح شاهد، در روز و عمرمان، ما را یک شاهد زنده عیسی مسیح قرار بده. (عبرانیان 10: 15)

 ای روح اصیل، پرستش واقعی خود را بر ما فاش ساز. (اول قرنتیان 12: 5)

 ای روح ماندگار، بیا و در بین ما ساکن شو. (اول قرنتیان 6: 19)

 

 ... و ما را از هر گونه آلودگی پاک ساز و روح ما را نجات ده، ای نیکخواه مطلق. آمین