شهيدان پارسى شيخ يعقوب ، و آزادانس و عبديوس شماس 

 

 

 

بزرگداشت ١٠ آوریل

 

در دهم آوریل سال ٣٨٠م ، قدیس یعقوب ، روحانی کلیسا ، قدیس آزادانس شماس و قدیس عبدیوس شماسى دیگر  در زمان سلطنت شاه شاپور اول ، پس از اعتراف  به مسيح كه هرگز در ایمانشان مردد نشدند شهید گشتند.

 قدیس یعقوب از شهر فارگاتا در ایران بود. این دو شماس از شهر پارسی بيت نسيرا بودند. آنها به دستور شاه شاپور دستگیر شدند و به مدت هفت ماه در زندان تحت شرایط بسیار سخت نگه داشته شدند. در این مدت ، فرماندار مجوسین آخوسکارگان سعی کرد تا این سه مرد را وادار کند که ایمان خود را تغییر دهند و خورشید و آتش را عبادت کنند. اما وقتی دید هر چیزی که می گوید نظر آنها را تغییر نمی دهد ، او آن سه مرد را تحت شکنجه دردناکی قرار داد. به طور مشخص تری ، به دستور مجوسین ، این سه مرد سرکه ای با مخلوط دانه خردل را در بینی شان فشاندند. وقتی که این نتیجه ای نداد ، این سه مرد را وحشیانه شلاق زدند و سپس بر روی ستونی چوبی بستند تا تمام مدت شب آنا باقی بمانند و یخ بزنند. صبح ، آنها قدیسین را از ستون ها پایین آوردند ، اما آن سه مرد هنوز در ایمان خود استوار بودند و حاضر به پرستش اتش و خورشید نمی شدند. با دیدن اینکه آنها هيچ فرق نكرده اند ، فرماندار مجوسین دستور داد كه  سر این سه مرد با شمشیر زده شود. به این گونه ، سه قديس روح خود را به خدا تحویل دادند.

پس از اعدام آنها، مردی که از شمشیر براى زدن سر قديسين استفاده کرده بود ، برای تمیز کردن شمشير خود به چشمه آبی رفت که آب شهر همسایه اربیل نیز از آنجا تأمین می شد. هنگامی که آب با خون مردان تماس برقرار کرد شروع به کف كردن و جوشیدن کرد. این پدیده حدود یک ماه پس از آن ادامه یافت که سرانجام چشمه آب پس از آن برای همیشه خشک شد.