ê   ê

باکره شهید بزرگ، قدیس کاترین از اسکندریه

قدیس یعقوب پارسی

شهیدان مقدس ایرانی آکیندینوس، پگاسيوس، آفطونیوس، الپیدیفوروس، آنمبودیستوس به همراه 7000 نفر دیگر. 

قدیس اسقف شاهرخ و 120 شهید پارسی

زندگی قدیس تِکلا

رسولان پطرس و پولس  

قدیس فاتینا، زن سامری

قدیس جان (ایوان) روسی

قدیسین کنستانتین و هلنا

 

27-05-2018   صفحه ايجاد شد :

29-10-2018   صفحه به روز شد :