ê   ê

موعظه بر روز جشن قدیس نكتاریوس

موعظه در روز جشن فرشتگان مقدس  ( روز جشن 8 نوامبر )

شهدای مقدس بین النهرین

قدیس آکسنتیوس (پارسی)

قدیس گوودلا و قديس - کسدوا فرزندان پادشاه پارس که برای مسیح شهید شدند

زندگی قدیس نینا، برابر با رسولانو روشنگر گرجستان

بیوگرافی کوتاه از پیر پایسیوس

باکره شهید بزرگ، قدیس کاترین از اسکندریه

قدیس یعقوب پارسی

شهیدان مقدس ایرانی آکیندینوس، پگاسيوس، آفطونیوس، الپیدیفوروس، آنمبودیستوس به همراه 7000 نفر دیگر. 

قدیس اسقف شاهرخ و 120 شهید پارسی

زندگی قدیس تِکلا

رسولان پطرس و پولس  

قدیس فاتینا، زن سامری

قدیس جان (ایوان) روسی

قدیسین کنستانتین و هلنا

 

27-05-2018   صفحه ايجاد شد :

29-10-2018   صفحه به روز شد :