قديس مكاريوس راهب اعظم (٨٤٠ م )

  

 

 

بزرگداشت: ١ آوريل ( ١٤ آوريل)

راهب مکاریوس، هگومن صومعه پليكيت، در كونستانتينوپل به دنیا آمد. او در نوجوانی پدر و مادرش را از دست داد.  قدیس کلام خدا را با غیرت مطالعه كرد و چنان غرق در آن شد که تصمیم گرفت زندگی خود را تماماً وقف خدا کند. او وارد صومعه پليكيت در بيت عنيا شد، جایی که در آن زمان زاهد برجسته قدیس هیلاریون ،هگومن بود. پس از فوت كاهن بخش، راهب مکاریوس به اتفاق آرا توسط برادران به عنوان هگومن انتخاب شد. در طول سلطنت امپراتورهای بیزانس، لئو پنجم ارمنی (813-820) و میکائیل دوم (820-829)، مکاریوس مقدس به عنوان معترف برای احترام به شمایل های مقدس رنج ديد. او به جزیره افوسیا تبعید شد و در حدود سال 830 در آنجا درگذشت.