Νεοπαγανιστικές απάτες Απάντηση στις ψευδείς συκοφαντίες τού Νεοπαγανισμού

Ενότητες: Αγία Γραφή (Αντιπαγανιστικά), Αγία Γραφή (ΟΟΔΕ)

Η Νεφέλη και ο οδηγός της ερήμου

Οι εχθροί της Αγίας Γραφής, προσπαθούν με λογικά άλματα και προχειρότητα να της βρουν προβλήματα, για να θίξουν τη Θεοπνευστία της. Αλλά εκεί που νομίζουν ότι βρήκαν (επιτέλους) κάτι, ανακαλύπτουν έντρομοι ότι κάτι... τους ξέφυγε! Και στην πραγματικότητα, τους διαφεύγουν τα πάντα.

Ο Θεός των Χριστιανών είναι ΖΩΝΤΑΝΟΣ και ΑΛΗΘΙΝΟΣ. Και η παρουσία Του ήταν εμφανής σε ολόκληρο τον λαό Ισραήλ, όταν τους καθοδηγούσε 40 χρόνια στην έρημο, μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο.

Αυτή η εμφανής Χάρις του Θεού όμως, είναι αγκάθι στο μάτι των μισόθεων εχθρών της Αγίας Γραφής. Δεν μπορούν να ανεχθούν το ότι η παρουσία του Θεού, καταγράφηκε ΩΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ, στην ιστορία ενός ολόκληρου έθνους! Έπρεπε λοιπόν να βρουν κάτι για να πείσουν τους αμαθείς και τους αφελείς, ότι η αφήγηση δεν είναι αληθινή. Και για να το κάνουν αυτό, καταφεύγουν στην παρακάτω λογίκευση:

Στην Αγία Γραφή, καταγράφεται ότι η Χάρις του Θεού εμφανιζόταν στους Ισραηλίτες ως πυρ τη νύχτα, και νεφέλη την ημέρα, πάνω από τον λαό τους:

"21 ο δε Θεός ηγείτο αυτών, ημέρας μεν εν στύλω νεφέλης, δείξαι αυτοίς την οδόν, την δε νύκτα εν στύλω πυρός· 22 ουκ εξέλιπε δε ο στύλος της νεφέλης ημέρας και ο στύλος του πυρός νυκτός εναντίον του λαού παντός" (Έξοδος 13/ιγ: 21,22).

Η νεφέλη αυτή, στεκόταν πάνω από τη Σκηνή του Μαρτυρίου, δηλαδή τον φορητό ναό των Ισραηλιτών. Ας δούμε τι ακριβώς συνέβαινε, βάζοντας πλάι-πλάι το κείμενο και τη μετάφραση:

Αριθμοί 9/θ: 15- 23

Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο Ο΄ Μετάφραση Σ. Φίλου
15 Και τη ημέρα, ή εστάθη η σκηνή, εκάλυψεν η νεφέλη την σκηνήν, τον οίκον του μαρτυρίου· και το εσπέρας ην επί της σκηνής ως είδος πυρός έως πρωϊ.

16 ούτως εγίνετο διαπαντός· η νεφέλη εκάλυπτεν αυτήν ημέρας και είδος πυρός την νύκτα. 17 και ηνίκα ανέβη η νεφέλη από της σκηνής, και μετά ταύτα απήραν οι υιοί Ισραήλ· και εν τω τόπω, ου αν έστη η νεφέλη, εκεί παρενέβαλον οι υιοί Ισραήλ.

18 Δια προστάγματος Κυρίου παρεμβαλούσιν οι υιοί Ισραήλ και δια προστάγματος Κυρίου απαρούσι· πάσας τας ημέρας, εν αις σκιάζει η νεφέλη επί της σκηνής, παρεμβαλούσιν οι υιοί Ισραήλ· 19 και όταν εφέλκηται η νεφέλη επί της σκηνής ημέρας πλείους, και φυλάξονται οι υιοί Ισραήλ την φυλακήν του Θεού και ου μη εξάρωσι.

20 και έσται όταν σκεπάζη η νεφέλη ημέρας αριθμω επί της σκηνής, δια φωνής Κυρίου παρεμβαλούσι, και δια προστάγματος Κυρίου απαρούσι·

21 και έσται όταν γένηται η νεφέλη αφ' εσπέρας έως πρωϊ και αναβή η νεφέλη το πρωϊ, και απαρούσιν ημέρας ή νυκτός·

22 μηνός ημέρας πλεοναζούσης της νεφέλης σκιαζούσης επ' αυτής παρεμβαλούσιν οι υιοί Ισραήλ, και ου μη απάρωσιν·

23 ότι δια προστάγματος Κυρίου απαρούσι, την φυλακήν Κυρίου εφυλάξαντο δια προστάγματος Κυρίου εν χειρί Μωυσή.

15. Και την ημέρα που στήθηκε η σκηνή, η νεφέλη σκέπασε τη σκηνή, τον οίκο τού μαρτυρίου· και από την εσπέρα μέχρι το πρωί ήταν επάνω στη σκηνή, σαν ένα είδος φωτιάς.

16. Έτσι γινόταν πάντοτε· η νεφέλη τη σκέπαζε την ημέρα, καις φωτιάς τη νύχτα. 17. Και όταν ανέβαινε η νεφέλη από τη σκηνή, τότε σηκώνονταν οι γιοι Ισραήλ· και στον τόπο όπου στεκόταν η νεφέλη, εκεί στρατοπέδευαν οι γιοι Ισραήλ.

18. Σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου σηκώνονταν οι γιοι Ισραήλ, και σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου στρατοπέδευαν· όλες τις ημέρες που η νεφέλη παρέμενε επάνω στη σκηνή, έμεναν στρατοπεδευμένοι. 19. Και όταν η νεφέλη παρέμενε επάνω στη σκηνή πολλές ημέρες, τότε οι γιοι Ισραήλ τηρούσαν τις υπηρεσίες τού Κυρίου, και δεν σηκώνονταν.

20. Και όταν η νεφέλη στεκόταν επάνω στη σκηνή, οσεσδήποτε ημέρες, σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου, έμεναν στρατοπεδευμένοι, και σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου σηκώνονταν.

21. Και όταν η νεφέλη στεκόταν από την εσπέρα μέχρι το πρωί, και ανέβαινε η νεφέλη το πρωί, τότε κι αυτοί σηκώνονταν· είτε την ημέρα είτε τη νύχτα ανέβαινε η νεφέλη, τότε αυτοί σηκώνονταν.

22. Δύο ημέρες ή έναν μήνα ή έναν χρόνο, αν παρέμενε η νεφέλη επάνω στη σκηνή, καθώς στεκόταν επάνω της, οι γιοι Ισραήλ έμεναν στρατοπεδευμένοι, και δεν σηκώνονταν· όταν, όμως, αυτή ανέβαινε, σηκώνονταν.

23. Σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου στρατοπέδευαν, και σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου σηκώνονταν· τηρούσαν τις υπηρεσίες τού Κυρίου, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου τού Μωυσή.

Όλα όσα έκαναν οι Ισραηλίτες, ως στρατόπεδο, τα έκαναν με βάση το τι τους έδειχνε η Θεϊκή αυτή Νεφέλη.

Όμως αυτό δεν αρέσει καθόλου στους εχθρούς της Αγίας Γραφής και του Χριστιανισμού. Δεν αντέχουν να έχουμε έναν ζωντανό και θαυματουργό Θεό, γιατί τους χαλάει την πλάνη τους, και την επιθυμία τους να κάνουν ό,τι τους αρέσει, χωρίς να φοβούνται πως θα δώσουν λόγο σε Κάποιον. Έψαξαν λοιπόν να βρουν κάποια αντίφαση στην αφήγηση, μήπως και πείσουν τους αφελείς και τους αμαθείς, ότι το ΙΣΤΟΡΙΚΟ αυτό θαύμα, ήταν μύθος.

Νόμισαν λοιπόν ότι βρήκαν αυτή την αντίφαση, χρησιμοποιώντας το εξής χωρίο:

"32 και εν τω λόγω τούτω ουκ ενεπιστεύσατε Κυρίω τω Θεω ημών, 33 ος προπορεύεται πρότερος υμών εν τη οδω εκλέγεσθαι υμίν τόπον, οδηγών υμάς εν πυρί νυκτός, δεικνύων υμίν την οδόν καθ ‘ ην πορεύεσθε επ ‘ αυτής, και εν νεφέλη ημέρας" (Δευτερονόμιο 1/α: 32,33).

Λένε λοιπόν το εξής: "Σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου ξεκινούσαν οι Ισραηλίτες και συμφωνά με τη διαταγή του Κυρίου στρατοπέδευαν. Αριθμοί 9.18. Αυτή όμως τη θεϊκή καθοδήγηση, που περιμένει από εμάς η Βίβλος να πιστέψουμε, δεν την πίστευε ο ίδιος ο Μωυσής! Γι' αυτό και ζήτησε από τον Οβάβ, που ήταν ντόπιος και ήξερε τα κατατόπια, να τους οδηγεί μέσα στην έρημο και να τους δείχνει που να στρατοπεδεύουν. Και γι' αυτήν την εξυπηρέτηση υπόσχεται ο Μωυσής ένα καλό αντάλλαγμα στον Οβάβ!".

Το χωρίο με τον Οβάβ είναι το εξής:

"31 και είπε· μη εγκαταλίπης ημάς, ου ένεκεν ήσθα μεθ' ημών εν τη ερήμω, και έση εν ημίν πρεσβύτης· 32 και έσται εάν πορευθής μεθ' ημών, και έσται τα αγαθά εκείνα, όσα αν αγαθοποιήση Κύριος ημάς, και εύ σε ποιήσομεν" (Αριθμοί 10/ι: 31,32). Δηλαδή σύμφωνα με τη μετάφραση, ο Μωυσής λέει τα εξής στον Οβάβ: "31. Και είπε: Μη μας αφήσεις, παρακαλώ, επειδή εσύ γνωρίζεις πού πρέπει να στρατοπεδεύουμε στην έρημο, και θα είσαι για μας όπως είναι τα μάτια στο σώμα· 32. και αν έρθεις μαζί μας, εκείνα τα αγαθά, που θα κάνει σε μας ο Κύριος, τα ίδια θα κάνουμε κι εμείς σε σένα".

Με δυο λόγια, το επιχείρημα των εχθρών της Αγίας Γραφής είναι: "Πώς χρειαζόντουσαν οδηγό να τους δείχνει πού να στρατοπεδεύσουν, εφόσον τους οδηγούσε η νεφέλη;"

Και το ερώτημα αυτό, δείχνει όχι μόνο την κακοήθεια των εχθρών της Αγίας Γραφής, αλλά κυρίως δείχνει την άγνοιά τους και την προχειρότητά τους, να αρπαχθούν αν είναι δυνατόν, από οτιδήποτε βρίσκουν, προκειμένου να κατηγορήσουν. Και δεν ψάχνουν να δουν το σωστό νόημα του κειμένου που διαβάζουν.

 

Η έκταση της τοποθεσίας

Το πρώτο που πρέπει να πούμε, είναι το εξής: Όταν η νεφέλη σηκωνόταν από στρατόπεδο, ΣΕ ΠΟΙΟ ΥΨΟΣ ΣΗΚΩΝΟΤΑΝ;

Το στρατόπεδο ήταν τεράστιο. Μόνο οι πολεμιστές το λαού ήταν πάνω από 600.000 (Αριθμοί 1/α: 46). Σε αυτούς αν συμπεριλάβουμε τα γυναικόπεδα, τους γέροντες, τη φυλή του Λευί και το σύμμικτο πλήθος των αλλοεθνών που είχαν μαζί, ήταν περίπου 3.000.000. Και το μέγεθος του στρατοπέδου το αύξαναν τα ζώα που είχαν μαζί τους. Και η νεφέλη είναι προφανές ότι ανέβαινε αρκετά ψηλά για να φαίνεται, και για να οδηγεί όλον αυτόν τον λαό στην απόσταση που θα έπρεπε να πάει.

Κοιτάξτε τον ουρανό, και δείτε τα σύννεφα. Μπορείτε να δείτε ένα σύννεφο πάνω από ποια περιοχή είναι. Όμως ΔΕΝ μπορείτε να εντοπίσετε το ακριβές σημείο πάνω από το οποίο βρίσκεται! Το ίδιο συνέβαινε και στην περίπτωση των Ισραηλιτών. Η νεφέλη βρισκόταν αρκετά ψηλά, για να τους δείξει την ΕΥΡΥΤΕΡΗ περιοχή στην οποία θα έπρεπε να στρατοπεδεύσουν. ΔΕΝ τους έδειχνε όμως το ακριβές σημείο που θα έπρεπε να πάνε! Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις. Αλλά αυτό οι εχθροί της Αγίας Γραφής, ΔΕΝ θέλησαν να το σκεφθούν. Γιατί τους ενδιέφερε να βρουν κάτι να κατηγορήσουν!

Οι αποστάσεις ήταν πολύ μεγάλες. Στο αμέσως επόμενο εδάφιο από αυτό που χρησιμοποιούν οι εχθροί του Χριστού, αποκαλύπτεται το μέγεθος των αποστάσεων που τους έδειχνε η Νεφέλη ότι έπρεπε να διανύσουν. Αλλά αυτό το εδάφιο, αν και βρίσκεται αμέσως μετά από αυτό που χρησιμοποιούν, οι συκοφάντες της Αγίας Γραφής ΤΟ ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ! Προσέξτε τι λέει στο εδάφιο αυτό:

"Και εξήραν εκ του όρους Κυρίου οδόν τριών ημερών, και η κιβωτός της διαθήκης Κυρίου προεπορεύετο προτέρα αυτών οδόν τριών ημερών κατασκέψασθαι αυτοίς ανάπαυσιν" (Αριθμοί 10/ι: 33).

Προσέξτε! Τρεις ημέρες δρόμο πήγαινε μπροστά η Κιβωτός της Διαθήκης, για να βρει τόπο να κατασκηνώσει ο λαός. Αντιλαμβάνεστε για τι εκτάσεις μιλάμε; Αντιλαμβάνεστε σε τι ύψος ανέβαινε η Νεφέλη;

Και για να γίνει καλύτερα αντιληπτό τι εννοούμε, θα μιλήσουμε συγκεκριμένα, για την περιοχή, για την οποία ο Μωυσής χρειαζόταν την καθοδήγηση του Οβάβ. Μας την αποκαλύπτει η Αγία Γραφή, λίγα εδάφια ενωρίτερα από αυτό που εξετάζουμε, στους Αριθμούς 10/ι: 10,11: "Και εγένετο εν τω ενιαυτω τω δευτέρω εν τω μηνί τω δευτέρω εικάδι του μηνός ανέβη η νεφέλη από της σκηνής του μαρτυρίου, 12 και εξήραν οι υιοί Ισραήλ συν απαρτίαις αυτών εν τη ερήμω Σινά, και έστη η νεφέλη εν τη ερήμω του Φαράν".

Η Νεφέλη τους οδήγησε λοιπόν σε μια ΤΕΡΑΣΤΙΑ περιοχή, στην έρημο Φαράν, που ήταν σε έκταση περίπου όση η Κύπρος! Καταλαβαίνετε ότι σε μια τέτοια περιοχή, θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν έναν οδηγό, για να τους πει πού να στρατοπεδεύσουν. Η νεφέλη τους έδειχνε την ΕΥΡΥΤΕΡΗ περιοχή. Αλλά το ακριβές σημείο στατοπέδευσης, έπρεπε να το βρουν μόνοι τους!

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε στον επόμενο χάρτη, την περιοχή της ερήμου Φαράν, για να καταλάβετε για τι εκτάσεις μιλάει η Αγία Γραφή:

Ο χάρτης λήφθηκε από το βιβλιάριο: "Δείτε την καλή γη" © 2003 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Είναι βασισμένος σε χάρτες με πνευματικά δικαιώματα από Pictorial Archive (Near Eastern History) Est. and Survey of Israel.

Πιστεύουμε ότι τα παραπάνω στοιχεία, είναι αρκετά, για να δείξουν την κακοήθεια, την ασχετοσύνη, και την προχειρότητα των αρνητών της Αγίας Γραφής. Και ελπίζουμε ότι σε κάποιους από αυτούς, ίσως κάποτε επιλάμψει ο φωτισμός της αληθείας, οδηγώντας τους να εγκαταλείψουν την μάταια απάτη που χρησιμοποιούν.

Γ. Κ.

Δημιουργία αρχείου: 20-6-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 20-6-2005.

ΕΠΑΝΩ