Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 19ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 21ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

20ό Μέρος

Γ. Τα 70 έτη είναι έτη δουλείας ή ερημώσεως; Εξέταση τών χωρίων που επικαλείται η εταιρία Σκοπιά.

Αγιογραφική αναίρεσις τού υπό εξέτασιν θέματος

 

Τελικά συμπεράσματα

μετά από τη λεπτομερή εξέταση όλων τών χωρίων που επικαλείται η εταιρία Σκοπιά

Μετά από την προσεκτική εξέταση τών κειμένων που αναφέρουν τα 70 έτη διαπιστώνουμε, ότι ορισμένα στοιχεία δεν δύνανται να αγνοηθούν εις την προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να βρεθεί μία εφαρμογή τής εβδομηκονταετούς περιόδου που είναι εις αρμονίαν και με τη Βίβλο, αλλά και με τα ιστορικά γεγονότα: Ο λόγος περί τών εξής ακολούθων στοιχείων:

1ον) Τα 70 έτη αναφέρονται εις πολλά έθνη κι όχι μόνον εις τον Ιούδα (ΙΕΡ. ΚΕ:11).

2ον) Τα 70 έτη αναφέρονται εις μίαν περίοδο δουλείας γι’ αυτά τα έθνη, δηλαδή για μία περίοδο υποτελείας εις την Βαβυλώνα (ΙΕΡ. ΚΕ:11).

3ον) Τα 70 έτη αναφέρονται εις μίαν περίοδο Βαβυλωνιακής κυριαρχίας, ‘εβδομήκοντα έτη για την Βαβυλώνα’ (ΙΕΡ. ΚΘ:10).

4ον) Τα 70 έτη θα ολοκληρώνοντο όταν θα ετιμωρείτο ο Βαβυλώνιος βασιλεύς και το έθνος του, δηλαδή το 539 π.Χ. (ΙΕΡ. ΚΕ:12).

5ον) Τα 70 έτη δουλείας ξεκίνησαν πολλά έτη προ τής καταστροφής τής Ιερουσαλήμ [ΙΕΡ. ΚΖ (ΛΔ Ο΄), ΚΗ (ΛΕ Ο΄), ΛΕ (ΜΒ Ο΄), ΔΑΝ. Α:1-4, Β:1, Β΄ ΒΑΣ. (Δ΄ ΒΑΣ. Ο΄) ΚΔ:1-7, Βαβυλωνιακά Χρονικά και Βυρωσσός].

6ον) Τα ΖΑΧ. Α:4-12 και Ζ: 1-5 δεν αναφέρονται εις την προφητεία τού Ιερεμίου, αλλά εις την περίοδο από την πολιορκία και καταστροφή τής Ιερουσαλήμ το 589-587 π.Χ. έως την ανοικοδόμηση τού Ναού κατά τα έτη 520-525 π.Χ.

Η εφαρμογή τώρα που προτείνει η Εταιρία Σκοπιά εις την προφητεία τών 70 ετών (το ότι δηλαδή αναφέρεται ΜΟΝΟΝ εις τον Ιούδα και εις την περίοδο τής πλήρους ερημώσεως τής γής, που ακολούθησε μετά την καταστροφή τής Ιερουσαλήμ και τού Ναού), έρχεται εις εμφανεστάτη αντίθεση με ΟΛΑ τα ανωτέρω προαναφερθέντα Βιβλικά και ιστορικά γεγονότα.

Μία άλλωστε εφαρμογή που έρχεται εις εμφανέστατη αντίθεση ΚΑΙ με την Βίβλο αλλά ΚΑΙ με τέτοια ιστορικά γεγονότα, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εις μίαν δηλαδή σοβαρή εξέταση κάποιον πιθανών εφαρμογών για τα περίφημα 70 έτη τής προφητείας τού Ιερεμίου, αυτή η ερμηνεία (τής Οργανώσεως δηλαδή) είναι η πρώτη που πρέπει να απορριφθεί. Παρόλα αυτά έχει υιοθετηθεί από την Εταιρία Σκοπιά, όχι διότι υποστηρίζεται από την Βίβλο και τα ιστορικά γεγονότα, αλλά διότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον υπολογισμό της εις τα υποτιθέμενα 2.520 έτη τών καιρών τών εθνών, 607 π.Χ. 1914 μ.Χ.!

Εάν δηλαδή η εφαρμογή τής Σκοπιάς τών 70 ετών καταρριφθεί, ο υπολογισμός τών καιρών τών εθνών’ που οδηγεί εις το 1914, αυτομάτως αποδεικνύεται εσφαλμένος, συμπαρασύροντας ταυτοχρόνως και όλους τούς προφητικούς ισχυρισμούς και θεωρίες που εξαρτώνται εξ αυτού, τις οποίες θεωρίες λεπτομερώς ανεπτύξαμε εις το κεφ. «Ποιές δογματικές διδασκαλίες καταρρέουν εκ τής μη Ελεύσεως τού Χριστού εις το 1914», σελ.7 τής παρούσης μελέτης!

Είθε το παρόν πόνημα, καρπός πολυετούς ερεύνης, να γίνει αιτία ανανήψεως και αφυπνίσεως τών πεπλανημένων αδελφών μας κι επιστροφής τους εις την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΝ «εκκλησίαν τού Κυρίου και Θεού ην περιεποιήσατο δια τού ιδίου αίματος» (Πράξ. 20:28).

 


Kεφάλαιο 19ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 21ο


Δημιουργία αρχείου: 22-7-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 22-7-2021.

ΕΠΑΝΩ