Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 26ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 28ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

27ο Μέρος

Δ. Ανάλυσις και αναίρεσις τών ιστορικών "ντοκουμέντων"

τής Σκοπιάς 1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Με ποιον τρόπο η Σκοπιά (προκειμένου να δικαιολογήσει το παντελώς αστήρικτο 607 π.Χ.), εισάγει επιπλέον μη Βαβυλώνιους (Ασσυρίους) Βασιλείς στην Νεο-Βαβυλωνιακή περίοδο, ΕΞΑΠΑΤΩΝΤΑΣ έτσι τους αναγνώστες της, όσον αφορά το ακριβές μήκος τής περιόδου αυτής.

 

Ι. Η αξιοπιστία και η "διαφωνία" τών Ιστορικών τών Νεο-Βαβυλώνιων Βασιλέων

6. «Ο Βασιλικός Κανών» τού Πτολεμαίου και ο Βασιλικός Κατάλογος τής Ουρούκ

α) Ο παραπλανητικός συγκριτικός πίνακας τής Σκοπιάς

Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας εις το συγκεκριμένο τεύχος τής Σκοπιάς, παρατηρούμε, ότι εις το κάτω μέρος τής σελ.30 αναγράφονται (εντός πλαισίου) τα ονόματα τών βασιλέων τού πρώτου τμήματος τού Βασιλικού Κανόνος, συμπεριλαμβανομένου και αυτών τής Νεο-Βαβυλωνιακής περιόδου, μαζί με ένα τμήμα τού Βασιλικού Καταλόγου τής Ουρούκ που αναγράφει τα ονόματα τών Νεο-Βαβυλωνίων βασιλέων. Κατόπιν ρωτούν οι αρθρογράφοι τής Σκοπιάς τα εξής:

«Πώς αντιπαραβάλλεται ο Κανόνας τού Πτολεμαίου με αυτά τα κείμενα σφηνοειδούς γραφής; ... Παρατηρήστε ότι ο Πτολεμαίος αναφέρει μόνο τέσσερις βασιλιάδες ανάμεσα στους Βαβυλώνιους ηγεμόνες Κανταλανού και Ναβονίδη. Ωστόσο, ο Κατάλογος τών Βασιλιάδων που βρέθηκε στην Ουρούκ - ένα κείμενο σφηνοειδούς γραφής - φανερώνει ότι σε αυτό το διάστημα κυβέρνησαν εφτά βασιλιάδες. Μήπως ήταν σύντομες και αμελητέες οι βασιλείες τους; Ένας από αυτούς, σύμφωνα με πινακίδες οικονομικού περιεχομένου, κυβέρνησε εφτά χρόνια» (Σκοπιά, 01.10.2011, σελ.30-31).

Για τούς αναγνώστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την Ασσυρο-Βαβυλωνιακή ιστορία αυτής τής περιόδου, αυτές οι δηλώσεις τής Σκοπιάς ίσως φαίνονται πειστικές, ότι δηλαδή ο Βασιλικός Κανών τού Πτολεμαίου έρχεται σε αντίθεση με τον Βασιλικό Κατάλογο τής Ουρούκ, μία σφηνοειδή πινακίδα που στην πρόσοψη περιέχει έναν κατάλογο βασιλέων και τις βασιλείες τους από τον Κανταλάνου έως τον Δαρείο Α΄ (647-486 π.Χ.).

Η Σκοπιά, εις το υπό έρευνα πλαίσιο, αναφέρει μόνον τα ονόματα τών βασιλέων που αναγράφονται εις τούς δύο καταλόγους. Παραλείποντας τα μήκη τών βασιλειών που καταγράφονται εις τούς καταλόγους, δεν δίδει την ευκαιρία εις τούς αναγνώστες να συγκρίνουν την Νεο-Βαβυλωνιακή χρονολόγηση μεταξύ τών δύο καταλόγων.

Το γεγονός είναι, ότι η παρουσίαση που γίνεται από τούς αρθρογράφους τής Σκοπιάς είναι ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ. Για να φανεί αυτό, αλλά και να έχουν οι αναγνώστες την σωστή και πλήρη εικόνα, παρουσιάζουμε κατωτέρω αναλυτικώς τα μήκη τών Νεο-Βαβυλωνίων βασιλέων που δίδονται και εις τούς δύο καταλόγους:

Ο Κανόνας τού Πτολεμαίου

Ο Βασιλικός Κατάλογος τής Ουρούκ*
 Kandalanu 22 έτη 21 έτη Kandalanu
    1 έτος Sin-shumu-lishir
Sin-sharra-ishkun
Nabopolassar 21 έτη 21 έτη Nabopolassar
Nebuchadnezzar 43 έτη 43 έτη Nebuchadnezzar
Amel-Marduk 2 έτη 2 έτη Amel-Marduk
Neriglissar 4 έτη '3'[έτη+] 8 μήνες Neriglissar
    (..) 3 μήνες Labashi-Marduk
Nabonidus 17 έτη '17 (?)' (έτη) Nabonidus
Συνολικά 109 έτη 108 έτη και 11 μήνες συνολικά
* Ο Βασιλικός Κατάλογος τής Ουρούκ όπως μεταφράστηκε από τον Albert Kirk Grayson στο Reallexikon der Assyriologie, Vol. VI, 1980, σελ.97 και θεωρείται η καλύτερη παρουσίαση τού συγκριμένου καταλόγου!

Είναι πράγματι αληθές ότι ο Βασιλικός Κανών τού Πτολεμαίου αναγράφει μόνον τέσσερεις (4) βασιλείς μεταξύ Κανταλάνου και Ναβονίδου, ενώ ο Βασιλικός Κατάλογος τής Ουρούκ αναγράφει επτά (7). Έως εδώ οι αρθρογράφοι τής Σκοπιάς έχουν δίκιο.

Αυτό όμως που δεν λένε εις τούς αναγνώστες είναι, ότι ΔΕΝ υπάρχει κάποια σύγκρουση μεταξύ τών δύο καταλόγων ως προς το μήκος τής Νεο-Βαβυλωνιακής χρονολογήσεως. Γιατί απέκρυψαν αυτήν την σημαντική πληροφορία από τούς αναγνώστες;

 

β) Σε τι οφείλεται ο διαφορετικός τρόπος παρουσιάσεως τών Νεοβαβυλώνιων Βασιλέων στους δύο καταλόγους

Ο διαφορετικός τρόπος παρουσιάσεως τών Νεο-Βαβυλωνίων βασιλέων εις τούς δύο καταλόγους δύναται ευκόλως να εξηγηθεί: Η βασιλεία τού Κανταλάνου διήρκησε 21 έτη. Όπως καταγράφεται και εις το Βαβυλωνιακό Χρονικό BM 25127, μετά τον θάνατό του ακολούθησε ένα έτος μαχών μεταξύ Ασσυρίων διεκδικητών τού θρόνου και Ναβοπολάσσαρος, έως ο τελευταίος τελικά να πετύχει να αναρριχηθεί εις τον θρόνο τής Βαβυλώνος.

Το Χρονικό αναφέρει ότι «For one year there was no king in the land On the twenty-sixth day of the month Marchesvan Nabopolassar ascended the throne in Babylon» δηλαδή «για ένα έτος δεν υπήρχε βασιλεύς εις την χώρα (Βαβυλώνα). Εις την 26ην ημέραν τού μηνός Marchesvan ο Ναβοπολάσσαρ ανήλθε εις τον θρόνο τής Βαβυλώνος» (Albert Kirk Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles, 1975, σελ.88, στίχ.14-15 και Donald John Wiseman, Chronicles of the Chaldean Kings, London: The Trustees of The British Museum, 1956, σελ.50-51, στίχ.14-15)

Το «αβασίλευτον» έτος καταμετρήθηκε κι εκτιμήθηκε με διαφορετικό τρόπο από τούς αντιγραφείς. Μερικές πινακίδες οικονομικού περιεχομένου έχουν βρεθεί που χρονολογούνται μεταθανάτια εις το «shattu 22kam arki Kandalanu» δηλαδή «έτος 22ο μετά Κανταλάνου» (J. A. Brinkman & J. A. Kennedy, Journal of Cuneiform Studies, τόμ.35, 1983, σελ.49). Αυτή προφανώς η διαδικασία ακολουθήθηκε επίσης και εις τον Βασιλικό Κανόνα τού Πτολεμαίου, ο οποίος αποδίδει εις τον Κανταλάνου βασιλεία 22 ετών.

Ο Βασιλικός Κατάλογος τής Ουρούκ αποδίδει 21 έτη εις τον Κανταλάνου κι εκχωρεί το «αβασίλευτον» έτος εις τούς δύο διεκδικητές, τον Sin-shum-lishir και τον Sin-sharra-ishkun. Επίσης, αποδίδει τρεις (3) μήνες βασιλείας εις τον Λάμπασι-Μαρδούκ, ο οποίος παραλείπεται από τον Βασιλικό Κανόνα τού Πτολεμαίου. Αλλά όπως επισημάναμε παραπάνω, ο Βασιλικός Κανών υπολογίζει μόνον ολόκληρα έτη και παραλείπει βασιλείες ολίγων μηνών που δεν επεκτείνονται πέραν τού νέου έτους και συνεπώς δεν επηρεάζουν το συνολικόν μήκος τής Νεο-Βαβυλωνιακής περιόδου.

Όπως είναι εμφανές, το γεγονός ότι ο Βασιλικός Κανών αναγράφει μόνον τέσσερεις (4) βασιλείς, ενώ ο Βασιλικός Κατάλογος τής Ουρούκ αναγράφει επτά (7), δεν αποτελεί αντίφαση και δεν δημιουργεί πρόβλημα εις τούς λογίους που είναι εξοικειωμένοι με το αντικείμενο.

 


Kεφάλαιο 26ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 28ο


Δημιουργία αρχείου: 9-8-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 9-8-2021.

ΕΠΑΝΩ