Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 31ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 33ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

32ο Μέρος

Δ. Ανάλυσις και αναίρεσις τών ιστορικών "ντοκουμέντων"

τής Σκοπιάς 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Πλήρη σύγχυση  τών αρθρογράφων της Σκοπιάς, ή ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ τών αναγνωστών;

 

4. Ανακολουθία μεταξύ Αμέλ Μαρδούκ-Νεριγλίσαρος;

Συνεχίζοντας η Σκοπιά το «ΘΕΑΡΕΣΤΟΝ» έργο τής ΠΑΡΟΔΗΓΗΣΕΩΣ και ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΩΣ τών αναγνωστών, γράφει τα εξής:

«Παρόμοια ανακολουθία (σημ. με αυτή μεταξύ Ναβουχοδονόσορος-Αμέλ-Μαρδούκ) υπάρχει και στην μετάβαση από τον Αμίλ-Μαρντούκ στο διάδοχό του, τον Νηριγλίσαρο» (Σκοπιά, 01.11.2011, σελ.24)

«Οι πινακίδες ΒΜ 75106 και ΒΜ 61325 φέρουν ημερομηνίες τού έβδομου και τού δέκατου μήνα τού υποτιθεμένου τελευταίου (δεύτερου) έτους τού Βασιλιά Εβίλ-μερωδάχ. Ωστόσο η πινακίδα ΒΜ 75489 φέρει ημερομηνία τού δεύτερου μήνα τού έτους ανάττησης του Νηριγλίσαρου, του διαδόχου του. Catalogue of the Babylonian Tablets in the British Museum, Τόμος VIII, (Tablets From Sippar 3) των Erle Leichty, J.J.Finkelstein και C.B.F. Walker, έκδοση 1988, σελίδες 25,35»

«Catalogue of the Babylonian Tablets in the British Museum, Τόμος VII, (Tablets From Sippar 2) των Erle Leichty και A.K.Grayson, έκδοση 1987, σελίδα 36»

«Neriglissar King of Babylon, του Ronald H. Sack, έκδοση 1994, σελίδα 232. Ο μήνας στην πινακίδα είναι ο Αγιάρου (δεύτερος μήνας) (Σκοπιά, 01.11.2011, σελ.28, υποσ.9)

Ας εξετάσουμε λοιπόν, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, εάν πράγματι υφίσταται αυτό που ισχυρίζεται η Σκοπιά. Εάν δηλαδή υπάρχει πράγματι ανακολουθία εις την μετάβαση από τον Αμέλ-Μαρδούκ εις τον Νηριγλίσαρα.

Πριν την δημοσίευση τού Catalogue of the Babylonian Tablets in the British Museum (CBT) κατά το 1986-1988, η τελευταία γνωστή πινακίδα από την βασιλεία τού Αμέλ-Μαρδούκ εχρονολογείτο V/17/2 [τον 5ον μήναν (Abu), την 17ην ημέρα, το 2ον έτος, που συμπίπτει με την 7ην Αυγούστου 560 π.Χ], ενώ η πρώτη πινακίδα από την βασιλεία τού διαδόχου Νηριγλίσαρος χρονολογείται V/21/acc. [τον 5ον μήναν (Abu), την 21ην ημέρα, το έτος ενθρονίσεως, που συμπίπτει με την 11ην Αυγούστου 560 π.Χ]. Δηλαδή μόνον 4 ημέρες διαχωρίζουν την τελευταία πινακίδα από την βασιλεία τού Αμέλ-Μαρδούκ, από την πρώτη πινακίδα που χρονολογείται εις τον Νηριγλίσαρα (Ronald Herbert Sack, ‘Nergal-sharra-usur, King of Babylon as seen in the Cuneiform Greek, Latin and Hebrew Sourses’, Zeitschrift fur Assyriologie, Vol.68, Berlin, 1978, p.132).

Εις τον προαναφερθέντα Καταλόγο Βαβυλωνιακών Πινακίδων (CBT VII, σελ.36) όμως, υπάρχουν δύο κείμενα που φαίνεται να δημιουργούν μία σημαντική ανακολουθία μεταξύ τών βασιλειών τού Αμέλ-Μαρδούκ και τού Νηριγλίσαρος. Το πρώτο (BM 61325) είναι από την βασιλεία τού Αμέλ-Μαρδούκ και χρονολογείται X/19/2 (τον 10ον μήνα, την 19ην ημέρα, το 2ον έτος), δηλαδή περίπου 5 μήνες μεταγενεστέρως από την τελευταία γνωστή πινακίδα από την βασιλεία του.

Αυτή η ανακολουθία τών 5 μηνών με την βασιλεία τού Νηριγλίσαρος, επεκτείνεται επιπλέον με το δεύτερο κείμενο (BM 75489) το οποίο χρονολογείται 2/4/acc. (τον 2ον μήνα, την 4ην ημέρα, τού έτους ενθρονίσεως) κατά την διάρκεια τής βασιλείας τού Νηριγλίσαρος, και είναι περίπου μήνες προγενέστερο από την πλέον πρόσφατη γνωστή πινακίδα τής βασιλείας του (CBT VIIΙ, σελ.35). Αμφότερα τα δύο αυτά κείμενα φαίνεται να δημιουργούν μία ανακολουθία μηνών!

Πώς δύναται να εξηγηθεί αυτή η ανακολουθία;

Ίσως κάποιος να υπεστήριζε, ότι οι ανωτέρω ημερομηνίες, αντί να δείχνουν μίαν ανακολουθία, υποδηλώνουν, ότι το 2ο έτος τού Αμέλ-Μαρδούκ δεν ήτο το ίδιο με το έτος ενθρονίσεως τού Νηριγλίσαρος και ότι ή ο Αμέλ-Μαρδούκ εβασίλευσε για περισσότερα από 2 έτη ή ότι, μεταξύ αυτών τών δύο, υπήρξε ένας άλλος άγνωστος βασιλεύς.

Οποιαδήποτε μαρτυρία ή απόδειξη όμως, προς υποστήριξιν τέτοιων υποθέσεων, είναι εντελώς ελλειπής. Πρέπει δε να έχουμε υπ’ όψιν, ότι κάθε ένα από τα γνωστά βασιλικά έτη τών Αμέλ-Μαρδούκ και Νηριγλίσαρος καλύπτονται από πολυάριθμες χρονολογημένες πινακίδες, που άλλες είναι δημοσιευμένες και άλλες όχι.

Εάν ο Αμέλ-Μαρδούκ εβασίλευσε για περισσότερα από 2 έτη (όπως ισχυρίζονται κάποιοι Μάρτυρες τού Ιεχωβά εις τον αναλυτικό χρονολογικό πίνακα που έχουν αναρτήσει εις την ιστοσελίδα τους), θα υπήρχε οπωσδήποτε ένα μεγάλο πλήθος πινακίδων, οικονομικού αλλά και άλλου τύπου, χρονολογημένες εις κάθε ένα από αυτά τα πρόσθετα έτη.  

Εις το συγκεκριμένο σημείο πρέπει οπωσδήποτε να υπενθυμίσουμε, την σπουδαιότητα που ενέχει, για την περίπτωση που εξετάζουμε, ο Βασιλικός Κατάλογος τής Ουρούκ, η οποία προσδιορίζει την βασιλεία τού Νηριγλίσαρος εις «3 έτη και 8 μήνες»! Εφόσον η βασιλεία τού Νηριγλίσαρος έληξε τον 1ο μήνα (Nisannu τού 4ου έτους του, τότε ανερριχήθη εις τον θρόνο τον 5ο μήνα (Abu), 3 έτη και 8 μήνες ενωρίτερα, συμφώνως προς τον συγκεκριμένο βασιλικό κατάλογο τής Ουρούκ. Αυτός (δηλ. ο 5ος μήνας, ο Abu) είναι ο ίδιος μήνας που έχει καθιερωθεί νωρίτερα για την ανάρρησή του εις τον θρόνο, από την πρώτη γνωστή πινακίδα τής βασιλείας του [V/21/acc.] (τον οποίον 5ο μήνα Abu υπογραμμίσαμε στην αρχή τού παρόντος κεφαλαίου), ΠΡΟ, δηλαδή, τής ανακαλύψεως τών δύο αταίριστων/ασυμβίβαστων προαναφερθέντων χρονολογήσεων, που προκύπτουν από τα BM 61325 και BM 75489.    

Υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύουμε, ότι οι πληροφορίες που παρέχει ο Βασιλικός Κατάλογος τής Ουρούκ βασίστηκαν εις πηγές που ανάγονται εις την ίδια την Νεο-Βαβυλωνιακή περίοδο, περιλαμβανομένων τών Χρονικών. Οι διασωθέντες αριθμοί είναι όλοι σε πλήρη αρμονία με αυτούς που επιβεβαιώνονται από έγγραφα τής τότε περιόδου. Αυτό φαίνεται να αληθεύει ακόμη κι όταν - σε δύο περιπτώσεις - δίδεται ο αριθμός τών μηνών.

Έτσι ο Βασιλικός Κατάλογος τής Ουρούκ δίδει εις τον Λάμπασι-Μαρδούκ μία βασιλεία μόλις 3 μηνών, και τα οικονομικά έγγραφα, συμβόλαια κ.ά. από την Ουρούκ, χρονολογημένα εις την βασιλεία του, δείχνουν επίσης, ότι ανεγνωρίσθη εις την πόλη ως βασιλεύς για ένα διάστημα 3 μηνών.

Όταν λοιπόν ο προαναφερθείς βασιλικός κατάλογος υποδεικνύει, ότι ο Νηριγλίσαρ ανερριχήθη εις τον θρόνο τον μήνα Abu, τότε αυτή η πληροφορία πρέπει να είναι πάρα πολύ σωστή. Εις αυτό ακριβώς το χρονικό σημείο, εις τον μήνα δηλαδή Abu, είχε σταθερά καθιερώσει την βασιλεία του και ανεγνωρίσθη ως βασιλεύς εις τα περισσότερα μέρη τής Βαβυλώνος.

Ντοκουμέντα άλλωστε από την Ουρούκ δείχνουν ότι ο Λάμπασι-Μαρδούκ ανεγνωρίσθη ως βασιλεύς εις την πόλη κατά τούς μήνες Nisannu, Ayyary και Simanu (Paul-Alain Beaulieu, The Reign of Nabonidus, King of Babylon 556-539 B.C., New Haven and London: Yale University Press, 1989, pp.86-88).

Η Σκοπιά εις το τεύχος τού Νοεμβρίου δεν κάνει λόγο περί ανακολουθίας άλλων Νεο-Βαβυλωνίων βασιλέων. Εμείς όμως δεν θα σταματήσουμε εδώ, αλλά θα προχωρήσουμε και θα αποδείξουμε, ότι και εις τούς υπολοίπους βασιλείς που ακολουθούν δεν υφίσταται μεταξύ των κάποια ανακολουθία εις την μεταβίβαση βασιλείας.

 


Kεφάλαιο 31ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 33ο


Δημιουργία αρχείου: 26-8-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 26-8-2021.

ΕΠΑΝΩ