Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 5ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 7ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

6ο Μέρος

Γ. Τα 70 έτη είναι έτη δουλείας ή ερημώσεως; Εξέταση τών χωρίων που επικαλείται η εταιρία Σκοπιά.

Αγιογραφική αναίρεσις τού υπό εξέτασιν θέματος

 

2. Περιλαμβάνεται ο Ισραήλ στα έθνη που προφητεύει ο Ιερεμίας;

Μάλιστα, σε εκτενείς συζητήσεις που διεξήχθησαν μεταξύ ημών και εκπροσώπων τής Σκοπιάς, όσον αφορά εις την συγκεκριμένη προφητεία, κατόπιν τής ανωτέρω φιλολογικής αναπτύξεως, το βάρος τής επιχειρηματολογίας των πλέον μετετέθη εις την λέξη ‘έθνη’ κατά το εξής σκεπτικό: Εις την δευτέρα ημιπερίοδο «και τα έθνη ταύτα θέλουσι δουλεύσει τον βασιλέα τής Βαβυλώνος εβδομήκοντα έτη» εις την έννοια ‘έθνη’ ισχυρίζονται ότι περιλαμβάνεται ΚΑΙ ο Ισραήλ!!!

Εάν όμως είχαν δίκιο οι Μάρτυρες εις αυτόν τον ισχυρισμό, για ποίο λόγο τότε η Εταιρία Σκοπιά, εις κάποιες εκδόσεις της, παρουσιάζει το χωρίο κουτσουρεμένο, αποκρύπτοντας από τούς αναγνώστες την φράση: ‘τα έθνη ταύτα’;

«Ωστόσο, ο Θεός της στοργικής καλοσύνης δεν επρόκειτο να αφήσει για πάντα το λαό του στην εξορία. Προείπε ότιθα υπηρετούσαν το βασιλιά της Βαβυλώνας εβδομήντα χρόνια’, έπειτα από τα οποία Εκείνος θα απελευθέρωνε ένα πιστό υπόλοιπο. (Ιερ 25:11, 12· 29:10-14)» (Ενόραση, τόμ.2, σελ.332 η υπογράμμιση δική μας)

Εις την ανωτέρω παράθεση είναι εμφανές, ότι έχει παραληφθεί η φράση ‘τα έθνη ταύτα’ κι έτσι είναι πολύ εύκολο να παροδηγηθεί ο αναγνώστης, ότι αυτοί που ‘θα υπηρετούσαν το βασιλέα τής Βαβυλώνος εβδομήντα χρόνια’ δεν είναι τα έθνη, αλλά ο Ιούδας!

Η λέξη ‘έθνη’ είναι η αντίστοιχη μετάφραση τής Εβραικής λέξεως «gõjim». Ο όρος «gõjim» προέρχεται εκ τού «gõj» και αντιστοιχεί εις την Ελληνική λέξη ‘έθνος’. Η λέξη «gõj» μεταφράζεται συνήθως ‘έθνος’ ή ‘λαός’, αλλά με την πάροδο τών αιώνων η προαναφερθείσα λέξη απέκτησε διάφορες σημασίες όπως ‘φυλή’, ‘ομάδα’. Όταν η λέξη «gõjim» συναντάται σε Πληθυντικό αριθμό (εις την Παλαιά Διαθήκη την συναντούμε 438 φορές), πάντοτε σχετίζεται με άλλους λαούς, οι οποίοι δεν ανήκουν εις τον εκλεκτό λαό και ουδέποτε έχει σχέση με τον Εβραϊκό λαό. Μόνον όταν η λέξη «gõj» βρίσκεται σε Ενικό αριθμό (εις την Παλαιά Διαθήκη την συναντούμε 123 φορές) αναφέρεται εις τον Εβραϊκό λαό. Εις την Βίβλο σπανιότατα η λέξη «gõjim» σχετίζεται και με τους Ισραηλίτες (Βλέπε Γεν. 25: 23, Ιερ. 1:5, 25:17). (Μίρκο Τομάσοβιτς, Διδάκτορος Θεολογίας, Ερμηνεία τού Β΄ Ψαλμού, εκδόσεις Παρουσία, 1991)

Το σκεπτικό και η επιχειρηματολογία τών εκπροσώπων τής Σκοπιάς βασίζεται εις το αυτό κεφάλαιο τού Ιερεμίου εις τούς στίχ.17-18 «Τότε έλαβον το ποτήριον εκ τής χειρός τού Κυρίου, και επότησα πάντα τα έθνη, προς τα οποία ο Κύριος με απέστειλε· την Ιερουσαλήμ, και τας πόλεις τού Ιούδα, και τούς βασιλείς αυτού, και τούς μεγιστάνας αυτού, δια να καταστήσω αυτούς ερήμωσιν, θάμβος, συριγμόν, και κατάραν, καθώς την ημέραν ταύτην.» Όντως, κατά την ανωτέρω παράθεση, εις την έννοια ‘έθνη’ περιλαμβάνεται και ο Ισραήλ, αλλά συμφώνως προς τον ανωτέρω καθηγητή, εδώ πρόκειται για μία από τις σπάνιες περιπτώσεις κατά την οποία «η λέξη gõjim σχετίζεται και με τους Ισραηλίτες (Βλέπε Γεν. 25: 23, Ιερ. 1:5, 25:17)».

Αυτή βεβαίως η εξαίρεση, καθ’ ημάς, δεν δικαιώνει τούς Μάρτυρες τού Ιεχωβά όσον αφορά εις την επίμαχη προφητεία τού Ιερεμίου. Ο ισχυρισμός τους εν προκειμένω απορρίπτεται από το ίδιο το κείμενο τής Γραφής, εάν εξετάσουμε εν παραλλήλω τα χωρία 9 και 11 που έχουν ως εξής:

«Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει και λάβει πάσας τας οικογενείας τού βορρά, λέγει Κύριος, και τον Ναβουχοδονόσορ βασιλέα τής Βαβυλώνος, τον δούλο μου, και θέλω φέρει αυτούς επί την γην ταύτην και επί τούς κατοίκους αυτής, και επί πάντα τα έθνη κύκλω, και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς, και καταστήσει αυτούς έκπληξιν, και ερημώσεις αιωνίους» (ΙΕΡ. ΚΕ:9 Εβρ.).

«Και πάσα αύτη η γη θέλει είσθαι εις ερήμωσιν, και θάμβος· και τα έθνη ταύτα θέλουσι δουλεύσει τον βασιλέα τής Βαβυλώνος εβδομήκοντα έτη» (ΙΕΡ. ΚΕ:11 Εβρ.).

Εις τον στίχ.9 παρατηρούμε ότι ο Θεός, όταν αναφέρεται εις τα δεινά που θα επακολουθήσουν όσον αφορά εις την γη τού Ιούδα λέγει: ‘επί την γην ταύτην’, ενώ όταν θέλει να κάνει λόγο για τα γύρω έθνη λέει: ‘και επί πάντα τα έθνη κύκλω’. Οι δε Ο΄ απλώς προσθέτουν εις το τέλος τής φράσεως την λέξη ‘αυτής’, δηλαδή ‘και επί πάντα τα έθνη κύκλω αυτής’. Παρατηρούμε δηλαδή ότι ο Ισραήλ, δια τού τρόπου που μόλις ανεφέραμε, αντιδιαστέλλεται διακρίνεται από τα γύρω έθνη και ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ εις αυτά!

Εάν τώρα εξετάσουμε τον επίμαχο στίχ.11 θα συναντήσουμε την ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ φρασεολογία! Προκειμένου ο Θεός να αναφερθεί εις τα δεινά που πρόκειται να υποστεί ο Ιούδας λέγει: ‘πάσα αύτη η γη’, ενώ όταν κάνει λόγο για τα γύρω έθνη λέγει: ‘τα έθνη ταύτα’ παραλείποντας απλώς την λέξη ‘κύκλω’!

Κατά δε την Σκοπιά, αυτή η λέξη που παραλείπεται, ΥΠΟΝΟΕΙΤΑΙ ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ: «Πρώτα-πρώτα, κατονομάζεται ο Ναβουχοδονόσορ ως ο δούλος που χρησιμοποιεί ο Ιεχωβά για να ερημώσει τον Ιούδα και τα γύρω έθνη, «και τα έθνη ταύτα θέλουσι δουλεύσει τον βασιλέα της Βαβυλώνος εβδομήκοντα έτη» (Όλη η Γραφή θεόπνευστος, σελ.127, παρ.20).

ΚΑΙ εις τον στίχ.11 λοιπόν παρατηρούμε, ότι δια τού αυτού τρόπου, όπως συμβαίνει και εις τον στίχ.9, ο Ισραήλ αντιδιαστέλλεται διακρίνεται από τα γύρω έθνη και ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ εις αυτά! Όσο δηλαδή κι αν επιθυμούν, όσο κι αν απεγνωσμένα αγωνίζονται οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά να ταυτίσουν τον Ισραήλ εις την έννοια ‘έθνη’, επί σκοπώ να δικαιώσουν ερμηνευτικώς την Σκοπιά, η συνάφεια τού κειμένου θα τούς διαψεύδει ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΣ!

Αλλά ακόμη κι αν δεχθούμε ότι έχουν δίκιο εις τον ερμηνευτικό ελιγμό που προσπαθούν να κάνουν οι ακόλουθοι τού ‘πιστού και φρονίμου δούλου’, εάν δηλαδή δεχθούμε, ότι εις την έννοια ‘έθνη’ περιλαμβάνεται ΚΑΙ ο Ιούδας, η συγκεκριμένη ημιπερίοδος ‘και τα έθνη ταύτα θέλουσι δουλεύσει τον βασιλέα τής Βαβυλώνος εβδομήκοντα έτη’ κάνει λόγο περί ερημώσεως ή περί δουλείας;;; Εμφανέστατα αναφέρεται εις εβδομηκονταετή δουλεία και όχι ερήμωση, όπως εσκεμμένως παρερμηνεύει η Σκοπιά προκειμένου να στηρίξει το αστήρικτο 607 π.Χ. και κατ’ επέκταση το 1914.

 


Kεφάλαιο 5ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 7ο


Δημιουργία αρχείου: 2-6-2021

Τελευταία μορφοποίηση: 2-6-2021

ΕΠΑΝΩ