Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία και Δογματικά

Εισαγωγή // Περιεχόμενα // Kεφάλαιο 2ο

Το βάπτισμα τού Αγίου Πνεύματος

στην Καινή Διαθήκη

Νικολάου Μαυρομάγουλου

 

 

Κεφάλαιο 1.

Προετοιμασία για το "βάπτισμα τού Αγίου Πνεύματος", την "Επαγγελία τού Πατρός"

Ήταν Τετάρτη, τρεις ημέρες πριν από το Εβραϊκό Πάσχα. Γύρω από το τραπέζι, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μαζί μ’ εκείνους που διάλεξε να είναι τα θεμέλια τής Αγίας Πόλης Του.  Ο ένσαρκος Λόγος, στο τελευταίο του γεύμα μ’ εκείνους που θα άλλαζαν την ιστορία τού κόσμου.  (Ιωάννης 13/ιγ΄ 1,2, κ.λ.π.).  Οι στιγμές τού αποχαιρετισμού ήταν συγκινητικές.  Ο Ιησούς Χριστός σε λίγο θα πέθαινε πάνω στο ξύλο τού σταυρού, πηγαίνοντας να συναντήσει αυτόν που είπε:

"Εγώ μεν υμάς βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν, ο δε οπίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστιν, ού ουκ ειμί ικανός τα υποδήματα βαστάσαι.  Αυτός υμάς βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί".

-Ματθαίος 3/γ΄ 11.

Μετά απ’ αυτόν, (τον Ιωάννη το Βαπτιστή), ήρθε πια η ώρα ο ίδιος ο Κύριος να μιλήσει γι’ αυτό το βάπτισμα:

"Τώρα που θα φύγω..."  (τους είπε,) "...θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, δια να μένει μεθ’ υμών εις τον αιώνα, το Πνεύμα τής αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβει... μένει μεθ’ υμών και εν υμίν θέλει είσθαι...  Το Πνεύμα το Άγιον... θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, Εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμήσει πάντα όσα είπον προς εσάς... θέλω πέμψει παρά τού Πατρός... μαρτυρήσει περί εμού... αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτό προς εσάς... θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν..."

-Ιωάννης 14/ιδ΄ 16,17,26.  15/ιε΄ 26.  16/ις΄ 7-15.

"...Εγώ αποστέλλω την Επαγγελίαν τού Πατρός μου εφ’ υμάς.  Σεις δε καθίσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ’ ύψους".

-Λουκάς 24/κδ΄ 49.

Στις επόμενες ημέρες, τα λόγια τού Κυρίου Ιησού, βρήκαν πλήρη εκπλήρωση.  Σταυρώθηκε, αναστήθηκε την 3η μέρα, και για 40 ημέρες προετοίμαζε τους μαθητές του για την αποστολή τους.  Έτσι, δεν παρέλειψε να θυμήσει αυτά που τους είχε πει στο τελευταίο γεύμα πριν πεθάνει:

"...Παρήγγειλε να μη απομακρυνθώσι από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την Επαγγελίαν τού Πατρός, την οποίαν ηκούσατε (είπε) παρ’ εμού.  Διότι, ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτισθεί εν Πνεύματι Αγίω,  ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας... Θέλετε λάβει δύναμιν όταν επέλθη το Πνεύμα το Άγιον... "

-Πράξεις 1/α΄ 4,5,8.

Πράγματι, οι μαθητές του δεν απομακρύνθηκαν από την Ιερουσαλήμ.  Περίμεναν "την Επαγγελία τού Πατρός", το "Βάπτισμα τού Αγίου Πνεύματος", τού Άλλου Παρακλήτου.

 


Εισαγωγή // Περιεχόμενα // Kεφάλαιο 2ο


Δημιουργία αρχείου: 12-1-2000.

Τελευταία μορφοποίηση: 19-4-2023.

ΕΠΑΝΩ