Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία, Πεντηκοστιανισμός και Σωτηριολογικά

Μελέτη με αγιογραφική διασάφηση τών λέξεων

Το βάπτισμα τού Αγίου Πνεύματος

στην Καινή Διαθήκη

Νικολάου Μαυρομάγουλου

 

Εικόνα εξωφύλλου: Πεντηκοστή

 

 

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

1. Προετοιμασία για το "βάπτισμα τού Αγίου Πνεύματος", την "Επαγγελία τού Πατρός".

2. "Επαγγελία τού Πατρός": η "Δωρεά τού Αγίου Πνεύματος".

3. Η "Επαγγελία τού Πνεύματος", στους "Αναγεννημένους Γιους" τού Θεού.

4. Το "Πνεύμα τής Επαγγελίας", κράζει στην καρδιά τού γιού.

5. Αναγέννηση: Βάπτισμα στο νερό και το Άγιο Πνεύμα.

6. Το "Άγιο Πνεύμα τής Επαγγελίας": "σφραγίδα", "αρραβώνας", και "Χρίσμα".

7. Αλάλητοι στεναγμοί τού Πνεύματος στην καρδιά τών γιών.

8. Η "Εν Πνεύματι" λατρεία τού Θεού.

9. Ο "Εν Πνεύματι" λαλών γλώσσες.

10. Γένη γλωσσών.

11. Διαφορά "διερμηνείας", "προφητείας", και "γλωσσών".

12. Οι "γλώσσες", επιτελούνται "εν Πνεύματι", άλλαλα στην καρδιά.

13. Άλλο το "λαλείν ετέρας γλώσσας", και άλλο το "αποφθέγγεσθαι".

14. Τα γένη γλωσσών, παρουσιάζονται με ακατάπαυστη εκδήλωση.

15. Οι γλωσσολαλούντες, στην Αγία Γραφή ονομάζονται: "υιοί τού Θεού".

16. Ο νήπιος δεν διαφέρει δούλου.

17. Ο άπιστος και ο ιδιώτης.

18. Φωτισμός.

     α.  Οι γιοί τού Θεού είναι οι φωτιζόμενοι.

     β.  Οι γιοί τού Θεού:  γιοί τού φωτός.

     γ.  Ο γιος με την καθαρή καρδιά φωτίζεται.

     δ.  Το Άγιο Πνεύμα, φωτίζει στις καρδιές τών γιών τού Θεού.

     ε.   Γιοί τού Θεού:  Οι φωτισμένοι κληρονόμοι.

   στ. Ο φωτισμός είναι: Η Επαγγελία τού Αβραάμ στους κληρονόμους, και η Βασιλεία τών Αγίων.

      ζ.  Ο φωτισμός είναι:  η "Ζωή" που δίνει ο Κύριος.

      η. Ο φωτισμός είναι:  η "δόξα τού Θεού".

19. Ο φωτισμός του Χριστιανού γίνεται με την είσοδο του Θεού Λόγου στην καρδιά του.

20. Προς την τελειότητα.

21. Η "Επίγνωση".

22. Το "καθ’ ομοίωσιν".

23. "Πνευματική ζωή" και "Πνευματικός θάνατος".

24. "Φίλοι του Θεού".

25. Το "πλήρωμα τής Θεότητος".

26. Η Χάρις τού Θεού.

27. Ο αιώνας των αγίων.

Επίλογος

 

 

Το βιβλίο αυτό στα Αγγλικά

Δημιουργία αρχείου: 27-11-2000.

Τελευταία μορφοποίηση: 9-2-2017.

ΕΠΑΝΩ