Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Κατάλογος ψηφιακών βιβλίων

Παπισμός

Γιατί εγκατέλειψα τον παπισμό // Η πορεία μου στην Ορθοδοξία Βιβλίο

Αι αιρέσεις τού Παπισμού

Επισκόπου ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Μητροπολίτου Πειραιώς

 

Αθήνα 2009.

Δίδεται το δικαίωμα της αναπαραγωγής η δημοσιεύσεως μέρους η όλου του παρόντος με απλή αναφορά της προελεύσεως

 


Αφιερούται η παρούσα έκδοσις ερανισμού κειμένων σχετικών προς το θέμα:

α) εις τους οσιάθλους πατέρας ημών τους εν τω Αγιωνύμω Όρει Άθω μαρτυρικώς τελειωθέντας υπό των λατινοφρόνων,

β) εις τους οσιάθλους πατέρας ημών τους εν Κύπρω μαρτυρικώς τελειωθέντας υπό των Λατίνων,

γ) εις τους ενδόξους νεομάρτυρας τους εν Σερβία μαρτυρικώς τελειωθέντας υπό των παπιστών Καρδιναλίου Αυγουστίνου Στέπινατς, Άντε Πάβελιτς και των ορδών των Ουστάσι, και

δ) εις τον ένδοξον ιερομάρτυρα Μάξιμον τον Καρπαθορώσσον τον υπό των Ουνιτών μαρτυρικώς τελειωθέντα.

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

 ΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ «ΠΡΩΤΕΙΟΥ» ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ - ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

 ΓΕΝΕΣΙΣ, ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΩΣ «ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ» ΕΩΣ ΤΗΣ Β΄ ΒΑΤΙΚΑΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (1962)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

ΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΠΑΠΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΩΝ ΣΗΜΑΣΙΑ

Διαμόρφωση αρχείου: 23-8-2009.

Τελευταία ενημέρωση: 24-8-2009.

Πάνω