Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία, Προτεσταντισμός, Μελέτες και Μυστήρια

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Θεία Κοινωνία: Σύμβολα, εμβλήματα, ή πραγματικό Σώμα και Αίμα Χριστού;

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

Το Χριστιανικό Θυσιαστήριο τρανή απόδειξις τής εν Καινή Διαθήκη Ειδικής Ιεροσύνης

Κριτική Ανάλυσις Κωδίκων και Χειρογράφων τής σημαντικότατης μετοχής "κλώμενον" (Α΄ Κορ. ια: 24). Αναίρεσις Προτεσταντικών κακοδοξιών

 

2. Η ορθή ερμηνεία τού εδαφίου Ιωάννης στ: 63 («...Η σαρξ ουκ ωφελεί ουδέν») το οποίο επικαλούνται οι Προτεστάντες προκειμένου να αποδείξουν ότι ο Άρτος και ο Οίνος είναι σύμβολα και ότι δήθεν ο Χριστός, τους στίχους 53-57 δεν τους εννοεί κατά γράμμα

 

Εάν ο άρτος και ο οίνος τού Κυριακού Δείπνου δεν μεταβάλλοντο μυστηριωδώς εις πραγματική σάρκα και πραγματικό αίμα, αλλά ήσαν σύμβολα, τα σύμβολα δεν θα εχάριζαν ζωήν αιώνιο.

Επειδή δε ο άρτος και ο οίνος γίνονται πραγματική σαρξ τού Κυρίου, δια τούτο χαρίζεται ζωή αιώνιος. Πλέον δε συγκεκριμένως, η σαρξ τού Κυρίου μεταδίδει ζωήν αιώνιο, διότι είναι ενωμένη με το ζωοποιούν αιώνιο Πνεύμα τού Κυρίου, δηλαδή την Θεότητά Του. Καθ’ εαυτήν η σάρκα δεν οφελεί τίποτε. «Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σαρξ ουκ οφελεί ουδέν» (Ιωάν. ΣΤ:63), αλλά ενωμένη με την Θεότητα δίδει ζωή αιώνιο:

«Εάν ουν θεωρήτε τον Υιόν τού ανθρώπου αναβαίνοντα όπου ην το πρότερον; 63. Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σαρξ ουκ οφελεί ουδέν· τα ρήματα ά εγώ λαλώ υμίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν».

«Αλλά εάν θα δείτε τον Υιόν τού ανθρώπου να ανεβαίνει όπου ήτο πρωτύτερα; (Τότε θα πιστεύσετε, ότι κατέβηκα από τον ουρανό;). 63. Το Πνεύμα, (το αιώνιο Πνεύμα, η Θεότης μου) είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί, η σάρκα (αφ’ εαυτής, μόνη) δεν οφελεί τίποτε. Τα λόγια, τα οποία εγώ σάς λέγω, αναφέρονται εις το Πνεύμα και εις τη ζωή (που δίδει το Πνεύμα)».

Οι αιρετικοί Προτεστάντες, προκειμένου να αντικρούσουν το νόημα τών λόγων τού Ιησού περί ΑΛΗΘΟΥΣ βρώσεως και πόσεως τού σώματος και αίματός Του (στίχ. 52-57), επικαλούνται τον ανωτέρω στίχ.63, θεωρώντας ότι αυτός ο στίχος ερμηνεύει τα προηγηθέντα λόγια τού Ιησού (εφόσον δίδεται έμφασις και σπουδαιότητα εις το πνεύμα τών λόγων τού Ιησού και όχι εις την σάρκα του), μη δυνάμενοι έτσι να εννοήσουν, ότι δι’ αυτής τής ερμηνείας φέρνουν τον Ιησού αντιφάσκοντα προς Εαυτόν!

Στα ανωτέρω λόγια τού Χριστού, εκτός τού ότι δεν γίνεται λόγος περί τής σαρκός ΤΟΥ, αλλά γενικά περί «σαρκός», έχουν την εξής έννοια:

«Εις την κατά σάρκα προέλευσή μου αποβλέποντες, δεν πιστεύετε ότι έχω κατεβεί εκ τού ουρανού (πρβλ. στίχ.42 «και έλεγον· ουχ ούτός εστιν Ιησούς ο υιός Ιωσήφ, ού ημείς οίδαμεν τον πατέρα και την μητέρα; Πώς ουν λέγει ούτος ότι εκ τού ουρανού καταβέβηκα;»). Εάν λοιπόν βλέπετε, κατά την ημέρα τής αναλήψεως, να ανεβαίνω εις τον ουρανό, τότε θα πιστεύσετε ότι κατέβηκα εκ τού ουρανού; Δεν είμαι μόνο σαρξ, κοινός δηλαδή άνθρωπος. Είμαι και αιώνιο Πνεύμα, το οποίο κατέβη εκ τού ουρανού. Εάν ήμουν μόνο σαρξ, κοινός άνθρωπος, τρωγόμενος και πινόμενος τίποτε δεν θα ωφελούσα. Αλλά τώρα η σαρξ είναι ενωμένη με το αιώνιο Πνεύμα τής Θεότητός μου, το οποίο ζωοποιεί. Το βάθος τών λόγων, τα οποία σας λέγω, αναφέρονται εις το Πνεύμα τούτο και εις την ζωή, την οποία μεταδίδει το Πνεύμα».

Το «πνεύμα» δηλαδή για το οποίο γίνεται εδώ λόγος υπό τού Ιησού, ουδεμία σχέση έχει με την αξία τών λόγων τού Ιησού, αλλά με το αιώνιο Πνεύμα με το οποίο ήτο ενωμένος, δηλαδή τη Θεότητα! Παρομοία δε διατύπωσις έχουμε εις το Εβρ. Θ:14 εις το οποίο ο Χριστός «δια Πνεύματος αιωνίου Εαυτόν προσήνεγκεν άμωμον τω Θεώ...», δηλ. ο Χριστός, ο Οποίος ήτο ενωμένος (ως άνθρωπος) με το αιώνιο Πνεύμα, δηλ. τη Θεότητα, προσέφερε τον Εαυτό Του ως θύμα άμωμο στο Θεό.

 


Δείτε επίσης:

 


Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο


Δημιουργία αρχείου: 6-3-2018.

Τελευταία μορφοποίηση: 15-3-2018.

ΕΠΑΝΩ