Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Αγία Γραφή

Οι κύλινδροι τής Νεκράς Θάλασσας περιείχαν και βιβλία που δεν δέχονται οι Προτεστάντες * Τα βιβλία τής Αγίας Γραφής * Διαβαθμίσεις των βιβλίων * Η διάκριση Θείων και Θεοπνεύστων βιβλίων * Είναι η Αγία Γραφή η ΜΟΝΗ πηγή πίστης; * Είναι το Sola Scriptura (μόνον η Γραφή) το κλειδί για την αλήθεια; * Ήταν οι Ορθόδοξοι Πατέρες οπαδοί του Προτεσταντικού δόγματος Sola Scriptura («μόνο η Αγία Γραφή»); * Η Εκκλησία ως εγγυήτρια τής Αγίας Γραφής

Τα χειρόγραφα τής Νεκράς Θαλάσσης

επιβεβαίωσαν την αξιοπιστία τού κειμένου τών Εβδομήκοντα

Απόδειξη από την προ Χριστού εποχή

 

Μπορεί οι Προτεστάντες να δέχονται μόνο 66 από τα 76 βιβλία τής Αγίας Γραφής, όμως τα ντοκουμέντα που έχουν συσσωρευτεί τους εκθέτουν. Τα ευρήματα στη Νεκρά Θάλασσα, στηρίζουν το κείμενο τών Εβδομήκοντα τών 76 βιβλίων, ως αρχαιότερο από το Εβραϊκό Μασοριτικό κείμενο τών 66 βιβλίων.

Σύμφωνα με τις Εισαγωγικές Μελέτες στην Παλαιά Διαθήκη τού Πρύτανη Θεολόγου Αθανασίου Χαστούπη, (σελ. 140-141), τα ευρεθέντα αντίτυπα τής Αγίας Γραφής στο Κουμράν, έδειξαν ότι η Μετάφραση τών Εβδομήκοντα, ταίριαζε περισσότερο με τα αντίτυπα που ανακαλύφθηκαν, απ' ό,τι το μετέπειτα Εβραϊκό Μασοριτικό κείμενο! Κατά συνέπεια, το κείμενο τών Εβδομήκοντα, βασίζεται σε Εβραϊκό κείμενο, που είναι αρχαιότερο από το κείμενο από το οποίο έγραψαν οι Μασορίτες τα δικά τους κείμενα τής Παλαιάς Διαθήκης.

Ο Χαστούπης γράφει για τη σύγκριση αυτή τών κειμένων, με τα κείμενα τής Νεκράς Θαλάσσης:

«Τα εκ της μελέτης συμπεράσματα εξέπληξαν τους ειδικούς, διότι δια πρώτην φοράν απεδεικνύετο ου μόνον ότι η μετάφρασις των Εβδομήκοντα είναι απόδοσις εβραϊκού κειμένου έχοντος ιδίαν παράδοσιν, αλλά και ότι η παράδοσις αύτη δεν υπολείπεται εις αυθεντικότητα της του Μασωριτικού. Άλλαις λέξεσιν, εκ της συγκρίσεως των τριών χειρογράφων προς το Μασωριτικόν και την μετάφρασιν των Εβδομήκοντα, ευρέθη ότι ταύτα, απέχοντα αισθητώς από του πρώτου, συμφωνούν ως επί το πλείστον μετά του δευτέρου... Παρόμοια προς τα εκ των τεμαχίων του Σαμουήλ συμπεράσματα είναι και τα εκ τεμαχίων άλλων ιστορικών βιβλίων, καθότι ταύτα ως εκείνα περιέχουν κείμενον εγγύτερον τη μεταφράσει των Εβδομήκοντα ή τω Μασωριτικώ».

Και φυσικά, το ότι η Μετάφραση τών Εβδομήκοντα έγινε προ Χριστού, εκπροσωπεί τους προ Χριστού Ισραηλίτες, ΠΡΙΝ αυτοί αποστατήσουν από τον Χριστό και τον σταυρώσουν, και πριν "πειράξουν" το κείμενο οι μετά Χριστόν άπιστοι στον Χριστό Ισραηλίτες, που τον σταύρωσαν.

Το κείμενο τών Εβδομήκοντα λοιπόν, είναι προϊόν τής Εκκλησίας τού Ισραήλ, σε αντίθεση με το Μασοριτικό, από το οποίο λείπουν 10 βιβλία, το οποίο "κολοβώθηκε" από τους απίστους υποστηρικτές Ισραηλίτες τών σταυρωτών τού Χριστού.

Δημιουργία αρχείου: 15-2-2023.

Τελευταία μορφοποίηση: 15-2-2023.

ΕΠΑΝΩ