Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ενότητες: Αγ. Γραφή ΟΟΔΕ και Αγ. Γραφή Παγαν.

Η ερμηνεία τής Αγίας Γραφής

Τα "χαμένα" 18 χρόνια του Χριστού

Ένα συχνό και αγαπημένο επιχείρημα της παραφιλολογίας σχετικά με το πρόσωπο του Χριστού είναι το εξής: «Που ήταν όμως από τα 12 χρόνια του μέχρι τα 30 που εμφανίζεται να διδάσκει;» Οι εικασίες περιλαμβάνουν διάφορες εκδοχές για τα 18 αυτά χρόνια: Ινδίες, Αίγυπτο, Θιβέτ όπου μαθήτευσε σε ανατολική φιλοσοφία και τον αποκρυφισμό. Είναι από τις ιστορίες που έχουν αποκτήσει μεγάλη φήμη, ίσως επειδή η υπόθεση περιέχει πράγματα «κρυμμένα» που εξάπτουν τη φαντασία.

Επιπόλαιες και ρηχές θεωρίες

Καταρχάς το επιχείρημα της «εξαφάνισης» αυτής προέρχεται από μια επιπόλαια ανάγνωση του Ευαγγελίου. Προφανώς χωρίς πολύ μελέτη, ο υπεύθυνος της φήμης αυτής, έβγαλε το συμπέρασμά του.

Μια τελική διατύπωση της απάντησης στο θέμα αυτό είναι:

1. Ακόμα και αν δεν έλεγε το Ευαγγέλιο που ήταν ο Χριστός (όμως λέει, και θα το δούμε), το να μιλάμε για Ινδίες, Αίγυπτο, Θιβέτ, Αποκρυφισμό κ.λ.π. είναι προφανώς αυθαίρετα και αστήρικτα. Είναι προϊόντα παραφιλολογίας χωρίς κάποιο στοιχείο ή έστω ένδειξη.

2. Από τα χωρία που παρατίθενται στη συνέχεια του άρθρου, φαίνονται τα εξής:

- Γνωρίζουμε ότι από 12 ετών, είχε επαρκέστατη γνώση ώστε να συνομιλεί επί ώρα με διδασκάλους της εποχής. Οι οποίοι μάλιστα παραξενεύονταν για την ορθότητα και τη σοφία με την οποία μιλούσε.

- Μετά το γεγονός αυτό αναφέρει πως πήγε μαζί με τους γονείς του στη Ναζαρέτ, όπου έμεινε μαζί τους, υπακούοντας σ’ αυτούς.

- Ο ίδιος δήλωνε πως τον απαξίωναν όσοι τον άκουγαν να διδάσκει λέγοντας πως «ο προφήτης δεν τιμάται στον τόπο του και στο σπίτι του» δηλώνοντας ευθέως το μέρος όπου διέμενε.

- Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει καθαρά για τη Ναζαρέτ ότι ήταν το μέρος «ΟΥ ΗΝ ΤΕΘΡΑΜΜΕΝΟΣ». Εκεί δηλαδή που ανατράφηκε! Σαφέστατη διατύπωση.

- Επανειλημμένα αναφέρεται η έκπληξη των συντοπιτών του, οι οποίοι αναγνωρίζουν τον Χριστό ως:

  • Ξυλουργό τον ίδιο

  • Γιο του Ξυλουργού

  • Γιο της Μαρίας

  • Αδελφό του Ιακώβου, του Ιούδα κ.λπ.

  • Και η έκπληξή τους συνοδεύεται και από την εξήγηση: «Πώς ούτος γράμματα οίδεν μη μεμαθηκώς;» Οι άνθρωποι της περιοχής του δηλαδή, δηλωνουν καθαρά πως ουδέποτε είχε μάθει γράμματα, και αυτό ΤΟ ΗΞΕΡΑΝ (και γι' αυτό απορούν κι όλας)

    Άρα, τα χωρία που θα δούμε, σε καμιά περίπτωση δεν μας επιτρέπουν να σκεφτούμε ότι μπορεί να έφυγε από την περιοχή για οποιοδήποτε αιτία.

 

Χωρία που δείχνουν την παρουσία του Χριστού στη Ναζαρέτ

Τα χωρία είναι τα παρακάτω:

Λουκ. Κεφ. 2/β:

"46 και εγένετο μεθ’ ημέρας τρεις εύρον αυτόν εν τω ιερώ καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτών και επερωτώντα αυτούς· 47 εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέσει και ταις αποκρίσεσιν αυτού... 51 και κατέβη μετ’ αυτών και ήλθεν εις Ναζαρέτ, και ην υποτασσόμενος αυτοίς".Λουκ. Κεφ. 4/δ:

"16 Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, ου ην τεθραμμένος, και εισήλθε κατά το ειωθός αυτώ εν τη ημέρα των σαββάτων εις την συναγωγήν, και ανέστη αναγνώναι... 22 και πάντες εμαρτύρουν αυτώ και εθαύμαζον επί τοις λόγοις της χάριτος τοις εκπορευομένοις εκ του στόματος αυτού και έλεγον· ουχ ούτός εστιν ο υιος Ιωσήφ;"Μάρκ. Κεφ. 6/ς:

"2 και γενομένου σαββάτου ήρξατο εν τη συναγωγή διδάσκειν· και πολλοί ακούοντες εξεπλήσσοντο λέγοντες· πόθεν τούτω ταύτα; και τις η σοφία η δοθείσα αυτώ, και δυνάμεις τοιαύται δια των χειρών αυτού γίνονται; 3 ουχ ούτός εστιν ο τέκτων, ο υιος της Μαρίας, αδελφός δε Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος; και ουκ εισίν αι αδελφαί αυτού ώδε προς ημάς; και εσκανδαλίζοντο εν αυτώ. 4 έλεγε δε αυτοίς ο Ιησούς ότι ουκ έστι προφήτης άτιμος ει μη εν τη πατρίδι αυτού και εν τοις συγγενέσι και εν τη οικία αυτού"Ματθ. Κεφ. 13/ιγ:

"54 και ελθών εις την πατρίδα αυτού εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ωστε εκπλήττεσθαι αυτούς και λέγειν: πόθεν τούτω η σοφία αύτη και αι δυνάμεις; 55 ουχ ούτός εστιν ο του τέκτονος υιος; ουχί η μήτηρ αυτού λέγεται Μαριάμ και οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας; 56 και αι αδελφαί αυτού ουχί πάσαι προς ημάς εισι; πόθεν ουν τούτω ταύτα πάντα; 57 και εσκανδαλίζοντο εν αυτώ. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς: ουκ έστι προφήτης άτιμος ει μη εν τη πατρίδι αυτού και εν τη οικία αυτού. 58 και ουκ εποίησεν εκεί δυνάμεις πολλάς δια την απιστίαν αυτών".Ιωαν. Κεφ. 7/ζ:

"14 Ήδη δε της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. 15 και εθαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες: Πως ούτος γράμματα οίδε μη μεμαθηκώς;"

 

Όπως μπορεί να παρατηρήσει ο καθένας σε αυτά τα εδάφια, η Αγία Γραφή δεν αφήνει κενά για το πού έζησε, εργάσθηκε ως ξυλουργός, και ανατράφηκε ο Ιησούς Χριστός. Και οι φαντασιώδεις θεωρίες για δήθεν ταξίδια στο εξωτερικό σε αυτή την περίοδο, ανήκουν μόνο σε ανθρώπους με άγνοια της Αγίας Γραφής, που διαβάζουν απρόσεκτα.

 

Έρευνα - Κείμενο: Papyrus 52

Δημιουργία αρχείου: 17-2-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 13-1-2009.

ΕΠΑΝΩ