Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Αγία Γραφή

Οι τρεις επισκέψεις της Μαρίας της Μαγδαληνής στον Τάφο του Κυρίου * Ο Χριστός ενώπιον τού Αρχιερέως Ιωσήφ Καϊάφα * Η αδιανόητη πίστη για τη θεμελίωση του Χριστιανισμού * Η αμφισβήτηση των αφηγήσεων στην Καινή Διαθήκη * Ο χρόνος συγγραφής τών τεσσάρων Ευαγγελίων

Χρονολογικός πίνακας με παράλληλες παραθέσεις

Τα γεγονότα της Αναστάσεως

στα τέσσερα Ευαγγέλια

Τού Γεωργίου Μακρή

 

Πηγή: Ο παρακάτω πίνακας βασίστηκε στο σημαντικό κείμενο του Αντωνίου Κραποβίτσκυ Μητροπολίτη Κιέβου: "Οι τρεις επισκέψεις της Μαγδαληνής στον Τάφο του Κυρίου"

Αναδημοσίευση από τον παλιό ιστότοπο τού αείμνηστου Γιώργου Μακρή

Τα γεγονότα

Ματθαίος 28:1-10

Μάρκος 16

Λουκάς 23:54 ως 24:36

Ιωάννης 20

Μερικές γυναίκες αγόρασαν αρώματα και μύρα την Παρασκευή πριν το τέλος της μέρας (πριν την δύση του ηλίου),

 

 

54 και ημέρα ην παρασκευή, σάββατον επέφωσκε.

 

 

 

55 Κατακολουθήσασαι δε αι γυναίκες, αίτινες ήσαν συνεληλυθυίαι αυτώ εκ τής Γαλιλαίας, εθεάσαντο το μνημείον και ως ετέθη το σώμα αυτού,

 

 

 

56 υποστρέψασαι δε ητοίμασαν αρώματα και μύρα. και το μεν σάββατον ησύχασαν κατά την εντολήν.

 

ενώ άλλες όπως και η Μαρία η Μαγδαληνή αγόρασαν στο τέλος του Σαββάτου μετά την 6η ώρα.

 

1 Και διαγενομένου τού σαββάτουΜαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η τού Ιακώβου και Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα ίνα ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν.

 

 

Ο Κύριος ηγέρθη μυστικά το βράδυ πριν το πρωινό της Κυριακής.

 

 

 

 

Μετά την έγερση άγγελος Κυρίου κατέβηκε και απεκύλισε τον λίθο για να μπορεί να φανεί ο άδειος τάφος.

2 και ιδού σεισμός εγένετο μέγας· άγγελος γαρ Κυρίου καταβάς εξ ουρανού προσελθών απεκύλισε τον λίθον από τής θύρας και εκάθητο επάνω αυτού.

 

 

 

3 ην δε η ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών.

 

 

 

4 από δε τού φόβου αυτού εσείσθησαν οι τηρούντες και εγένοντο ωσεί νεκροί.

 

 

 

Η Μαρία η Μαγδαληνή αφήνει τις άλλες και πηγαίνει μόνη στον τάφο νύκτα πριν ξημερώσει η Κυριακή, όπου δεν βρίσκει το σώμα του Κυρίου.

 

 

 

 

1 Τη δε μια τών σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί σκοτίας έτι ούσης εις το μνημείον, και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ τού μνημείου.

 

Χωρίς να γνωρίζουν την επίσκεψη της Μαγδαληνής άλλες ομάδες μυροφόρων επισκέπτονται τον τάφο αργότερα.

 

2 και λίαν πρωί τς μιας σαββάτων έρχονται επί το μνημείον, ανατείλαντος τού ηλίου.

1 Τη δε μια τών σαββάτων όρθρου βαθέως ήλθον επί το μνήμα φέρουσαι α ητοίμασαν αρώματα, και τινες συν αυταίς.

 

 

 

3 και έλεγον προς εαυτάς· Τις αποκυλίσει ημίν τον λίθον εκ τής θύρας τού μνημείου;

2 εύρον δε τον λίθον αποκεκυλισμένον από τού μνημείου,

 

 

 

4 και αναβλέψασαι θεωρούσιν ότι αποκεκύλισται ο λίθος· ην γαρ μέγας σφόδρα.

3 και εισελθούσαι ουχ εύρον το σώμα τού Κυρίου Ιησού.

 

 

 

5 και εισελθούσαι εις το μνημείον είδον νεανίσκον καθήμενον εν τοις δεξιοίς, περιβεβλημένον στολήν λευκήν, και εξεθαμβήθησαν.

4 και εγένετο εν τω διαπορείσθαι αυτάς περί τούτου και ιδού άνδρες δύο επέστησαν αυταίς εν εσθήτεσιν αστραπτούσαις.

 

 

 

6 ο δε λέγει αυταίς· Μη εκθαμβείσθε· Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωμένον· ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε· ίδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν.

5 εμφόβων δε γενομένων και κλινουσών το πρόσωπον εις την γην είπον προς αυτάς· Τι ζητείτε τον ζώντα μετά τών νεκρών;

 

 

 

7 αλλ' υπάγετε είπατε τοις μαθηταίς αυτού και τω Πέτρω ότι προάγει υμάς εις την Γαλιλαίαν· εκεί αυτόν όψεσθε, καθώς είπεν υμίν.

6 ουκ έστιν ώδε, αλλ' ηγέρθη· μνήσθητε ως ελάλησεν υμίν έτι ων εν τη Γαλιλαία,

 

 

 

8 και εξελθούσαι έφυγον από τού μνημείου· είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασις, και ουδενί ουδέν είπον· εφοβούντο γαρ.

7 λέγων ότι δει τον υιόν τού ανθρώπου παραδοθήναι εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών και σταυρωθήναι, και τη τρίτη ημέρα αναστήναι.

 

 

 

 

8 και εμνήσθησαν τών ρημάτων αυτού,

 

 

 

 

9 και υποστρέψασαι από τού μνημείου απήγγειλαν ταύτα πάντα τοις ένδεκα και πάσι τοις λοιποίς.

 

Αμέσως η Μαγδαληνή ανακοινώνει στους Αποστόλους την κλοπή του σώματος.

Και από τις άλλες μυροφόρες έρχονται στους Αποστόλους και αναγγέλουν τα νέα.

 

 

10 ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και Ιωάννα και Μαρία Ιακώβου και αι λοιπαί συν αυταίς, αι έλεγον προς τους αποστόλους ταύτα.

2 τρέχει ουν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν ον εφίλει ο Ιησούς, και λέγει αυτοίς· Ήραν τον Κύριον εκ τού μνημείου, και ουκ οίδαμεν πού έθηκαν αυτόν.

 

 

11 και εφάνησαν ενώπιον αυτών ωσεί λήρος τα ρήματα αυτών, και ηπίστουν αυταίς.

Ο Πέτρος και ο Ιωάννης πηγαίνουν στον τάφο,  επιβεβαιώνουν ότι λείπει το σώμα του Κυρίου και επιστρέφουν.

 

 

12 ο δε Πέτρος αναστάς έδραμεν επί το μνημείον, και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα, και απήλθε προς εαυτόν θαυμάζων το γεγονός.

3 εξήλθεν ουν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον.

 

 

4 έτρεχον δε οι δύο ομού· και ο άλλος μαθητής προέδραμε τάχιον τού Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείον,

 

 

5 και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια, ου μέντοι εισήλθεν.

 

 

6 έρχεται ουν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτώ, και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα,

 

 

7 και το σουδάριον, ό ην επί τής κεφαλής αυτού, ου μετά τών οθονίων κείμενον, αλλά χωρίς εντετυλιγμένον εις ένα τόπον.

 

 

8 τότε ουν εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο ελθών πρώτος εις το μνημείον, και είδε και επίστευσεν·

 

 

9 ουδέπω γαρ ήδεισαν την γραφήν ότι δει αυτόν εκ νεκρών αναστήναι.

 

 

10 απήλθον ουν πάλιν προς εαυτούς οι μαθηταί.

Η Μαρία η Μαγδαληνή στέκεται κλαίγοντας έξω από τον τάφο, της εμφανίζονται άγγελοι και μετά ο ίδιος ο Κύριος τον οποίο δεν αναγνωρίζει  αμέσως. Οταν σπεύδει προς αυτόν δεν της επιτρέπεται να τον αγγίξει.

 

 

 

11 Μαρία δε ειστήκει προς τω μνημείω κλαίουσα έξω.

 

 

 

12 ως ουν έκλαιε, παρέκυψεν εις το μνημείον και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκοίς καθεζομένους ένα προς τη κεφαλή και ένα προς τοις ποσίν, όπου έκειτο το σώμα τού Ιησού.

 

 

 

13 και λέγουσιν αυτή εκείνοι· Γύναι, τι κλαίεις; λέγει αυτοίς· Ότι ήραν τον Κύριόν μου, και ουκ οίδα πού έθηκαν αυτόν.

 

9 Αναστάς δε πρωί πρώτη σαββάτου εφάνη πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, αφ' ης εκβεβλήκει επτά δαιμόνια.

 

14 και ταύτα ειπούσα εστράφη εις τα οπίσω, και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα, και ουκ ήδει ότι Ιησούς εστι.

 

 

 

15 λέγει αυτή ο Ιησούς· Γύναι, τι κλαίεις; τίνα ζητείς; εκείνη δοκούσα ότι ο κηπουρός εστι, λέγει αυτώ· Κύριε, ει συ εβάστασας αυτόν, ειπέ μοι πού έθηκας αυτόν, καγώ αυτόν αρώ.

 

 

 

16 λέγει αυτή ο Ιησούς· Μαρία. στραφείσα εκείνη λέγει αυτώ· Ραββουνί, ό λέγεται, διδάσκαλε.

 

 

 

17 λέγει αυτή ο Ιησούς· Μη μου άπτου· ούπω γαρ αναβέβηκα προς τον πατέρα μου· πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και ειπέ αυτοίς· αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα υμών, και Θεόν μου και Θεόν υμών.

Υπακούοντας την εντολή του Κυρίου, πηγαίνει και ανακοινώνει στους μαθητές την εμφάνισή του.

 

10 εκείνη πορευθείσα απήγγειλε τοις μετ' αυτού γενομένοις, πενθούσι και κλαίουσι.

 

18 έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή απαγγέλλουσα τοις μαθηταίς ότι εώρακε τον Κύριον, και ταύτα είπεν αυτή.

 

11 κακείνοι ακούσαντες ότι ζη και εθεάθη υπ' αυτής, ηπίστησαν.

 

Η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, γνωρίζοντας πλέον το νέο της Αναστάσεως πηγαίνουν για να δουν τον τάφο και τα οθόνια, τα οποία ο Πέτρος και ο Ιωάννης είχαν ήδη δει. Βλέπουν τον άγγελο που τις προτρέπει να μπουν στο τάφο και να δουν.

1 Οψέ δε σαββάτων, τη επιφωσκούση εις μίαν σαββάτων, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσαι τον τάφον.

 

 

 

5 αποκριθείς δε ο άγγελος είπε ταις γυναιξί· Μη φοβείσθε υμείς· οίδα γαρ ότι Ιησούν τον εσταυρωμένον ζητείτε·

 

 

 

6 ουκ έστιν ώδε· ηγέρθη γαρ καθώς είπε. δεύτε ίδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος.

 

 

 

Ο άγγελος παραγγέλει σε αυτές να επιβεβαιώσουν το νέο της Αναστάσεως στους μαθητές.

7 και ταχύ πορευθείσαι είπατε τοις μαθηταίς αυτού ότι ηγέρθη από τών νεκρών, και ιδού προάγει υμάς εις την Γαλιλαίαν· εκεί αυτόν όψεσθε· ιδού είπον υμίν.

 

 

 

8 και εξελθούσαι ταχύ από τού μνημείου μετά φόβου και χαράς μεγάλης έδραμον απαγγείλαι τοις μαθηταίς αυτού.

 

 

 

Τώρα έχοντας καταλάβει πλήρως τα γεγονότα οι δύο Μαρίες σπεύδουν να αναγγείλουν στους μαθητές πάλι, αλλά συναντούν τον Κύριο και αυτή την φορά τις επιτρέπει να τον αγγίσουν.

9 ως δε επορεύοντο απαγγείλαι τοις μαθηταίς αυτού, και ιδού Ιησούς απήντησεν αυταίς λέγων· Χαίρετε. αι δε προσελθούσαι εκράτησαν αυτού τους πόδας και προσεκύνησαν αυτώ.

 

 

 

10 τότε λέγει αυταίς ο Ιησούς· Μη φοβείσθε· υπάγετε απαγγείλατε τοις αδελφοίς μου ίνα απέλθωσιν εις την Γαλιλαίαν, κακεί με όψονται.

 

 

 

Εμφάνιση του Κυρίου στους δύο μαθητές κατά την πορεία τους προς την κώμη Εμμαούς.

 

12 Μετά δε ταύτα δυσίν εξ αυτών περιπατούσιν εφανερώθη εν ετέρα μορφή, πορευομένοις εις αγρόν.

13 Και ιδού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα εις κώμην απέχουσαν σταδίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ, ή όνομα Εμμαούς.

 

 

 

14 και αυτοί ωμίλουν προς αλλήλους περί πάντων τών συμβεβηκότων τούτων.

 

 

 

15 και εγένετο εν τω ομιλείν αυτούς και συζητείν και αυτός ο Ιησούς εγγίσας συνεπορεύετο αυτοίς·

 

 

 

16 οι δε οφθαλμοί αυτών εκρατούντο τού μη επιγνώναι αυτόν.

 

 

 

17 είπε δε προς αυτούς· Τίνες οι λόγοι ούτοι ους αντιβάλλετε προς αλλήλους περιπατούντες και εστε σκυθρωποί;

 

 

 

18 αποκριθείς δε ο εις, ω όνομα Κλεόπας, είπε προς αυτόν· Συ μόνος παροικείς εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνως τα γενόμενα εν αυτή εν ταις ημέραις ταύταις;

 

 

 

19 και είπεν αυτοίς· Ποία; οι δε είπον αυτώ· Τα περί Ιησού τού Ναζωραίου, ος εγένετο ανήρ προφήτης δυνατός εν έργω και λόγω εναντίον τού Θεού και παντός τού λαού,

 

 

 

20 όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις κρίμα θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν.

 

 

 

21 ημείς δε ηλπίζομεν ότι αυτός εστιν ο μέλλων λυτρούσθαι τον Ισραήλ· αλλά γε συν πάσι τούτοις τρίτην ταύτην ημέραν άγει σήμερον αφ' ού ταύτα εγένετο.

 

 

 

22 αλλά και γυναίκές τινες εξ ημών εξέστησαν ημάς γενόμεναι όρθριαι επί το μνημείον,

 

 

 

23 και μη ευρούσαι το σώμα αυτού ήλθον λέγουσαι και οπτασίαν αγγέλων εωρακέναι, οι λέγουσιν αυτόν ζην.

 

 

 

24 και απήλθόν τινες τών συν ημίν επί το μνημείον, και εύρον ούτω καθώς και αι γυναίκες είπον, αυτόν δε ουκ είδον.

 

 

 

25 και αυτός είπε προς αυτούς· Ω ανόητοι και βραδείς τη καρδία τού πιστεύειν επί πάσιν οις ελάλησαν οι προφήται!

 

 

 

26 ουχί ταύτα έδει παθείν τον Χριστόν και εισελθείν εις την δόξαν αυτού;

 

 

 

27 και αρξάμενος από Μωϋσέως και από πάντων τών προφητών διερμήνευσεν αυτοίς εν πάσαις ταις γραφαίς τα περί εαυτού.

 

 

 

28 Και ήγγισαν εις την κώμην ού επορεύοντο, και αυτός προσεποιείτο πορρωτέρω πορεύεσθαι·

 

 

 

29 και παρεβιάσαντο αυτόν λέγοντες· Μείνον μεθ' ημών, ότι προς εσπέραν εστί και κέκλικεν η ημέρα. και εισήλθε τού μείναι συν αυτοίς.

 

 

 

30 και εγένετο εν τω κατακλιθήναι αυτόν μετ' αυτών λαβών τον άρτον ευλόγησε, και κλάσας επεδίδου αυτοίς.

 

 

 

31 αυτών δε διηνοίχθησαν οι οφθαλμοί, και επέγνωσαν αυτόν· και αυτός άφαντος εγένετο απ' αυτών.

 

 

 

32 και είπον προς αλλήλους· Ουχί η καρδία ημών καιομένη ην εν ημίν, ως ελάλει ημίν εν τη οδώ και ως διήνοιγεν ημίν τας γραφάς;

 

Οι δύο μαθητές επιστρέφουν και ανακοινώνουν το νέο στους αποστόλους.

 

13 κακείνοι απελθόντες απήγγειλαν τοις λοιποίς· ουδέ εκείνοις επίστευσαν.

33 Και αναστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, και εύρον συνηθροισμένους τους ένδεκα και τους συν αυτοίς,

 

 

 

34 λέγοντας ότι ηγέρθη ο Κύριος όντως και ώφθη Σίμωνι.

 

 

 

35 και αυτοί εξηγούντο τα εν τη οδώ και ως εγνώσθη αυτοίς εν τη κλάσει τού άρτου.

 

Εμφάνιση του Κυρίου στους ένδεκα μαθητές την ίδια μέρα

 

14 Ύστερον ανακειμένοις αυτοίς τοις ένδεκα εφανερώθη και ωνείδισε την απιστίαν αυτών και την σκληροκαρδίαν, ότι τοις θεασαμένοις αυτόν εγηγερμένον ουκ επίστευσαν.

36 Ταύτα δε αυτών λαλούντων αυτός ο Ιησούς έστη εν μέσω αυτών και λέγει αυτοίς· Ειρήνη υμίν.

19 Ούσης ουν οψίας τη ημέρα εκείνη τη μια σαββάτων, και τών θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι δια τον φόβον τών Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον, και λέγει αυτοίς· Ειρήνη υμίν.

Δημιουργία αρχείου: 30-3-2018.

Τελευταία μορφοποίηση: 31-3-2018.

ΕΠΑΝΩ