Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα και Ισραήλ

Πίνακες από το 614 ως το 567 π.Χ. // Από 578 ως 531 π.Χ. // Κατάλογος γεγονότων τής περιόδου

Χρονολογικοί πίνακες γύρω από την πτώση τής Ιερουσαλήμ

3. Από το 542 π.Χ. ως το 495 π.Χ.
Οι παρακάτω χρονολογικοί πίνακες, δείχνουν έτος προς έτος τα ιστορικά γεγονότα που περιγράφονται στην Αγία Γραφή, σε συνάρτηση τών διαφορετικών μεθόδων χρονολόγησης τών Βαβυλωνίων και τών Ισραηλιτών. Σε αυτούς μπορείτε να δείτε με ακρίβεια μηνών, τη χρονολογική σχέση τών βασιλέων τού Ισραήλ, τής Βαβυλώνας και τής Περσίας, ώστε να γίνονται ευκολότερα κατανοητά, τα όσα περιγράφουν οι αφηγήσεις τής Αγίας Γραφής.

 Πίνακες 7ος ως 10ος

Έχουν τοποθετηθεί ανά τέσσερεις πίνακες σε κάθε αρχείο, ώστε να είναι δυνατόν να γίνει σύγκριση τού κεντρικού σχήματος με το προηγούμενο και με το επόμενο, για ευκολότερη καταμέτρηση.

 

 

 

Προηγούμενοι πίνακες

Δημιουργία αρχείου: 21-2-2004.

Τελευταία ενημέρωση: 9-10-2004.

ΕΠΑΝΩ