Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ορθοδοξία και Προτεσταντισμός

Ο αναλλοίωτος Ορθόδοξος Μοναχισμός ελπίδα στην ανατολή της 3ης Χιλιετίας // Πώς στράφηκε ο Λούθηρος κατά του Μοναχισμού // Συμπληρωματική διαπόμπευση της Προτεσταντικής απάτης περί δήθεν αφορισμένου Μοναχισμού

Αναθεμάτισε ποτέ η εν Γάγγρα Σύνοδος τους Μοναχούς;

Ακόμα μία Προτεσταντική ΑΠΑΤΗ ξεσκεπάζεται!

Διαβάζοντας κανείς για την ψυχολογικά διαταραγμένη προσωπικότητα του Λούθηρου, και το πώς στράφηκε ενάντια στον Μοναχισμό, τον συμπονά και τον κατανοεί. Και κατανοεί και τις εμμονές των Προτεσταντών οπαδών του, να αρνούνται τον Μοναχισμό. Δυσκολεύεται όμως κανείς να κατανοήσει ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ που εκουσίως διαδίδουν ορισμένοι Προτεστάντες γι' αυτό το θέμα. Γιατί το να είσαι πλανημένος, είναι βέβαια κακό. Αλλά το να είσαι ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ, είναι κάκιστο!

1. Οι ψευδείς ισχυρισμοί του Σπορέα

Αφορμή για το παρόν άρθρο, είναι η δημοσίευση που είδαμε στην αντιχριστιανική και σκανδαλοθηρική Προτεσταντική ιστοσελίδα του Σπορέα, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.biblos.gr/kalogoiroi,%20monaxoi.html

Πρόκειται για άρθρο γραμμένο από τον Γιώργο Οικονομίδη, τον αυτοονομαζόμενο "Σπορέα", με ημερομηνία δημοσίευσης την 28/04/2007.


Στον, πράγματι, απίστευτο πρόλογο του κειμένου διαβάζουμε:

"Ξέρετε ότι, η τάξις των Μοναχών Καλογήρων είναι "Αφωρισμένη και Αναθεματισμένη" από την εν Γάγγρα Σύνοδο, το 343 μ. Χ., και από άλλες Συνόδους πριν το έτος 390; Επίσης, το 431 συνήλθε η Γ' Οικουμενική Σύνοδος, η οποία και πάλι: 'αφώρισε και αναθεμάτισεν αυτούς'."


Καταρχάς απορούμε, αλλά συνεχίζουμε, και η έκπληξή μας μεγαλώνει όσο προχωρά η ανάγνωση του κειμένου του 'Σπορέα':

"Οι μοναχοί φρονούσαν ότι, ο γάμος και η κρεοφαγία καθιστούν αδύνατη την Σωτηρία, και ήθελαν να επιβάλουν τον μοναχικό βίο σε όλους τους Χριστιανούς. Επέβαλλον εις όλους το μοναχικόν ένδυμα και μάλιστα όμοιον εις τους άνδρας και εις τας γυναίκας. Ούτως αι γυναίκες παρουσιάζοντο με ανδρικά ενδύματα και κομμένην κόμην' (Εκκλησιαστική Ιστορία, Β. Στεφανίδου, σελίς 158) (τα έντονα του "Σπορέα"). Η εναντίωση των μοναχών απέναντι στην Βίβλο, είναι εμφανής. «Η γυνή δεν θέλει φορέσει το ανήκον εις άνδρα» μας λέει ο Λόγος του Θεού στο Δευτερονόμιον: κβ΄ 5, ενώ ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του Α΄ Κορινθίους: ια΄ 15, λέει, «γυνή δε εάν έχη κόμην, είναι δόξα εις αυτήν». Τελείως αντίθετη πορεία από την Βίβλο χάραξαν οι μοναχοί. Είχαν διαρκείς προσευχές και «ενθουσιαστικούς χορούς, ένεκα των οποίων ωνομάσθησαν και «χορευταί» (Β. Στεφανίδης).


Όταν πια φτάνουμε στο συμπέρασμα του, μένουμε άφωνοι:

"Η τάξις των Μοναχών Καλογήρων είναι "Αφωρισμένη και Αναθεματισμένη" από εκκλησιαστικές συνόδους. ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΕΣΠΟΤΕΣ, προέρχονται από αυτήν την αναθεματισμένη και αφωρισμένη τάξη, διότι δεν γίνονται Δεσπότες αν πρώτα δεν περάσουν από τις τάξεις των μοναχών. Εναντίον τους «συνεκλήθη η εν Γάγγρα σύνοδος (343), η οποία αφώρισε και αναθεμάτισεν αυτούς» Επίσης, η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος (431) «αφώρισε και αναθεμάτισεν αυτούς»."


Δεν ξέρουμε αν πρέπει να θυμώσουμε, να γελάσουμε, ή να απορήσουμε με όσα γράφει ο Οικονομίδης ή αλλιώς 'Σπορέας' (ψευδών πληροφοριών ίσως;...).

Έρχονται στο νου μας οι βασικές αρχές που διέπουν τη συγγραφή ενός σοβαρού, επιστημονικού κειμένου, διατυπωμένες από έγκριτους και πολυγράφους καθηγητές:


"Τα παραθέματα πρέπει να μην αλλοιώνουν το νόημα του συγγραφέα τους με περικοπές ή κακή απόδοση της επιχειρηματολογίας του" (Καραγιαννόπουλος Ιωάννης, 'Εισαγωγή στην Τεχνική της Επιστημονικής Ιστορικής Εργασίας', 3η ανατύπωση, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 58).


"Ή συγγραφή με... νόθη παρουσίαση ξένων απόψεων... αλλά και η διαστροφή των απόψεων άλλων δεν έχουν σχέση με την επιστήμη... Η δημιουργία πλασματικών εντυπώσεων δεν είναι μόνο ίδιο των ψευδοαποστόλων, αλλά και των ψευδοεπιστημόνων" (Μεταλληνός Δ. Γεώργιος, 'Εγκόλπιο Επιστημονικής Έρευνας', 3η έκδ., Αρμός, Αθήνα 1998, σελ. 101)


Δυστυχώς, οι αρχές αυτές που αποτελούν τη βάση για μια σοβαρή εργασία, καταπατούνται παράφορα. Για να καταλάβουν και οι αναγνώστες, ας διαβάσουν τα παρακάτω παραθέματα για να διαπιστώσουν με ΠΟΙΟΥΣ και ΤΙ ασχολήθηκε η εν Γάγγρα σύνοδος:

 

2. Οι απάτες του Σπορέα

Ο "Σπορέας" μας είπε ότι τάχα "η τάξις των Μοναχών Καλογήρων [χωρίς εξαιρέσεις] είναι "Αφωρισμένη και Αναθεματισμένη" από την εν Γάγγρα Σύνοδο", όμως ας δούμε τι γράφει σχετικά, το «Σύνταγμα των θείων και Ιερών Κανόνων» που αποτελεί επίσημη συλλογή κανόνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και θεωρείται ως η «πληρεστέρα και επιστημονικοτέρα συλλογή» μέχρι σήμερα (Σταυρίδης Βασ., «Οικουμενικόν Πατριαρχείον», 'Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια', τόμ. 9, στ. 776):


"Η εν Γάγγρα τη μητροπόλει των Παφλαγόνων γεγονυία σύνοδος, συνέστη μετά την εν Νικαία πρώτην σύνοδον, κατά Ευσταθίου τίνος και των ομοδόξων εκείνω. οίτινες τον έννομον γάμον διαβάλλοντες..." (Γ. Ράλλη - Μ. Ποτλή, 'Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων', τόμ. Γ', Αθήνησι 1853, σελ. 96)

Άρα, η εν Γάγγρα Σύνοδος (περ. 340 ή 343 μ.Χ.) καταδικάζει ΜΟΝΟ την αίρεση των "Ευσταθιανών" που είχε υιοθετήσει δοξασίες κατά του γάμου και των έγγαμων.

Αυτό επιβεβαιώνει και ο Κανών 1ος της εν Γάγγρα συνόδου:

"Ει τις τον γάμον μέμφοιτο, και την καθεύδουσαν μετά του ανδρός αυτής, ούσαν πιστήν και ευλαβή, βδελύσσοιτο ή μέμφοιτο, ως αν μη δυναμένην εις βασιλείαν εισελθείν, ανάθεμα έστω."

δηλ.

"Αν κάποιος μέμφεται το γάμο και αποστρέφεται ή ψέγει τη γυναίκα που κοιμάται με τον άντρα της και είναι πιστή και ευσεβής, γιατί τάχα δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία των ουρανών, να αναθεματίζεται."


Αναθεματίζεται λοιπόν εκείνος που μέμφεται το γάμο και αποστρέφεται ή ψέγει τους έγγαμους.


Είναι σαφές ότι ο 'Σπορέας' ψεύδεται. Η σύνοδος ασχολείται με τους Ευσταθιανούς, αίρεση του Δ' αιώνα μ.Χ. Η σχετική Βιβλιογραφία μιλάει για τις αιρέσεις του "Μεσσαλιανισμού" και της παραλλαγής αυτού, των λεγομένων "Ευσταθιανών":

#1

"Παραλλαγή του Μεσσαλιανισμού υπήρξαν και οι «περί τον Ευστάθιο», επίσκοπο Σεβάστειας, αιρετικοί που εκήρυτταν ότι ο γάμος και η κρεοφαγία είναι θανάσιμα αμαρτήματα. Ένα χριστιανικό status τελειότητας υπάρχει κατ' αυτούς και αυτό είναι ο μοναχισμός για άντρες και γυναίκες, με εμφάνιση των φύλων ως unisex. Όχι ιδιοκτησία, ούτε έγγαμος κλήρος, ούτε Μυστήρια από έγγαμους ιερείς· απέκρουαν, επίσης, τη λατρεία των Μαρτύρων της πίστεως, για να τονιστεί πως οι αληθινοί Μάρτυρες είναι οι ασκητές. Νήστευαν τις Κυριακές, όχι τις άλλες τακτές ημέρες, από αντίδραση. Τους καταδίκασε η εν Γάγγρα Σύνοδος το 343." (Αγουρίδης Σάββας, 'Μοναχισμός', Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997, σελ. 46)


#2

"Ευσταθιανοί παρά τον Αντιοχείας Ευστάθιον εισήγαγον τον μοναχικόν βίον εις Αρμενίαν, απεκήρυττον ως έργον του σατανά τον γάμον. Όθεν αφωρίσθησαν παρά της εν Γάγγρα συνόδου κατά το δεύτερον ήμισυ του Δ' αιώνος." (Νικολαΐδου Λεβαδέως, 'Πνεύμα της θρησκείας, είτε συγκριτική ιστορία του χριστιανισμού', εν Αθήναις 1869, σελ. 427)


#3

"Τοιούτο παράδειγμα αποτελούν οι «περί τον Ευστάθιον»... Ούτοι εφρόνουν, ότι ο γάμος και η κρεωφαγία καθίστα αδύνατον την σωτηρίαν. Ήθελον να επιβάλωσι τον μοναχικόν βίον εις όλους τους χριστιανούς... Απέκρουον τον έγγαμον κλήρον και τα υπ' αυτού τελούμενα μυστήρια. Περιεφρόνουν την Εκκλησίαν ως έχουσαν τοιούτον κλήρον... Συνήρχοντο εις ιδιαιτέρας θρησκευτικάς συναθροίσεις... Κατέκρινον τας προς τιμήν των μαρτύρων εκκλησιαστικάς συναθροίσεις... Εναντίον των Ευσταθιανών συνεκλήθη η εν Γάγγρα σύνοδος (343;), η όποια αφώρισε και ανεθεμάτισεν αυτούς... Όμοιον παράδειγμα αντιεκκλησιαστικών τάσεων ήσαν οι «Μεσσαλιανοί»... Εναντίον αυτών συνήλθον πολλαί σύνοδοι... Η Γ' Οίκουμ. Σύνοδος (431) αφώρισε και ανεθεμάτισεν αυτούς." (Στεφανίδης Βασ. (Αρχιμ.), 'Εκκλησιαστική Ιστορία - Απ' αρχής μέχρι σήμερον', 6η έκδ. (ανατύπωση της β' έκδοσης του 1959), Παπαδημητρίου, Αθήνα 1998, σελ. 157-160)


Σαφέστατα λοιπόν δεν αναφερόμαστε σε ΟΛΟΥΣ τους μοναχούς ή στον μοναχισμό γενικά, αλλά σε συγκεκριμένες αιρέσεις που είχαν υιοθετήσει σημαντικές, αιρετικές παρεκκλίσεις από την εκκλησιαστική ζωή. Καλύτερη απόδειξη για το γεγονός ότι η εν Γάγγρα σύνοδος, αντίθετα από τους ψευδείς ισχυρισμούς του 'Σπορέα', ΤΙΜΑ τον Μοναχισμό, την εγκράτεια και την Παρθενία των ασκητών είναι οι ίδιοι οι κανόνες που επικύρωσε:


Κανών 9 της εν Γάγγρα συνόδου:

"Ει τις παρθενεύοι ή έγκρατεύοιτο, ώς αν βδελυκτών των γάμων αναχωρήσας, και μη δι' αυτό το καλόν και άγιον τής παρθενίας, ανάθεμα έστω."

δηλ.

"Αν κάποιος μένει παρθένος ή εγκρατεύεται αποφεύγοντας το γάμο επειδή τον αποστρέφεται και όχι γι' αυτήν καθαυτήν την ωραιότητα και την αγιότητα της παρθενίας, να αναθεματίζεται."


Άρα λοιπόν, όχι μόνο είναι αποδεκτό να μένει κάποιος παρθένος ή να εγκρατεύεται, αλλά προσδιορίζεται σαφώς "το καλόν και άγιον τής παρθενίας". Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν; Ποιος είναι εκείνος που καταδικάζεται; Είναι ξεκάθαρο: αυτός που "αποφεύγει το γάμο επειδή τον αποστρέφεται". Ο χριστιανικός γάμος ως μυστήριο, αποτελεί κατά την Αγ. Γραφή (Εφεσ. 5, 22-33) εικόνα της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Η αποστροφή του αποτελεί αιρετική δοξασία και καταδικάζεται.


Αυτό λέει και ο Κανών 10 της εν Γάγγρα συνόδου:

"Ει τις των παρθενευόντων διά τόν Κύριον, κατεπαίροιτο των γεγαμηκότων, ανάθεμα έστω."

δηλ.

"Αν κάποιος απ' αυτούς που μένουν παρθένοι για χάρη του Κυρίου περηφανεύεται σε βάρος των παντρεμένων, να αναθεματίζεται."


Ο κανόνας αυτός ξεκαθαρίζει ακόμη περισσότερο τα πράγματα και εδώ υπάρχει ένα ακόμη "ράπισμα" κατά των ψευδών του 'Σπορέα': για την εν Γάγγρα σύνοδο εκείνοι που "μένουν παρθένοι για χάρη του Κυρίου" αποτελούν αναγνωρισμένη πνευματική επιλογή! Πρόβλημα αποτελεί ΜΟΝΟ εκείνος που "υπερηφανεύεται σε βάρος των παντρεμένων"...


Και προς επίρρωση των παραπάνω, ο Κανόνας 21 της εν Γάγγρα συνόδου είναι η αποθέωση της διάψευσης για τον 'Σπορέα' του ψεύδους:

Κανών 21 της εν Γάγγρα συνόδου:

"Ταύτα δε γράφομεν, ουκ εκκόπτοντες τους εν τη εκκλησία του Θεού κατά τας Γραφάς ασκείσθαι βουλομένους, αλλά τους λαμβάνοντας την υπόθεσιν της ασκήσεως εις υπερηφανίαν, κατά των αφελέστερον βιούντων επαιρομένους τε, και παρά τας Γραφάς και τους εκκλησιαστικούς κανόνας καινισμούς εισάγοντας. Ημείς τοιγαρούν, και παρθενίαν μετά ταπεινοφροσύνης θαυμάζομεν, και εγκράτειαν μετά σεμνότητος και θεοσέβειας γινομένην αποδεχόμεθα..."

δηλ.:

"Κι αυτά τα ορίζουμε, όχι με πρόθεση να εμποδίσουμε όσους ανήκουν στην εκκλησία του Θεού και θέλουν ν' αφιερωθούν σύμφωνα με τις Γραφές στην άσκηση, αλλά όσους θεωρούν την άσκηση ως αφορμή για αλαζονεία και περηφανεύονται σε βάρος όσων ζουν πιο απλά και εισάγουν νεωτερισμούς παρά τις Γραφές και τους εκκλησιαστικούς κανόνες. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς εμείς και την παρθενία που συνοδεύεται από ταπεινοφροσύνη τη θαυμάζουμε και την εγκράτεια, όταν γίνεται με σεμνότητα και θεοσέβεια, την αποδεχόμαστε..."


Η Εκκλησία λοιπόν δεν στρέφεται ενάντια στον μοναχισμό, αλλά ΜΟΝΟ κατά εκείνων που θεωρούν την άσκηση ως αφορμή για αλαζονεία. Η σύνοδος, ενθαρρύνει τον μοναχισμό λέγοντας ότι αποδέχεται την εγκράτεια και θαυμάζει την παρθενία και δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν σκοπεύει να εμποδίσει τους "ασκείσθαι βουλομένους" (ακόμη μία δήλωση που δεν "είδε" ο 'Σπορέας'...).


Εδώ να προσθέσουμε τρεις παρατηρήσεις επάνω στην κακόπιστη παραποίηση και ολοκληρωτική παραμόρφωση, των παραθεμάτων από την "Εκκλησιαστική Ιστορία" του Στεφανίδη:


#1

Έγραψε ο Οικονομίδης:

"Εθεωρείτο μεγαλυτέρα άσκησις να συγκατοικώσιν άνδρες και γυναίκες και να ασκώσιν εγκράτειαν" (παράθεμα από τη σελ. 153)


Τι "ξέχασε" όμως ο 'Σπορέας' να γράψει από την ίδια σελίδα:

"Αι γυναίκες αυταί εκλήθησαν 'συνείσακτοι'... Η συνήθεια των συνεισάκτων επολεμήθη υπό διαφόρων εκκλησιαστικών ανδρών της γ' εκ]ρίδος και υπό της Α' Οικουμεν. Συνόδου (κανών 3ος)"

Άρα επρόκειτο ΟΧΙ για αποδεκτή συμπεριφορά αλλά για παραμόρφωση της εκκλησιαστικής ζωής και όποιος το έκανε μετά την καταδίκη της πρακτικής αυτής από την Οικουμενική Σύνοδο, έφερε το βάρος της αντικανονικότητας της πράξης.


#2

Έγραψε ο Οικονομίδης:

"Οι μοναχοί φρονούσαν ότι, ο γάμος και η κρεοφαγία καθιστούν αδύνατη την Σωτηρία, και ήθελαν να επιβάλουν τον μοναχικό βίο σε όλους τους Χριστιανούς. 'Επέβαλλον εις όλους το μοναχικόν ένδυμα και μάλιστα όμοιον εις τους άνδρας και εις τας γυναίκας. Ούτως αι γυναίκες παρουσιάζοντο με ανδρικά ενδύματα και κομμένην κόμην'" (παράθεμα από τη σελ. 158)


"Ξέχασε" όμως ο 'Σπορέας' να γράψει το βασικότερο που αναφέρεται μόλις τρεις σειρές παραπάνω, πάλι από τον Στεφανίδη:

Ότι δηλ. αυτά τα έκαναν ΜΟΝΟ οι αιρετικοί «περί τον Ευστάθιον» δηλ. η αίρεση των Ευσταθιανών και όχι ΟΛΟΙ οι μοναχοί!


#3

Έγραψε ο Οικονομίδης:

είχαν "ενθουσιαστικούς χορούς, ένεκα των οποίων ωνομάσθησαν και 'χορευταί'" (παράθεμα από τη σελ. 159)


"Ξέχασε" όμως ο 'Σπορέας' να γράψει το βασικότερο που αναφέρεται λίγες σειρές παραπάνω από τον Στεφανίδη:

ότι δηλ. αυτά τα έκαναν οι αιρετικοί "Μεσσαλιανοί" και όχι ΟΛΟΙ οι μοναχοί!


Τέτοια προκλητική παραποίηση της πηγής λοιπόν; Τόσο ανερυθρίαστα;


Κλείνοντας, να προσθέσουμε ότι στην παράθεση που κάνει περί της κατηγορίας του Παχωμίου και της συνόδου της Λατοπόλεως, ο 'Σπορέας' "ξέχασε" να μας πει την ...λεπτομέρεια, ότι ο Παχώμιος ΑΘΩΩΘΗΚΕ:

"[ο Παχώμιος] Περί το 346 καταγγέλθηκε για οράματα που έβλεπε και θαύματα που έκανε. Σύνοδος στην Λατόπολη τον αθώωσε, αλλά στις 9 Μαΐου του 346 ή του 347 υπέκυψε στην πανώλη, που αποδεκάτιζε την περιοχή." (Παπαδόπουλος Γ. Στυλιανός, 'Πατρολογία', τόμ. Β', έκδ. 2η, Αθήνα 1999, σελ. 160)

 

ΥΓ.

Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε κριτές κανενός, αλλά ο 'Σπορέας' κατακρίνει μάλλον τον ίδιο τον εαυτό του, όταν γράφει κάτω από το άρθρο του φράσεις όπως:

"Ας ερευνήσουμε επιτέλους για να μάθουμε την αλήθεια" και "Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ"...

Το κείμενό του, όπως είδαμε, έσπειρε μόνο την απάτη και το ψεύδος: την παραποίηση της εκκλησιαστικής ιστορίας, την ψευδή ερμηνεία των Ιερών Κανόνων, αλλά και την αλλοίωση του έργου του ιστορικού Στεφανίδη.

Σαφώς λοιπόν δεν δικαιούται να γράφει:

"Η εργασία μου αυτή είναι ελεύθερη για οποιαδήποτε χρήση... αλλά να είναι χωρίς αλλοιώσεις..."

Όλοι κατανοούμε πως η απαίτηση αυτή του 'Σπορέα' δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Για τον απλούστατο λόγο ότι Ο ΙΔΙΟΣ την έφτιαξε γεμάτη με αλλοιώσεις...

Όπως ο ίδιος λέει, υποτίθεται ότι "...γράφει την ΑΛΗΘΕΙΑ με στοιχεία"! Με αφορμή όμως το συκοφαντικό κείμενο που μόλις διαψεύσαμε, απαντάμε στον 'Σπορέα' με τον καλύτερο επίλογο που θα μπορούσαμε να βρούμε, και προέρχεται από τα λόγια του ιδίου:

"Αυτά και άλλα πολλά, διότι δικαιούστε να ξέρετε. Η αμάθεια και η φανατική τύφλωση κάποιων κακοδόξων, κατάντησε πλέον επικίνδυνη ανοησία."

Πράγματι φίλτατε 'Σπορέα'... Πράγματι.
Τουλάχιστον οι αναγνώστες της παρούσας διάψευσης είναι βέβαιο ότι το κατανόησαν...

Papyrus 52

Δημιουργία αρχείου: 29-11-2007.

Τελευταία ενημέρωση: 5-12-2007.

ΕΠΑΝΩ