Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Πεντηκοστιανισμός

Νεστοριανικές προεκτάσεις της άρνησης του όρου: "Θεοτόκος" // Απάντηση του κου Κρίσιλα στην κριτική μας

Η παραπληροφόρηση του κ. Κρίσιλα, για την 3η Οικουμενική Σύνοδο

Η Πεντηκοστιανή εφημερίδα: "Χριστιανισμός" της αυτοαποκαλούμενης: "Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής", βάζοντας σε συνέχειες το βιβλίο του Γ. Κρίσιλα: «Οι Παραδόσεις. Αποστολικές ή ανθρώπινες;» γίνεται συνένοχη στην παραπληροφόρηση του βιβλίου αυτού. Πρόκειται για ένα βιβλίο που επιτίθεται στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Όμως για να βρει κάτι να πει κάποιος κατά της Εκκλησίας, είναι ανάγκη να διαστρέψει αρκετά πράγματα! Ένα παράδειγμα θα σας παρουσιάσουμε εδώ, για το πόσο ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ είναι το βιβλίο αυτό, και όσοι το διαδίδουν!

 

Μετά από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου, ο κος Κρίσιλας μας έστειλε μια απάντηση, στην οποία μας διαβεβαιώνει, ότι δεν υπήρχε από την πλευρά του δόλος ή σκοπιμότητα για τα σφάλματα του βιβλίου του, αλλά ότι και αυτός ο ίδιος παραπληροφορήθηκε από άλλες πηγές. Οφείλουμε λοιπόν κι εμείς να αναιρέσουμε οποιονδήποτε βαρύ χαρακτηρισμό δόλου ή πονηρής σκοπιμότητας αποδώσαμε προς το πρόσωπό του, στα άρθρα τα οποία δημοσιεύσαμε για το θέμα αυτό, και να αποδεχθούμε απλά και Χριστιανικά, ότι κι εκείνος υπήρξε θύμα παραπληροφόρησης. Την απάντηση του κου Κρίσιλα, στα όσα γράψαμε σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να τη δείτε, σε άλλο ειδικό άρθρο.

Πονηριές του κου Κρίσιλα

Η εφημερίδα «Χριστιανισμός», για να πείσει τους αναγνώστες της εναντίον της Θεόπνευστης Ιεράς Παραδόσεως, δημοσιεύει σε συνέχειες ένα βιβλίο, του οποίου ο συγγραφέας δεν διστάζει να πει ψέματα, για να παρουσιάσει τις απόψεις της! Ένα βιβλίο αποδεδειγμένα αναξιόπιστο όπως θα δείξουμε στη συνέχεια! Και η ευθύνη είναι όχι μόνο στον κο Κρίσιλα, αλλά και στην ηγεσία των Πεντηκοστιανών, που σερβίρουν το ποίμνιό τους, οτιδήποτε τους βολεύει, χωρίς να το ελέγχουν! 

Η Πεντηκοστιανή αυτή εφημερίδα λοιπόν, στο τεύχος Νο 250 του Οκτωβρίου 2004, σελ. 1, 3, συμπεριλαμβάνει το 13ο μέρος του βιβλίου του Γ. Κρίσιλα. Με αυτό ακριβώς θα ασχοληθούμε, και ειδικά με το ενδεικτικό τμήμα που θα επικολλήσουμε στη συνέχεια:

"11. Είναι δυνατό να έκανε λάθος η Σύνοδος αυτή που καθιέρωσε τα δόγματα περί Παναγίας;
Οι αρχηγοί της Εκκλησίας δεν καθοδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο στις αποφάσεις τους; Οι αποφάσεις της Συνόδου αυτής δεν καθοδηγήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα, αλλά από τον Κύριλλο Πατριάρχη της Αλεξανδρείας της Αιγύπτου. Αυτός παρουσιάστηκε στη Σύνοδο με ένα πλήθος οπλισμένων ναυτικών και δούλων και πριν έλθουν όλοι οι επίσκοποι, επέβαλε με τη βία τις απόψεις του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αντίδραση και να χυθεί αίμα στην Έφεσο. Είναι φανερό λοιπόν, γιατί τέτοιες αποφάσεις, που πάρθηκαν με τη βία, είχαν σαν αποτέλεσμα να ξεφύγει ο λαός από το θέλημα του Θεού και ν’ αρχίσει να λατρεύει το δημιούργημα αντί το Δημιουργό".

Από το παραπάνω απόσπασμα τού βιβλίου του Κρίσιλα, από την εφημερίδα Χριστιανισμός, θα ασχοληθούμε ιδαίτερα με το τμήμα που τονίσαμε με έντονα γράμματα. Γιατί όπως θα διαπιστώσετε, πρόκειται για ένα τμήμα εντελώς παραποιημένο!

Αν παρατηρήσουμε λοιπόν το τεύχος της εφημερίδας αυτής, θα δούμε ότι το απόσπασμα από το βιβλίο του Κρίσιλα, έχει αριθμημένα τμήματα. Η εφημερίδα του Οκτωβρίου έχει τα τμήματα 10, 11, 12 και 13. Και ενώ στα τμήματα 10, 12 και 13 υπάρχει παραπομπή στις πηγές, στο τμήμα 11, δεν υπάρχει παραπομπή!!!

Γιατί αυτό το τμήμα δεν έχει πηγές; Μα φυσικά επειδή ο συγγραφέας κος Γ. Κρίσιλας, αντέστρεψε το νόημα! Και ενώ στο προηγούμενο και το επόμενο μέρος, αναφέρει ως πηγές συγκεκριμένες σελίδες από την Εκκλησιαστική ιστορία του Στεφανίδη, στο τμήμα αυτό δεν αναφέρει τίποτα! Προφανώς ο κος Κρίσιλας ΗΞΕΡΕ ότι έχει κάνει απάτη, και δεν τόλμησε να αναφέρει τις σελίδες τις οποίες διέστρεψε! Οι σελίδες αυτές τις οποίες αλλοίωσε εντελώς, είναι οι σελίδες 216 – 218. Ο κος Κρίσιλας εμπιστεύθηκε στο ότι δεν θα ψάξει κανείς να βρει από ολόκληρη την Εκκλησιαστική ιστορία, από πού αλλοίωσε το κείμενο! Όμως γελάστηκε!

Για να δούμε λοιπόν τι λέει η Εκκλησιαστική Ιστορία του Στεφανίδη που επικαλείται ο κος Κρίσιλας στο βιβλίο του για όλα αυτά, στις σελίδες 216 – 218:

«Ο Αλεξανδρείας Κύριλλος έγραψεν εις τον Νεστόριον μακράν δογματικήν επιστολήν, φέρουσα χαρακτήρα δογματικής επιστολής (συνόδου Αλεξανδρείας 430)Ο Νεστόριος υποχωρών έν τινι μέτροω, εδέχθη τον όρον «θεοτόκος», αλλά με την επιφύλαξιν να εννοήται συμφώνως με τας δοξασίας αυτού (φαινομενική μετάδοσις ιδιώματος, μετάδοσις ονόματος). Επομένως ο Νεστόριος δεν ανεκάλεσε τας δοξασίας αυτού.

Ο Ρώμης Καιλεστίνος εθεώρησε περιττήν την σύγκλησιν οικουμενικής συνόδου, εδέχθη όμως αυτήν συγκληθείσαν υπό του αυτοκράτορος της ανατολής Θεοδοσίου του Β΄ και του αυτοκράτορος της δύσεως Βαλεντινιανού του Γ΄. Ούτω συνεκλήθη η Τρίτη Οικουμενική σύνοδος εν Εφέσω (431).

Ο Θεοδώσιος ο Β΄ διέκειτο ευμενώς προς τον Νεστόριον, διώρισεν αυτοκρατορικόν αντιπρόσωπον εν τη συνόδω τον κόμητα Κανδιδιανόν, προσωπικόν φίλον του Νεστορίου,και επέτρεψε, μέρος της περιλάμπρου αυτοκρατορικής φρουράς να συνοδεύση τον Νεστόριον μέχρι της Εφέσου.

Ο Κύριλλος, είς των τεσσάρων μεγάλων πατριαρχών Αλεξανδρείας (τρίτος κατά την σειράν), ομότροπος ανεψιός και διάδοχος του γνωστού εις ημάς Αλεξανδρείας Θεοφίλου, έφθασεν εις την Έφεσον, ακολουθούμενος υπό Αιγυπτίων επισκόπων, μοναχών, υπηρετών και ναυτικών χειροδυνάμων, οι οποίοι ήσαν έτοιμοι δι’ ακαταμαχήτων επιχειρημάτων να υποστηρίξωσι τον κύριον αυτών κα την διδασκαλίαν αυτού κατά πάσης ενδεχομένης βίας εκ μέρους των αντιθέτων.

Ανέμενον καθυστερήσαντας επισκόπους διαφόρων μερών (Συρίας, Παλαιστίνης, Ανατολικού Ιλλυρικού και Δύσεως), δεν έκαμεν έναρξιν των εργασιών της συνόδου κατά την ωρισμένην ημερομηνίαν, αλλά μετά δέκα πέντε ημέρας (αντί την 7ην Ιουνίου την 22αν)…

Ο Νεστόριος, προσκληθείς τρις, ηρνήθη να παραστή, κατεδικάσθη δε η διδασκαλία και το πρόσωπον αυτού (αναθεματίσθη), όπερ ως άμεσον αποτέλεσμα είχε την καθαίρεσιν αυτού (πρώτη συνεδρία)…

Ο λαός της Εφέσου εζητοκραύγασεν υπέρ των συνεδριαζόντων επισκόπων και συνώδευσεν αυτούς εν αλαλαγμώ μέχρι των κατοικιών με ανημμένας δάδας. Ήτο πλέον εσπέρα. Η πόλις εφωταγωγήθη…

Ημέρας τινάς μετά την καθαίρεσιν του Νεστορίου έφθασαν οι τελευταίοι καθυστερήσαντες επίσκοποι… Ούτοι, ως ήτο επόμενον, εδέχθησαν τας αποφάσεις της συνόδου… Προς τούτοις έφθασαν οι επίσκοποι της Συρίας… Ούτοι ενεστοριάνιζον, η δε εκουσία ή ακουσία καθυστέρησις αυτών ήτο εις τον Κύριλλον ευπρόσδεκτος, διότι ηδυνήθη να αρχίση και τελειώση την σύνοδον άνευ αυτών… Απετέλεσαν ιδιαιτέραν σύνοδον, συνελθούσαν εν τω δωματίω του ξενώνος, όπου κατέλυσεν ο Αντιοχείας Ιωάννης. Ήσαν τιράκοντα, αλλά προσετέθησαν εις αυτούς δέκα τρεις άλλοι (το όλον 43, βραδύτερον έγιναν 54), συνειργάσθη δε μετ’ αυτών ο αυτοκρατορικός αντιπρόσωπος Κανδιδιανός. Η ιδαιτέρα αύτη σύνοδος προέβη εις την καθαίρεσιν του Αλεξανδρείας Κυρίλλου και του Εφέσου Μέμνονος. Ούτως η σύνοδος της Εφέσου διεσπάσθη εις δύο τμήματα με αντιθέτους αποφάσεις. Ο Κύριλλος μετά των ομοφρόνων αυτού ευρισκόμενος εν Εφέσω εν αποκλεισμώ, κατώρθωσε δι’ επιστολής τεθείσης εντός βακτηρίας επαίτου να επικοινωνήση μετά των εν Κω/πόλει επισκόπων και μοναχών. Εκεί έγινε μεγάλη και θορυβώδης διαδήλωσις των μοναχών προ των ανακτόρων και συνομιλία του αρχηγού αυτών Δαλματίου μετά του αυτοκράτορος… Ο αυτοκράτωρ εζήτησε να ειφέρη συμβιβασμόν…

Τι παρατηρούμε στα παραπάνω; ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΩΝ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Ο κύριος Κρίσιλας!!!

1. Ενώ ο Κρίσιλας λέει ότι ο όρος «Θεοτόκος» επεβλήθη στη Σύνοδο δια της βίας, παρατηρούμε ότι η πηγή που επικαλείται, γράφει ότι ο όρος είχε γίνει ήδη δεκτός ΠΡΙΝ από τη σύνοδο από τον Νεστόριο.

2. Ενώ ο Κρίσιλας λέει ότι ο άγιος Κύριλλος έφθασε εκεί με «με ένα πλήθος οπλισμένων ναυτικών και δούλων», η πηγή που επικαλείται μιλάει για «υπηρέτες» και όχι δούλους, (αποφεύγει να μιλήσει για το μεγάλο πλήθος επισκόπων που ήρθαν μαζί με τον Κύριλλο), και οι ναυτικοί, όχι μόνο δεν ήταν οπλισμένοι, αλλά αναφέρονται ως «χειροδύναμοι», κάτι που αν ήταν οπλισμένοι δεν θα είχε την παραμικρή σημασία, μια ο οπλισμένος νικάει εύκολα τον χειροδύναμο, και δεν θα είχε νόημα να τους αναφέρει ως: «χειροδύναμους». Μάλιστα εξηγεί στη συνέχεια όπως βλέπετε, ότι τους ήθελε ως σωματοφύλακες, ΓΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, επειδή φοβόταν βία από τη μεριά των Νεστοριανών!!! Άλλοι λοιπόν ήταν οι βίαιοι, και όχι ο άγιος Κύριλλος. Και γιατί ήθελε σωματοφύλακες; Μα φυσικά επειδή ο αυτοκράτορας υποστήριζε τον Νεστόριο, και μάλιστα του είχε δώσει μέρος της αυτοκρατορικής φρουράς, υπό τον αυτοκρατορικό εκπρόσωπο Κανδιδιανό, προσωπικό φίλο του Νεστορίου! Με άλλα λόγια, η ισχύς ήταν με τον Νεστόριο, και ο Κύριλλος απλά αναγκάστηκε να λάβει τα μέτρα του, με χειροδύναμους μεν, αλλά άοπλους ναυτικούς, οι οποίοι θα τον φυγάδευαν σε περίπτωση βίαιας επίθεσης εναντίον του από τους οπλισμένους Νεστοριανούς! Πλήρης αντιστροφή όσων έγραψε ο Κρίσιλας!

3. Ενώ ο Κρίσιλας λέει ότι ο άγιος Κύριλλος «επέβαλε τις απόψεις του πριν έρθουν όλοι οι επίσκοποι», αποκρύπτει ότι ο άγιος Κύριλλος καθυστέρησε επί 15 ημέρες την έναρξη της Συνόδου, ώστε να προλάβουν να φθάσουν όλοι οι επίσκοποι!!! Αποκρύπτει ότι ο Νεστόριος δεν πήγε, παρά την πρόσκλησή του 3 ΦΟΡΕΣ!!! Αποκρύπτει ότι οι περισσότεροι από τους καθυστερημένους επισκόπους δέχθηκαν τα αποτελέσματα της συνόδου, εκτός από 30 μόνο καθυστερημένους Νεστοριανούς, στους οποίους ΑΡΓΟΤΕΡΑ προστέθηκαν άλλοι 24. Αποκρύπτει ότι η εκκλησιαστική ιστορία που επικαλείται, αποδίδει σε αυτούς τους καθυστερημένους επισκόπους ΠΙΘΑΝΟ ΔΟΛΟ, ώστε να τους δοθεί η αφορμή να κάνουν δική τους παράλληλη σύνοδο αντίθετη της πρώτης. Και εδώ πλήρης αντιστροφή των γεγονότων, δια της αποκρύψεως, και με παραπλάνηση του αναγνώστη. Για να δοθεί η εντύπωση ότι ο Κύριλλος δήθεν επέσπευσε τη σύνοδο για να λείπουν οι αντίπαλοι! Ενώ ο άνθρωπος τους περίμενε 15 ημέρες!

4. Ενώ ο Κρίσιλας λέει ότι ο άγιος Κύριλλος «επέβαλλε τις απόψεις του… με τη βία», η πηγή την οποία επικαλείται, λέει το αντίθετο! Λέει ότι μετά τη Σύνοδο, η οποία είχε συνεδριάσει ειρηνικά και είχε προβεί σε τελικές αποφάσεις, έγινε προσπάθεια από τον Νεστοριανό αυτοκρατορικό εκπρόσωπο και τον οπλισμένο στρατό του της αυτοκρατορικής φρουράς, να στηρίξει τη δεύτερη αυτή ψευτοσύνοδο των καθυστερημένων Νεστοριανών, σε βάρος της πρώτης ειρηνικής. Η δεύτερη, έγινε προσπάθεια να επιβληθεί με τη βία και την απάτη. Για το σκοπό αυτό, ΑΠΕΚΛΕΙΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΦΕΣΟ τον Κύριλλο και τους άλλους Ορθοδόξους, για να μη μάθουν οι άλλες Εκκλησίες τα αποτελέσματα της πρώτης Συνόδου, και να νομίζουν ότι η σύνοδος η κανονική ήταν δήθεν η δεύτερη! Για να πάρουν οι άλλοι επίσκοποι πληροφορία υπέρ του Νεστορίου, και να λάβουν Μονοφυσιτική πορεία! Και μόνο κρυφά ο Κύριλλος, μέσα στο μπαστούνι ενός ζητιάνου μπόρεσε να περάσει επιστολή προς τον έξω κόσμο, και να γίνει η διαδήλωση που ανάγκασε τον αυτοκράτορα να σταματήσει τον αποκλεισμό, και να πάψει να στηρίζει τον Νεστόριο με τη βία κατά των Ορθοδόξων!!!

5. Ενώ ο Κρίσιλας λέει ότι «με τη βία ο Κύριλλος επέβαλλε τις απόψεις του, με αποτέλεσμα να ξεσηκωθεί ο λαός της Εφέσου και να χυθεί αίμα», η πηγή την οποία επικαλείται, γράφει πάλι τα εντελώς αντίθετα. Γράφει ότι ο λαός της Εφέσου δέχθηκε ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ την απόφαση της Συνόδου και τον Κύριλλο, και έκαναν μεγάλη γιορτή. Φυσικά δεν άνοιξε ούτε μύτη! Σταγόνα αίμα δεν χύθηκε.

Τα παραπάνω, ήταν μόνο μια ανάλυση δυο προτάσεων όλου τού βιβλίου. Προσέξτε πόσα ψέματα υπήρχαν δυο προτάσεις! Φαντασθείτε να αναλάμβανε κάποιος να αναιρέσει ολόκληρο το βιβλίο, πόσους τόμους ψεμάτων θα μάζευε!

 

Πονηριές της εφημερίδας Χριστιανισμός

Όμως δεν κάνει μόνο ο Κρίσιλας "πονηριές". Κάνει και η εφημερίδα "Χριστιανισμός".

Στην αρχή του αποσπάσματος της εφημερίδας «Χριστιανισμός» για το άρθρο του κου Κρίσιλα, λέει το εξής: «Απαραίτητη διευκρίνιση: Σκοπός της δημοσίευσης αυτής δεν είναι να θίξει τη θρησκευτική συνείδηση κανενός, ούτε στρέφεται κατά της κρατούσας Εκκλησίας, αλλά να παρουσιάσει το πιστεύω μας στο θέμα αυτό για τη σωστή πληροφόρηση των αναγνωστών μας. Τούτο θεωρούμε αναγκαίο γιατί κακολογούμαστε ως αιρετικοί αδίκως».

Αρχικά να πούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία την οποία εννοούν, δεν είναι "κρατούσα". Κάθε άλλο μάλιστα! Επειδή έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πιστών, είναι πάντα στόχος όλων των αιρέσεων, και όλων των εχθρών τού Χριστιανισμού στη χώρα μας! Με έντιμους και ανέντιμους τρόπους, όπως η παρουσίαση τέτοιων αναξιόπιστων και διαστρεβλωμένων βιβλίων.

Μιλώντας η εφημερίδα "Χριστιανισμός" εναντίον της 3ης Θεόπνευστης Οικουμενικής Συνόδου, και εναντίον της τιμής της Θεοτόκου, μάλιστα αποκαλώντας την "ειδωλολατρία", βεβαίως θίγει τη θρησκευτική συνείδηση των Χριστιανών. Πολύ δε περισσότερο, αναπαράγοντας στα φύλλα της, τις διαστρεβλωμένες πληροφορίες του Κρίσιλα!

Ψέμα είναι βέβαια και το ότι δεν στρέφεται κατά της Εκκλησίας. Ποιους άραγε αποκαλούν "ειδωλολάτρες" οι Πεντηκοστιανοί; Δεν είναι αυτό ψευδής ήβρυς;

Τι άλλο παρατηρούμε στο κειμενάκι αυτό;  Ότι η «σωστή πληροφόρηση» της εφημερίδας αυτής, είναι στην πραγματικότητα «παραπληροφόρηση»!!! Και μάλιστα παραπληροφόρηση σε σημείο που «να θίγει τη θρησκευτική συνείδηση» των Χριστιανών, με αλλοίωση των στοιχείων! Μάλιστα, ειδικά το θέμα στο οποίο αλλοιώνουν τα γεγονότα, είναι το θέμα του Νεστοριανισμού! Και ούτε λίγο ούτε πολύ, υπερασπίζονται τις Νεστοριανικές θέσεις! Πώς λοιπόν λένε ότι «κακολογούνται ως αιρετικοί αδίκως;» Αφού και οι ίδιοι (με τα λόγια), θεωρούν τον Νεστοριανισμό ως αίρεση!

Το διευκρινιστικό κείμενο λοιπόν της εφημερίδας αυτής, είναι πέρα για πέρα αποπροσανατολιστικό και ψευδές!

Και ολοκληρώνοντας να βάλουμε και το κερασάκι!

Να πούμε ότι ο κος Κρίσιλας ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥΣ!!! Ίσως μάλιστα γι’ αυτό δεν γράφουν ολόκληρο το όνομά του στο άρθρο, παρά μόνο τα αρχικά: Γ. Κ. Για να μην ξέρουν οι αναγνώστες ότι μελετούν βιβλίο αλλοθρήσκου, και αρχίσουν να ψάχνουν και αλλού…

Φυσικά αυτή δεν είναι η μοναδική περίπτωση παραποίησης τής εφημερίδας "Χριστιανισμός". Για άλλες παραποιήσεις όμως, ελπίζουμε να επανέλθουμε εν ευθέτω χρόνω.

Καλούμε τους Πεντηκοστιανούς, να παραδειγματισθούν από αυτά που είδαν στο άρθρο μας αυτό, για να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται με κλειστά μάτια όσα τους σερβίρουν οι δήθεν θεόσταλτοι ποιμένες τους. Γιατί πέφτουν θύματα απάτης!

Δημιουργία αρχείου: 11-12-2004.

Τελευταία ενημέρωση: 2-4-2014.