Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Θεολογικά και Μελέτες

Θεάνθρωπος και μετά την ανάσταση // Χριστιανική Δογματική // Απορίες για τις υποστάσεις της Αγίας Τριάδος // Φανέρωση του Θεού εν Χριστώ // Ονομάζεται "Γιαχβέ" μόνο ο Πατέρας

Μερικά Τριαδικά χωρία στον Ζαχαρία

για τις Υποστάσεις του Θεού

 

Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη με εδάφια που φανερώνουν την Αγία Τριάδα. Και μόνο οι άσχετοι, οι αγράμματοι και οι φανατικοί Αριανιστές μπορούν να αρνούνται αυτές τις αποδείξεις.

Υπάρχουν πολλά είδη εδαφίων, που με διαφορετικό κάθε φορά τρόπο, δείχνουν την Τριαδικότητα του Θεού. Στο άρθρο αυτό, θα δώσουμε παραδείγματα ενός μόνο τύπου εδαφίων. Των εδαφίων εκείνων που φανερώνουν ότι ο Γιαχβέ, είναι περισσότερα από ένα πρόσωπα. Και θα περιορισθούμε μόνο σε μερικά, μόνο στο βιβλίο του Ζαχαρία, μια και παρόμοια χωρία υπάρχουν εκατοντάδες σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ την Αγία Γραφή.

Θα χρησιμοποιήσουμε στη μελέτη μας αυτή, το κείμενο των Εβδομήκοντα, ως αρχαιότερο, αν και η μετάφραση του Βάμβα από το Εβραϊκό, λέει ακριβώς τα ίδια. Θα καταφύγουμε στο Εβραϊκό, μόνο για να διευκρινίσουμε μερικές λέξεις, όπως για παράδειγμα το όνομα του Θεού: "Γιαχβέ", που μεταφράσθηκε στη μετάφραση των Εβδομήκοντα ως: "Κύριος", ενώ στο πρωτότυπο Εβραϊκό έλεγε: "Γιαχβέ".

 

Δείγμα από το 2ο κεφάλαιο του Ζαχαρία

Ας ξεκινήσουμε με ένα δείγμα από το δεύτερο κεφάλαιο του Ζαχαρία:

"12 διότι τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ: οπίσω δόξης απέσταλκέ με επί τα έθνη τα σκυλεύσαντα υμάς, διότι ο απτόμενος υμών ως ο απτόμενος της κόρης του οφθαλμού αυτού. 13 διότι ιδού εγώ επιφέρω την χείρά μου επ ‘ αυτούς, και έσονται σκύλα τοις δουλεύουσιν αυτοίς, και γνώσεσθε ότι Κύριος παντοκράτωρ απέσταλκέ με. 14 τέρπου και ευφραίνου, θύγατερ Σιών, διότι ιδού εγώ έρχομαι και κατασκηνώσω εν μέσω σου, λέγει Κύριος. 15 και καταφεύξονται έθνη πολλά επί τον Κύριον εν τη ημέρα εκείνη και έσονται αυτω εις λαόν και κατασκηνώσουσιν εν μέσω σου, και επιγνώση ότι Κύριος παντοκράτωρ εξαπέσταλκέ με προς σε. 16 και κατακληρονομήσει Κύριος τον Ιούδαν, την μερίδα αυτού επί την αγίαν, και αιρετιεί έτι την Ιερουσαλήμ." (Ζαχαρίας 2/β: 12-16 ή 7-12 κατά το Εβραϊκό).

Πρώτα να πούμε, ότι στο πρωτότυπο Εβραϊκό, όπου λέει εδώ "Κύριος", υπάρχει το όνομα: "Γιαχβέ", το όνομα με το οποίο ο Θεός θέλησε να είναι γνωστός στους Ισραηλίτες προ Χριστού.

Προσέξτε λοιπόν το παραπάνω χωρίο που παραθέσαμε. Ενώ μιλάει ο Γιαχβέ, (λέγει Κύριος), προσέξτε τι λέει στο εδάφιο 12: "διότι τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ: οπίσω δόξης απέσταλκέ με". Κάποιος απέστειλε τον Γιαχβέ! Ποιος απέστειλε τον Γιαχβέ; Το λέει σαφέστατα στο εδάφιο 15: "και επιγνώση ότι Κύριος παντοκράτωρ εξαπέσταλκέ με προς σε". Ενώ δηλαδή μιλάει ο Γιαχβέ, λέει ότι τον απέστειλε ο Γιαχβέ! Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε τουλάχιστον δύο πρόσωπα, που φέρουν το όνομα Γιαχβέ! Μάλιστα, στο ίδιο αυτό εδάφιο, το 12, ενώ μιλάει ο Κύριος (Γιαχβέ κατά το Εβραϊκό), και λέει ότι τον απέστειλε ο Κύριος, λέει ότι όποιος πειράζει τον λαό Του, είναι σαν να πειράζει "κόρη του οφθαλμού αυτού". Δεν λέει: "εμού". Λέει: "αυτού". Του άλλου Γιαχβέ, που τον απέστειλε! Φυσικά και εδώ, Αριανιστικές μεταφράσεις όπως της Σκοπιάς, ΑΛΛΑΞΑΝ το πρόσωπο, για να συγκαλύψουν όπως μπορούσαν τις αιρετικές τους απόψεις. Και πάλι όμως, εκτίθενται από τα υπόλοιπα εδάφια του χωρίου αυτού.

Εκτός από αυτό, προσέξτε μάλιστα, τα τονισμένα (με έντονα γράμματα), σημεία του ανωτέρω χωρίου, όπου ο Γιαχβέ, (Κύριος), μιλάει μία σε πρώτο πρόσωπο, ("εγώ", "έρχομαι", "κατασκηνώσω", κλπ), και μία μιλάει σε τρίτο πρόσωπο για άλλον "Γιαχβέ": "αυτού", "απέσταλκέ με", "επί τον Κύριον", "αυτόν", "αυτού").

Πράγματικά, πρέπει κάποιος να έχει μεγάλη πνευματική τύφλωση, για να μη διακρίνει εδώ, ότι ο Γιαχβέ Πατέρας, έχει στείλει τον Γιαχβέ Υιό, να εξαγγείλει αυτά τα λόγια! Και μία μιλάει ο Γιαχβέ Υιός για το δικό του Πρόσωπο, και μία μιλάει για το πρόσωπο του Γιαχβέ Πατρός.

 

Δείγμα από το 4ο και το 7ο κεφάλαιο του Ζαχαρία

Φυσικά, το παραπάνω χωρίο, δεν είναι το μοναδικό χωρίο του Ζαχαρία, όπου φανερώνεται η Τριαδικότητα του Θεού. Ας δούμε ένα παρόμοιο παράδειγμα και από το 4ο κεφάλαιο:

"8 και εγένετο λόγος Κυρίου προς με λέγων: 9 αι χείρες Ζοροβάβελ εθεμελίωσαν τον οίκον τούτον, και αι χείρες αυτού επιτελέσουσιν αυτόν, και επιγνώση, διότι Κύριος παντοκράτωρ εξαπέσταλκέ με προς σε"(Ζαχαρίας 4/δ: 8,9).

Και εδώ, ο Γιαχβέ αποστέλλεται από τον Γιαχβέ!

Ας δούμε και ένα δείγμα από το 7ο κεφάλαιο:

"8 και εγένετο λόγος Κυρίου προς Ζαχαρίαν λέγων: 9 "τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· κρίμα δίκαιον κρίνετε και έλεος και οικτιρμόν ποιείτε έκαστος προς τον αδελφόν αυτού 10 και χήραν και ορφανόν και προσήλυτον και πένητα μη καταδυναστεύετε, και κακίαν έκαστος του αδελφού αυτού μη μνησικακείτω εν ταις καρδίαις υμών. 11 και ηπείθησαν του προσέχειν και έδωκαν νώτον παραφρονούντα και τα ώτα αυτών εβάρυναν του μη εισακούειν 12 και την καρδίαν αυτών έταξαν απειθή του μη εσακούειν του νόμου μου και τους λόγους, ους εξαπέστειλε Κύριος παντοκράτωρ εν Πνεύματι αυτού εν χερσί των προφητών των έμπροσθεν· και εγένετο οργή μεγάλη παρά Κυρίου παντοκράτορος. 13 και έσται ον τρόπον είπε και ουκ εισήκουσαν, ούτως κεκράξονται και ου μη εισακούσω, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. 14 και εκβαλώ αυτούς εις πάντα τα έθνη, α ουκ έγνωσαν, και η γη αφανισθήσεται κατόπισθεν αυτών εκ διοδεύοντος και εξ αναστρέφοντος· και έταξαν γην εκλεκτήν εις αφανισμόν"." (Ζαχαρίας 7/ζ: 8-14).

Και εδώ, μιλάει ο Γιαχβέ μία σε πρώτο πρόσωπο, και μία σε τρίτο για τον Γιαχβέ, και μάλιστα εδώ φανερώνεται καθαρά και το τρίτο πρόσωπο της Θεότητας, το Άγιο Πνεύμα.

 

Δείγμα από το 12ο κεφάλαιο του Ζαχαρία

Αν και θα μπορούσαμε να γράψουμε βιβλίο ολόκληρο για τα Τριαδικά χωρία μόνο του Ζαχαρία, ας τελειώσουμε αυτό το άρθρο, με ένα χαρακτηριστικό χωρίο, από το 12ο κεφάλαιο:

"1 Λήμμα λόγου Κυρίου επί τον Ισραήλ· λέγει Κύριος εκτείνων ουρανόν και θεμελιών γην και πλάσσων πνεύμα ανθρώπου εν αυτω· 2 ιδού εγώ τίθημι την Ιερουσαλήμ ως πρόθυρα σαλευόμενα πάσι τοις λαοίς κύκλω, και εν τη Ιουδαία έσται περιοχή επί Ιερουσαλήμ. 3 και έσται εν τη ημέρα εκείνη θήσομαι την Ιερουσαλήμ λίθον καταπατούμενον πάσι τοις έθνεσι· πας ο καταπατών αυτήν εμπαίζων εμπαίξεται, και επισυναχθήσονται επ ‘ αυτήν πάντα τα έθνη της γης. 4 εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, πατάξω πάντα ίππον εν εκστάσει και τον αναβάτην αυτού εν παραφρονήσει, επί δε τον οίκον Ιούδα διανοίξω τους οφθαλμούς μου και πάντας τους ίππους των λαών πατάξω εν αποτυφλώσει. 5 και ερούσιν οι χιλίαρχοι Ιούδα εν ταις καρδίαις αυτών: "ευρήσομεν εαυτοίς τους κατοικούντας Ιερουσαλήμ εν Κυρίω παντοκράτορι Θεω αυτών". 6 εν τη ημέρα εκείνη θήσομαι τους χιλιάρχους Ιούδα ως δαλόν πυρός εν ξύλοις και ως λαμπάδα πυρός εν καλάμη, και καταφάγονται εκ δεξιών και εξ ευωνύμων πάντας τους λαούς κυκλόθεν, και κατοικήσει Ιερουσαλήμ έτι καθ ‘ εαυτήν εν Ιερουσαλήμ. 7 και σώσει Κύριος τα σκηνώματα Ιούδα καθώς απ ‘ αρχής, όπως μη μεγαλύνηται καύχημα οίκου Δαυίδ και έπαρσις των κατοικούντων Ιερουσαλήμ επί τον Ιούδα. 8 και έσται εν τη ημέρα εκείνη υπερασπιεί Κύριος υπέρ των κατοικούντων Ιερουσαλήμ, και έσται ο ασθενών εν αυτοίς εν εκείνη τη ημέρα ως οίκος Δαυίδ, ο δε οίκος Δαυίδ ως οίκος Θεού, ως άγγελος Κυρίου ενώπιον αυτών. 9 και έσται εν τη ημέρα εκείνη ζητήσω του εξάραι πάντα τα έθνη τα ερχόμενα επί Ιερουσαλήμ. 10 και εκχεώ επί τον οίκον Δαυίδ και επί τους κατοικούντας Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικτιρμού, και επιβλέψονται προς με ανθ ‘ ων κατωρχήσαντο και κόψονται επ ‘ αυτόν κοπετόν, ως επ' αγαπητώ, και οδυνηθήσονται οδύνην ως επί τω πρωτοτόκω" (Ζαχαρίας 12/ιβ: 1-10).

Και εδώ παρατηρούμε την ίδια εναλλαγή πρώτου και τρίτου προσώπου, στον λόγο του Γιαχβέ. Και εδώ ο Γιαχβέ μία μιλάει για το δικό του πρόσωπο, και μία για άλλον Γιαχβέ. Όμως το σημαντικότερο, είναι στο τελευταίο εδάφιο του χωρίου, στο 10ο εδάφιο. Ας το δούμε πιο καθαρά, στη Μετάφραση του Εβραϊκού Μασοριτικού από τον Βάμβα:

"Και θέλω εκχέει επί τον οίκον Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, Πνεύμα χάριτος και ικεσιών. Και θέλουσιν επιβλέψει προς Εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν. Και θέλουσι πενθήσει δι' Αυτόν, ως πενθεί τις δια τον μονογενή (αυτού), και θέλουσι λυπηθεί δι Αυτόν, ως ο λυπούμενος δια τον πρωτότοκον (αυτού)".

Αλλά αντί να ερμηνεύσουμε εμείς το εδάφιο αυτό, ας αφήσουμε να το ερμηνεύσει ο απόστολος Ιωάννης στην Καινή Διαθήκη:

Λέει λοιπόν ο Ιωάννης ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ στη σταύρωση: "και πάλιν ετέρα γραφή λέγει: "όψονται εις ον εξεκέντησαν"." (Ιωάννης 19/ιθ: 37).

Αποδίδει ο Ιωάννης εδώ σαφέστατα στον Χριστό, τα λόγια αυτά που λέει ο Γιαχβέ στον Ζαχαρία για τον εαυτό Του: ("θέλουσιν επιβλέψει προς Εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν")! Και αυτός είναι λόγος που η εταιρία Σκοπιά έχει διαστρεβλώσει το εδάφιο.

Το ίδιο λέει για τον Χριστό, ο Ιωάννης, και στην Αποκάλυψη 1/α: 7: "Ιδού έρχεται μετά των νεφελών, και όψεται αυτόν πας οφθαλμός και οίτινες αυτόν εξεκέντησαν, και κόψονται επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. ναι, αμήν".

Να λοιπόν, με μαρτυρία του αποστόλου Ιωάννη, ποιος ήταν ο Γιαχβέ που μιλούσε στον Ζαχαρία, που του έλεγε για άλλον Γιαχβέ που τον είχε αποστείλει. Ήταν ο Γιαχβέ Υιός, ο Πρωτότοκος και Μονογενής του Πατρός, απεσταλμένος από τον Γιαχβέ Πατέρα. Και ήταν αυτός που σταυρώθηκε και κεντήθηκε από τους σταυρωτές του, και στον οποίο θα επιβλέψουν όλοι ο λαοί της γης όταν επιστρέψει ένδοξα "επί των νεφελών" στην Παρουσία Του, τότε που "πας οφθαλμός" θα τον δει και θα αναγνωρίσει στο πρόσωπό Του, τον Γιαχβέ των Δυνάμεων!

Αμήν!

Ν. Μ.

Δημιουργία αρχείου: 6-4-2005.

Τελευταία μορφοποίηση: 5-12-2016.

ΕΠΑΝΩ