Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Διαστροφές ΜΝΚ

Η Χριστιανική κλήση και ο "Πολύς Όχλος" * 144.000 * Πολύς Όχλος * Οι δικαιολογίες Μαρτύρων του Ιεχωβά για τις παραποιήσεις της Αγίας Γραφής στη ΜΝΚ

Η "προσγείωση" της ουράνιας πόλης

Η Επουράνια Πόλη ενοχλούσε τη Σκοπιά

Ό,τι ενοχλεί τη Σκοπιά στην Αγία Γραφή το αλλάζει!

 

Οι πιστοί όλων των εποχών, περίμεναν την ουράνια πόλη τού Θεού, την αιώνια πατρίδα. Και η Αγία Γραφή μιλάει σαφώς γι' αυτήν. Όμως η Σκοπιά είχε άλλη γνώμη. Ήθελε να κάνει την πόλη "επίγεια". Έτσι, στη Μετάφραση Νέου Κόσμου, την... προσγείωσε!

Εβραίους 11/ια΄ 13 – 16:

Ορθότερη μετάφραση Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο Ελληνική ΜΝΚ τής Σκοπιάς
13. Έχοντας πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, χωρίς να λάβουν την εκπλήρωση των υποσχέσεων, αλλά τις είδαν από μακριά και τις χαιρέτησαν και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και προσωρινοί κάτοικοι πάνω στη γη. 14. Επειδή εκείνοι που τα λένε αυτά, φανερώνουν ότι ζητούν ένθερμα πατρίδα.

15. Και αν μεν θυμόντουσαν εκείνη από την οποία είχαν βγει, θα είχαν βρει ευκαιρία να επιστρέψουν.

16. Αλλά τώρα επιθυμούν ασύγκριτα καλύτερη, δηλαδή πάνω στον ουρανό. Γι’ αυτό, ο Θεός δεν ντρέπεται γι' αυτούς, να επικαλείται Θεός τους. Επειδή ετοίμασε γι' αυτούς  πόλη.

13. Κατά πίστιν απέθανον ούτοι πάντες, μη λαβόντες τας επαγγελίας αλλά πόρρωθεν αυτάς ειδόντες και ασπασάμενοι και ομολογήσαντες ότι ξένοι και παρεπίδημοί εισιν επί τής γης. 14. Οι γαρ τοιαύτα λέγοντες εμφανίζουσιν ότι πατρίδα επιζητούσιν.

15. Και ει μεν εκείνης εμνημόνευον αφ' ης εξέβησαν, είχον αν καιρόν ανακάμψαι.

16. Νυν δε κρείττονος ορέγονται, τουτ' έστιν επουρανίου. Διό ουκ επαισχύνεται αυτούς ο Θεός, Θεός επικαλείσθαι αυτών. Ητοίμασεν γαρ αυτοίς πόλιν.

13. Έχοντας πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, αν και δεν έλαβαν την εκπλήρωση των υποσχέσεων, αλλά τις είδαν από μακριά και τις καλοδέχτηκαν και διακήρυξαν δημόσια ότι ήταν ξένοι και προσωρινοί κάτοικοι στη χώρα. 14. Διότι εκείνοι που εκφράζονται με τέτοιον τρόπο δείχνουν ξεκάθαρα ότι ζητούν ένθερμα έναν τόπο που να είναι δικός τους

15. Και αν μεν εξακολουθούσαν να θυμούνται τον τόπο από τον οποίο είχαν φύγει, θα είχαν βρει μια ευκαιρία να επιστρέψουν.

16. Αλλά τώρα επιζητούν έναν καλύτερο τόπο, δηλαδή έναν που ανήκει στον ουρανό. Γι’ αυτό, ο Θεός δεν ντρέπεται για αυτούς, για το ότι τον επικαλούνται ως Θεό τους, επειδή έχει ετοιμάσει για αυτούς μια πόλη.

 

Πολλή δουλειά είχαν οι μεταφραστές (βλέπε: "διαστρεβλωτές") τής ΜΝΚ, όταν "σακάτευαν" κυριολεκτικά το χωρίο αυτό τής Αγίας Γραφής. Και ο λόγος είναι, ότι ήταν πολλά τα σημεία που αποδείκνυαν τα ψευδή δόγματα τής οργάνωσης τής Σκοπιάς. Τέσσερα εδάφια, τέσσερα χαστούκια για την πλάνη.

Όπως ίσως θα ξέρετε, η Σκοπιά πιστεύει ότι οι προ Χριστού πιστοί, δεν πάνε στον ουρανό, αλλά μόνο στη γη. Όμως τα εδάφια αυτά, έλεγαν καθαρά, ότι ομολόγησαν ότι ήταν "ξένοι και περαστικοί" στη γη, ότι ζητούσαν άλλη ΠΑΤΡΙΔΑ, και ότι περίμεναν μια καλύτερη πατρίδα, ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ.

Έτσι, οι ασεβείς μεταφραστές τής Σκοπιάς, έπιασαν δουλειά. Ξεκινώντας από το εδάφιο 13, πρώτα κάνουν ένα μεταφραστικό λάθος (όχι επίτηδες αυτό, αλλά από καθαρή ασχετοσύνη). Μεταφράζουν τη λέξη: "ομολογία" (που σημαίνει: "συμφωνία", από το "ομοίως" και το "λέγω", δηλαδή "λέω το ίδιο"), με τη φράση: "διακήρυξαν δημόσια", προφανώς για να εμβάλλουν συνειρμικά στη σκέψη τών οπαδών τους το "κήρυγμα", που κατά τους Μάρτυρες είναι η προσηλυτιστική τους δράση.

Στο ίδιο εδάφιο, αλλάζουν τη λέξη: "γη", με τη λέξη: "χώρα". Επειδή δεν θέλουν να φαίνεται ότι οι προ Χριστού πιστοί, πίστευαν ότι θα πάνε στον ουρανό. Και εδώ, πρέπει να σχολιάσουμε, ότι πράγματι, σε πολλά σημεία τής Αγίας Γραφής, η λέξη: "γη", σημαίνει "χώρα". Όμως όχι εδώ, για τους εξής λόγους:

1. Το εδάφιο μιλάει για πολλούς προ Χριστού πιστούς, που έζησαν σε πολλές χώρες. Έτσι, η λέξη δεν θα έπρεπε να είναι στον ενικό, αν εννοούσε "χώρα".

2. Ακόμα και έτσι αν ήταν, εφ' όσον και σήμερα χρησιμοποιείται η λέξη: "γη" με την ίδια έννοια, (ως "τόπος"), όφειλαν να διατηρήσουν τη λέξη: "γη". Γιατί μεταφράζουμε μόνο όσες λέξεις άλλαξαν σημασία, και όχι αυτές που διατηρούν τη σημασία τους.

3. Και το σημαντικότερο, στα παρακάτω εδάφια, φαίνεται σαφώς η αντιπαράθεση τής ΕΠΙΓΕΙΑΣ πατρίδας, με την ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ που περίμεναν. Δεν μιλάει λοιπόν για "χώρα" ή "τόπο", αλλά για το αντίθετο τής "επουράνιας" που περίμεναν.

Στο εδάφιο 14, υπερτονίζουν τη λέξη: "εμφανίζουσιν", με τη λέξη: "δείχνουν ξεκάθαρα", όταν θα αρκούσε η λέξη: "φανερώνουν", για να είναι πιστότεροι στο κείμενο. (Στην παλαιότερη απόδοση τής ΜΝΚ, εδώ το απέδιδαν: "παρέχουν απόδειξη", όμως το άλλαξαν, αφού κάποτε συνειδητοποίησαν ότι δεν είναι ίδια η σημασία τών δύο λέξεων. Αυτό το ξέρει και ένα παιδάκι. Άλλο είναι το "εμφανίζω", και άλλο το "αποδεικνύω").

Όμως στο ίδιο αυτό εδάφιο 14, κάνουν και άλλη μια ΔΟΛΙΑ αλλοίωση τής Αγίας Γραφής. Μεταφράζουν τη λέξη: "πατρίδα", με τη φράση: "τόπο που να είναι δικός τους". Όμως ΠΑΤΡΙΔΑ, είναι εκεί που ζούμε, ενώ ένας τόπος μπορεί να είναι δικός μας, χωρίς να τον έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας, αν τον έχουμε κληρονομήσει για παράδειγμα.

Και στη συνέχεια, στο 15 εδάφιο, επαναλαμβάνουν τη φράση: "τον τόπο", για να μη χρησιμοποιήσουν τη λέξη: "εκείνη", που παραπέμπει στη λέξη: "πατρίδα", που είναι γένους θηλυκού. Καταβάλλουν ενσυνείδητη προσπάθεια να εξαφανίσουν από τη σκέψη τών αναγνωστών, τη λέξη: "πατρίδα", γιατί δεν θέλουν να καταλάβει ότι μιλάει για τον τόπο ΔΙΑΜΟΝΗΣ τών προ Χριστού πιστών. Επειδή αν αυτό γίνει αντιληπτό, θα είναι εμφανές ότι και η επόμενη ΠΑΤΡΙΔΑ που περιμένουν, η ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ, είναι ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ γι' αυτούς.

Έτσι, στο εδάφιο 16, συνεχίζουν το ασεβές έργο τους, αφ' ενός προσθέτοντας για μία φορά ακόμα τη λέξη: "τόπο", (για να μην ξεχνιέται ο αναγνώστης ότι δεν μιλάμε για πατρίδα), και μεταφράζουν τη λέξη: "επουρανίου", με την άσχετη φράση: "που ανήκει στον ουρανό" (!!!) Αλλάζει έτσι εντελώς το νόημα, και φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί, δεν θα ζήσουν στον ουρανό, αλλά σε έναν δήθεν επίγειο τόπο, που ανήκει στον ουρανό.

Η λέξη "επουράνιος", σημαίνει σαφέστατα: "επί τού ουρανού", "ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ". Δηλαδή, οι προ Χριστού πιστοί, περίμεναν μια ΠΑΤΡΙΔΑ (τόπο διαμονής), ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ. Όμως αυτό διαφωνεί με τα ψευδή δόγματα τής Σκοπιάς, και η Αγία Γραφή έπρεπε να αλλαχθεί.

Και για να απαντηθεί εκ τών προτέρων το επιχείρημα, ότι δήθεν, ίσως η Σκοπιά παρανόησε τη λέξη: "επουράνιος", ως "που ανήκει στον ουρανό", και δεν το έκανε σκόπιμα, αρκεί να αναφερθεί, ότι σε όλα τα άλλα σημεία που η λέξη αυτή εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη, η Σκοπιά τη μεταφράζει ως "ουράνιος", και όχι "που ανήκει στον ουρανό". Και για τού λόγου το αληθές, μπορείτε να δείτε τα σχετικά εδάφια στη ΜΝΚ τής Σκοπιάς: Ματθαίος 18: 35. Ιωάννης 3: 12. Α΄ Κορινθίους 15: 40, 48, 49. Εφεσίους 1: 3, 20. 2: 6. 3: 10. 6: 12. Φιλιππισίους 2: 10. Β΄ Τιμόθεον 4: 18. Εβραίους 3: 1. 6: 4. 8: 5. 9: 23. 12: 22.

Στο μοναδικό εδάφιο που κάνει αυτή την παραποίηση, είναι σε αυτό που εξετάζουμε, επειδή τής γκρεμίζει συνθέμελα το δόγμα περί δήθεν "δύο κλήσεων", άλλη για τον ουρανό και άλλη για τη γη. Για όλους τους πιστούς στον αληθινό Θεό, στην Αγία Γραφή ξεκάθαρα υπάρχει "μία ελπίδα κλήσεως" (Εφεσίους 4: 4).

Τέλος, στο ίδιο αυτό εδάφιο, κάνουν μία ακόμα σοβαρή διαστρέβλωση τού νοήματος τού κειμένου, προσθέτοντας τη φράση: "για το ότι" (τον επικαλούνται ως Θεό τους). Επειδή, αν δούμε τι λέει το εδάφιο, γράφει σαφώς: "κρείττονος ορέγονται, τουτ' έστιν επουρανίου. Διό ουκ επαισχύνεται αυτούς ο Θεός, Θεός επικαλείσθαι αυτών". "Διό", σημαίνει: "Γι' αυτό". Για ποιο; Μα γι' αυτό για το οποίο μιλούσε! Δηλαδή για το ότι "ορέγονται επουρανίου πατρίδας"! Γι' αυτό ο Θεός δεν ντρέπεται γι' αυτούς! Που σημαίνει, ότι αν ορέγονταν ΕΠΙΓΕΙΑ πατρίδα, ο Θεός θα ντρεπόταν γι' αυτούς!

Εδώ λοιπόν οι ασεβείς μεταφραστές τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά είχαν πρόβλημα για δύο λόγους:

1. Επειδή λένε, ότι οι προ Χριστού πιστοί, είχαν επίγεια ελπίδα. Αυτό όμως, έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την έννοια τού εδαφίου, και τότε ο Θεός θα ντρεπόταν γι' αυτούς. Και

2. Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά επίσης ορέγονται επίγεια πατρίδα. Κάτι που θα σήμαινε αυτόματα, ότι ο Θεός θα ντρεπόταν να τους έχει λαό του! Αυτοί όμως θέλουν να παρουσιάζονται ως δήθεν ο λαός τού Θεού!

Άλλαξαν λοιπόν την έννοια τού εδαφίου, προσθέτοντας το: "για το ότι", (κάτι που φυσικά ΔΕΝ υπάρχει στο εδάφιο), εξηγώντας ότι ο Θεός δεν ντρέπεται, όχι "επειδή ζητούσαν πατρίδα πάνω στον ουρανό", κάτι που είναι το προφανές, σαφές και αβίαστο νόημα τού εδαφίου, αλλά ότι δήθεν ο Θεός δεν ντρέπεται γι' αυτούς, "για το ότι τον επικαλούνται ως Θεό τους"! Λες και υπάρχουν πιστοί σε οποιονδήποτε θεό, που ΔΕΝ επικαλούνται τον θεό τους!

Με απλά λόγια, το εδάφιο σαφώς έλεγε, ότι η πίστη τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά, για επίγεια ελπίδα, είναι ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΗ για τον Θεό, και γι' αυτό έπρεπε να αλλαχθεί!

Αγαπητοί "Μάρτυρες τού Ιεχωβά", τολμάτε να είσαστε ακόμα μέλη αυτής τής ασεβούς οργάνωσης που δεν σέβεται ούτε την Αγία Γραφή; Προσέξτε! Υπάρχει Θεός!

Αν θέλετε να δείτε μελέτη για τους προ Χριστού πιστούς, και την αληθινή πίστη τής Εκκλησίας, με απαντήσεις στα επιχειρήματα τής Σκοπιάς, δείτε τη σχετική μας μελέτη.  Εκεί θα δείτε και φωτοτυπία από βιβλίο τής Σκοπιάς, που η ίδια δείχνει τι σημαίνει το: "επί". Εκεί θα δείτε και περισσότερα στοιχεία από την Αγία Γραφή, γι' αυτή την "επουράνια πόλη".

Έρευνα: Ν. Μ. και Γ. Τ.

Δημιουργία αρχείου: 11-2-2003.

Τελευταία μορφοποίηση: 4-2-2023.

ΕΠΑΝΩ