تولد دوباره "توسط آب و روح"

 منبع : www.oodegr.com

 

 

 

 

دلیل رسیدگی ما به تولد دوباره، پافشاری "پنطیکاستی ها" و "انجیلی ها" در انحراف سخن خداوند است و "برگرداندن" هر ظاهر منطقی، در تلاش برای حمایت از ایمان ناراستین خود در مورد فرض "تقدم تولد دوباره به تعمید " !!!

 ***************************************************

 

- از آب و روح

در واقع، اغلب از این افراد شنیده می شود که می گویند: "به محض این که من با خداوند آشنا شدم، من دوباره متولد شدم و بعد از آن تعمید گرفتم". به نظر می رسد که آنها هرگز سخن کاملا واضح خداوند مان را نخوانده اند، وقتی که او به نیقودیموس گفت:

"... اگر کسی از سر نو مولود نشود (= دوباره)، نمی تواند ملکوت خدا را ببیند ... .. اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست به ملکوت خدا وارد شود ...... آنچه که از روح مولود گشت، روح است "(یوحنا 3: 3،5،6.)

 

هنگامی که کسی "از سر نو" متولد شود - به عبارت دیگر "دوباره" - خدا او را فرزند خود می سازد. بنابراین، تولد دوباره از طریق آب و روح القدس به دست می آید. نه تنها با آب و نه تنها با روح القدس. این تولد دوباره مسیحی است و از آن لحظه تا امروز این صراحتاً ایمان و جایگاه مسیحی است.

 

اینها همچنین سخنان صریح رسولان در روز پنطیکاست بود، زمانی که روح القدس به شباهت زبانه های آتش بر سر شاگردان فرود آمد. آنها گفتند که "تعمید روح القدس" فقط برای رسولان نبود. این عطیه می تواند توسط هر یک از آنها و توسط فرزندان آنها پس از تعمید در آب دریافت شود:

"... هر یک از شما به جهت آمرزش گناهان ... تعمید گیرید؛ شما عطای روح القدس را خواهید یافت. زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه آنانی که دورند، یعنی هر که خداوند، خدای ما، او را بخواند. " (اعمال 2: 38،39)

 

با این حال، همه کسانی که درک ایمان راستین (ارتدوکس) از کتاب مقدس را از دست داده اند، بسیاری از آنان ایمان ناراستین را از اجداد پروتستان خود از اصلاحات غربی به ارث برده اند، و نه تنها آنها با سخن واضح عیسی مسیح متقاعد نمی شوند، بلکه در حقیقت آنها به انحراف بیشتر انجیل کمک می کنند.

 

- مورد کورنلیوس

بنابراین، به منظور اثبات بعید، به استدلال خاصی میپردازند. میگویند:

"اما اگر هر دوی آب و روح القدس ضروری است، پس چرا خدا به کورنلیوس روح القدس را داد، زمانی که او هنوز تعمید نگرفته بود؟"

 

با این حال آنها متوجه نیستند که کورنلیوس پس از تعمید روح القدس، در آب نیز تعمید داده شد.

ما می خواهیم به شما یادآوری کنیم که در آن زمان فقط اسرائیلی ها روح القدس را دریافت کردند، در حالی که امتها (کسانی که متعلق به ملت های دیگر بودند) هنوز در کلیسا پذیرفته نشده بودند. نه تنها این، بلکه مسیحیان نخستین که به شیوه های اسرائیلی ها و قانون موسی عادت کرده بودند، حتی به خانه های امتها نیز وارد نمی شدند، و معتقد بودند که آنها "نا پاک" هستند.

 

بنابراین، هنگامی که حدود سال 36 میلادی آمد، خدا به پطرس رویایی را نشان داد، که اکنون باید امتها "پاک" در نظر گرفته شوند تا آنان نیز بتوانند بخشی از کلیسا باشند.

 

در طی آن دوره بود که پطرس دعوت کورنلیوس را دریافت کرد، و با دیدن رویایی که داشت، نمی توانست رفتن به خانه او را رد کند. در واقع، با دانستن تعصبات پطرس، خدا مقرر کرد تا پطرس کسی باشد که کورنلیوس را در روح القدس تعمید دهد، قبل از اینکه حتی بتواند او را در آب تعمید دهد. این سرسختی پطرس را نرم کرد و او موافقت کرد که کورنلیوس را تعمید دهد و گفت: اگر خدا به امت ها همان عطا را بخشید چنانکه به ما داده است، پس من که باشم که بتوانم از تعمید آنان ممانعت کنم؟ روح القدس نازل شد ... و عطای روح القدس به ملت ها ریخته شده است ... آنان به زبان ها سخن می گویند و خداوند را جلال می دهند ... آنها روح القدس را مانند ما دریافت کرده اند "(اعمال 10: 44-47)

 

"... روح القدس بر ایشان نازل شد، همانطور که نخست بر ما نازل شد (اعمال 11: 15-17)

 

به همین دلیل است که برای این بازگشت در تولد دوباره، رسولان از آن به بعد متقاعد شدند که خدا میخواهد امتها را در کلیسای خود بپذیرد.

 

بنابراین، یکبار دیگر تولد دوباره با آب و روح القدس در جهت معکوس صورت گرفت. اول روح، سپس با آب. اما هنوز "تولد دوباره، با آب و روح" بود.

تغییر نظم آنها این واقعیت را نفی نمی کند که تولد دوباره با این دو عنصر یعنی آب و روح القدس انجام نمی شود.

 

- آب و کلمه

با توجه به این که نبوغ در تحریف انجیل پایانی ندارد، ببینید آنها به منظور اجتناب از اصلاح  ایمان نادرست خود، چه چیزی از خود اختراع کرده اند!

 

آنها می گویند که: "آبی که عیسی مسیح اشاره کرد آب واقعی تعمید نبود، بلکه ... کلمه خدا بود" (!!!)

 

به منظور حمایت از این شوخی استدلالی، آنها به بند زیر از کتاب مقدس مراجعه می کنند:

"... چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد.  تا آن را به غسل آب بوسیله کلمه طاهر ساخته، تقدیس نماید "(افسسیان 5: 25،26)

 

آنها معتقدند که در این بند، "آب" و "کلمه" مرتبط هستند. اما این بند چیزی از این نوع ندارد؛ این به وضوح "آب" تعمید را از "کلمه" متمایز می کند. اگر پولس رسول منظورش این بود که آب کلمه است، او می گفت: "... با غسل کردن او در کلمه ..." یا "... غسل کردن او در آب کلمه ..." یا چیزی به این مفهوم. با این حال، در اینجا، "آب" و "کلمه" در کنار یکدیگر به عنوان نهادهای جداگانه ذکر شده اند، که در عین حال در طی مراسم پاکسازی کلیسا مرتبط هستند، از این رو، غسل "آب" است و نه "کلمه".

 

مسیحیان همیشه معانی زیر را به لفظ "کلمه" نسبت داده اند:

"در کلمه به کسانی که تعمید یافته اند این داده شده است" (Zigavinos)

"چه کلمه ای؟ در نام پدر و پسر و روح القدس "(زرین دهان).

به این ترتیب این بند می گوید "آب"، و به معنی "آب" است! این آب غسل تعمید است که "با کلمه": در نام پدر و پسر و روح القدس ، واقع می شود.

 

اما حتی اگر این "کلمه نجات که موعظه شده و باور داریم" بود بر اساس کرمر، این به هیچ وجه نشان نمی دهد که کلمه و آب چیز یکسانی هستند. آب غسل تعمید به آب منتهی می شود و کلمه ی انجیل به كلمه منتهی می شود! (یادداشت به رسالات عهد جدید، جلد دوم، صفحات 148، 149 - توسط P.N.Tremeles)

بنابراین این استدلال هر دو بی اساس و غیرقابل پشتیبانی است.

 

- "منبع آب"

عبارتی دیگر که برای این ایمان ناراستین ذکر شده است، یکی از سخنان تمثیلی است که توسط خداوند عیسی مسیح به زنی از سامره، همانطور که در انجیل یوحنا دیده می شود، گفته شده است. (یوحنا 4: 7 - 26)

 

ممکن است شما بخاطر آورید، در حالی که شاگردان برای تامین خواربار رفته بودند، خداوند عیسی مسیح تنها بر سر یک چاه نشسته بود و هنگامی که زن سامری به چاه نزدیک شد تا از آن آب بکشد، او از زن سامری خواست تا کمی آب برای نوشیدن به او بدهد. زن تعجب کرد، از او پرسید که چگونه ممکن است او - بعنوان یک یهودی - چیزی از یک زن و یک سامری بخواهد.

 

او پاسخ داد: "اگر عطیه خدا را می دانستی و کیست که به تو می گوید آب به من بده، هر آینه تو از او خواهش می کردی آب زنده به تو بدهد و آن را به تو می داد."

سپس عیسی چیزها را بیشتر توضیح می دهد:

"هر که از این آب (= چاه) بنوشد باز تشنه گردد؛ لیکن کسی که از آبی که من به او می دهم بنوشد، هرگز تا ابد تشنه نخواهد شد، بلکه آن آبی که به او می دهم، در او چشمه آبی گردد که تا حیات جاودانی می جوشد ". (یوحنا 4: 13،14)

 

از این قسمت استفاده می کنند، تا ما را متقاعد کنند که آب ... آب نیست، بلکه کلمه خداست! با این حال، این جمله نه تنها به "کلمه خدا" اشاره نمی کند؛ که آن به روح القدس، که خدا به مسیحیان تعمید یافته می دهد، اشاره می کند. این از سخن خداوند، در مورد "عطیه خدا" واضح است - که اصطلاح همیشگی است که در اشاره به روح القدس استفاده می شود.

 

علاوه بر این، واژه های بعدی نه تنها به روح القدس اشاره می کنند، زمانی که او به زن سامری می گوید که "تمام پرستندگان حقیقی باید خدا را در روح و راستی پرستش نمایند"، بلکه عبارت "آب زنده" اشاره به مکاشفه 22: 1 دارد، جایی که می گوید "از تخت خدا و بره آب حیات جاری می رود"، یعنی فیض روح القدس.

 

در بخشی هم راستا، در یوحنا 7: 38،39 به چیزی شبیه آنچه خداوند به زن سامری گفته است اشاره دارد. می گوید:

"همانطور که کتاب مقدس می گوید، هر کس که به من ایمان آورد، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. او این را با اشاره به روح گفت، که توسط کسانی که بعدا به او ایمان می آوردند، دریافت خواهد شد؛ زیرا روح القدس هنوز درون آنها نبود، زیرا هنوز عیسی جلال نیافته بود. "

 

ما معتقدیم واضح است که آب زنده، روح القدس است و نه کلمه، همانطور که برخی افراد می خواهند باور کنند.

و چرا روح القدس با آب مقایسه می شود؟ آیا شواهدی از ارتباط آن با آب غسل تعمید نیست؟ ما نباید فراموش کنیم که خداوند از تعمید روح القدس سخن گفته است!

 

بنابراین، پولس رسول در نامه خود به اول قرنتیان 12: 13 نوشته است: "زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم، خواه یهودی، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم. "

 

پیوند غسل تعمید با روح القدس، چیزی نیست که رسولان به صورت شانسی انجام داده اند، همبستگی روح القدس با آب غسل تعمید (و نه کلمه)، به دلیل آن است که تولد دوباره "توسط آب و توسط روح " صورت می گیرد.

 

- شخص قدیمی و جدید

در نهایت، بیایید یکی دیگر از تفسیرهای نادرستی را که ذکر شده است، تا از پذیرش حقیقت انجیل در مورد تولد دوباره جلوگیری کند، را بررسی کنیم.

 

در کلام انجیل، واضح است که وقتی کسی تعمید می شود، فرد قدیمی و گناهکار، هنگام غوطه ور شدن در آب غسل تعمید می میرد و یک شخص جدید از آن بیرون می آید.

 

"... چونکه انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید، و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خویش تا به معرفت کامل، تازه می شود" (کولسیان 3: 9،10)

 

"در وی (مسیح) مختون شده اید، به ختنه ای ناساخته به دست یعنی بیرون کردن بدن گناهان نفسانی از طریق اختتان مسیح؛ و با وی در هنگام تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان بر عمل خدا، که او را از مردگان برخیزانید." (کولسیان 2: 11-12)

 

"آیا نمی دانید که جمیع ما که در عیسی مسیح تعمید یافتیم، در موت او تعمید یافتیم؟ پس چونکه در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. زیرا اگر بر مثال موت او متحد گشتیم، هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد. زیرا این را می دانیم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته، دیگر گناه را بندگی نکنیم ... پس هرگاه با مسیح مردیم، یقین می دانیم که با او زیست هم خواهیم کرد. "(رومیان 6: 3 - 8)

 

متاسفانه، حتی این جزئیات آشکار، به منظور جلوگیری از حقیقت انجیل، که تولد دوباره "توسط آب و روح" صورت می گیرد، اشتباه تفسیر شده است. به سادگی تمام: اگر تولد دوباره قبل از غسل تعمید صورت می گیرد، پس چه کسی خواهد بود که "همراه با مسیح از طریق غسل تعمید می میرد"؟ دوباره متولد می شود؟

 

بنابراین، از این حقیقت ساده ی انجیل فرار می کنند، آن ها معتقدند که "شخص قدیمی ما حتی پس از تولد دوباره به زندگی ادامه می دهد، بنابراین هر یک از ما را... دو شخص می سازد!"

 

ما می توانیم ببینیم که چگونه از یک سوء تفسیر، بسیاری از ناسازگاری ها شروع می شود، و منجر به اختلاط حتی بزرگتر و درگیری با ایمان مسیحی می شود. از آنجا که، اگر - همانطور که آنها می گویند - دو نفر پس از تولد دوباره و یا تعمید وجود دارد، و نه خود قدیمی است که در زمان غسل تعمید (مطابق بندهای قبلی) دفن شده است، و یا تعمید، خود را تولد دوباره نمی دانند، از آنجایی که او قبلا، پیش از غسل تعمید، وجود دارد! پس پولس رسول هیچ ایده ای نداشت از آنچه که گفته بود!

 

دعوت ما به این افراد این است که آنها سادگی انجیل را بپذیرند، همانطور که توسط کلیسای ارتدوکس خداوند حفظ شده است و از بدعتی که از نادانی آنان به اصول جزمی ارتدوکس، ایشان را هدایت می کند، رها شوند.

 

ممکن است به نظر سرگرم کننده برسد، اما، بله، ما احساس کردیم که موظفیم خودمان با این موضوع درگیر شویم، به طوری که ما به انجیلی ها و پنطیکاستی هایی که ایمان راستین خود را از دست داده اند، اطمینان دهیم که این آب ...آب است!

 

ترجمه از: خادم خدا