از کتاب تو ای مادر ستودنی - توسط سرگیوس ن. ساکوس

شمايل مادر خدا با نام "سه-دست"

پاسكاى مقدس و بزرگ

شنبه مقدس و بزرگ

جمعه مقدس و بزرگ

پنجشنبه مقدس و بزرگ

چهارشنبه مقدس و بزرگ


سه شنبه مقدس و بزرگ

دوشنبه مقدس و بزرگ


يكشنبه قديس مريم مصرى

يكشنبه تكريم صليب مقدس

يكشنبه قديس گريگورى پالاماس

يكشنبه ارتدوكسى

شنبه روح ها

آیا "روان درمانی" دنیوی با اصول و انسان شناسی کلیسای ارتدوكس سازگار است؟

معناى صعود مسیح چيست؟

عشاء ربانی بدون...روزه؟

گناهکاران در کلیسا

جشن تبشیر مادر خدا


آیا آیکون های مقدس 'بُت' هستند؟

دوره روزه بزرگ: مسیر به سوی پاسکا

چراغ روغنی نماد چیست؟     و چرا باید همیشه روشن باقی بماند؟


بدن و خون حقیقی مسیح؟ یا فقط سنتی عجیب و جالب با نان و شراب؟
 
صحبت کردن به زبانها" و پنطیکاست"

برادران مسیح
ایدئولوژی نقش مقدس آیکون تعمید خداوند ما عیسی مسیح
اقتدار کلیسا
عشاء ربانی مقدس و اعتراف
تصاویر نمادین استفاده شده برای چهار انجیل نویس
تجلیل صلیب مقدس

چرا مریم همیشه تکریم شده است؟

زندگی حامل مقدس خداوند: کسی که قبر نتوانست او را نگه دارد. 

 تولد دوباره "توسط آب و روح"

اولین یکشنبۀ روزه، یکشنبۀ ارتدوکسی

ا
معنای "کلیسا" چیست؟

27-05-2018   صفحه ايجاد شد :

08-04-2021   صفحه به روز شد :