Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 35ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 37ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

36ο Μέρος

Δ. Ανάλυσις και αναίρεσις τών ιστορικών "ντοκουμέντων"

τής Σκοπιάς 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Πλήρη σύγχυση  τών αρθρογράφων της Σκοπιάς, ή ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ τών αναγνωστών;

 

Τι ακριβώς είναι τα Αστρονομικά Ηερολόγια;

Οι απεγνωσμένες προσπάθειες τής Σκοπιάς προς μείωση και υποβάθμιση τής αξιοπιστίας τους.

1. Το Αστρονομικό Ημερολόγιο VAT 4956

Από τα 1.200 αποσπάσματα αστρονομικών ημερολογίων διαφόρων μεγεθών που έχουν ανακαλυφθεί, μόνο το ένα τρίτο από τα κείμενα αυτά είναι χρονολογήσιμα. Τα περισσότερα καλύπτουν την περίοδο από το 385 π.Χ. - 61 π.Χ. και περιέχουν αστρονομικές πληροφορίες από περίπου 180 από αυτά τα έτη, συνεπώς θεμελιώνουν στερεά τη χρονολόγηση αυτής τής περιόδου. Το σπουδαιότερο κείμενο που μάς ενδιαφέρει είναι το VAT 4956 και φυλάσσεται εις το Τμήμα Εγγύς Ανατολής (Vorderasiatischen Abteilung) εις το Μουσείο τού Βερολίνου. Το ημερολόγιο αυτό αρχίζει την χρονολόγησή του από την 1ην Nisannu τού 37ου έτους τής βασιλείας τού Ναβουχοδονόσορος, καταγράφει δε παρατηρήσεις τής σελήνης και τών πλανητών ολοκλήρου τού έτους ως την 1ην Nisannu τού 38ου έτους τού συγκεκριμένου βασιλέως. Καταγράφει δε παρατηρήσεις από 5 μήνες τού 37ου έτους του (1ον, 2ον, 3ον, 11ον και 12ον).

Η πλέον πρόσφατη μεταγραφή και μετάφραση τού κειμένου έγινε από τούς Sachs και Hunger και εδημοσιεύθη το 1988 (A. J. Sachs & H. Hunger, Astronomical Diaries and Related Texts from Babylonia, τόμ. I Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1988, σελ.46-53). Η πρώτη δε μετάφραση τού κειμένου, η οποία περιέχει κι εκτενές ερμηνευτικό υπόμνημα, έγινε υπό τών P. V. Neugebauer και Ernst F. Weidner, ‘Ein astronomischer Beobachtungstext aus dem 37. Jahre Nebukadnezars II. (–567/66)’, in Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig: Philologisch-Historische Klasse, Band 67:2, 1915, σελ.29–89.

Ανάμεσα εις τις πολλές αστρονομικές παρατηρήσεις που έχουν καταγραφεί εις το VAT 4956, υπάρχουν περίπου τριάντα που περιγράφονται με τόση ακρίβεια, ώστε οι σύγχρονοι αστρονόμοι μπορούν εύκολα να ορίσουν τις ακριβείς ημερομηνίες κατά τις οποίες έγιναν αυτές οι παρατηρήσεις. Έτσι απεδείχθη, ότι όλες αυτές οι παρατηρήσεις (τής σελήνης και τών πέντε τότε γνωστών πλανητών), πρέπει να έχουν γίνει κατά την διάρκεια τού έτους 568/567 π.Χ. Εάν, λοιπόν, το 37ον έτος τής βασιλείας τού  Ναβουχοδονόσορος ήτο το 568/567 π.Χ., τότε το 1ο του έτος πρέπει να ήτο το 604/603 π.Χ., το δε 18ον έτος του, εις την διάρκειαν τού οποίου ερήμωσε την Ιερουσαλήμ, ήτο το 587/586 π.Χ. Αυτή, όμως, είναι η ίδια ημερομηνία που υποδεικνύουν ο Βηρωσσός, ο Πτολεμαίος, οι βασιλικές επιγραφές και τα οικονομικά έγγραφα!

Θα ηδύναντο όλες αυτές οι αστρονομικές παρατηρήσεις να είχαν γίνει είκοσι έτη ενωρίτερα, δηλαδή το έτος 588/587 π.Χ., το οποίο, συμφώνως προς την χρονολογία που αναφέρεται εις τα βιβλία Βοήθημα για κατανόηση τής Βίβλου, σελ.1212 και Ενόραση, τόμ.2, σελ.415, αντιστοιχεί εις το 37ον έτος τής βασιλείας τού Ναβουχοδονόσορος; («Ένα αποσπασματικά σωζόμενο Βαβυλωνιακό κείμενο, που φέρει ως χρονολογία το 37ο έτος του Ναβουχοδονόσορα (588 Π.Κ.Χ.), αναφέρει όντως μια εκστρατεία εναντίον της Αιγύπτου») 

Το ότι οι καταγεγραμμένες παρατηρήσεις εις το VAT 4956 είναι τελικά σωστές, φαίνεται από το γεγονός, ότι σχεδόν όλες (πλην μίας ή δύο εξαιρέσεων που περιέχουν αντιγραφικά λάθη), ταιριάζουν εις το ίδιον έτος! Δεν θα συνέβαινε όμως αυτό εάν οι παρατηρήσεις ήτο εσφαλμένες. Η επομένη ένσταση που προβάλλει η Σκοπιά, επί σκοπώ βεβαίως να μειώσει την αξιοπιστία τού συγκεκριμένου αστρονομικού ημερολογίου, είναι το γεγονός ότι μερικά ημερολόγια δεν είναι αυθεντικά ντοκουμέντα, αλλά μεταγενέστερα αντίγραφα:

«Δεύτερον, είναι γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των αστρονομικών ημερολογίων που έχουν βρεθεί συντάχθηκαν, όχι την εποχή της νεοβαβυλωνιακής ή της περσικής αυτοκρατορίας, αλλά την περίοδο των Σελευκιδών (312-65 Π.Κ.Χ.), παρότι περιέχουν στοιχεία που αφορούν τις προγενέστερες αυτές περιόδους. Οι ιστορικοί υποθέτουν ότι πρόκειται για αντίγραφα παλιότερων κειμένων. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν αστρονομικά κείμενα σύγχρονα της νεοβαβυλωνιακής και της περσικής περιόδου (τέλη του έβδομου ως τέλη του τέταρτου αιώνα) με βάση τα οποία να στοιχειοθετείται η πλήρης χρονολόγηση των περιόδων αυτών» (Ενόραση, τόμ.2, σελ.1319)

Δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει «ότι η συντριπτική πλειονότητα των αστρονομικών ημερολογίων» είναι μεταγενέστερα αντίγραφα, αλλά είναι μερικά, όπως προκύπτει από γραπτές συμβάσεις που εχρησιμοποιήθησαν εις το κείμενο. Τα νεότερα χρονολογημένα ημερολόγια, συχνά αντανακλούν την «πάλη» τών αντιγραφέων να κατανοήσουν τα αρχαία ντοκουμέντα που αντέγραφαν, κάποια από τα οποία ήσαν σπασμένα ή κατεστραμμένα, και συχνά τα ντοκουμέντα εχρησιμοποιούσαν μίαν αρχαϊκήν ορολογίαν, την οποίαν ο αντιγραφεύς προσπαθούσε να εκσυγχρονήσει.

Αυτό είναι επίσης εμφανέστατο και εις το υπό έρευναν αστρονομικόν ημερολόγιον VAT 4956. Δύο φορές ο αντιγραφεύς προσέθεσε το σχόλιο «διακεκομμένο», δηλώνοντας έτσι ότι ήτο ανίκανος να αποκρυπτογραφήσει μίαν λέξη εις το αντίγραφο. Επίσης το κείμενο αντανακλάει την προσπάθειά του να αλλάξει την αρχαϊκήν ορολογίαν. Άλλαξε όμως ο αντιγραφεύς και το περιεχόμενο τού κειμένου;

Επάνω εις αυτό το θέμα, οι πρώτοι μεταφραστές τού κειμένου P. V. Neugebauer και E. F. Weidner συνεπέραναν: «As far as the contents are concerned the copy is of course a faithful reproduction of the original» (P. V. Neugebauer και Ernst F. Weidner, ‘Ein astronomischer Beobachtungstext aus dem 37. Jahre Nebukadnezars II. (–567/66)’, in Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig: Philologisch-Historische Klasse, Band 67:2, 1915, σελ.39) δηλαδή «Όσον αφορά εις τα περιεχόμενα, το αντίγραφο είναι φυσικά μία πιστή αναπαραγωγή τού πρωτοτύπου». Συμφωνούν επίσης κι άλλοι λόγιοι οι οποίοι εξήτασαν το ντοκουμέντο. Ο καθηγητής Peter Huber αναφέρει:

«Έχει διατηρηθεί μόνον εις ένα αντίγραφο μίας αρκετά μεταγενέστερης ημερομηνίας, αλλά αυτό εμφανίζεται να είναι ένα πιστό αντίγραφο (κατά κάποιον τρόπο ορθογραφικά εκσυγχρονισμένο) από ένα αυθεντικό τής εποχής τού Ναβουχοδονόσορος» (Peter Huber in Bartel L. van der Waerden, Science Awakening, Vol.II, New York: Oxford University Press, 1974, σελ.96).

Ας υποθέσουμε, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, ότι κάποιες από τις περίπου 30 αστρονομικές καταγεγραμμένες παρατηρήσεις εις το VAT 4956, έχουν αλλοιωθεί από μεταγενέστερους αντιγραφείς. Πόσο μεγάλη όμως είναι η πιθανότητα ΟΛΕΣ αυτές οι αλλοιωμένες παρατηρήσεις, να ταιριάζουν εις ένα και το αυτό έτος; Το έτος το οποίον σημειωτέον επιβεβαιώνεται υπό τών Βηρωσσού, Βασιλικού Κανόνος Πτολεμαίου, Βαβυλωνιακών Χρονικών, Βασιλικών Επιγραφών, συμβολαιογραφικών πινακίδων, Βασιλικού Καταλόγου Ουρούκ, και πολλών άλλων ντοκουμέντων. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να ταιριάζουν όλα αυτά μαζί εις το 37ον έτος τής βασιλείας τού Ναβουχοδονόσορος;

Τυχαία λάθη αυτού τού είδους, δεν «κολλάνε» εις τέτοιαν μεγάλην έκτασιν. ΟΥΔΕΙΣ σοβαρός λόγος υφίσταται να αμφιβάλλουμε, ότι οι αυθεντικές παρατηρήσεις έχουν διατηρηθεί σωστά εις το εν λόγω αντίγραφο.

Συνεχίζοντας η Σκοπιά την απέλπιδα προσπάθεια ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ τού συγκεκριμένου αστρονομικού ημερολογίου, αναφέρει τα εξής:

«Τελικά, όπως και στην περίπτωση του Πτολεμαίου, παρότι οι αστρονομικές πληροφορίες (όπως ερμηνεύονται και κατανοούνται τώρα) στα κείμενα που ανακαλύφτηκαν είναι κατά βάση ακριβείς, αυτό δεν αποδεικνύει ότι και οι ιστορικές πληροφορίες που τις συνοδεύουν είναι ακριβείς. Όπως ο Πτολεμαίος χρησιμοποίησε τις περιόδους διακυβέρνησης των αρχαίων βασιλιάδων (σύμφωνα με τη δική του κατανόηση) απλώς ως πλαίσιο μέσα στο οποίο ενέταξε τα αστρονομικά δεδομένα του, έτσι και οι συγγραφείς (ή οι αντιγραφείς) των αστρονομικών κειμένων της περιόδου των Σελευκιδών μπορεί απλώς να ενσωμάτωσαν στα αστρονομικά κείμενά τους τη χρονολόγηση που ήταν αποδεκτή, ή «δημοφιλής», στην εποχή τους» (Ενόραση, τόμ.2, σελ.1319-1320)

Αυτό δηλαδή που προτείνεται από την Εταιρία Σκοπιά, είναι ότι μεταγενέστεροι αντιγραφείς άλλαξαν τις ημερομηνίες που βρήκαν εις τα ημερολόγια, επί σκοπώ να τα προσαρμόσουν εις τις δικές τους αντιλήψεις όσον αφορά εις την αρχαίαν Βαβυλωνιακή και Περσική χρονολόγηση. Είναι λοιπόν δυνατόν να έχει κατ’ αυτόν τον τρόπον ενσωματωθεί το 37ον έτος τού Ναβουχοδονόσορος, εις το συγκεκριμένο αστρονομικό ημερολόγιο; Στέκει μία τέτοια ευλογοφανής θεωρία;

Όπως επισημάναμε εις την αρχήν τού παρόντος κεφαλαίου, το VAT 4956 καταγράφει γεγονότα από την 1ην Nisannu τού 37ου βασιλικού έτους τού Ναβουχοδονόσορος έως την 1ην Nisannu τού 38ου βασιλικού του έτους. Επιπροσθέτως, όλα σχεδόν τα γεγονότα που καταγράφονται εις το κείμενο έχουν χρονολογηθεί με μήνα, με ημέρα και – όπου εθεωρήθη απαραίτητο – έχει καταγραφεί ακόμη και ημέρα. Περίπου 40 ημερομηνίες τοιούτου είδους έχουν καταγραφεί εις το κείμενο, αν και το έτος δεν επαναλαμβάνεται, φυσικά, εις όλα τα μέρη τού κειμένου. Όλα τα γνωστά ημερολόγια καταγράφουν τα γεγονότα με έναν παρόμοιον τρόπον.

Επί σκοπώ να αλλοιώσουν τα έτη εις το κείμενο, οι αντιγραφείς, θα εφρόντιζον να αλλάξουν επίσης και το όνομα τού κυβερνώντος βασιλέως. Για ποίον λόγο; Ο Ναβουχοδονόρας πέθανε το 43ον έτος τής βασιλείας του. Εάν το 37ον έτος συνέπιπτε κατά το 588/587 π.Χ., όπως διακηρύσσει η Εταιρία Σκοπιά, το 568/567 π.Χ. θα ήτο ήδη κεκοιμημένος για αρκετά έτη, όταν έγιναν οι παρατηρήσεις τού υπό έρευναν αστρονομικού ημερολογίου VAT 4956!

Είναι πράγματι πιθανόν, ότι οι αντιγραφείς τής εποχής τών Σελευκιδών, αφοσιώθηκαν εις τόσον εκτεταμένες πλαστογραφίες; Τί γνωρίζουμε για την «δημοφιλή» χρονολόγηση τής εποχής των η οποία προτείνεται εις τις εκδόσεις τής Εταιρίας Σκοπιάς, ως το κίνητρο γι’ αυτή την σκόπιμη απάτη; 

Η χρονολόγηση για την Νεο-Βαβυλωνιακή περίοδο συνετέθη υπό τού Βηρωσσού νωρίς εις την περίοδο τών Σελευκιδών, προφανώς αντιπροσωπεύοντας την σύγχρονη «δημοφιλή» αντίληψη τής Νεο-Βαβυλωνιακής χρονολόγησης. Εάν τώρα μετρήσουμε προς τα πίσω, από την πτώση τής Ιερουσαλήν το 539 π.Χ., οι υπολογισμοί τού Βηρωσσού, όσον αφορά τις βασιλείες τών Νεο-Βαβυλωνίων βασιλέων, τοποθετούν το 37ον έτος τής βασιλείας τού Ναβουχοδονόσορος εις το 568/567 π.Χ., όπως ακριβώς κάνει και το αστρονομικό ημερολόγιο VAT 4956.

Πλέον συγκεκριμένως, η Νεο-Βαβυλωνιακή χρονολόγηση τού Βηρωσσού είναι τού ιδίου μήκους, όπως παραδίδεται υπό τών πλείστων ντοκουμέντων, σύγχρονα με την ίδια την Νεο-Βαβυλώνική εποχή, όπως Χρονικά, Βασιλικές Επιγραφές, Εμπορικά Ντοκουμέντα, καθώς επίσης και σύγχρονα Αιγυπτιακά Ντοκουμέντα!

Η «δημοφιλής» Νεο-Βαβυλωνιακή χρονολόγηση, όπως παρουσιάζεται κατά την εποχή τών Σελευκιδών, δεν ήτο κάτι που εβασίζετο εις μίαν απλήν υπόθεση, αλλά συναντά τούς όρους μίας αληθούς και σωστής χρονολόγησης, και δεν υπήρχε ανάγκη από τούς αντιγραφείς να αλλοιώσουν τα αρχαία ντοκουμέντα, επί σκοπώ να τα προσαρμώσουν εις αυτήν την «δημοφιλή» χρονολόγηση. Η θεωρία λοιπόν τής Σκοπιάς, ότι οι αντιγραφείς παραποίησαν αυτά τα ντοκουμέντα, ως εκ τούτου, αποδεικνύεται ΑΒΑΣΙΜΗ και ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ. Επιπλέον, τοιαύτη θεωρία, διαψεύδεται εντελώς και υπό άλλων αστρονομικών κειμένων, περιλαμβανομένου και τού BM 32312, που όμως δεν είναι τής παρούσης να αναλύσουμε.

 


Kεφάλαιο 35ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 37ο


Δημιουργία αρχείου: 4-9-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 4-9-2021.

ΕΠΑΝΩ