Ενότητες κεφαλαίου 18

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 19ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: Γ΄.

Ο "Γιός" με την καθαρή καρδιά "φωτίζεται"


Ένας τρίτος τρόπος για να ταυτιστεί ο όρος: "φωτισμένος" με τον όρο: "γιος του Θεού", είναι και ο παρακάτω:

Είδαμε στα προηγούμενα, ότι με το θάνατο του παλαιού ανθρώπου στο βάπτισμα, αναγεννάται ο νέος άνθρωπος, για να ζει μια νέα καθαρή ζωή, φερόμενος όχι πλέον από το νόμο της σαρκός, αλλά του Αγίου Πνεύματος.  Τα επόμενα εδάφια, θα μας δείξουν πως ο "φωτισμός" φανερώνεται σε τέτοιους καθαρμένους ανθρώπους, δηλαδή αναγεννημένους γιους του Θεού.

"...εφ’ όσον χρόνον ο κληρονόμος νήπιός εστιν μηδέν διαφέρει δούλου… ούτως και ημείς, ότε ήμεν νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου ήμεθα δεδουλωμένοι…"

-Γαλάτας 4/δ΄ 1-7.

"Όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν.  Συνετάφημεν ουν αυτώ δια τού βαπτίσματος, εις τον θάνατον, ίνα ώσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια τής δόξης τού Πατρός, ούτως και ημείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν.  Ει γαρ σύμφυτοι γεγόναμεν τω ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της αναστάσεως εσόμεθα.  Τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη, ίνα καταργήση τω σώμα της αμαρτίας, του μηκέτι δουλεύειν ημάς τη αμαρτία.  Ο γαρ αποθανών δεδικαίωται της αμαρτίας…".

-Ρωμαίους 6/ς΄ 3-8.

Τα δύο παραπάνω εδάφια, είναι χαρακτηριστικά, για το ότι ο αναγεννημένος Χριστιανός, είναι αυτός που αναστήθηκε από τον υγρό τάφο του βαπτίσματος, σε νέα ζωή χωρίς αμαρτίες, αδούλωτη από τα στοιχεία του κόσμου.  Συνεπώς είναι γιος και όχι δούλος.

Το παραπάνω χωρίο, δείχνει πως αυτή η νέα πορεία μετά τον πνευματικό ύπνο, είναι ο φωτισμός, για τον οποίο το εδάφιο 20, χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό: "εν πνεύματι", που είδαμε ότι είναι το ιδίωμα των χαρισματούχων "υιών του Θεού".

"ήτε… νυν δε φως εν Κυρίω. Ως τέκνα φωτός περιπατείτε… δοκιμάζοντες τι εστιν ευάρεστον τω Κυρίω, και μη συνγκοινωνείτε τοις έργοις τοις ακάρποις του σκότους… παν γαρ το φανερούμενον φως εστιν, διο λέγει: ΄΄έγειρε ο καθεύδων (ο κοιμόμενος) και ανάστα εκ των νεκρών, και επιφαύσει (θα σε φωτίσει) ο Χριστός΄΄ Βλέπετε ουν ακριβώς πώς περιπατείτε… αλλά πληρούσθε "εν Πνεύματι"

-Εφεσίους 5/ε΄ 7 - 20.

Το χωρίο που μόλις αναφέραμε, ονομάζει τη νέα αναμάρτητη ζωή ως: "φωτισμό", τα δε έργα της αμαρτίας ως: "έργα του σκότους".

Στο ίδιο θέμα, αναφέρονται και τα παρακάτω εδάφια:

"ουκ εστέ εν σκότει… και υιοί φωτός εστέ και υιοί ημέραςμη καδεύδομεν ως και οι λοιποί… ημείς δε ημέρας όντες νήφωμεν…"

-Α΄ Θεσσαλονικείς 5/ε΄ 4-8.

"Η νυξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγικεν.  Αποθώμεθα ουν τα έργα του σκότους, ενδυσώμεθα δε τα όπλα του φωτός.  Ως εν ημέρα ευσχημόνως περιπατήσωμεν…".

-Ρωμαίους 13/ιγ΄ 12,13.

"Ο Θεός φως εστιν… εάν εν τω φωτί περιπατήσωμεν ως αυτός εστιν εν τω φωτί… το αίμα του Ιησού… καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας…"

-Α΄ Ιωάννου 1/α΄ 5-7.

"Ο λέγων εν τω φωτί είναι και τον αδελφόν αυτού μισών, εν τη σκοτία εστίν ως άρτι.  Ο αγαπών τον αδελφόν αυτού εν τω φωτί μένει… ο δε μισών… εν τη σκοτία περιπατεί και ουκ οίδεν πού υπάγει, ότι η σκοτία ετύφλωσεν τους οφθαλμούς αυτού".

-Α΄ Ιωάννου 2/β΄ 8-11.

Φωτισμένος λοιπόν, είναι αυτός που αγρυπνεί, και σταματάει τα σκοτεινά έργα της αμαρτίας, ζώντας ως γιος φωτός.

Στα δύο παραπάνω χωρία της Α΄ Ιωάννου, ο απόστολος Ιωάννης, ονομάζει "γιους φωτός" αυτούς που παύουν από την αμαρτία.  Λίγο παρακάτω στην επιστολή του, τους ονομάζει "γιους του Θεού".

"Ίδετε ποταπήν αγάπην δέδωκεν ημίν ο Πατήρ ίνα τέκνα Θεού κληθώμεν, και εσμεν… Αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμεν, και ούπω εφανερώθη τι εσόμεθα.  Οίδαμεν ότι εάν φανερωθή, όμοιοι αυτώ εσόμεθα, ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστιν.  Και πας ο έχων την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν, αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος αγνός εστιν… πας ο αμαρτάνων ουχ εώρακεν αυτόν ουδέ έγνωκεν αυτόν… Πας ο γεγεννημένος εκ του Θεού αμαρτία ου ποιεί… ότι εκ του Θεού γεγέννηται… πας ο μη ποιών δικαιοσύνην ουκ εστιν εκ του Θεού, και ο μη αγαπών τον αδελφόν αυτού"

"και ο τηρών τας εντολάς αυτού εν αυτώ μένει και αυτός εν αυτώ.  και εν τούτω γινώσκομεν ότι μένει εν ημίν, εκ του Πνεύματος ου ημίν έδωκεν".

-Α΄ Ιωάννου 3/γ΄ 1-10, 24, 4/δ΄ 13.

Τελειώνοντας αυτή την ενότητα, αναφέρουμε τα λόγια του Κυρίου, γι' αυτούς που καθαριζόμενοι βλέπουν το φως του Θεού:

"Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται"

-Ματθαίος 5/ε΄ 8.

 

Ενότητες κεφαλαίου 18

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 19ο

Δημιουργία αρχείου: 13-1-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 3-11-2004.

Πάνω