Ενότητες κεφαλαίου 18

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 19ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: ΣΤ΄.

Ο "φωτισμός" είναι: "η βασιλεία των αγίων" συγκληρονόμων του Ιησού Χριστού, και η "επαγγελία του Αβραάμ", προς τους "κεκλημένους".


Όποιους καλεί ο Θεός, τους καλεί στο φως, όπως λέει και ο απόστολος Πέτρος στους Χριστιανούς:

"Σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως".

-Α΄ Πέτρου 2/β΄ 9.

Είναι το ίδιο που διαβάσαμε στο Κολοσσαείς 1/α΄ 12,13, όπου ο απόστολος Παύλος λέει ότι "η βασιλεία των υιών του Θεού", είναι ο "κλήρος" (η κληρονομιά) "των αγίων εν τω φωτί".

Οι "άγιοι" λοιπόν, είναι οι "φωτισμένοι" Χριστιανοί, "κληρονόμοι της βασιλείας".

Ο ίδιος απόστολος, μας λέει:

"Όσοι γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτοι υιοί Θεού εισιν… ει δε τέκνα και κληρονόμοι.  Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, είπερ συμπάσχομεν, ίνα και συνδοξασθώμεν".

-Ρωμαίους 8/η΄ 14-17.

Για το ίδιο θέμα, είδαμε επίσης στο Γαλάτας 3/γ΄ 29:

"άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ, κατ' επαγγελίαν κληρονόμοι".

Τι κληρονομούν τα τέκνα του Αβραάμ;

Κατά τον Ιησού Χριστό, τη βασιλεία των ουρανών:

"πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσιν και ανακλιθήσονται (θα καθήσουν) μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών"

-Ματθαίος 8/η΄ 11.

"κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου".

-Ματθαίος 25/κε΄ 34.

Η βασιλεία αυτή, δεν είναι κάτι μελλοντικό, μα κάτι που συμβαίνει από τώρα, για όσους αναγεννιούνται με το βάπτισμα, σύμφωνα με τον απόστολο Παύλο:

"Και υμάς όντας νεκρούς τοις παραπτώμασιν και τοις αμαρτίαις υμών… και όντας ημάς νεκρούς τοις παραπτώμασιν, συνεζωοποίησεν τω Χριστώ… και συνήγειρεν και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις εν Χριστώ Ιησού".

Η "βασιλεία του Θεού", είναι η "αναγέννηση", ή "1η ανάσταση":

"Μακάριος και άγιος ο έχων μέρος εν τη αναστάσει τη πρώτη.  Επί τούτων ο δεύτερος θάνατος ουκ έχει εξουσίαν, αλλ' έσονται ιερείς του Θεού και του Χριστού και βασιλεύσουσιν μετ' αυτού τα 1000 έτη".  -Αποκάλυψη 20/κ΄ 6.

Το εδάφιο που μόλις διαβάσαμε, δεν μιλάει για μια υποτιθέμενη μελλοντική Χιλιετή βασιλεία, αλλά για μια παρούσα μετοχή στο φωτισμό της αναγέννησης.

Η "πρόσκληση" του Θεού, και η "δωρεά του Αγίου Πνεύματος", αποσκοπεί σε αυτήν ακριβώς τη "βασιλεία":

"και λήμψεσθε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.  Υμίν γαρ εστιν η επαγγελία… όσους αν προσκαλέσηται Κύριος ο Θεός ημών".

-Πράξεις 2/β΄ 38,39.

 

Ενότητες κεφαλαίου 18

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 19ο

Δημιουργία αρχείου: 13-1-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 3-11-2004.

Πάνω