Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία και Δογματικά

Kεφάλαιο 2ο // Περιεχόμενα // Kεφάλαιο 4ο

Το βάπτισμα τού Αγίου Πνεύματος

στην Καινή Διαθήκη

Νικολάου Μαυρομάγουλου

 

 

Κεφάλαιο 3.

"Επαγγελία τού Πνεύματος" στους "Αναγεννημένους γιους" τού Θεού

Από το 36 μ.Χ., μπορούσαν και τα έθνη να ονομαστούν γιοι τού Θεού, και σπέρμα τού Αβραάμ, δια τής πίστεως.  Έτσι όμως, θα ήταν μέτοχοι και τής "Επαγγελίας" τού Θεού προς τον Αβραάμ, εκ πίστεως στον Ιησού Χριστό. 

Ο απόστολος Παύλος, μίλησε γι’ αυτό στην προς Γαλάτας επιστολή:

"...ίνα εις τα έθνη η ευλογία τού Αβραάμ γένηται εν Χριστώ Ιησού, ίνα την επαγγελίαν τού Πνεύματος λάβωμεν δια τής πίστεως".

-Γαλάτας 3/γ΄ 14.

"Αλλά συνέκλεισεν η γραφή τα πάντα υπό αμαρτίαν, ίνα η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού δοθεί τοις πιστεύουσιν".

-Γαλάτας 3/γ΄ 22.

"Πάντες γαρ υιοί Θεού εστε δια τής πίστεως εν Χριστώ Ιησού... όσοι γαρ εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε... είς είσθε εν Χριστώ Ιησού.  Ει δε υμείς Χριστού, άρα τού Αβραάμ σπέρμα εστέ, κατ’ επαγγελίαν κληρονόμοι".

-Γαλάτας 3/γ΄ 26-29.

Σύμφωνα με τα λόγια τού αποστόλου, κάποιος που βαπτίζεται στον Χριστό, ντύνεται τον Χριστό, επειδή γίνεται σώμα του.  (Εφεσίους ε΄ 23).  Έτσι, γίνεται κι αυτός "σπέρμα τού Αβραάμ" όπως ο Ιησούς, και μετέχει στις ίδιες επαγγελίες.

Είναι σημαντικό, ότι εδώ ο απόστολος Παύλος περικλείει τις επαγγελίες τού Αβραάμ στο βάπτισμα τού Αγίου Πνεύματος, το "Δώρο" και "Επαγγελία" τού Πατρός.

 


Kεφάλαιο 2ο // Περιεχόμενα // Kεφάλαιο 4ο


Δημιουργία αρχείου: 12-1-2000.

Τελευταία μορφοποίηση: 17-3-2023.

ΕΠΑΝΩ