Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία και Δογματικά

Kεφάλαιο 3ο // Περιεχόμενα // Kεφάλαιο 5ο

Το βάπτισμα τού Αγίου Πνεύματος

στην Καινή Διαθήκη

Νικολάου Μαυρομάγουλου

 

 

Κεφάλαιο 4.

Το "Πνεύμα τής Επαγγελίας" κράζει στην καρδιά τού γιού

Τι συμβαίνει όμως όταν κάποιος βαπτίζεται στο Άγιο Πνεύμα;  Ο απόστολος Παύλος απαντάει:

"Ότι δε εστε υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα τού Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών, κράζον: "Αββά ο Πατήρ".  (= Πατερούλη).  Ώστε ουκέτι ει δούλος αλλά υιός.  Ει δε υιός, και κληρονόμος δια Θεού".

-Γαλάτας 4/δ΄ 6,7.

"Ει δε το Πνεύμα... οικεί εν υμίν, ο εγείρας Χριστόν εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών δια τού ενοικούντος αυτού Πνεύματος εν υμίν...

όσοι γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτοι υιοί Θεού εισιν.  Ου γαρ ελάβετε Πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον, αλλά ελάβετε Πνεύμα υιοθεσίας εν ω κράζομεν: "Αββά ο Πατήρ".  Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί τω πνεύματι υμών, ότι εσμεν τέκνα Θεού.  Ει δε τέκνα, και κληρονόμοι.  Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού.

...Ωσαύτως δε και το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τη ασθενεία ημών. ...το Πνεύμα υπερεντγχάνει στεναγμοίς αλαλήτοις. Ο δε ερευνών τας καρδίας οίδεν τι το φρόνημα τού Πνεύματος, ότι κατά Θεόν εντυγχάνει υπέρ αγίων.

...Προώρισεν συμμόρφους τής εικόνος τού υιού αυτού, εις το είναι αυτόν πρωτότοκον εν πολλοίς αδελφοίς".

-Ρωμαίους 8/η΄ 11,14-17,26,27,29.

Ο απόστολος δεν μας αφήνει στο σκοτάδι, για το πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι ο Θεός τον υιοθέτησε.  Δεν φτάνει μόνο ο ίδιος να το ισχυρίζεται, αλλά θα πρέπει να συμμαρτυρεί μαζί του και το Άγιο Πνεύμα.  Θα πρέπει στην καρδιά του να ακούει τη φωνή τού Αγίου Πνεύματος να λέει: "Αββά ο Πατήρ".  Αυτό όχι με λόγια ανθρώπινα, αλλά με "στεναγμούς αλαλήτους", που μόνο με πνευματικά αισθητήρια γίνονται αντιληπτοί.  Και φυσικά, για την υιοθεσία απαιτείται (όπως είδαμε) το Χριστιανικό βάπτισμα στο νερό.

 


Kεφάλαιο 3ο // Περιεχόμενα // Kεφάλαιο 5ο


Δημιουργία αρχείου: 12-1-2000.

Τελευταία μορφοποίηση: 2-3-2023.

ΕΠΑΝΩ