Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία και Δογματικά

Kεφάλαιο 4ο // Περιεχόμενα // Kεφάλαιο 6ο

Το βάπτισμα τού Αγίου Πνεύματος

στην Καινή Διαθήκη

Νικολάου Μαυρομάγουλου

 

 

Κεφάλαιο 5.

Αναγέννηση: Βάπτισμα στο νερό και στο Άγιο Πνεύμα

Ο απόστολος Πέτρος είχε πει στο συγκεντρωμένο πλήθος τής Πεντηκοστής:

"Μετανοήσατε, και ας βαπτισθεί έκαστος υμών... και θέλετε λάβει την δωρεάν τού Αγίου Πνεύματος".

-Πράξεις 2/β΄ 38,39.

Ο Θεός δίνει το Άγιο Πνεύμα στα υιοθετημένα παιδιά του, όπως λέει ο απόστολος Παύλος:

"Ότι δε εστε υιοί, (φανερώνεται από το ότι) εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα τού Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών, κράζον: "Αββά ο Πατήρ".

-Γαλάτας 4/δ΄ 6.

Ο Ιησούς Χριστός, προτού ακόμα σταυρωθεί, εξήγησε στον Νικόδημο πώς μπορεί κάποιος να γίνει παιδί τού Θεού:

"...εάν μη τις γεννηθεί άνωθεν, (ξανά), ου δύναται ιδείν την βασιλείαν τού Θεού ... εάν μη τις γεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος, ου δύναται εισελθείν εις την βασιλείαν τού Θεού...  Το γεννημένον εκ τού Πνεύματος, πνεύμα εστίν".

-Ιωάννης 3/γ΄ 3,5,6.

Γεννώντας "άνωθεν", δηλαδή "ξανά" ο Θεός κάποιον, τον κάνει τέκνο του.  Η αναγέννηση λοιπόν, γίνεται με νερό και Άγιο Πνεύμα.  Αυτό είναι το Χριστιανικό βάπτισμα.

"Πάντες γαρ υιοί Θεού εστε δια τής πίστεως εν Χριστώ Ιησού... όσοι γαρ εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε... είς είσθε εν Χριστώ Ιησού.

Ει δε υμείς Χριστού, άρα τού Αβραάμ σπέρμα εστέ, κατ’ επαγγελίαν κληρονόμοι".

-Γαλάτας 3/γ΄ 25-29.

Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μετέχει τού Χριστιανικού βαπτίσματος, ντύνεται τον Χριστό.  Αφού πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος γεννιέται από τον υγρό τάφο τού νερού:

"Όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν.  Συνετάφημεν ουν αυτώ δια τού βαπτίσματος, εις τον θάνατον, ίνα ώσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια τής δόξης τού Πατρός, ούτως και ημείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν".

-Ρωμαίους 6/ς΄ 3-4.

Εις τον οποίον (Χριστόν) και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδυθέντες το σώμα τών αμαρτιών τής σαρκός, δια τής περιτομής τού Χριστού, συνταφέντες μετ’ αυτού εν τώ βαπτίσματι δια τού οποίου και συνανέστητε δια τής πίστεως τής ενεργείας τού Θεού, όστις ανέστησεν αυτόν εκ τών νεκρών".

-Κολοσσαείς 2/β΄ 11-12.

Αυτός ο νέος άνθρωπος που γεννιέται από το νερό και το Πνεύμα, έχει πλέον ντυθεί το Χριστό το γιο τού Θεού, γινόμενος σώμα Του, ως μέλος τής Εκκλησίας Του.  Ως σώμα τού γιού τού Θεού όμως, γίνεται και αυτός γιος τού Θεού.  Και ότι είναι γιος, φαίνεται όπως είδαμε από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έδωσε ο Θεός σε κάθε γιο του να κράζει "Αββά".  Η αναγέννηση δεν γίνεται ούτε μόνο με το πότισμα στο Άγιο Πνεύμα, ούτε μόνο με το βάπτισμα στο νερό, αλλά όπως είπε ο Κύριος στο Νικόδημο, "Στο νερό και στο Πνεύμα" μαζί.

Γιατί όμως το Άγιο Πνεύμα δεν μιλάει στις καρδιές όλων τών βαπτισθέντων;  Γιατί σε άλλους μιλάει πολύ μετά το βάπτισμα, σε άλλους από την αρχή, και σε άλλους καθόλου;

Όπως είδαμε, κανονικά πρέπει η καρδιά τού κάθε βαπτισμένου να κράζει: "Αββά ο Πατήρ", όπως είναι και το υπόδειγμα τής Αγίας Γραφής.  Όμως, για κάποιους λόγους που θα εξετάσουμε στη συνέχεια, αυτό μερικές φορές καθυστερεί, και σε ορισμένους πάλι, δεν συμβαίνει ποτέ.  Τους λόγους θα τους δούμε αφού πρώτα εξετάσουμε μερικά ακόμη πράγματα για το βάπτισμα τού Αγίου Πνεύματος.

 


Kεφάλαιο 4ο // Περιεχόμενα // Kεφάλαιο 6ο


Δημιουργία αρχείου: 12-1-2000.

Τελευταία μορφοποίηση: 22-1-2020.

ΕΠΑΝΩ