Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία και Δογματικά

Kεφάλαιο 6ο // Περιεχόμενα // Kεφάλαιο 8ο

Το βάπτισμα τού Αγίου Πνεύματος

στην Καινή Διαθήκη

Νικολάου Μαυρομάγουλου

 

 

Κεφάλαιο 7.

Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στην καρδιά μετά το βάπτισμα σ’ αυτό, με "αλάλητους στεναγμούς"

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα μερικά πράγματα, για το πώς ενεργεί το Άγιο Πνεύμα στην Αναγεννημένη καρδιά:

"Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί τω πνεύματι ημών, ότι εσμέν τέκνα Θεού... και το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τη ασθενεία ημών.  Τω γαρ τι προσευξώμεθα καθό δει ουκ οίδαμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα υπερεντυγχάνει στεναγμοίς αλαλήτοις.  Ο δε ερευνών τας καρδίας οίδεν τι το φρόνημα τού Πνεύματος, ότι κατά Θεόν εντυγχάνει υπέρ αγίων".

-Ρωμαίους 8/η΄ 16,26,27.

"Το Πνεύμα τής αληθείας... εν υμίν έσται... ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον... υμάς διδάξει πάντα και υπομνήσει υμάς πάντα α είπον υμίν εγώ... οδηγήσει υμάς εν τη αληθεία πάση... όσα ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί υμίν... εμέ δοξάσει... εκ τού εμού λήμψεται..."

-Ιωάννης 14/ιδ΄ 17,26.  16/ις΄ 13,14.

 "...Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς, και δους τον αρραβώνα τού Πνεύματος εν ταις καρδίαις ημών".

-Β΄ Κορινθίους 1/α΄ 21,22.

Οι απόστολοι Παύλος και Ιωάννης, μας πληροφορούν στα παραπάνω εδάφια, ότι ο τόπος λειτουργίας τού Αγίου Πνεύματος, είναι η καρδιά, και πως εκεί το Άγιο Πνεύμα ως Παράκλητος, εκτός από τη συμμαρτυρία του περί τής υιοθεσίας τού Χριστιανού, εμπνέει τους Χριστιανούς να προσεύχονται, και τους διδάσκει στο πνεύμα τους.

 


Kεφάλαιο 6ο // Περιεχόμενα // Kεφάλαιο 8ο


Δημιουργία αρχείου: 12-1-2000.

Τελευταία μορφοποίηση: 13-12-2022.

ΕΠΑΝΩ