Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία και Δογματικά

Kεφάλαιο 7ο // Περιεχόμενα // Kεφάλαιο 9ο

Το βάπτισμα τού Αγίου Πνεύματος

στην Καινή Διαθήκη

Νικολάου Μαυρομάγουλου

 

 

Κεφάλαιο 8.

Η "εν Πνεύματι" λατρεία τού Θεού

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες Αυτόν, εν Πνεύματι και αληθεία πρέπει να τον προσκυνούν".  είχε πει ο Κύριος στη Σαμαρείτισσα που τον ξεδίψασε.  (Ιωάννης 4/δ΄ 23,24).  Τόνισε μάλιστα, ότι "οι αληθινοί προσκυνηταί", θα προσκυνούσαν το Θεό με τον τρόπο αυτό, δηλαδή "εν Πνεύματι και αληθεία".  Είναι λοιπόν σημαντικό για όσους θεωρούμε τους εαυτούς μας Χριστιανούς, να δούμε τι σημαίνει η φράση: "εν Πνεύματι".  Ας αφήσουμε λοιπόν τον απόστολο Παύλο να μας το εξηγήσει:

"Ο γαρ νόμος του Πνεύματος τής ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέν σε από τού νόμου τής αμαρτίας και τού θανάτου...  Υμείς δε ουκ εστέ εν σαρκί αλλά εν Πνεύματι είπερ Πνεύμα Θεού οικεί εν υμίν.  Ει δε τις Πνεύμα Χριστού ουκ έχει, ούτος ουκ έστιν αυτού... ει δε το Πνεύμα οικεί εν υμίν, ο εγείρας Χριστόν εκ νεκρών, ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών δια τού ενοικούντος αυτού Πνεύματος εν υμίν... όσοι γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτοι υιοί Θεού εισίν...". -Ρωμαίους 8/η΄ 2,9,11,14.

"Το Πνεύμα συμαρτυρεί τω πνεύματι ημών ότι εσμέν τέκνα Θεού... την απαρχήν τού Πνεύματος έχοντες, ημείς και αυτοί εν εαυτοίς στενάζομεν... Ωσαύτως και το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τη ασθενεία ημών.  Το γαρ τι προσευξώμεθα δει ουκ οίδαμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα  υπερεντυγχάνει  στεναγμοίς αλαλήτοις.  Ο δε ερευνών τας καρδίας οίδεν τι το φρόνημα τού Πνεύματος, ότι κατά Θεόν εντυγχάνει υπέρ αγίων". -Ρωμαίους 8/η΄ 16,23,26,27.

"...Πληρούσθε εν Πνεύματι λαλούντες εαυτοίς εν Ψαλμοίς και ύμνοις και ωδαίς πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες τη καρδία υμών τω Κυρίω, ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων..." -Εφεσίους 5/ε΄ 18-20.

Σύμφωνα με αυτά τα χωρία, κάποιος είναι "εν Πνεύματι", όταν "το Πνεύμα τού Θεού λαλεί μέσα του", και τον κατευθύνει.  Όταν λαλεί στην καρδιά του με Ψαλμούς, με ύμνους, με ωδές πνευματικές, όταν λαλεί στο πνεύμα του με στεναγμούς αλάλητους.

 

"Εν Πνεύματι" είναι όποιος βαπτισμένος με Άγιο Πνεύμα γιoς τού Θεού, κατευθύνεται απ’ αυτό.


Άλλα σχετικά άρθρα:

 


Kεφάλαιο 7ο // Περιεχόμενα // Kεφάλαιο 9ο

 

Δημιουργία αρχείου: 12-1-2000.

Τελευταία μορφοποίηση: 9-2-2017.

ΕΠΑΝΩ