Εισαγωγή

Kεφάλαιο 2ο

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο.

Το απόσπασμα Γένεσις 6/στ΄ 1-4

και τα προβλήματά του.

To κείμενο

Φιλολογική ανάλυσις

1ο Εδάφιο

2ο Εδάφιο

3ο Εδάφιο

4ο Εδάφιο

Παραπομπές


Εις το συγκεκριμένον απόσπασμα, διεσώθη μία παράδοσις που αναφέρεται εις την ένωσιν τών ΄΄υιών τού Θεού΄΄ με τις ΄΄θυγατέρες τών ανθρώπων΄΄, καθώς και εις την προέλευσιν τών ΄΄γιγάντων΄΄.

Εις τα ερωτήματα που ανέκυψαν από την διερεύνησιν τού θέματος θα επιχειρήσει να απαντήσει η παρούσα μελέτη. Είναι, δηλαδή, οι ΄΄υιοί τού Θεού΄΄ εξέχοντα πρόσωπα, ΄΄καλοί και αγαθοί΄΄ άνθρωποι, απόγονοι τής γενεάς τού Σηθ, ΄΄πνευματικά όντα΄΄ (άγγελοι) ή κάτι άλλο;

Είναι οι ΄΄θυγατέρες τών ανθρώπων΄΄ απόγονοι τής γενεάς τού Κάιν, γενικά θνητές και αμαρτωλές γυναίκες ή κάτι άλλο;

Και οι ΄΄γίγαντες΄΄ είναι μυθολογικά όντα, ημίθεοι ήρωες τού παρελθόντος ή ονομαστοί άνθρωποι;

Όλα αυτά τα θέματα, θα ερευνηθούν εις την συνέχειαν με βάση την σχετικήν παράδοσιν τού Γενέσεως 6/στ΄ 1-4, εις τα πλαίσια τής προϊστορίας και ύστερα από λεπτομερή ανάλυση τού κειμένου, και δη τού Εβραϊκού, καθώς και διερεύνηση τών φιλολογικών προβλημάτων τής ενότητος. 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ο΄: Γένεσις 6/στ΄ 1-4

Εβραϊκό (Βάμβα): Γένεσις 6/στ΄ 1-4

1. Και εγένετο ηνίκα ήρξαντο οι άνθρωποι πολλοί γίνεσθαι επί τής γης, και θυγατέρες εγεννήθησαν αυτοίς. 2. Ιδόντες δε οι υιοί τού Θεού τας θυγατέρας τών ανθρώπων ότι καλαί εισίν, έλαβον εαυτοίς γυναίκας από πασών, ων εξελέξαντο. 3. Και είπε Κύριος ο Θεός: ΄΄Ου μη καταμείνει το πνεύμά μου εν τοις ανθρώποις τούτοις εις τον αιώνα δια το είναι αυτούς σάρκας, έσονται δε αι ημέραι αυτών 120 έτη΄΄.

4. Οι δε γίγαντες ήσαν επί τής γης εν ταις ημέραις εκείναις. και μετ’ εκείνο, ως αν εισεπορεύοντο οι υιοί τού Θεού προς τας θυγατέρας τών ανθρώπων, και εγεννώσαν εαυτοίς. Εκείνοι ήσαν οι γίγαντες οι απ’ αιώνος, οι άνθρωποι οι ονομαστοί.

1. Και ότε ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνωνται επί τού προσώπου τής γής, και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς, 2. ιδόντες οι υιοί τού Θεού τας θυγατέρας τών ανθρώπων, ότι ήσαν ωραίαι, έλαβον εις εαυτούς γυναίκας εκ πασών όσας εξέλεξαν. 3. Και είπε Κύριος: ΄΄Δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά τού ανθρώπου διότι είναι σαρξ. Αι ημέραι αυτού θέλουσιν είσθαι ακόμη 120 έτη΄΄.

4. Κατ’ εκείνας τας ημέρας ήσαν οι γίγαντες επί τής γης, και έτι, ύστερον αφού οι υιοί τού Θεού εισήλθον εις τας θυγατέρας τών ανθρώπων, και αύται ετεκνοποίησαν εις αυτούς. Εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι έκπαλαι άνδρες ονομαστοί.

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ

Το 6ο κεφάλαιο τού βιβλίου τής Γενέσεως, αρχίζει με μία ασυνήθιστη για τα θεολογικά δεδομένα τής Παλαιάς Διαθήκης αφήγηση. Πρόκειται για μία από τις πιο αινιγματικές ενότητες τής Πεντατεύχου, η οποία αφηγείται την ένωσον κάποιων ΄΄υιών τού Θεού΄΄, με κάποιες ΄΄θυγατέρες τών ανθρώπων΄΄, και την ύπαρξην κάποιων ΄΄γιγάντων΄΄. Το κείμενο αυτό (εδάφια 1-4) εις την μορφήν που μας παρεδόθη, τόσον εις το Μασωριτικόν Εβραϊκόν κείμενον, όσο και εις την μετάφρασιν τών Εβδομήκοντα (Ο΄), παρουσιάζεται ασύνδετο εις τα επιμέρους, αποσπασματικό εις το σύνολο και όχι εις όλα τα σημεία του σαφές. Μπορεί να μην είναι δυσνόητο, αφήνει όμως ερωτηματικά, στα οποία, παρά τις προσπάθειες που έγιναν κατά καιρούς, δε δόθηκαν απαντήσεις γενικά αποδεκτές.

Ερχόμενοι τώρα εις την ανάλυσιν τού κειμένου, κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:

Οι Ο΄, αποδίδουν το πρωτότυπο κείμενο χωρίς να αλλοιώνουν το νόημά του και μόνο φραστικά διαφοροποιούνται από το Μασωριτικό.

Από τις επί μέρους διαφορές τών δύο κειμένων, τις παραλλαγές τών Ο΄ και τις προτεινόμενες γραφές, σημειώνουμε τις σημαντικότερες:

1ο Εδάφιο:

 

 

 

2ο Εδάφιο:

 

 

 

3ο Εδάφιο:

 

4ο Εδάφιο:

 

 

 

 

 

 


Παραπομπές

1. Αρχαίες Μεταφράσεις: Αρμενική έκδοσις Ζοhrab, Venice, 1805, Bohairic, Aιθιοπική, Syro-hexaplar έκδοσις Lagarde, Bibliothecae Syricae.

2. Rome, Vat., Regin. Gr.10.

3. Codex Alexandrinus, Bohairic, Paris Bibl. Nat., Copt. I, guoted for Genesis only, Ethiopic - Paris, Bibl. Nat, Eth. 3 (Zotenberg), collated throughout Genesis για την έκδοση τών BROOKE - McLEAN, Syro - hexaplar.

4. ERNEST KLEIN: ΄΄Ετυμολογικόν Λεξικόν τής Εβραϊκής γλώσσης΄΄ σελ. 422, R. ALCALAY: ΄΄Το Πλήρες Εβραϊκό - Αγγλικό Λεξικό΄΄ σελ. 1663 - 1666, ΄΄Λεξικόν Εβραϊκό - Ελληνικό τής Παλαιάς Διαθήκης΄΄ παρά Ι. ΛΑΟΥΝΔΣ, Μελίτη 1842, σελ. 573-575.

 

Kεφάλαιο 2ο

Περιεχόμενα

Πάνω