Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 1ο

Kεφάλαιο 3ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Οι κατά καιρούς ερμηνείες


Μετά την ολοκλήρωσιν τής αναλύσεως τού Γενέσεως 6/στ΄ 1-4 δυνάμεθα να επισημάνουμε τα κύρια σημεία τού περιεχομένου του που πλαισιώνουν ιστορικώς το θέμα μας ως ακολούθως:

Α. Το είδος της σχέσεως.

Β. Οι ΄΄υιοί τού θεού΄΄ - ΄΄μπενέ (χα) ελοϊμ΄΄.

Γ. Οι ΄΄θυγατέρες τών ανθρώπων΄΄ - ΄΄μπενόθ (χα) αδάμ΄΄.

Δ. Οι ΄΄Γίγαντες΄΄ - ΄΄Νεφιλείμ΄΄.

 

Α. Το είδος της σχέσεως.

Εις τούς απωτέρους χρόνους, τότε που το Αδαμιαίο γένος ευρίσκετο εις νηπιακήν ηλικίαν, οι ΄΄υιοί τού Θεού΄΄, εντυπωσιασμένοι από την ομορφιά τών ΄΄θυγατέρων τών ανθρώπων΄΄, συνήψαν μάλλον ΜΟΝΙΜΕΣ ΓΑΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ με τις τελευταίες· κι αυτό, διότι το ΄΄λαμβάνω εμαυτώ γυναίκα΄΄ (λακάχ ισά) δε σημαίνει στιγμιαία γαμική σχέση, αλλά διαρκή σχέση νομίμου γάμου (Γένεσις 4/δ΄ 19, 11/ια΄ 29, 12/ιβ΄ 19, 20/κ΄ 2-3, 24/κδ΄ 4). Με τα ανωτέρω συμφωνούν και οι ξένοι υπομνηματιστές τού χωρίου όπως οι: JOHN SKINNER εις το περίφημον υπόμνημά του εις την Γένεσιν που περιλαμβάνεται εις το ΄΄Διεθνές Κριτικόν Υπόμνημα΄΄ σελ. 142, C. F. KEIL and F. DELITZSCH ΄΄Commentary on the Old Testament in ten volumes΄΄ vol. I σελ. 131 όπου μεταξύ τών άλλων λέγει ότι: ΄΄αυτό και μόνο το γεγονός είναι αρκετό από μόνο του να αποκλείσει ότι γίνεται λόγος περί αγγέλων΄΄ (1).

Eις περίπτωσιν βιασμού γυναικών (Κριτές 21/κα΄ 23) η φράσις θα ήτο ΄΄νασά ισά΄΄ (΄΄απάγω γυναίκα΄΄). Χωρίς να αναφέρεται ρητά εις το κείμενον, αφήνεται όμως να εννοηθεί, ότι αύτη η ένωσις είχε ως συνέπεια την αμαρτωλότητα τών ανθρώπων και την έκτακτην επέμβασιν τού Θεού εις τα πράγματα τού κόσμου (στ. 3).

Τα κύρια θέματα που συνδέονται με το παραπάνω επεισόδιο και αφορούν ΄΄τούς υιούς τού Θεού΄΄, ΄΄τας θυγατέρας τών ανθρώπων΄΄ και ΄΄τούς γίγαντας΄΄ θα ερευνηθούν εις τα επόμενα.


Παραπομπές

1. U. CASSUTO ΄΄A Commentary on the Book of Genesis΄΄ σελ. 294, MATHEWS A. KENNETH ΄΄The New American Commentary΄΄ vol. I. σελ. 329, WESTERMANN CLAUS ΄΄A Commentary in Genesis΄΄ σελ. 368.

Kεφάλαιο 1ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 3ο

Πάνω

Δημιουργία αρχείου: 30-8-1999.

Τελευταία ενημέρωση: 9-4-2008.