Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Κατάλογος ψηφιακών βιβλίων

 

Περιεχόμενα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ Λόγε τού Θεού αθάνατε, εξαπόστειλον την χάριν σου εξ αγίου θρόνου δόξης σου, και επισκίασον τη ασθενεία μου τού αχρείου δούλου σου. Συνέτισόν με και μαθήσομαι τας εντολάς σου, και ζήσομαι. Φώτισόν με ίνα εν ταις εντολαίς σου αδολεσχήσω και κατανοήσω τας οδούς σου. Εν τοις δικαιώμασί σου, μελετήσω, ουκ επιλήσομαι τών λόγων σου. Και γαρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και αι συμβουλίαι μου τα δικαιώματά σου. Ως αγάπησα τον νόμον σου, Κύριε· όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν.

Αξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε και αγαπάν, ουκ εν τη γνώσει τη εν τω σκορπισμώ τού νου, τη εκ τής γυμνασίας γινομένη, αλλ’ αξίωσόν με εκείνης τής γνώσεως εν ή ο νους θεωρών σε, δοξάζει την φύσιν σου εν τη θεωρία τη κλεπτούση την αίσθησιν τού κόσμου από τής διανοίας.

Αξίωσόν με, Κύριε, τού γινώσκειν σε, ότι αύτη εστίν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν.

Και νυν, Κύριε, φώτισόν μου τα όμματα τής διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα τού μελετάν τα λόγιά σου και συνιέναι τας εντολάς σου, και ποιείν το θέλημά σου, και ψάλλειν σοι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνείν το πανάγιον όνομά σου, τού Πατρός και τού Υιού και τού Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Εκ τού προσευχηταρίου τού Σιμόνωφ

Εισαγωγή

1. Το απόσπασμα Γένεσις 6/στ΄ 1 - 4 και τα προβλήματά του.

KΕΙΜΕΝΟ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣIΣ

1ο Εδάφιο

2ο Εδάφιο

3ο Εδάφιο

4ο Εδάφιο

2. Οι κατά καιρούς ερμηνείες.

Α. Το είδος τής σχέσεως.

Β. Οι ΄΄υιοί του θεού΄΄ - ΄΄μπενέ (χα) ελοϊμ΄΄.

1. Η ερμηνεία τών ΄΄ισχυρών ανδρών΄΄.

2. Η ερμηνεία τών ΄΄Σηθιτών΄΄.

3. Η ερμηνεία τών ΄΄αγγέλων΄΄.

4. Η ερμηνεία τών ΄΄Υπερφυσικών Όντων΄΄.

5. Η ερμηνεία τών ΄΄ Ελλήνων.

6. H ερμηνεία τών ΄΄ Μοναχών΄΄

Γ. Οι ΄΄θυγατέρες τών ανθρώπων΄΄ - ΄΄μπενόθ (χα) αδάμ΄΄.

Δ. Οι ΄΄Γίγαντες΄΄ - ΄΄Νεφιλείμ΄΄.

3. Η καθ’ ημάς ερμηνευτική προσέγγισις τού Γένεσις 6/στ΄ 1-4.

  • Η προτεινόμενη ερμηνεία τού χωρίου Γένεσις 6/στ΄ 1-4.

1ο Εδάφιο

2ο Εδάφιο

3ο Εδάφιο

4ο Εδάφιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Οι Επιστολές τών Αποστόλων και τα Απόκρυφα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Οι δύο ανθρωπολογικές διηγήσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Όροι δηλωτικοί τής εννοίας ΄΄άνθρωπος΄΄.

Α. Οι γνωστές έννοιες.

Β. Η διαφυγούσα έννοια τής λέξεως ΄΄αδάμ΄΄. 

Δια οιανδήποτε επικοινωνία με τον συγγράψαντα το παρών πόνημα: (01) 94.04.130

 Εισαγωγή

Δημιουργία αρχείου: 30-8-1999.

Τελευταία ενημέρωση: 6-11-2004.

Πάνω