Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Εσχατολογικά θέματα

Πρόδρομοι τού Αντιχρίστου // Το τέλος τού Αντιχρίστου και η Παρουσία τού Χριστού // 12 ερμηνευτικά επίπεδα της Αποκάλυψης || Το σπέρμα τού Όφεως || Το τέλος τού Αντιχρίστου και η Παρουσία τού Χριστού // Ο Αντίχριστος, η Παρουσία και ο Κατέχων || Ο πόλεμος τού Γωγ

Το Αντίχριστο Θηρίο

Εσχατολογική ερμηνεία περί Αντιχρίστου

 

Εσχατολογικό ερμηνευτικό επίπεδο

 

 

Στη μελέτη αυτή θα δώσουμε μια περιληπτική εικόνα τού Αντιχρίστου Θηρίου το οποίο η Αγία Γραφή αναφέρει τόσο συχνά. Λόγω τής τεράστιας έκτασης τού θέματος, θα περιοριστούμε σε λίγα εισαγωγικά, και μόνο για το εσχατολογικό ερμηνευτικό επίπεδο τής προφητείας, μια και σε άλλες μελέτες μας υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και ερμηνευτικά επίπεδα.

1. Το πολιτικό Αντίχριστο Θηρίο

Ως ξεκίνημα, ας αναφέρουμε το χωρίο τής Αποκάλυψης ιγ΄ 1-10:

"1. Και είδον εκ τής θαλάσσης θηρίον αναβαίνον, έχον κέρατα δέκα και κεφαλάς επτά και επί τών κεράτων αυτού δέκα διαδήματα και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας.

2. Και το θηρίον ό είδον ην όμοιον παρδάλει και οι πόδες αυτού ως άρκτου και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος, και έδωκεν αυτώ ο δράκων την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην. 3. και μίαν εκ τών κεφαλών αυτού ως εσφαγμένην εις θάνατον, και η πληγή τού θανάτου αυτού εθεραπεύθη.

4. Και εθαυμάσθη όλη η γη οπίσω τού θηρίου και προσεκύνησαν τω δράκοντι, ότι έδωκεν την εξουσίαν τω θηρίω, και προσεκύνησαν τω θηρίω λέγοντες:΄΄Τις όμοιος τω θηρίω και τις δύναται πολεμήσαι μετ' αυτού;΄΄

5. Και εδόθη αυτώ στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας και εδόθη αυτώ εξουσία ποιήσαι μήνας τεσσεράκοντα και δύο. 6. και ήνοιξεν το στόμα αυτού εις βλασφημίας προς τον Θεόν βλασφημήσαι το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού, τους εν τω ουρανώ σκηνούντας. 7. Και εδόθη αυτώ ποιήσαι πόλεμον μετά τών αγίων και νικήσαι αυτούς, και εδόθη αυτώ εξουσία επί πάσαν φυλήν και λαόν και γλώσσαν και έθνος. 8. και προσκυνήσουσιν αυτόν πάντες οι κατοικούντες επί της γής, ού ου γέγραπται το όνομα αυτού εν τω βιβλίω τής ζωής τού αρνίου τού εσφαγμένου από καταβολής κόσμου.

9. Εί τις έχει ους ακουσάτω: 10. ΄΄ει τις εις αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν υπάγει. ει τις εις αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν υπάγει. ει τις εν μαχαίρη αποκτανθήναι αυτόν εν μαχαίρη αποκτανθήναι.

Ώδε εστιν η υπομονή και η πίστις τών αγίων".

Ο απόστολος Ιωάννης εδώ, μιλάει για κάποιο θηρίο που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα και βγήκε από τη θάλασσα. Ήταν σαν λεοπάρδαλη με πόδια αρκούδας και στόμα λιονταριού.

Αυτά τα χαρακτηριστικά του ήταν όμοια με τα χαρακτηριστικά τριών ζώων που είχε δει ο προφήτης Δανιήλ σε αρχαιότερο όραμα, που εξεικόνιζε πολιτικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις αυτές ήταν οι τρεις πρώτες υπερδυνάμεις που έδρασαν στην περιοχή τού Ισραήλ, από τον καιρό τού Δανιήλ ως τον καιρό τού Ιωάννη.

Σύμφωνα με τις οράσεις τού Δανιήλ 7/ζ΄ 2-7, τα ζώα αυτά συμβόλισαν τις εξής δυνάμεις:

Λεοντάρι = Βαβυλώνα

Αρκούδα = Μηδοπερσία

Λεοπάρδαλη = Ελλάδα

Όμως οι ενέργειες τού ιδίου τού θηρίου τής Αποκάλυψης, ήταν ίδιες με τις ενέργειες τού τετάρτου θηρίου που είδε ο Δανιήλ, το οποίο εξεικόνισε τη Ρώμη, την επόμενη παγκόσμια δύναμη, που είχε την εξουσία στην εποχή τού Αποκαλυπτή Ιωάννη. (Παράβαλλε Δανιήλ 7/ζ΄ 7,8,20-22 με Αποκάλυψη 13/ιγ΄ 1,5-7. Επίσης περισσότερες πληροφορίες για τις πολιτικές αυτές δυνάμεις, μπορεί ο αναγνώστης να βρει στα κεφάλαια 2/β΄ και 8/η΄ τού προφήτη Δανιήλ).

To θηρίο αυτό λοιπόν, αντιπροσώπευε τη θηριωδία τών ανθρώπινων πολιτικών δυνάμεων. Στα 10 κέρατά του είχε 10 βασιλικά διαδήματα, και γραμμένα στα κεφάλια του ήταν ονόματα βλασφημίας. Βλασφήμισε το Θεό και τους αγίους, και του δόθηκε εξουσία να πολεμήσει τους αγίους και να τους νικήσει!

Στο εδάφιο 13/ιγ΄ 2 μάλιστα, λέει ότι ο Σατανάς (ο δράκων) ήταν αυτός που του έδωσε όλη του την εξουσία, συνεπώς το θηρίο έχει σατανική προέλευση.

Σε άλλο σημείο τής Αποκάλυψης, ένας άγγελος δίνει περισσότερες πληροφορίες στον Ιωάννη για το θηρίο:

Αποκάλυψις 17/ιζ΄ 8-14: "Το θηρίον ό είδες ην και ουκ έστιν και μέλλει αναβαίνειν εκ τής αβύσσου και εις απώλειαν υπάγει, και θαυμασθήσονται οι κατοικούντες επί της γης, ων ου γέγραπται το όνομα επί το βιβλίον τής ζωής από καταβολής κόσμου, βλεπόντων το θηρίον ότι ην και ουκ έστιν και πάρεσται. 9. Ώδε ο νους ο έχων σοφίαν.

Αι επτά κεφαλαί επτά όρη εισίν, όπου η γυνή (η Βαβυλώνα η Μεγάλη) κάθηται επ' αυτών. και βασιλείς επτά εισιν. 10. οι πέντε έπεσαν, ο εις έστιν, ο άλλος ούπω ήλθεν, και όταν έλθη ολίγον αυτόν δει μείναι. 11. και το θηρίον ό ην και ουκ έστιν και αυτός όγδοός εστιν και εκ τών επτά εστιν, και εις απώλειαν υπάγει.

12. Και τα δέκα κέρατα ά είδες δέκα βασιλείς εισιν, οίτινες βασιλείαν ούπω έλαβον, αλλά εξουσίαν ως βασιλείς μίαν ώραν λαμβάνουσιν μετά τού θηρίου. 13. ούτοι μίαν γνώμην έχουσιν και την δύναμιν και την εξουσίαν αυτών τω θηρίω διδόασιν. 14. ούτοι μετά τού αρνίου πολεμήσουσιν και το αρνίον νικήσει αυτούς, ότι κύριος κυρίων εστίν και βασιλεύς βασιλέων και οι μετ' αυτού κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί".

Ο άγγελος λέει στον Ιωάννη ότι το θηρίο "ην και ουκ έστιν και μέλλει αναβαίνειν εκ τής αβύσσου", μια φράση που είναι το αντίθετο τής φράσεως: "ο ων και ο ην και ο ερχόμενος" που αναφέρεται στον Ιησού Χριστό (Αποκ. 1/α΄ 4. 4/η΄ 8). Ενώ ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται: "ο είναι και ο ήταν και ο ερχόμενος" από τον ουρανό για να μείνει με την Εκκλησία Του, το Θηρίο ονομάζεται: "ο ήταν και δεν είναι, και θα ανεβεί από την άβυσσο", (τον τόπο δέσμευσης τών δαιμόνων), και πάλι θα χαθεί.

Ύστερα ο άγγελος εξηγεί ότι τα 7 κεφάλια αντιπροσωπεύουν 7 βασιλιάδες διαχρονικά, ενώ τα 10 κέρατα 10 βασιλιάδες που θα βασίλευαν μελλοντικά μαζί με το Θηρίο όταν θα έβγαινε από την άβυσσο, και θα παρέδιδαν σ' αυτό όλη τους τη δύναμη και την εξουσία, επειδή θα είχαν την ίδια γνώμη μαζί του.

Όσο για το Θηρίο, αυτό αντιπροσωπεύει τον 8ο βασιλιά, ο οποίος θα είναι ηγέτης παγκόσμιας δύναμης όπως και οι 7 προηγούμενες απ' αυτόν παγκόσμιες δυνάμεις ή βασιλείες που πέρασαν από την Ανατολική Μεσόγειο. (Οι 6 προηγούμενες είναι οι εξής κατά σειράν εμφάνισης: Αίγυπτος, Ασσυρία, Βαβυλώνα, Μηδοπερσία, Ελλάδα και Ρώμη. Ως 7η πιθανόν να εννοείται η Οθωμανική Αυτοκρατορία).

Στο 17/ιζ΄ 9-11 τής Αποκάλυψης, ο άγγελος εξηγεί ότι τα 7 κεφάλια (εκτός από 7 όρη στα οποία είναι κτισμένη η Ρώμη ως τύπος τής Μεγάλης Βαβυλώνας), σημαίνουν επίσης και 7 βασιλείς από τους οποίους οι 5 πρώτοι στην εποχή τού Ιωάννη είχαν πέσει (από Αίγυπτο ως Ελλάδα). Ο έκτος βασιλιάς (η Ρώμη), ήταν σε ισχύ τη στιγμή τής όρασης τού Ιωάννη, και ο 7ος βασιλιάς θα ήταν κάποιος μελλοντικός που θα εξουσίαζε την περιοχή τού Ισραήλ, αλλά θά έμενε λίγο. Το ίδιο το Θηρίο θα ήταν ο 8ος βασιλιάς, ο οποίος θα ίσχυε στην περιοχή τής Μεσογείου θαλάσσης, (ένας από τους λόγους που αναφέρεται ότι "ανέβηκε από τη θάλασσα" - Αποκ. 13/ιγ΄ 1) και θα συγκέντρωνε όλη την εξουσία τών προηγουμένων παγκοσμίων δυνάμεων τής περιοχής.

Το Θηρίο λοιπόν (ο 8ος), θα είναι ο ηγέτης - εκπρόσωπος ενός βασιλείου μεγάλης πολιτικής δύναμης, ο οποίος σύμφωνα με το Αποκ. 17/ιζ΄ 13 και 14, θα συμμαχήσει με 10 βασιλιάδες τής εποχής του, για να πολεμήσει με τον Ιησού Χριστό, και να νικηθεί (Αποκάλυψις 19/ιθ΄).

To ότι η βασιλεία αυτή έχει τα χαρακτηριστικά όλων τών προηγουμένων δυνάμεων τής περιοχής, δηλώνει ότι συγκεντρώνει όλη την εξουσία που είχε δώσει κάποτε ο Σατανάς σε όλες αυτές, σύμφωνα με το Αποκάλυψις 13/ιγ΄ 2 που παραθέσαμε.

Oι 10 βασιλείς, καθώς και οι 7, περιλαμβάνονται στο ίδιο το Θηρίο σαν κέρατα και κεφαλές, επειδή το Θηρίο αυτό ενεργεί όλη τη δική τους εξουσία. Θα είναι λοιπόν μια κυβέρνηση πρωτοφανούς εξουσίας και δύναμης.

Ο Ιωήλ 2/β΄ 2 μάλιστα, αναφερόμενος στον πόλεμο τού Γωγ εναντίον τού Ισραήλ κατά τον Αρμαγεδώνα, λέει: "...λαός πολύς και ισχυρός. Όμοιος αυτού δεν εστάθει απ' αιώνος, ουδέ μετ' αυτόν θέλει σταθεί πλέον ποτέ εις γενεάς γενεών". Εδώ πιθανώς αναφέρεται στο στρατό τού Θηρίου, καθώς η Αποκάλυψη 19/ιθ΄ 11 ως 20/κ΄ 9, ταυτίζει τα στρατεύματα τού Θηρίου με τα στρατεύματα τού Γωγ.

Οι μεν 7 βασιλείς (οι 7 κεφαλές) σημαίνουν τις παγκόσμιες δυνάμεις σε όλη τη διάρκεια ύπαρξης τού Ισραήλ, οι δε 10, μόνο τους συμμάχους τού Θηρίου, τής 8ης δύναμης, μόνο στον καιρό τού πολέμου, στον Αρμαγεδώνα.

 

2. Το 4ο θηρίο τού Δανιήλ

Πολλούς αιώνες πριν γράψει ο Ιωάννης την Αποκάλυψη, ο Θεός είχε μιλήσει στον Δανιήλ για το ίδιο Θηρίο.

Ο Θεός πολλές φορές στην Αγία Γραφή μας δίνει κάποια όραση ή προφητεία που έχει περισσότερες από μία εκπληρώσεις. Μας προφητεύει για κάτι που εκπληρώνεται, και που μετά από καιρό ξαναεκπληρώνεται με λίγο διαφορετικό τρόπο. Έτσι η 1η του εκπλήρωση γίνεται τύπος ή σκιά, ή παράδειγμα τής μεταγενέστερης εκπλήρωσης. Το ίδιο συμβαίνει και με την προφητεία που θα εξετάσουμε. Έτσι ενώ στα προηγούμενα εδάφια ο Δανιήλ είδε τις τρεις παγκόσμιες δυνάμεις από την εποχή του και μετά, (Δανιήλ 7/ζ΄ 2-7), στη συνέχεια βλέπει ένα 4ο θηρίο, διαφορετικό από τα άλλα, τη Ρώμη:

Δανιήλ 7/ζ΄ 7,8: "...θηρίον τέταρτον, τρομερόν και καταπληκτικόν, και ισχυρόν σφόδρα. και είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντας. κατέτρωγε και κατεσύντριβε, και κατεπάτει το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού. Και αυτό ήτο διάφορον πάντων τών θηρίων τών προ αυτού. και είχε 10 κέρατα.

Παρετήρουν τα κέρατα, και ιδού, έτερον μικρόν κέρας ανέβει μεταξύ αυτών, έμπροσθεν τού οποίου τρία εκ τών πρώτων κεράτων εξεριζώθησαν. και ιδού, εν τω κέρατι τούτω ήσαν οφθαλμοί, ως οφθαλμοί ανθρώπου, και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα".

Δανιήλ 7/ζ΄ 17-27: "Ταύτα τα μεγάλα θηρία τα οποία είναι τέσσαρα, είναι τέσσαρες βασιλείς, οίτινες θέλουσιν εγερθεί εκ τής γης. Αλλ' οι άγιοι τού Υψίστου θέλουσι παραλάβει την βασιλείαν, και θέλουσιν έχει το βασίλειον εις τον αιώνα, και θέλουσιν έχει το βασίλειον εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα τού αιώνος.

Τότε ήθελον να μάθω την αλήθειαν περί τού τετάρτου θηρίου, το οποίον ήτο διάφορον από πάντων τών άλλων, καθ υπερβολήν τρομερόν, τού οποίου οι οδόντες ήσαν σιδηροί, και οι όνυχες αυτού χάλκινοι. κατέτρωγε, κατεσύντριβε, και κατεπάτει το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού. Και περί τών 10 κεράτων, τα οποία ήσαν εν τη κεφαλή αυτού, και περί τού άλλου το οποίον ανέβει, και έμπροσθεν τού οποίου έπεσον τρια. Περί τού κέρατος εκείνου λέγω, το οποίον είχεν οφθαλμούς, και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα, τού οποίου η όψις ήτο ρωμαλαιωτέρα παρά τών συντρόφων αυτού.

Εθεώρουν, και το κέρας εκείνο έκαμνε πόλεμον μετά τών αγίων, και υπερίσχυε κατ' αυτών. εωσού ήλθεν ο Παλαιός τών ημερών, και εδόθη η κρίσις εις τους αγίους τού Υψίστου. και ο καιρός έφθασε, και οι άγιοι έλαβον την βασιλείαν.

Και εκείνον είπε: ΄΄Το θηρίον το τέταρτον θέλει είσθαι η τετάρτη βασιλεία επί τής γης, ήτις θέλει διαφέρει από πασών τών βασιλειών, και θέλει καταφάγει πάσαν την γην, και θέλει καταπατήσει αυτήν, και κατασυντρίψει αυτήν.

Και τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς, οίτινες θέλουσιν εγερθή εκ τής βασιλείας ταύτης. Και κατόπιν αυτών άλλος θέλει εγερθή. και αυτός θέλει διαφέρει τών πρώτων, και θέλει υποτάξει τρεις βασιλείς. Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον τού Υψίστου, και θέλει κατατρέχει τους αγίους τού Υψίστου, και θέλει διανοηθή να μεταβάλλη καιρούς και νόμους. και θέλουσι δοθή εις την χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών, και ημίσεως καιρού. Κριτήριον όμως θέλει καθίσει, και θέλει αφαιρεθεί η εξουσία αυτού, δια να φθαρεί και να αφανισθεί έως τέλους.

Και η βασιλεία, και η εξουσία και η μεγαλωσύνη τών βασιλειών τών υποκάτω παντός τού ουρανού, θέλει δοθεί εις τον λαόν τών αγίων τού Υψίστου, τού οποίου η βασιλεία είναι βασιλεία αιώνιος, και πάσαι αι εξουσίαι θέλουσι λατρεύσει και υπακούσει εις αυτόν΄΄".

Πράγματι, η Ρώμη κυβέρνησε με σιδερένια πυγμή τον κόσμο, και συνέτριβε τους εχθρούς της, σαν να τους πατούσε με σιδερένια πόδια.

Το κεφάλι όμως τού θηρίου είχε 10 κέρατα, όπως το θηρίο που είδε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη!

Ξαφνικά, φύτρωσε άλλο ένα κέρατο μικρό, που ξερίζωσε 3 από τα 10 άλλα κέρατα.

Συνεπώς έχουμε: 10-3=7

Θυμηθήτε πως και τα κεφάλια τού Θηρίου τής Αποκάλυψης ήταν 7, ενώ τα κέρατα ήταν 10! Η ομοιότητα είναι προφανής. Όμως αν προσθέσουμε στα 7 κέρατα που έμειναν αυτό που φύτρωσε, έχουμε:

7+1=8!!!

Σύμφωνα με τον Ιωάννη, το θηρίο τής Αποκάλυψης ήταν "ο 8ος" βασιλιάς, "και είναι εκ τών 7" (Αποκάλυψις 17/ιζ΄ 10,11). ΄Ετσι εξηγεί και ο άγγελος στον Δανιήλ το όραμα:

Δανιήλ 7/ζ΄ 24: "και τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς, οίτινες θέλουσιν εγερθεί εκ τής βασιλείας ταύτης. και κατόπιν αυτών άλλος θέλει εγερθεί. Και αυτός θέλει διαφέρει τών πρώτων, και θέλει υποτάξει 3 βασιλείς".

Αν και δεν θα ασχοληθούμε με όλες τις λεπτομέρειες και εκπληρώσεις αυτής τής προφητείας, στη συγκεκριμένη εκπλήρωση περί τού Αντιχρίστου, παρατηρούμε ότι όπως και στην Αποκάλυψη, εδώ μιλάει για 7 βασιλείς, και έναν 8ο, που στον μεν Δανιήλ συμβολίζεται από το μικρό κέρατο τού 4ου θηρίου, στη δε Αποκάλυψη συμβολίζεται από ολόκληρο το Θηρίο με τα 10 κέρατα και τα 7 κεφάλια. Εκεί αναφέρεται ως 8ος, όπως 8ο ήταν και το ΄΄μικρό κέρατο΄΄.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν, πως εκτός από την εκπλήρωση τής προφητείας στη θηριώδη προχριστιανική Ρώμη, έχουμε για το θηρίο και κάποια εσχατολογική εκπλήρωση στην 8η και τελευταία υπερδύναμη τής ιστορίας, στην περιοχή τού Ισραήλ. Πρόκειται για το θηρίο που συγκεντρώνει όλη τη θηριωδία τών προ αυτού δυνάμεων, και που θα πολεμήσει με τον Ιησού Χριστό κατ' ενέργειαν τού Σατανά.

Ο τρόπος ενεργείας του θα είναι όμοιος με τής Ρώμης, από την οποία προσκιάστηκε στο Δανιήλ 7/ζ΄ 20, 21,25:

"...περί τού κέρατος λέγω εκείνου, το οποίον είχεν οφθαλμούς, και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα, τού οποίου η όψις ήτο ρωμαλαιοτέρα παρά τών συντρόφων αυτού. Εθεώρουν, και το κέρας εκείνο έκανε πόλεμον μετά τών αγίων, και υπερίσχυε κατ' αυτών, εωσού ήλθεν ο Παλαιός τών ημερών, και εδόθη η κρίσις εις τους αγίους τού Υψίστου. και ο καιρός έφθασε, και οι άγιοι έλαβον την βασιλείαν".

Είναι γνωστό, πως η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν η πολιτική εκείνη δύναμη που δίωξε τους Χριστιανούς, και που συνέβαλε στη σταύρωση τού Ιησού Χριστού. Ακόμα, οι αυτοκράτορές της, θεωρούνταν θεοί, στους οποίους έπρεπε να προσφέρεται θυμίαμα. Σίγουρα, όλα αυτά είναι "μεγάλα λόγια" σαν αυτά που έλεγε το μικρό κέρατο. Και επίσης, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν όχι μόνο αυτή που "κατέτρεξε" τους Χριστιανούς αγίους, μα επίσης αυτή που κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ την "αγαπημένη πόλη" τού Χριστού, το 70 μ.Χ.

Κάτι παρόμοιο θα είναι το βασίλειο τού Θηρίου στο μέλλον. Όχι μόνο θα στείλει στρατεύματα στον πόλεμο τού Αρμαγεδώνα εναντίον τού Ισραήλ, αλλά θα λέει μεγάλα λόγια και θα κατατρέχει τους Χριστιανούς. Πράγματι, μια μεγαλύτερη απεικόνιση τής Ρώμης, λίγο πριν από το τέλος τού παρόντος συστήματος.

 

3. Η προτύπωση τού Αντιόχου τού Επιφανούς

Ο Δανιήλ όμως, μας περιγράφει ένα ακόμα όραμα γι' αυτό το κέρατο που προεικόνισε την 8η υπερδύναμη. Αναφέρεται στο Δανιήλ 8/η΄ 9-12, 23-25. Μόνο που εκεί το εσχατολογικό Θηρίο προεικονίζεται όχι από τη Ρώμη, αλλά από τον Αντίοχο τον Επιφανή. (Περισσότερες πληροφορίες για τον Αντίοχο και την πρώτη εκπλήρωση τής προφητείας αυτής, ο αναγνώστης μπορεί να βρει στο εξαίρετο σχολιολόγιο τού Δανιήλ, τού Ιωήλ Γιαννακόπουλου).

Δανιήλ 8/η΄ 9-12: "Και εκ τού ενός εξ' αυτών εξήλθεν εν κέρας μικρόν, το οποίον εμεγαλύνθη καθ' υπερβολην προς τον Νότον, και προς την Ανατολήν, και προς την γην τής δόξης. Και εμεγαλύνθη, έως τού στρατεύματος τού ουρανού, και έρριψεν εις την γην μέρος εκ τής στρατιάς και εκ τών αστέρων και κατεπάτησεν αυτά. μάλιστα εμεγαλύνθει, έως τού άρχοντος τού στρατεύματος, και αφήρεσεν απ' αυτού την παντοτινήν θυσίαν, και το άγιον κατοικητήριον αυτού κατεβλήθει.

Και το στράτευμα παρεδόθει εις αυτόν μετά τής παντοτεινής θυσίας εξ αιτίας τής παραβάσεως, και έρριψε κατά γης την αλήθειαν. και έπραξε, και ευωδώθει"

Δανιήλ 8/η΄ 23-25: "Και εν τοις εσχάτοις καιροίς τής βασιλείας αυτών, όταν αι ανομίαι φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος, και συνετός εις πανουργίας. Και η δύναμις αυτού θέλει είσθαι ισχυρά, ουχί όμως εξ ιδίας αυτού δυνάμεως. και θέλει αφανίζει εξαισίως, και θέλει ευοδούσθαι και κατορθώνει, και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς, και τον λαόν τον άγιον. Και δια τής πανουργίας αυτού θέλει κάμει να ευοδούται η απάτη εν τη χειρί αυτού. Και θέλει μεγαλυνθεί εν τη καρδία αυτού, και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς. Και θέλει σηκωθεί κατά τού Άρχοντος τών αρχόντων, πλην θέλει συντριφθεί άνευ χειρός".

Όπως ο Αντίοχος, έτσι και ο βασιλιάς αυτός που συμβολίστηκε από το κέρατο, θα είναι πανούργος και θα εναντιωθεί ακόμα και στο Θεού. Η εξουσία του θα απλωθεί προς το Νότο, προς την Ανατολή και προς "τη γη τής δόξης", τους Αγίους Τόπους, όπου θα επιτεθεί κατά τής Ιερουσαλήμ. Το τέλος του όμως θα είναι η συντριβή:

Δανιήλ 11/ια΄ 31-36: "Και βραχίονες θέλουσιν εγερθεί εξ αυτού, και θέλουσι βεβηλώσει το αγιαστήριον τής δυνάμεως, και αφαιρέσει την παντοτεινήν θυσίαν, και στήσει το βδέλυγμα τής ερημώσεως. Και τους ανομούντας εις την διαθήκην θέλει διαφθείρει εν κολακείας. ο λαός όμως, όστις γνωρίζει τον Θεόν αυτού, θέλει ισχύσει και κατορθώσει. Και οι συνετοί του λαού θέλουσι διδάξει πολλούς. πλην θέλουσι πέσει δια ρομφαίας, και δια φλογός, δι αιχμαλωσίας, και δια λαφυραγωγίας πολλών ημερών. Και όταν πέσωσι, θέλουσι βοηθηθεί μικράν βοήθειαν. πολλοί όμως θέλουσι προστεθεί εις αυτούς εν κολακείαις. Και εκ τών συνετών θέλουσι πέσει, δια να δοκιμασθώσι, και να λευκανθώσιν, έως τού εσχάτου καιρού. διότι και τούτο θέλει γίνει εν τω ωρισμένω καιρώ.

Και ο βασιλεύς θέλει κάμει κατά την θέλησιν αυτού, και θέλει υψωθεί, και μεγλυνθεί υπεράνω παντός θεού, και θέλει μεγαλορρημονήσει κατά τού Θεού τών θεών, και θέλει ευημερεί, εωσού συντελεσθεί η οργή. διότι το ωρισμένον θέλει γίνει".

Δανιήλ 11/ια΄ 40-45: "Και εν τω εσχάτω καιρώ ο βασιλεύς τού Νότου θέλει συγκερατισθεί μετ' αυτού. και ο βασιλεύς τού Βορρά θέλει ελθεί εναντίον αυτού ως ανεμοστρόβιλος, μετά αμαξών και μετά ιππέων, και μετά πολλών πλοίων. και θέλει ελθεί εις τους τόπους και θέλει πλημμυρίσει και διαβεί. Θέλει εισέλθει έτι εις την γην τής δόξης και πολλοί τόποι θέλουσι καταστραφεί. ούτοι όμως θέλουσι διασωθεί εκ τής χειρός αυτού, ο Εδώμ και ο Μωάβ, και οι πρώτοι τών υιών Αμμών.

Και θέλει εκτείνει την χείρα αυτού επί τους τόπους. και η γη τής Αιγύπτου δεν θέλει εκφύγει. Και θέλει κυριεύσει τους θησαυρούς τού χρυσίου και τού αργυρίου, και πάντα τα επιθυμητά τής Αιγύπτου. και οι Λίβυες και οι Αιθίοπες θέλουσιν είσθαι κατόπιν τών βημάτων αυτού. Πλην αγγελίες εκ τής Ανατολής και εκ τού Βορρά θέλουσι ταράξει αυτόν. δια τούτο, θέλει εκβεί μετά θυμού μεγάλου, δια να αφανίσει, και να εξολοθρεύσει πολλούς. Και θέλει στήσει τας σκηνάς τής βασιλικής αυτού κατοικήσεως μεταξύ τών θαλασσών επί τού ενδόξου όρους τής αγιότητος. πλην θέλει ελθεί εις το τέλος αυτού, και δεν θέλει υπάρχει ο βοηθών αυτόν".

 

4. O Αντίχριστος κατά τους αποστόλους

Στις παραπάνω προτυπώσεις, θα πρέπει να συδυάσουμε και κάποιες άμεσες πληροφορίες που παίρνουμε από τους αποστόλους σχετικά με τον Αντίχριστο:

Β΄ Θεσσαλονικείς 2/β΄ 1,3-11: "Ερωτώμεν δε υμάς αδελφοί, υπέρ τής παρουσίας τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ημών επισυναγωγής επ' Αυτόν... Μη τις υμάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπον, ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος τής ανομίας, ο υιός τής απωλείας, ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος επί πάντα λεγόμενον θεόν ή σέβασμα, ώστε αυτόν εις τον ναόν τού Θεού καθίσαι αποδεικνύοντα εαυτόν ότι εστίν θεός.

...και νυν το κατέχον οίδατε εις το αποκαλυφθήναι αυτόν εν τω εαυτού καιρώ. Το γαρ μυστήριον ήδη ενεργείαι τής ανομίας. μόνον ο κατέχων άρτι έως εκ μέσου γένηται. Και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, ον ο Κύριος Ιησούς ανελεί τω πνεύματι τού στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανεία τής παρουσίας αυτού, ου εστιν η παρουσία κατ' ενέργειαν τού Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασιν ψεύδους και εν πάση απάτη αδικίας τοις απολυμένοις, ανθ' ων την αγάπην τής αληθείας ουκ εδέξαντο εις το σωθήναι αυτούς. Και δια τούτο πέμπει ο Θεός αυτοίς ενέργειαν πλάνης εις το πιστεύσαι αυτούς τω ψεύδει..."

Τα εδάφια αυτά συνοψίζουν όλα όσα είδαμε ως εδώ, περί τού Αντιχρίστου Θηρίου, και τα αποδίδουν σε έναν άνθρωπο.

Μας μιλάει με τα ίδια λόγια, όπως στο Δανιήλ 7/ζ΄ 25, 10/ι΄ 36, και Αποκάλυψη 13/ιγ΄ 5,6, ότι θα υπερηφανευθεί εναντίον κάθε θεού, ακόμα και τού αληθινού Θεού.

Στο Β΄ Θεσσαλονικείς 2/β΄ 4, μας λέει πως θα καθίσει στο Ναό τού Θεού βεβηλώνοντάς τον, όπως μας λέει και το Δανιήλ 11/ια΄ 31. Στο 2/β΄ 8 ο Παύλος λέει στους Θεσσαλονικείς πως ο Κύριος θα τον αναιρέσει στην παρουσία Του, "με το πνεύμα του στόματός Του", ενώ στην Αποκάλυψη 19/ιθ΄ 15,21, ο Ιησούς Χριστός νικάει το στράτευμα του Θηρίου με τη ρομφαία που βγαίνει από το στόμα του. Η καταστροφή του στρατεύματος του Θηρίου, ισοδυναμεί με αναίρεση και κατάργηση του Θηρίου ως εξουσιαστή του κόσμου, αντί του Χριστού. Η λέξη: "ανελεί" που χρησιμοποιεί ο απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, σημαίνει: "αναιρέσει", "αφαιρέσει", "καταργήσει". Ο Αντίχριστος ως κυβερνήτης, αναιρείται, καταργείται, με την καταστροφή του στρατεύματός του. Ενώ κατά την Παρουσία του Χριστού, καταργείται και το "πνεύμα του αντιχρίστου", που θα υπάρχει ακόμα σε μερικούς ακολούθους του που θα έχουν απομείνει.

Στο Β΄ Θεσσαλονικείς 2/β΄ 9, λέει ότι αυτός ο άνομος "θα έλθει κατ' ενέργειαν τού Σατανά, με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους και με κάθε απάτη τής αδικίας", ενώ στα εδάφια Αποκάλυψη 19/ιθ΄ 20, 20/κ΄ 7,8, 16/ις΄ 13,14, 17/ιζ΄ 8, 13/ιγ΄ 2,4,12-14, Δανιήλ 8/η΄ 24, φαίνεται πως ο βασιλιάς αυτός, το Θηρίο, θα προέρχεται από την άβυσσο, τον τόπο τών δαιμόνων, η δύναμή του θα είναι σατανική και όχι δική του, και πως θα πλανά τον κόσμο με σημεία και τέρατα.

 

5. Πρόδρομοι τού Αντιχρίστου

Είναι σαφής η ταύτιση αυτών τών εδαφίων απ' όσα είπαμε, και βλέπουμε πως όλες αυτές οι προφητείες μαρτυρούν για την έλευση ενός ηγέτη, ο οποίος θα συγκεντρώσει στα χέρια τους όλη την παγκόσμια εξουσία τού Σατανά, πλανώντας τα έθνη, και στέλνοντας τα εναντίον τού κράτους τού Ισραήλ και τών Χριστιανών. Θα είναι πιστό αντίγραφο παλαιοτέρων αντιθέων ηγετών όπως ο Αντίοχος ο Επιφανής και ο Νέρων τής Ρώμης. Θα βεβηλώσει το ναό τού Θεού, και θα βλασφημίσει το Θεό, κάνοντας ακόμα και θαύματα για να πλανήσει τον κόσμο.

O απόστολος Ιωάννης αναφέρει στην Α΄ Ιωάννου 2/β΄ 18, 4/δ΄ 3:

"Παιδία εσχάτη ώρα εστιν, και καθώς ηκούσατε ότι αντίχριστος έρχεται, και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστιν...

...και παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησούν εκ τού Θεού ουκ εστιν. και τούτο εστιν το τού αντιχρίστου, ό ακηκόατε (ακούσατε) ότι έρχεται, και νυν εν τω κόσμω εστιν ήδη"

Ο απόστολος μας δείχνει πως αν και υπήρχαν αντίχριστοι στην εποχή του, οι οποίοι διακατέχονταν από το πνεύμα τής πλάνης, οι Χριστιανοί περιμένουν ΤΟΝ Αντίχριστο, κάποιον που θα συγκεντρώνει όλο αυτό αντίχριστο και αντίθεο πνεύμα, σ' έναν άνθρωπο.

Μια προφητεία γίνεται απόλυτα κατανοητή μόνο όταν εκπληρωθεί. Έτσι παρά τις παραπάνω κατανοήσεις τών προφητειών, οι γράφοντες αισθανόμαστε να έχουμε ακόμα πολλά κενά για τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρωθούν οι παραπάνω προφητείες. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα περιμένουμε τον Κύριο να μας αποκαλύψει στο δικό του χρόνο τις απαντήσεις.

 

N. M.

Δημιουργία αρχείου: 16-1-1999.

Τελευταία μορφοποίηση: 10-8-2015.

ΕΠΑΝΩ