Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Εσχατολογικά θέματα

Οι 144.000 εσφραγισμένοι || Tο Αντίχριστο Θηρίο || Το τέλος του Αντιχρίστου || Οι Έσχατες Ημέρες || Το σημείο τού τέλους

To Σπέρμα τού Όφεως

Δεν λέει "σπέρματα" ως περί πολλών...

 

 

Ο Κύριος και οι απόστολοι, μίλησαν για κάποιον πανίσχυρο εχθρό τής πίστεως, που θα ερχόταν λίγο πριν από την δεύτερη παρουσία τού Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο εχθρός αυτός είναι γνωστός στους Χριστιανούς ως "Θηρίο", ή "Αντίχριστος".

Από παλιά, πλήθος Χριστιανών σχολιαστών και προφητών, δήλωναν ότι η καταγωγή τού ανόμου αυτού, θα ήταν από την Εβραϊκή φυλή τού Δαν. Στη μελέτη αυτή θα δούμε μερικές προφητείες τής Αγίας Γραφής, που αποκαλύπτουν ότι πράγματι από αυτή τη φυλή θα προέλθει ο Αντίχριστος.

 

1. To σπέρμα τού Όφεως

Μία από τις πρώτες προφητείες τής Αγίας Γραφής, αναφέρεται στην έχθρα που θα είχε ο Σατανάς και το "σπέρμα" του, με την Εκκλησία και το "σπέρμα" της. Πρόκειται για τα λόγια που είπε ο Θεός στον "όφη", (το Διάβολο σύμφωνα με την Αποκάλυψη 20/κ΄ 2), μετά την αμαρτία τών πρωτοπλάστων: "Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσον σου και τής γυναικός, και αναμέσον τού σπέρματός σου, και τού σπέρματος αυτής. Αυτό, θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν, και συ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού". (Γένεσις 3/γ΄ 15).

Όπως ακριβώς η Εκκλησία θα είχε σπέρμα, έτσι και ο Όφης (ο Διάβολος), θα είχε κι αυτός το δικό του σπέρμα, σε συνεχή πάλη κατά τής Εκκλησίας. Και όπως η Εκκλησία τού Ισραήλ θα γεννούσε τον Χριστό, έτσι και ο Όφις, θα έφερνε σε ύπαρξη τον Αντίχριστο.

Ο απόστολος Παύλος, μας δίνει το κλειδί για να το κατανοήσουμε αυτό, καθώς μας εξηγεί ότι οι προφητείες που μιλούσαν για κάποιο "σπέρμα", μιλούσαν κυρίως για τον Ιησού Χριστό, ενώ όλοι οι υπόλοιποι που θα αναφέρονταν ως "σπέρμα τού Αβραάμ", θα γίνονταν σπέρμα του κατ' επέκτασιν, λόγω τής πίστεώς τους στον Ιησού Χριστό: "τω δε Αβραάμ ερρέθησαν αι επαγγελίαι και τω σπέρματι αυτού. ου λέγει: "και τοις σπέμασιν" ως επί πολλών, αλλ' ως επ' ενός: "και τω σπέρματί σου", ος εστιν Χριστός ...πάντες γαρ υμείς είς εστε εν Χριστώ Ιησού. Ει δε υμείς Χριστού, άρα τού Αβραάμ σπέρμα εστε..." (Γαλάτας 3/γ΄ 16,28,29).

Περί τού Ιησού Χριστού μιλάει η Αγία Γραφή στον ενικό για ένα σπέρμα, και παρ' όλα αυτά πολλοί είναι αυτοί που γίνονται σπέρμα τού Αβραάμ, ενδυόμενοι το Χριστό. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν η Αγία Γραφή μιλάει στη Γένεση για το "σπέρμα τού Όφεως", μιλάει στον Ενικό, "ως περί ενός σπέρματος", ο οποίος είναι ο Αντίχριστος, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Και κατά τον ίδιο τρόπο, όπως αυτοί που έχουν το "Πνεύμα τού Χριστού" γίνονται "σπέρμα τού Αβραάμ", αυτοί που έχουν το πνεύμα τού Αντιχρίστου, γίνονται "σπέρμα τού Όφεως". Οι μεν ντύνονται το Χριστό, οι δε τον Αντίχριστο. (Ρωμαίους 8/η΄ 9. Εφεσίους 2/β΄ 2).

Επίσης, κατά τον ίδιο τρόπο που οι Χριστιανοί προσπαθούν να ομοιάσουν στο Χριστό, έτσι και τα σπέρματα τού Όφεως, μοιάζουν με τον Δράκοντα, τον Σατανά. ΄Ετσι, στην Αποκάλυψη 12/ιβ΄ 3, και 13/ιγ΄ 1, παρατηρούμε ότι ο Δράκων - Σατανάς, έχει όμοια χαρακτηριστικά με το Θηρίο - Αντίχριστο. Έχουν (προφητικά) 7 κεφάλια και 10 κέρατα.

 

2. Δαν: Όφις, Δράκων και Λέων

Ο Ησαϊας, αφού στην αρχή τού 14/ιδ΄ κεφαλαίου μας μιλάει για τον Αντίχριστο ως ομοίωση τού Σατανά, λέει στο 29: "Μη χαίρε Παλαιστίνη πάσα διότι συνετρίφθει η ράβδος τού πατάξαντός σε. Επειδή εκ τής ρίζης τού όφεως, θέλει εξέλθει βασιλίσκος, και ο καρπός αυτού, φλογερός πετώμενος όφις".

"Φίδι" όμως, αναφέρεται από τον Ιακώβ προφητικά και η φυλή τού Δαν, συνδέοντάς την με διάφορες άλλες προφητείες: Με το ότι από τη φυλή αυτή θα εξέλθει ηγέτης, ("κριτής"), με το "δάγκωμα τής φτέρνας", κάτι που είχε προειδοποιήσει ο Θεός στην Εδέμ, με την πτώση τού "αναβάτη" "προς τα οπίσω", δηλαδή το αντίθετο τής ευθείας οδού, και τέλος με την "αναμονή τής ελεύσεως τού Κυρίου για σωτηρία".

Γένεση 49/μθ΄ 16,17: "Ο Δαν θα κρίνει τον λαό του ως μία από τις φυλές Ισραήλ. Θα είναι όφις επί τής οδού, ασπίς επί τής τρίβου, δάκνων τας πτέρνας τού ίππου, ώστε ο ιππεύς αυτού θέλει πίπτει εις τα οπίσω. Την σωτηρίαν σου περιέμεινα Κύριε".

Και ο Ιερεμίας όμως συνδέει το σπέρμα τού Όφεως με τη φυλή τού Δαν, κατά τον καιρό τού Αντιχρίστου, που θα υπόσχεται "ειρήνη και ασφάλεια". Εδώ δείχνει συγκεκαλυμένα και διφορούμενα την προέλευση τού Αντιχρίστου, χρησιμοποιώντας μάλιστα τις ίδιες λέξεις με την προφητεία τού Ησαϊα 14/ιδ΄ 29 που είδαμε πιο πάνω, για " όφεις, βασιλίσκους".

Ιερεμίας 8/η΄ 15 - 17: "Επροσμείναμεν ειρήνην, αλλ' ουδέν αγαθόν. Καιρόν θεραπείας, αλλ' ιδού ταραχή. Το φρύαγμα τών ίππων αυτού, ηκούσθει από Δαν. Πάσα η γη εσείσθει από τού ήχου τού χρεμετισμού τών ρωμαλαίων (ίππων) αυτού. Διότι ήλθον, και κατέφαγον την γην, και το πλήρωμα αυτής. Την πόλιν, και τους κατοικούντας εν αυτή. Διότι, ιδού εγώ εξαποστέλλω προς εσάς όφεις, βασιλίσκους, οίτινες δεν θέλουσι γοητεύεσθαι, αλλά θέλουσι σας δαγκάνει, λέγει Κύριος".

Ας δούμε όμως και την προφητεία τού Ησαϊα 30/λ΄ 6, σύμφωνα με τη μετάφραση τών Εβδομήκοντα, (Ο΄): "...Εν τη θλίψει και τη στενοχωρία, λέων και σκύμνος λέοντος εκείθεν, και ασπίδες και έκγονα ασπίδων πετομένων, οι έφερον επί όνων και καμήλων τον πλούτον αυτών προς έθνος, ο ουκ ωφελήσει αυτούς".

Εδώ, μιλώντας για τον καιρό τής "μεγάλης θλίψεως" τού καιρού τού Αντιχρίστου, ο προφήτης συνδέει τα "φίδια" και τα σπέρματά τους τα "έκγονα ασπίδων" με τον "λέοντα" και το "σκύμνο λέοντος", το σπέρμα του.

Αυτή η σύνδεση τών φιδιών με τα λιοντάρια, δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για παραπομπή σε μια άλλη προφητεία για τη φυλή τού Δαν. Βρίσκεται στο Δευτερονόμιο 33/λγ΄ 22: "Ο Δαν σκύμνος λέοντος. Θέλει πηδήσει από Βασάν".

Γιατί όμως αναφέρεται ως λιοντάρι; Ας θυμηθούμε τα λόγια τής Αγίας Γραφής στο Α΄ Πέτρου 5/ε΄ 8, ότι ο Σατανάς, "ως λιοντάρι ζητά ποιον να καταπιεί". Ομοίως και το σπέρμα του, ο Αντίχριστος από τη φυλή τού Δαν, θα είναι όμοιος με αυτόν.

Υπάρχει όμως και άλλος λόγος που ο Αντίχριστος παρομοιάζεται με λιοντάρι. Θα μιμηθεί τον Ιησού Χριστό, και θα παρουσιαστεί ως ο υποσχεμένος Μεσσίας. Έτσι, αναφέρεται ως "λέων", όπως ο Ιησούς Χριστός, αναφέρεται ως "λέων από τη φυλή τού Ιούδα", στην προφητεία τού Ιακώβ, στη Γένεση 49/μθ΄ 9: "Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας. Εκ τού θηρεύματος υιέ μου ανέβης. Ανεπεσών εκοιμήθη ως λέων, και ως σκύμνος λέοντος..." (Δες και Αποκάλυψη 5/ε΄ 5).

Μια άλλη προφητεία που συνδέει τον "Λέοντα" με τον "Δράκοντα", είναι τού Ιεζεκιήλ 32/λβ΄ 2. Εκεί, ο Αντίχριστος εξεικονίζεται από τον Φαραώ: "...Ομοιώθης με σκύμνον λέοντος τών εθνών, και είσαι ως δράκων εν ταις θάλασσαις. Και εφώρμησας εις τους ποταμούς σου, και ετάραττες τα ύδατα με τους πόδας σου, και κατεπάτεις τους ποταμούς αυτών". Αν και εμφανίζεται ως "σκύμνος λέοντος", είναι "δράκων", όμοιος με τον πατέρα του τον "δράκοντα, το διάβολο". (Αποκάλυψη 20/κ΄ 2).

Ομοίως προφητεύει ο Ιεζεκιήλ και στο 29/κθ΄ 3 - 5: "...Ιδού εγώ...εναντίον σου Φαραώ βασιλεύ Αιγύπτου, μεγάλε δράκων, κοιτώμενε εν μέσω τών ποταμών αυτού..."

Και ο Ησαϊας 27/κζ΄ 1, λέει: "...θέλει παιδεύσει ο Κύριος δια τής μαχαίρας αυτού τής σκληράς και μεγάλης και δυνατής, τον Λευιάθαν, τον σκολιόν όφιν, και θέλει αποκτείνει τον δράκοντα τον εν τη θαλάσση".

Ας δούμε και το χωρίο Ψαλμοί 74/οδ΄ 13,14: "Συ διεχώρησας δια τής δυνάμεώς σου την θάλασσαν. Συ συνέτριψας τας κεφαλάς τών Δρακόντων εν τοις ύδασι. Συ συνέτριψας τας κεφαλάς τού Λευιάθαν". Εδώ είναι ενδιαφέρον να θυμηθούμε, ότι στην Αποκάλυψη ο Δράκων και το Θηρίο, εμφανίζεται με πολλά κεφάλια!

 

3. Η αποστασία τής φυλής Δαν

Από τα παραπάνω λοιπόν, φαίνεται ότι σε όλη την ιστορία τού λαού τού Θεού, υπήρχε μία μάχη μεταξύ του λαού τού Θεού, και τού λαού τού Σατανά, οι οποίοι παρομοιάζονται με "όφεις", ή "δράκοντες". Αυτοί οι άνθρωποι, όπως ο Φαραώ ή άλλοι εκάστοτε εχθροί τού τότε πιστού Ισραήλ, χρησιμοποιήθηκαν στις προφητείες τής Αγίας Γραφής, ως προσκιάσεις τού πραγματικού Αντιχρίστου, τού κατ' εξοχήν "σπέρματος τού Όφεως", που θα προέλθει από τη φυλή Δαν.

Προφανώς, αυτός είναι και ο λόγος που η φυλη Δαν δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ τών σεσωσμένων φυλών τού Ισραήλ, στην Αποκάλυψη 7/ζ΄ 1 - 8. Εκεί, περιγράφεται το υπόλοιπο τών πιστών Ισραηλιτών τής εποχής τού Αντιχρίστου, που αριθμείται συμβολικά σε 144.000. Ο λόγος που παραλείπεται αυτή η φυλή, είναι προφανώς, ότι θα ακολουθήσουν εξ' ολοκλήρου τον "συμπατριώτη" τους Αντίχριστο, με αποτέλεσμα να μην αφήσουν επαρκές "υπόλοιπο" σεσωσμένων, όπως οι άλλες φυλές. Έτσι, δεν θεωρούνται ως "αληθώς Ισραηλίτες", αλλά αντί για σπέρμα τού Αβραάμ, θεωρούνται σπέρμα "τού διαβόλου". (Ρωμαίους 2/β΄ 29. Αποκάλυψις 3/γ΄ 9. Ιωάννης 8/η΄ 39 - 44).

Η πτώση τής φυλής τού Δαν, φαίνεται σε μία εσχατολογική προφητεία, στο Αμώς 8/η΄ 14: "οι ομνύοντες εις την αμαρτίαν τής Σαμαρείας, και οι λέγοντες: "Ζει ο Θεός σου Δαν"... θέλουσι πέσει, και δεν θέλουσι σηκωθεί πλέον".

Γιατί άραγε; Προφανώς επειδή ο Δαν τής προφητείας αυτής, δε λατρεύει τον αληθινό Θεό, αλλά έναν ψεύτικο, τον Αντίχριστο. Και είναι σημαντικό, ότι δεν αναφέρεται άλλη φυλή (ως φυλή) να συμμετέχει σ' αυτή την πλάνη. Ας μην ξεχνάμε επίσης, ότι ο Αντίχριστος θα αξιώσει να λατρεύεται ως Θεός. (Β΄ Θεσσαλονικείς 2/β΄ 4). Αυτόν θα δεχθεί η φυλή του στο σύνολό της, και δεν θα μείνει απ' αυτήν υπόλοιπο.

Αλλά ως τότε, πολλοί πρόδρομοι τού Αντιχρίστου θα φανούν. "Παιδιά, τελευταία ώρα είναι. Και καθώς ακούσατε, ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν... Αυτός είναι ο αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Γιό και τον Πατέρα. Όποιος αρνείται τον Γιό, δεν έχει ούτε τον Πατέρα... Όποιος γεννήθηκε από τον Θεό, αμαρτία δεν κάνει, επειδή το σπέρμα του μένει σ' αυτόν, και δεν μπορεί να αμαρτάνει, επειδή γεννήθηκε από το Θεό. Έτσι γνωρίζονται τα παιδιά τού Θεού και τα παιδιά τού Διαβόλου. Όποιος δεν ζει με δικαιοσύνη, δεν είναι από το Θεό. Ούτε όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του". (Α΄ Ιωάννου 2/β΄ 18,22,23. 3/γ΄ 9,10).

N. M.

Δημιουργία αρχείου: 14-12-1998.

Τελευταία μορφοποίηση: 12-9-2016.

ΕΠΑΝΩ