Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Εσχατολογικά θέματα

Ο πόλεμος του Γωγ * Ποια είναι η προφητευμένη "αποστασία"; * Τα νήπια της Βαβυλώνας και η Πέτρα * Tο Αντίχριστο Θηρίο * Το τέλος του Αντιχρίστου * Οι Έσχατες Ημέρες * Το σημείο τού τέλους

H Βαβυλώνα η Μεγάλη

Ομοιότητες ή ταύτιση με την αποστάτιδα Ιερουσαλήμ τών ημερών τού Αντιχρίστου

 

 

Γραμμένη στα όρια τής Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης, η παρούσα Αγιογραφική μελέτη εισηγείται ότι η εν λόγω πόλη είτε ταυτίζεται με την Ιερουσαλήμ τού καιρού τού πολιτικού Αντιχρίστου (Β΄ Θεσσαλονικείς 2/β΄ 3-12), η οποία θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε αποστασία, είτε από κοινού η Ιερουσαλήμ μαζί με τη Βαβυλώνα είναι τύποι εκείνης τής αποστάτιδος πόλεως, είτε και τα δύο.

Ο πόλεμος εναντίον της θα φέρει οριστικό τέλος στην αποστασία της. Στον ορισμένο από το Θεό καιρό, θα μεταστραφεί εις Χριστόν ο κατά σάρκα Ισραήλ (Ρωμ. 11/ια΄ 25-31).

 

1. H Βαβυλώνα στην Αποκάλυψη

Αποκάλυψις 11/ια΄ 3,7,8: "Και δώσω τοις δυσίν μάρτυσιν μου και προφητεύσουσιν... Και όταν τελέσωσιν την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ τής αβύσσου (προφανώς ο κατ' εξοχήν πολιτικός Αντίχριστος) ποιήσει μετ' αυτών πόλεμον και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς. και το πτώμα αυτών επί τής πλατείας τής πόλεως τής μεγάλης ήτις καλείται πνευματικώς Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο κύριος αυτών εσταυρώθη".

Αποκάλυψις 17/ιζ΄ 1,2: "Και ήλθεν είς εκ τών επτά αγγέλων τών εχόντων τας επτά φιάλας και ελάλησεν μετ' εμού λέγων: ΄΄δεύρο, δείξω σοι το κρίμα τής πόρνης τής μεγάλης τής καθημένης επί υδάτων πολλών, μεθ' ης επόρνευσαν οι βασιλείς τής γης και εμεθύσθησαν οι κατοικούντες την γην εκ τού οίνου τής πορνείας αυτής΄΄".

Αποκάλυψις 18/ιη΄ 1, 2α, 9α, 10β: "Μετά ταύτα είδον άλλον άγγελον καταβαίνοντα εκ τού ουρανού έχοντα εξουσίαν μεγάλην, και η γη εφωτίσθη εκ τής δόξης αυτού. και έκραξεν εν ισχυρά φωνή λέγων: ΄΄έπεσεν έπεσεν Βαβυλών η μεγάλη, και εγένετο κατοικητήριον δαιμονίων... ότι εκ τού οίνου τού θυμού τής πορνείας αυτής πέπωκαν πάντα τα έθνη και οι βασιλείς τής γης μετ' αυτής επόρνευσαν...΄΄ Και κλαύσουσιν και κόψονται επ' αυτήν οι βασιλείς τής γης οι μετ' αυτής πορνεύσαντες... λέγοντες: ΄΄Ουαί ουαί, η πόλις η μεγάλη, Βαβυλών η πόλις η ισχυρά, ότι μια ώρα ήλθεν η κρίσις σου...΄΄"

Αποκάλυψις 18/ιη΄ 21: "Και ήρεν είς άγγελος ισχυρός λίθον ως μύλινον μέγαν και έβαλεν εις την θάλασσαν λέγων: ΄΄ούτως ορμήματι βληθήσεται Βαβυλών η μεγάλη πόλις...΄΄"

Αποκάλυψις 19/ιθ΄ 1, 2: "Μετά ταύτα ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν τω ουρανώ λεγόντων: ΄΄αλληλούια! η σωτηρία και η δόξα και η δύναμις τού Θεού ημών, ότι αληθιναί και δίκαιαι αι κρίσεις αυτού. ότι έκρινεν την πόρνην την μεγάλην ήτις έφθειρεν την γην εν τη πορνεία αυτής, και εξεδίκησεν το αίμα τών δούλων αυτού εκ χειρός αυτής.΄΄"

 

2. Παραλληλισμοί Βαβυλώνος και Ιερουσαλήμ

Στη συνέχεια θα παραθέσουμε 19 ομοιότητες που παρατηρήσαμε μεταξύ τών προφητειών που αναφέρονται στην Ιερουσαλήμ και στη Βαβυλώνα:

  ΒΑΒΥΛΩΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
1 "Πόρνη" - "Μήτηρ πορνών"

(Αποκ. 17/ιζ΄1,5)

"Πόρνη" (με "πόρνες θυγατέρες")

(Ιεζεκιήλ 16/ις΄. Ωσηέ 1/α΄ 2. Ησαϊας 1/α΄ 21)

2 "Καθήμενη επάνω υδάτων Πολλών"

(Αποκ. 17/ιζ΄ 1-15)

[Στην αρχαία Βαβυλώνα στερεύουν τα ύδατα, όπου κατοικεί. (Ιερεμ. 50/ν΄ 38. 51/να΄ 13 - Ν.Μ.)]

Από την Ιερουσαλήμ αφαιρείται "άπαν το υποστήριγμα (: ισχύς - Ο΄) τού ύδατος (Ν.Μ.)." (Ησαϊας 3/γ΄ 1)

3 "Πορνεία με τους βασιλείς τής γης"

(Αποκ. 17/ιζ΄ 2)

Πορνεία με αλλοεθνείς γενικά

(Ιεζεκιήλ 16/ις΄ 26-29. Ωσηέ 1/α΄ 8-11. 5/ε΄ 13. 7/ζ΄ 8-11)

4

Κάθεται πάνω σε "επτά όρη - βασιλείς - κεφαλές" (Αποκ. 17/ιζ΄ 2,10)

Ο λαός Ισραήλ περιπλανήθηκε στα όρη

(Ιερεμίας 50/ν΄ 6,7)

5

Με αυτήν πορνεύουν οι βασιλείς τής γης και μεθύουν οι κάτοικοι τής γης από τον οίνο τής πορνείας της. Στο χέρι της κρατά χρυσό ποτήρι γεμάτο από τα βδελύγματα και τα ακάθαρτα τής πορνείας της.

(Αποκ. 17/ιζ΄ 2,4. Ιερεμ. 51/να΄ 7)

Σε πλήθος παρόμοια βδελύγματα ενέχεται και πρωταγωνιστεί η Ιερουσαλήμ

(Ιεζεκιήλ 16/ις΄ 22-63)

6

Σ' αυτήν βρέθηκε αίμα αγίων. Μεθάει με το αίμα τους.

(Αποκ. 17/ιζ΄ 6. 18/ιη΄ 24. 19/ιθ΄ 2)

Η Ιερουσαλήμ ένοχη αίματος δούλων τού Θεού

(Ματθ. 23/κγ΄ 34-37. Ιεζεκ.16/ις΄ 21,38)

7

Της ανταποδίδουν το ποτήρι που έδωσε

(Αποκ. 18/ιη΄ 6. 16/ις΄ 19)

H Iερουσαλήμ πίνει το ποτήρι τού θυμού τού Θεού

(Ιερεμ. 25/κε΄ 15-18. Ησαϊας 51/να΄ 17-19)

8

Γυμνώνεται, ερημώνεται από τους εραστές της και κατακαίγεται.

(Αποκ. 17/ιζ΄ 16. 18/ιη΄ 7,8)

Ερημώνεται από τους εραστές της και καίγεται

(Ιεζεκιήλ 16/ις΄ 35-41. Ιερεμ.15/ιε΄ 14. Ζαχαρίας 14/ιδ΄ 2)

9 Διαίρεση σε τρία μέρη.

(Αποκ. 16/ις΄ 19)

Διαίρεση σε τρία μέρη

(Ζαχαρίας 13/ιγ΄ 8,9 έχοντας υπ' όψιν το ακόλουθο κεφάλαιο 14/ιδ΄).

10 Σεισμός

(Αποκ. 16/ις΄ 18)

Σεισμός

(Αποκ. 11/ια΄ 13. Ζαχαρ. 14/ιδ΄ 4,5. Ιεζεκιήλ 38/λη΄ 19,20. παράβαλλε με ομοιότητα Νο 18)

11 Έθνη από το Βορρά ως ακρίδες εναντίον της

(Ιερεμίας 50/ν΄ 3,9,41. 51/να΄ 14)

Έθνη από το Βορρά ως ακρίδες εναντίον της

[Ιωήλ 2/β΄ 1-9 (25)]

12 Πόνοι (ωδίνες) σαν εκείνους τής γυναίκας στον τοκετό, από φόβο.

(Ιερεμίας 50/ν΄ 43)

Ωδίνες φόβου

(Ιερεμίας 30/λ΄ 5-7)

13 Φυγή από τη Βαβυλώνα

(Ιερεμίας 51/να΄ 6. 50/ν΄ 8. Ησαϊας 48/μη΄ 20. Αποκ. 18/ιη΄ 4)

Φυγή από την Ιερουσαλήμ

(Ματθαίος 24/κδ΄ 15-20)

14 Πλούσια ενδυμασία

(Αποκ. 17/ιζ΄ 4)

Πλούσια ενδυμασία

(Ιεζεκιήλ 16/ις΄ 10-14)

15 Βασίλισσα

(Αποκ. 18/ιη΄ 7,16)

Βασίλισσα

(Ιεζεκιήλ 16/ις΄ 13)

16

"Ισχυρός λίθος ως μύλινος μέγας" που ρίχνεται στη θάλασσα.

(Αποκ. 18/ιη΄ 21. Ιερεμ. 51/να΄ 63,64)

"Λίθος καταπατούμενος πάσιν τοις έθνεσιν" (Ο΄)

"Λίθος καταβαρύνων" (Εβρ. κείμ.)

(Ζαχαρ. 12/ιβ΄ 3)

17

Γοητεία επί τών εθνών.

"ότι εν τη φαρμακεία σου επλανήθησαν πάντα τα έθνη"

(Αποκ. 18/ιη΄ 21. Ιερεμ. 51/να΄ 63,64)

"Και εξαρώ τα φάρμακά σου εκ τών χειρών σου, και αποφθεγγόμενοι ουκ έσονται εν σοι"

[Μιχαίας 5/ε΄ 11 (Ο΄)]

"Θα εξαφανίσω τα μαγικά φίλτρα από τα χέρια σας και δεν θα υπάρχουν πλέον μεταξύ σας μάντεις". -Ερμην. απόδοση Κολιτσάρα.

18 Η πόλις η μεγάλη

(Αποκ.17/ιζ΄ 18)

Η πόλις η μεγάλη

(Παράβαλλε με ομοιότητα Νο 10)

Αποκ. 11/ια΄ 8 μαζί με Ησαϊας 1/α΄ 9,10.

Αποκ. 11/ια΄ 13 μαζί με 16/ις΄ 18,19.

(Δες και Ιερεμίας 23/κγ΄ 14).

19

Το θηρίο πολεμάει τη Βαβυλώνα

(Αποκ. 17/ιζ΄ 16)

Το θηρίο πολεμάει με την Ιερουσαλήμ

(Αποκ. 19/ιθ΄ 19. 20/κ΄ 8,9. Ιεζεκ.38/λη΄)

Είναι πιθανόν ότι σε ορισμένα από τα παραπάνω ίσως πρόκειται για ομοιότητα φρασεολογίας.

Πάντως καταθέτουμε αυτή την παραλληλία ενώπιον τών αδελφών μας, προσμένοντες τον Κύριο να φανερώσει στον κατάλληλο καιρό την πλήρη συνάφεια τών προφητειών.

Κείμενο: Ν. Μ., Αγάπιος Ματσαγκούρας, Ιωσήφ.

Το άρθρο αυτό στο Αγγλικά

Δημιουργία αρχείου: 29-12-1998.

Τελευταία μορφοποίηση: 1-10-2018.

ΕΠΑΝΩ