Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Αγία Γραφή και Ψηφιακά βιβλία

Ποια είναι τα βιβλία τής Αγίας Γραφής; * Γενικά για την Παλαιά Διαθήκη * Διαβαθμίσεις Θεοπνευστίας

Απλή Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη

Το Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και η παράδοσή του σε εμάς

Τού Ιερεμία Φούντα Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως

Επίκουρου Καθηγητή τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών στην έδρα Εισαγωγής στην Π.Δ. και ερμηνείας τού κειμένου τών Ο'

Η ιστοσελίδα μας σταδιακά θα ανεβάζει τμήματα από το εξαιρετικό αυτό και χρήσιμο βιβλίο τού σεβ. Μητροπολίτη Ιερεμία.

 

Πηγή: "Ερμηνεία" Αριθμ. 5. Αθήνα Οκτώβριος 2005.

 

Περιεχόμενα Βιβλιαρίου: "Απλή Εισαγωγή στην Π.Δ." Σχετικά άρθρα στην ΟΟΔΕ

 

1. Η Αγία Γραφή

2. Προέλευση τών όρων "Παλαιά" και "Διαθήκη"

3. Η φύση τής Παλαιάς Διαθήκης

 • Α. Η Θεοπνευστία

 • Β. Η Ερμηνεία

 • Γ. Εκκλησιαστική αυθεντία και επιστημονική έρευνα τής Αγ. Γραφής

4. Τα Βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης

 • Α. Ο Συνθετικός χαρακτήρας πολλών βιβλίων τής Παλαιάς Διαθήκης

 • Β. Επιχειρήματα για τον συνθετικό χαρακτήρα βιβλίων τής Π.Δ.

 • Γ. Οι διηγήσεις τής Γενέσεως περί τών Πατριαρχών

 • Δ. Η θεωρία περί τών τεσσάρων πηγών τής Πεντατεύχου

5. Α΄ Ο Νόμος (Η Πεντάτευχος)

 • Α. Το βιβλίο Γένεσις

 • Β. Το βιβλίο Έξοδος

 • Γ. Το βιβλίο Λευιτικόν

 • Δ. Το βιβλίο Αριθμοί

 • Ε. Το βιβλίο Δευτερονόμιο

 • ΣΤ. Οι Δέκα Εντολές

6. Β΄ Ιστορία (Τα ιστορικά βιβλία)

 • Α. Το βιβλίο Ιησούς τού Ναυή

 • Β. Το βιβλίο Κριταί

 • Γ. Το βιβλίο τής Ρουθ

 • Δ. Η σειρά τών βιβλίων Α, Β, Γ και Δ Βασιλειών.

 • Ε. Τα βιβλία Α΄ και Β΄ Παραλειπομένων

 • ΣΤ. Το βιβλίο Έσδρας - Νεεμίας

 • Ζ. Το βιβλίο Έσδρας Α΄ (ή Ιερεύς)

 • Η. Το βιβλίο Τωβίτ

 • Θ. Το βιβλίο Ιουδίθ

 • Ι. Το βιβλίο Εσθήρ

 • ΙΑ. Τα βιβλία Α΄ και Β΄ Μακκαβαίων

 • ΙΒ. Το Γ΄ Μακκαβαίων.

7. Γ΄ Ψαλμοί και Σοφία (Ποιητικά και Σοφιολογικά ή Διδακτικά)

 • Α. Το βιβλίο Ψαλμοί ή Ψαλτήριο

 • Β. Το βιβλίο τού Ιώβ

 • Γ. Το βιβλίο Παροιμίες

 • Δ. Το βιβλίο Εκκλησιαστής

 • Ε. Το βιβλίο Άσμα Ασμάτων

 • ΣΤ. Το βιβλίο Σοφία Σολομώντος

 • Ζ. Το βιβλίο Σοφία Σειράχ

8. Δ΄ Προφητεία (Τα προφητικά βιβλία)

 • Α. Το βιβλίο Ησαΐας

 • Β. Το βιβλίο Ιερεμίας

 • Γ. Ο Βαρούχ

 • Δ. Το βιβλίο Θρήνοι Ιερεμίου

 • Ε. Η Επιστολή Ιερεμίου

 • ΣΤ. Το βιβλίο Ιεζεκιήλ

 • Ζ. Δανιήλ

  (12 Μικροί προφήτες:)

 • Η. Ωσηέ

 • Θ. Αμώς

 • Ι. Μιχαίας

 • ΙΑ. Ιωήλ

 • ΙΒ. Οβδιού

 • ΙΓ. Ιωνάς

 • ΙΔ. Ναούμ

 • ΙΕ. Αββακούμ ή Αμβακούμ

 • ΙΣΤ. Σοφονίας

 • ΙΖ. Αγγαίος

 • ΙΗ. Ζαχαρίας

 • ΙΘ. Μαλαχίας

9. Ο Κανόνας τής Παλαιάς Διαθήκης

10. Το Κείμενο τής Παλαιάς Διαθήκης και η παράδοσή του σ' εμάς

11. Μεταφράσεις τής Παλαιάς Διαθήκης

12. Τα Απόκρυφα τής Παλαιάς Διαθήκης

 • Α. Αφηγηματικά

 • Β. Ποιητικά και διδακτικά

 • Γ. Αποκαλυπτικά

13. Πώς πρέπει να ερμηνεύουμε τα Ιερά μας κείμενα

 

Ενότητα για την Αγία Γραφή

Γενικά για την Παλαιά Διαθήκη

Διαβαθμίσεις Θεοπνευστίας

Η ερμηνεία τής Αγίας Γραφής

 

Ποια είναι τα βιβλία τής Γραφής;

Χρήση κειμένων Αγίας Γραφής

Περί Πατριαρχών

Παλαιά Διαθήκη Απολογούμενη

"Εις τον του Μωυσέως Βίον"

Μελέτες στη Γένεση

 

Κοινωνικό Δευτερονόμιο

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή Βιβλίου Τωβίτ

Εις τους Μακκαβαίους

 

 

Νοήματα βιβλίου Ιώβ

Κακή χρήση Εκκλησιαστή

Άσμα Ασμάτων: Συμβολισμοί

Σοφία Σειράχ: ανάξιοι άρχοντες

 

Προφητικό μήνυμα Δευτεροϊσαΐα

 

Το προφητικό βιβλίο Βαρούχ

Επιστολή Ιερεμίου

 

 

 

 

 

 

Συκοφαντίες κατά τού Ζαχαρία

Θεοπνευστία - πηγές κανόνα

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αξιοπιστία τών Εβδομήκοντα

 

 

 

Τα απόκρυφα ευαγγέλια

 

 

Σχέδιο ανάλυσης και κατανόησης

Δημιουργία αρχείου: 24-10-2009.

Τελευταία μορφοποίηση: 7-2-2023.

ΕΠΑΝΩ