Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Αγία Γραφή και Επιστήμη

Ισχυροποίηση της Βιβλικής χρονολογίας της βασιλείας του Σολομώντα με C14

Οι χρονολογίες της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στον Σολομώντα  και τον Αιγύπτιο βασιλέα Σουσακίμ επιβεβαιώνονται με την μέθοδο του Άνθρακα-14 από το Τελ Ρεχώβ

 

Από τον Rich Deem

 

Πηγή: http://www.godandscience.org/apologetics/tel-rehov.html

Απανωτά χαστούκια δέχονται οι κακοήθεις κριτικοί της Παλαιάς Διαθήκης, από τους επιστήμονες της αρχαιολογίας, καθώς οι τελευταίοι επιβεβαιώνουν μέρα με την ημέρα την αξιοπιστία της ιστορικής αφήγησης της Αγίας Γραφής.

Εισαγωγή

Η χρονολόγηση συμβάντων στην Εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη συχνά θεωρείται ανακριβής από πολλούς κοσμικούς μελετητές. Μεγάλο μέρος των μελετών που σχετίζονται με την χρονολόγηση τοποθεσιών στηρίζεται σε κεραμικά σκεύη και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με ορισμένους πολιτισμούς και εποχές. Όμως η συλλογή κεραμικών σκευών που ανακαλύφθηκαν, με βιβλικά στοιχεία που σχετίζονται με τις μοναρχίες του Δαυίδ και του Σολόμωντα, τα οποία βρέθηκαν μέσα στο υπόστρωμα εδάφους του κατεστραμμένου Ιεζρεήλ (ενός φρουρίου πάνω σε ύψωμα, της Δυναστείας των Ομηριδών που κυβερνούσε το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ από το 885 μέχρι το 843 π.Χ.), άφηνε να εννοηθεί πως οι παλαιότερες χρονολογίες για τοποθεσίες-κλειδιά στο Ισραήλ (όπως η Αζώρ, Μεγιδώ και Γαζήρ) είναι πιθανότατα πολύ μεταγενέστερες από την εποχή του Βασιλέα Σολομώντα (δεύτερο ήμισυ του 10ου αιώνα π.Χ.).

Αυτό σημαίνει πως τα αρχαιολογικά στρώματα που παραδοσιακά συσχετίζονταν με τις μοναρχίες των Δαυίδ και Σολομώντα ήταν πολύ πρόσφατες, για να ταιριάζουν με τις βιβλικές αξιώσεις.

 

Νέα αποδεικτικά στοιχεία

Μια ομάδα αρχαιολόγων από τις Κάτω Χώρες (Ολλανδία) και το Ισραήλ, Δρ. Μπρούινς, Φον ντερ Πλίχτ και Μαζάρ, εξέτασαν την τοποθεσία Τελ-Ρεχώβ στην κοιλάδα Βηθ-Σηάν της Ιορδανίας, 4 μίλια δυτικά του ποταμού Ιορδάνη.1  Η μέθοδος χρονολόγησης 14C (άνθρακα 14), τοποθέτησε την καταστροφή του Τελ-Ρεχώβ στο 940-900 π.Χ., αντί για την μεταγενέστερη χρονολογία που υπαινίσσονται τα κεραμικά σκεύη.

 

Βιβλικές και εξω-Βιβλικές αποδείξεις

Το τοπωνύμιο Ρεχώβ εμφανίζεται στη λίστα των πόλεων που κατακτήθηκαν από τον Φαραώ Σωσένκ Α’ ή Σουσακίμ, όπως αναγράφεται στην Αγία Γραφή.2  Η Ασιατική εκστρατεία του είχε καταγραφεί στον νότιο τοίχο του ναού του Αμμών στο Καρνάκ της Άνω Αιγύπτου, όπου το Ρεχώβ εμφανίζεται μετά την λέξη «Η Κοιλάδα» (μάλλον αναφορά στην κοιλάδα Βηθ-Σηάν Ιορδανίας), και πριν από το όνομα της πόλεως Βηθ-Σηάν.  Η Αγία Γραφή λέει πως ο Βασιλέας Σουσακίμ επέδραμε στο Ισραήλ κατά το πέμπτο έτος της βασιλείας του υιού του Σολομώντος, Ιεροβοάμ.3  Το βιβλικό χρονοπλαίσιο  τοποθετούσε τον θάνατο του Σολομώντα στο 930 π.Χ., τοποθετώντας έτσι την επιδρομή του Σουσακίμ στο 925 π.Χ., που αντιστοιχεί ακριβώς με τα όρια χρονολόγησης άνθρακα 14 (ήτοι 940-900 π.Χ.,) για την καταστροφή της τοποθεσίας Τελ-Ρεχώβ.

 

Συμπέρασμα

Η υψηλής ακρίβειας χρονολόγηση με Άνθρακα-14 του Τελ-Ρεχώβ επιβεβαιώνει μια προγενέστερη χρονολογία από εκείνη που προτάθηκε από παλαιότερες μελέτες που στηρίχθηκαν σε ευρήματα κεραμικά.  Η ακρίβεια της μεθόδου του Άνθρακα-14 θέτει σε αμφισβήτηση προγενέστερες μελέτες, οι οποίες στηρίχθηκαν αποκλειστικά σε ευρήματα κεραμικά. Η παρούσα χρονολόγηση του Τελ-Ρεχώβ επιβεβαιώνει την βιβλική χρονολογία της επιδρομής στο Ισραήλ από τον Σουσακίμ.

 

Αναφορές

1. Hendrik J. Bruins, Johannes van der Plicht, και Amihai Mazar. 2003.  Χρονολογίες 14C από το Τελ-Ρεχώβ: Χρονολόγιο Εποχής Σιδήρου, Φαραώ, και Εβραίοι Βασιλείς. Science 300: 315-318. 300: 315-318.

2.   "και εζήτησε Σαλωμών θανατώσαι τον Ιεροβοάμ, και ανέστη και απέδρα εις Αίγυπτον προς Σουσακίμ βασιλέα Αιγύπτου και ην εν Αιγύπτω, έως ου απέθανε Σαλωμών". (Βασιλειών Γ’ – 11/ια: 40)

3. "και εγένετο εν τω ενιαυτω τω πέμπτω βασιλεύοντος Ροβοάμ, ανέβη Σουσακίμ βασιλεύς Αιγύπτου επί Ιερουσαλήμ. Και έλαβε πάντας τους θησαυρούς οίκου του βασιλέως και τα δόρατα τα χρυσά, α έλαβε Δαυίδ εκ χειρός των παίδων Αδραζάρ βασιλέως Σουβά, και εισήνεγκεν αυτά εις Ιερουσαλήμ τα πάντα, α έλαβεν, όπλα τα χρυσά, όσα εποίησε Σαλωμών, και επήνεγκεν αυτά εις Αίγυπτον". (Βασιλειών Γ’ 14/ιδ: 25-26).

 

Μετάφραση στα Ελληνικά: Κ. Ν.

Δημιουργία αρχείου: 3-10-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 12-1-2009.

ΕΠΑΝΩ