Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Μελέτες και Ιστορικά θέματα

Η "ημέρα - έτος" και "οι Καιροί τών Εθνών" * Περίληψη γεγονότων πτώσης Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ. * Χρονολόγηση γεγονότων και βασιλέων κατά το 587 π.Χ. * Χρονολογικοί πίνακες γύρω από το 587 π.Χ. * Η ερήμωση τής Ιερουσαλήμ το 587 * Οι Καιροί των Εθνών Αναθεωρημένοι * Εκδόσεις τής εταιρίας Σκοπιά που αποδεικνύουν το λάθος τού 607 π.Χ. και τού 1914!!! * 18 ανεξάρτητες ιστορικές αποδείξεις, διαψεύδουν την απάτη των Μαρτύρων του Ιεχωβά για το 607 π.Χ. * Η εσφαλμένη χρονολόγηση τής Σκοπιάς για το αστρονομικό ημερολόγιο VAT 4956 Μέρος 1ο

Μέρος 2ο

Η εσφαλμένη χρονολόγηση τής Σκοπιάς για το αστρονομικό ημερολόγιο VAT 4956

Η σύγχυση τού εμπνευστή τών άρθρων τής Σκοπιάς Rolf Furuli, για την ημερομηνία τού Αστρονομικού Ημερολογίου

Του Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

 

Συνεχίζοντας, αγαπητοί αναγνώστες, την έκθεση τών πλανών που ‘ο πιστός και φρόνιμος δούλος’ έχει δημοσιεύσει εις την Σκοπιά τής 01.11.2011 σελ.22-28, προκειμένου να πείσει τούς απληροφόρητους αναγνώστες, ότι το 37ον έτος τής βασιλείας τού Ναβουχοδονόσορος ταυτίζεται προς το 588 π.Χ., εις αυτήν την μελέτη μας, θα αναλύσουμε και θα σχολιάσουμε την γραμμή 3 τού αστρονομικού ημερολογίου VAT 4956, καθώς και το πρόσωπο που ευθύνεται για όλες αυτές τις παρατηρήσεις που έχει δημοσιεύσει η Εταιρία Σκοπιά.

 

1. Rolf Furuli: ο βασικότερος υπερασπιστής τής χρονολογήσεως τής Σκοπιάς

Εις το σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αναγνώστες, να εξηγήσουμε πού οφείλονται οι τρεις διαφορετικές ημερομηνίες (1η, 2α, 3η Μαΐου) που θέσαμε ως αντίστοιχες τής 1ης Nisannu, εις την προηγούμενή μας μελέτη ( http://www.oodegr.com/paratir/meletes/xronologisi/587_vat4956_1.htm ) εις το κεφάλαιο: «Εξέταση χρονολογήσεως Σκοπιάς ή Rolf Furuli: 1η Nisannu = 1η, 2α, 3η Μαΐου 588 π.Χ.»

Η Εταιρία Σκοπιά, πουθενά εις το άρθρο τής 01.11.2011 δεν αναφέρει, ότι ο κύριος υπεύθυνος για όλες αυτές τις παρατηρήσεις επί τού αστρονομικού ημερολογίου VAT 4956, αλλά και ο βασικότερος απολογητής τής Νεο-Βαβυλωνιακής χρονολογήσεώς της, είναι ο λέκτορας Σημιτικών γλωσσών εις το Πανεπιστήμιο τού Όσλο, κι όχι μόνον γνώστης αυτών, αλλά και τής Ελληνικής, Λατινικής, Ακκαδικής, Αιθιοπικής, Φοινικικής, Συριακής και Ουγκαριτικής γλώσσης Rolf Johan Furuli.

Ο συγκεκριμένος λοιπόν λέκτορας, ξεκίνησε τις σπουδές του εις την Βαβυλωνιακή χρονολόγηση το 1984. Βασιζόμενος δε εις αυτές τις σπουδές, προσπάθησε να υπερασπίσει την άποψη που διακρατείται υπό τών Μαρτύρων τού Ιεχωβάεις τούς οποίους είναι μέλος – (αποκόπηκε το 2020 επειδή κυκλοφόρησε βιβλίο που κάνει κριτική στο Κυβερνόν Σώμα τής Σκοπιάς), ότι η Ιερουσαλήμ κατεστράφη υπό τών Βαβυλωνίων το 607 π.Χ. κι όχι το 587 π.Χ.

Το ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής ήταν μέλος τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά φαίνεται και από τα κατωτέρω:

«Rolf Furuli is considered one of today's foremost apologists for the Jehovah's Witnesses» (http://www.apologeticsindex.org/f00.html)

«Ο Rolf Furuli θεωρείται σήμερα ως ένας από τούς κυριότερους απολογητές για τούς Μάρτυρες τού Ιεχωβά»

Εις δε το αντίστοιχον λήμμα τής Νορβηγικής  και Αγγλικής Wikipedia αναφέρεται ως μέλος τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά:

«Furuli er medlem av Jehovas vitner, og fyller vervet som eldste» (http://no.wikipedia.org/wiki/Rolf_Furuli)

«Ο Furuli είναι μέλος τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά και έχει τη θέση τού πρεσβυτέρου».

«Furuli started his studies of New Babylonian chronology in 1984. Based on these studies, he has attempted to defend the view held by Jehovah's Witnesses - of which Furuli is a member - that Jerusalem was destroyed by the Babylonians in 607 BC rather than 587 BC» (http://en.wikipedia.org/wiki/Rolf_Furuli)

«Ο Furuli ξεκίνησε τις σπουδές του εις την Βαβυλωνιακή χρονολόγηση το 1984. Βασιζόμενος εις αυτές τις σπουδές, προσπάθησε να υπερασπίσει την άποψη που διακρατείται υπό τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά εις τούς οποίους είναι μέλοςότι η Ιερουσαλήμ κατεστράφη υπό τών Βαβυλωνίων το 607 π.Χ. παρά το 587 π.Χ.»

Εις δε Forum Μαρτύρων τού Ιεχωβά αναφέρεται ακόμη και η συνάθροιση εις την οποίαν υπηρέτησε, καθώς και ότι για πολλούς Μάρτυρες τού Ιεχωβά εις την Νορβηγία θεωρείται ένας ‘γκουρού’:

«Furuli used to be an elder in Majorstuen congregation in Oslo. The latest information I've got is that he has moved to Sandefjord a small town 120 km southwest of Oslo. He is definetly a higly regarded elder. A guru for many JWs in Norway» (http://www.jehovahs-witness.net/jw/friends/216990/1/I-was-told-Rolf-Furuli-is-an-elder)

«Ο Furuli ήτο πρεσβύτερος εις την συνάθροιση Majorstuen εις το Όσλο. Η τελευταία πληροφόρηση που έχω είναι ότι μετακόμισε εις Sandefjord, μίαν μικρή πόλη 120 χλμ νοτιοδυτικά τού Όσλο. Είναι κατηγορηματικά ένας εξέχων πρεσβύτερος. Ένας γκουρού για πολλούς Μάρτυρες τού Ιεχωβά εις την Νορβηγία.

Εις το βιβλίο λοιπόν που εξέδωσε, προκειμένου να αναιρέσει την συμβατική χρονολόγηση τής Νεο-Βαβυλωνιακής περιόδου, «Assyrian, Babylonian and Egyptian Chronology. Volume II of Assyrian, Babylonian, Egyptian, and Persian Chronology Compared with the Chronology of the Bible, Oslo: Awatu Publishers, 2007, εις την σελ.311 ρητώς αναφέρει, ότι «In order to correlate the Babylonian calendar with the Julian calendar, I take as a point of departure that each month began with the sighting of the new moon» δηλαδή «Με σκοπό να συσχετίσουμε το Βαβυλωνιακό ημερολόγιο με το Ιουλιανό, θεωρώ ως σημείον εκκινήσεως, ότι έκαστος μήνας ξεκινάει με την θέαση τής νέας Σελήνης». Κατόπιν προχωράει και εξηγεί, ότι λόγω τών κακών καιρικών συνθηκών, ο μήνας ηδύνατο μερικές φορές ‘να ξεκινήσει μίαν ημέρα μετά την νέαν Σελήνη’.

 

2. Η σύγχιση τού Rolf Furuli ως προς την ακριβή ημερομηνία τής 1ης Nisannu τού 588 π.Χ.

   Παρόλο όμως το κοινοποιημένο (κι απολύτως ορθό) σημείο εκκινήσεως, ο Furuli, αναφέροντας τις πλανητικές θέσεις, εις την σελ.296, χρονολογεί την 1ην Nisannu, όχι εις την 3ην/4ην Μαΐου αλλά εις την 1ην Μαΐου, χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει, ότι αυτή η ημερομηνία, δεν ήτο η ημερομηνία θεάσεως τής νέας Σελήνης μετά τον συνδυασμό ή την σύζευξη. Αντιθέτως, αυτή η ημερομηνία (1ην Μαΐου), όχι μόνον επροηγήθη τής πρώτης θεάσεως τής νέας Σελήνης κατά δύο ημέρες, αλλά επίσης και τής ημερομηνίας τού συνδυασμού ή τής συζεύξεως (την στιγμή τής Σεληνιακής αορατότητος) κατά μίαν ημέρα!

   Αργότερα, κατά την αναφορά του εις τις Σεληνιακές θέσεις, εις την σελ.312, ο Furuli, φαίνεται ότι συνειδητοποίησε, ότι η 1η Μαΐου είναι τελικά προβληματική, διότι ξαφνικά και χωρίς καμίαν εξήγηση, μεταθέτει προς τα εμπρός την έναρξιν τής 1ης Nisannu τού 588 π.Χ., αρχικώς από την 1ην Μαΐου εις την εσπέραν τής 3ης Μαΐου, αλλά εις το διάγραμμα εις το κάτω μέρος τής σελίδος, την μετακινεί εις την εσπέραν τής 2ας Μαΐου! Εν τέλει, εις την σελ.313, μεταθέτει εκ νέου την 1ην Nisannu εις την 3ην Μαΐου, εφόσον ταυτίζει την 9ην Nisannu προς την 11ην Μαΐου!!!

   Τέτοιοι χειρισμοί τού Ιουλιανού ημερολογίου, ως προς την 1ην Nisannu, είναι φυσικά επιεικώς απαράδεκτοι. Δεν είναι δυνατόν να ισχύουν τρεις (3) διαφορετικές ημερομηνίες για την 1ην Nisannu εις το αυτόν έτος!

 

3. Η ακριβής ημερομηνία τής 1ης Nisannu 588 π.Χ.

   Πράγματι, ο συνδυασμός ή η σύζευξη συνέβη εις την 2αν Μαΐου, περίπου εις τις 03:39 τοπική ώρα (Herman H. Goldstein, New and Full Moons 1001 B.C. to A.D. 1651, Philadlphia: American Philosophical Society, 1973, σελ.35). Αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι η νέα Σελήνη έγινε ορατή εκείνη την ημέρα, κατά την εσπέραν μετά το ηλιοβασίλεμα. Για αρκετούς λόγους και αιτίες, το χρονικό διάστημα μεταξύ τού συνδυασμού ή συζεύξεως και τής πρώτης θεάσεως τής νέας Σελήνης, είναι σημαντικό.

   Όπως εξηγεί ο Dr. Sacha Stern «the time interval between conjunction and first evening of visibility is often as long as one day (24 hours); It ranges however, at Mediterranean latitudes between a minimum of about 15 houts and a maximum of well over two days» (Sacha Stern, Calendar and Community, Oxford University Press, 2001, σελ.100)

«Το χρονικό διάστημα μεταξύ τού συνδυασμού ή συζεύξεως και τής πρώτης εσπέρας τής ορατότητος συχνά διαρκεί έως και μίαν ημέραν (24 ώρες)· παρόλ’ αυτά ποικίλει εις τα Μεσογειακά γεωγραφικά πλάτη, το λιγότερο 15 ώρες και το περισσότερο δύο πλήρεις ημέρες»

   Μετά απ’ όλες τις ανωτέρω παρατηρήσεις διαπιστώνουμε, ότι η νέα Σελήνη δεν ηδύνατο να είναι ορατή ΟΥΤΕ εις την εσπέραν τής 2ας Μαΐου! Το ενωρίτερο διάστημα για την ορατότητα τής νέας Σελήνης ήτο η εσπέρα τής 3ας Μαΐου.

   Όλα βεβαίως τα ανωτέρω εξετάζονται καταχρηστικώς και καθ’ υπόθεσιν, εφόσον έχουμε ήδη προαναφέρει, ότι η 1η Nisannu, εις διάστημα 700 ετών, δεν συνέπεσε ποτέ τόσο αργά [όσο δηλαδή ισχυρίζεται ο Furuli, αλλά και υιοθετεί η Εταιρία Σκοπιά (τεύχος 01.11.2011, σελ.28, υποσ.17)], δηλαδή Μάιον μήνα! (όρα R.A. Parker & W.H. Dubberstein, Babylonian Chronology: 626 B.C.-A.D. 75, Providence: Brown University Press, 1956, σελ.27-47)

   Υποθέτοντας λοιπόν, ότι η απίστευτα αργά 3η Μαΐου ως 1η Nisannu είναι σωστή, ευρίσκουμε, ότι η νέα Σελήνη δεν ενεφανίσθη ΟΠΙΣΘΕΝ τού αστερισμού τού Ταύρου κατά την εσπέραν τής 3ης Μαΐου μεταξύ ηλιοβασιλέματος (περίπου 18:36) και δύσεως Σελήνης (περίπου 20:05), αλλά ήτο πλησιέστερα εις τον αστερισμό τών Διδύμων απ’ ό,τι εις τον αστερισμό τού Ταύρου. Έτσι η θέση τής Σελήνης δεν ταιριάζει με την περιγραφή τής γραμμής 1 τού αστρονομικού ημερολογίου VAT 4956.

   Εν κατακλείδι λοιπόν λέγομεν, ότι οι δύο ημερομηνίες για την 1ην Nisannu (1η και 2α Μαΐου) που ο Rolf Furuli χρησιμοποιεί εις τούς υπολογισμούς του, αλλά και υιοθετεί η Εταιρία Σκοπιά (τεύχος 01.11.2011, σελ.28, υποσ.17), δεν ευσταθούν. Η πιθανότερη που θα έπρεπε να αποδεχθεί ήτο η 3η Μαΐου ως ημερομηνία για την 1ην Nisannu, παρόλο που δεν θα τον ωφελούσε σε κάτι, εφόσον και οι τρεις (3) ημερομηνίες (1η, 2α, 3η Μαΐου 588 π.Χ.) θεωρούνται απαράδεκτα αργά ως έναρξις τού Βαβυλωνιακού έτους!

 

4. Ανάλυση τής γραμμής 3 τού αστρονομικού ημερολογίου VAT 4956

«Night of the 9th (error for: 8th), the beginning of the night, the moon stood 1 cubit [= 2o] in front of [= west of] β Virginis».

«Νύκτα τής 9ης (λάθος αντί: 8ης), κατά την έναρξιν τής νυκτός, η Σελήνη εστάθη έναν πήχη [= 2 μοίρες] έμπροσθεν από [= δυτικά] τού Β΄ τής Παρθένου»

Πριν αναλύσουμε αστρονομικώς τήν γραμμή 3, ας διαβάσουμε τί ακριβώς ισχυρίζεται και πώς ερμηνεύει η Εταιρία Σκοπιά την συγκεκριμένη γραμμή:

«Ένα από τα σημεία όπου οι παρατηρήσεις για τη σελήνη ταιριάζουν ακόμη καλύτερα στο 588 Π.Κ.Χ. από ό,τι στο 568 Π.Κ.Χ. επισημαίνεται στην πινακίδα που εικονίζεται σε αυτές τις σελίδες. Στη γραμμή 3 αυτής τής πινακίδας, διαβάζουμε ότι η σελήνη βρέθηκε σε μία ορισμένη θέση τη νύχτα της 9ης [Νισάνου]’. Ωστόσο, οι λόγιοι που για πρώτη φορά τοποθέτησαν χρονικά αυτό το γεγονός στο 568 Π.Κ.Χ. (αστρονομικό -567) παραδέχτηκαν ότι εκείνο το έτος η σελήνη βρέθηκε σ’ αυτή τη θέση την 8η Νισάνου και όχι την 9η. Για να υποστηρίξουν ότι η πινακίδα αναφέρεται στο 568 Π.Κ.Χ., αποφάνθηκαν ότι ο γραφέας έγραψε εσφαλμένα 9 αντί για 8. Αλλά η θέση τής σελήνης σύμφωνα με τη γραμμή 3 αντιστοιχεί ακριβώς στις 9 Νισάνου τού 588 Π.Κ.Χ(Σκοπιά, 01.11.2011, σελ.27 η υπογράμμιση δική μας).

Εις δε την φωτογραφία τής πινακίδος εις την σελ.26 αναγράφονται τα εξής:

ΤΙ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ VAT 4956;

«Γιατί τίθεται θέμα; Η τρίτη γραμμή αυτής της πινακίδας αναφέρει ότι, τη ‘νύχτα της 9ης’ του πρώτου μήνα (Νισάνου/Νισάν), η ‘σελήνη στάθηκε 1 πήχη μπροστά από τον β της Παρθένου’. Ωστόσο, οι Νόιγκεμπάουερ και Βάιντνερ έγραψαν το 1915 σχετικά με το 568 Π.Κ.Χ. (το οποίο θα υποδείκνυε το 587 Π.Κ.Χ. ως το έτος καταστροφής της Ιερουσαλήμ) ότι ‘η σελήνη στάθηκε 1 πήχη μπροστά από αυτόν τον αστέρα στις 8 Νισάν, και όχι στις 9 Νισάν’. (Τα πλάγια γράμματα δικά μας). Εντούτοις αυτή η περιγραφή αντιστοιχεί ακριβώς στη θέση της σελήνης στις 9 Νισάν του 588 Π.Κ.Χ., έτος που υποδεικνύει τη χρονολογία 607 Π.Κ.Χ.» (η υπογράμμιση δική μας)

Δηλαδή η Σκοπιά, αγαπητοί αναγνώστες, υπονοεί, ότι εσκεμμένως εις την μετάφρασιν τής πινακίδος διορθώθηκε-τροποποιήθηκε η 9η Nisannu σε 8η Nisannu, για να προκύψει το 568 π.Χ. ως το 37ον  τού Ναβουχοδονόσορος, ενώ η πινακίδα κάνει λόγο για το 588 π.Χ. ως το 37ον έτος, εφόσον αυτό το έτος μάς υποδεικνύει η θέσις τών ουρανίων σωμάτων τής 9ης Nisannu, όπως έχει γραφεί πρωτοτύπως εις την πινακίδα!

Ας εξετάσουμε όμως έχουν τα πράγματα όπως τα θέλει και όπως βολεύουν την Σκοπιά;

 

Εξέταση χρονολογήσεως ιστορικών: 8η Nisannu = 29η/30η Απριλίου 568 π.Χ.

Κατά το 568 π.Χ. η 8η Nisannu συνέπεσε την 29ην/30ην Απριλίου. Κατά την έναρξιν τής νυκτός την 29ην Απριλίου η Σελήνη εστάθη περίπου 3.6o (μοίρες) βορειοδυτικά τού Β΄ τής Παρθένου ή περίπου 2o (μοίρες) δυτικά (έμπροσθεν) και 3o (μοίρες) βορείως (άνωθεν) τού αστερισμού. Αυτές οι θέσεις ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ με την Βαβυλωνιακή μέτρηση τών 2o (μοιρών) που αναγράφεται εις το αστρονομικό ημερολόγιο!

 

Εξέταση χρονολογήσεως Σκοπιάς ή Rolf Furuli: 9η Nisannu=11η Μαΐου 588 π.Χ.

Εφόσον ο Furuli (εσφαλμένως) χρονολογεί την 1ην Nisannu εις την 3ην Μαΐου 588 π.Χ., θα έπρεπε να χρονολογήσει την 8ην και 9ην Nisannu εις την 9ην και 10ην Μαΐου αντιστοίχως. Όμως, μεταθέτει τις ημερομηνίες μίαν ακόμη ημέραν μπροστά, δηλαδή εις την 10ην και 11ην Μαΐου αντιστοίχως, όπως είναι εμφανές εις το διάγραμμα εις το τέλος τής σελ.313. Βασιζόμενος εις αυτό το λάθος, ισχυρίζεται ότι «On Nisannu 9 [May 11], the moon stood 1 cubit (2o) in front of β Virginis, exactly what the tablet says» δηλαδή «Κατά την 9ην Nisannu [11ην Μαΐου], η Σελήνη εστάθη έναν πήχη (2o μοίρες) έμπροσθεν τού Β΄ τής Παρθένου, ακριβώς ό,τι αναφέρεται εις την πινακίδα» (Assyrian, Babylonian and Egyptian Chronology. Volume II of Assyrian, Babylonian, Egyptian, and Persian Chronology Compared with the Chronology of the Bible, Oslo: Awatu Publishers, 2007, σελ.313)

Αλλά ΚΑΙ ΑΥΤΟ το συμπέρασμά του είναι επίσης εσφαλμένο, διότι κατά την ‘έναρξιν τής νυκτός’ (όπως αναγράφεται εις την πινακίδα) τής 11ης Μαΐου 588 π.Χ., η Σελήνη ΔΕΝ εστάθη εις τα δυτικά (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ) τού Β΄ τής Παρθένου (όπως αναγράφεται εις το VAT 4956), αλλά μακράν εις τα δυτικά (ΟΠΙΣΘΕΝ) τού Β΄ τής Παρθένου (περίπου 13o  μοίρες ανατολικά τού αστερισμού εις τις 20:00).

Εις το σημείον αυτό να αναφέρουμε, ότι ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ οριζόντιες συντεταγμένες δια τών οποίων προσδιορίζεται η θέση τής Σελήνης, δηλαδή το ‘αληθές Αζιμούθ’ (ή Αζιμούθιο) και το ‘αληθές ύψος’, εις τις δύο στήλες τού Furuli εις την δεξιά μεριά εις το διάγραμμα, είναι επίσης λανθασμένες, εφόσον δείχνουν την θέσιν κοντά ‘εις τα μεσάνυκτα’, κι όχι κατά την ‘έναρξιν τής νυκτός’ όπως αναγράφεται εις την πινακίδα!

Περατώνοντας την ανάλυσή μας εις το περίφημο αστρονομικό ημερολόγιο VAT 4956, αναφέρουμε το συμπέρασμα τών καθηγητών F. R. Stephenson και Dr. D. M. Willis για την υπό έρευνα πινακίδα: «The observations analyzed here are sufficiently diverse and accurate to enable the accepted date of the tablet i.e. 568567 B.C. to be confidently confirmed.» δηλαδή «Οι παρατηρήσεις που αναλύονται εδώ είναι επαρκώς ποικίλες και ακριβείς ώστε να καταστήσουν την αποδεδεγμένη χρονολογία τής πινακίδος, δηλαδή το έτος 568-567 π.Χ, χρονολογία επιβεβαιωμένη με σιγουριά» (F. R. Stephenson & D. M. Willis in J. M. Steele & A. Imhausen eds., Under One Sky. Astronomy and Mathematics in the Ancient Near East, Munster: Ugarit-Verlag, 2002, σελ.423–428. )

Εις τις δύο μας μελέτες λοιπόν, αγαπητοί αναγνώστες, αποδείξαμε με ισχυράν επιχειρηματολογίαν, αλλά και αδιάψευστα Αστρονομικά δεδομένα, ότι η Εταιρία Σκοπιά δεν διστάζει πλέον, εκτός από την Γραφή και την Ιστορία, να διαστρεβλώνει και να αλλοιώνει ακόμη και την Αστρονομία!!! Συνεχίζει, λοιπόν, αυτή η αδίστακτη Εταιρία το ‘θεάρεστον’ έργον τής παραπλανήσεως τών απληροφόρητων αναγνωστών (αλλά και τών ανθρώπων που την ενεπιστεύθησαν για την σωτηρία των), ώστε παντί τώ τρόπω να μάς παρουσιάσει και να μάς πείσει, με εμφανώς παραπλανητικές μεθόδους, ότι το 37ον έτος τής βασιλείας τού Ναβουχοδονόσορος ταυτίζεται προς το 588 π.Χ., άρα το 18ον που κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ δεν είναι άλλο από το 607 π.Χ., οπότε προσθέτοντας 2.520 έτη εις αυτό, να φθάσει εις το ποθούμενον σφόδρα 1914 ως έτος τής Β΄ Παρουσίας τού Χριστού!

Εμείς όμως αποδείξαμε, ότι το συγκεκριμένο αστρονομικό ημερολόγιο (VAT 4956) που επικαλείται η Εταιρία Σκοπιά, προκειμένου να στηρίξει την κακοδοξία της περί τής καταστροφής τής Ιερουσαλήμ και τής ενάρξεως ‘τών καιρών τών εθνών’, δεν ταυτίζει το 37ον έτος τής βασιλείας τού Ναβουχοδονόσορος προς το 588 π.Χ., αλλά προς το 568 π.Χ., κι αυτό σημαίνει ότι το 18ον που κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ ταυτίζεται προς το 587 π.Χ. Χρονολογία βεβαίως που υποδεικνύουν άπαντα τα αρχαιολογικά και ιστορικά ντοκουμέντα, χρονολογία δε που προτείνουν και αποδέχονται ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΑΠΑΝΤΕΣ οι ιστορικοί, πλην τής μονίμου διαστροφέως τής Γραφής, τής Ιστορίας και πλέον ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρίας Σκοπιά!

Επιφυλασσόμεθα δε εντός τού έτους, με την χάρη πάντα τού Τριαδικού Θεού, να δημοσιεύσουμε ειδική μελέτη – βιβλίο εις το οποίο θα εκθέσουμε λεπτομερώς όλες σχεδόν τις μεθόδους που μεταχειρίζεται η Εταιρία Σκοπιά, προκειμένου να πείσει τούς αναγνώστες επί τού συγκεκριμένου ψεύδους, δηλαδή περί τής καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 607 π.Χ., τής ενάρξεως τών καιρών τών εθνών και τής Β΄ Παρουσίας τού Χριστού εις το 1914.

Γεώργιος Τσιμπιρίδης

Δημιουργία αρχείου: 31-10-2011.

Τελευταία μορφοποίηση: 19-1-2021.

ΕΠΑΝΩ