ر بریدن نبی مکرم و پیشرو یحیای تعمید دهنده

جشن مقدس و باشکوه شهید بزرگ قديس ديميتريوس، مُر-جارى

يكشنبه تمام قديسين

یکشنبه فرد مفلوج

یکشنبه آورندگان مقدس مُر

(یادبود ظهور ​​علامت صلیب خداوند بر فراز آسمان اورشلیم (351 م

يكشنبه توما

يكشنبه قديس جان كليماكوس

يكشنبه پنطيكاست مقدس

يكشنبه پنطيكاست مقدس

یکشنبه پدران اولین شورای كليسايى جهانى

صعود خداوند ما

یکشنبه مرد نابینا

يكشنبه زن سامرى

جشن ميانه پنطيكاست

يكشنبه تكريم صليب مقدس

يكشنبه قديس گريگورى پالاماس

بشارت به مقدس ترین تئوتوکوس

يكشنبه ارتدوكسى

يكشنبه بخشش (حذف لبنيات)

يكشنبه پسر ولخرج

يكشنبه باجگير و فريسى

يكشنبه داورى نهايى
شمایل مادر خدا به نام "سلطان"

موعظه دربارۀ روز جشنِ ارائه خداوندگار در معبد

پیام عید پاک 2019

پیام کریسمس 2018

تبدیل هیئتِ نجات دهندۀ ما

روز جشن عید تبشیر حامل خداوند

روز تمام قدیسین

جشن رسولان پولس و پطرس قدیس

 

27-05-2018   صفحه ايجاد شد :

08-04-2021   صفحه به روز شد :