شهيد واسيلىسا و آناستازيا شاگردان رسولان پولس و پطرس(قرن ١)
رسولان پودنس و تروفيموس و آريستاركوس از ٧٠ رسول (٦٧م )

شهيد پارسى آزات و ١٠٠٠ شهيد پارسى ديگر (٣٤١ م  )

شمايل مادر خدا با نام "ويلنا"

قديس مارتين معترف، پاپ رم (٦٥٥ م )

قدیس الفتریوس پارسی

شهيد فوماس از اسكندريه (٤٧٦ م )

قهرمان شهيد آرتمون از سوريه (٣٠٣ م )

قديس باسيل معترف، اسقف پاريوم (٧٦٠ م )

قديس اسحاق سورى (٥٥٠ م )

قديس جان از دكاپوليس، شاگرد قديس گريگورى (٨٢٠ م )

قهرمان شهيد آنتيپاس اسقف پرگاموس، شاگرد قديس يوحناى رسول (٩٢ م )

شهيدان ترنتيوس آفريكانوس، پومپيوس، ماكسيموس، الكساندر، تئودور و ٣٣ شهيد ديگر (٢٥٠ م )

قهرمان شهيد پارسى راهب اعظم بديموس (٣٧٩ م ) 

شهيد يوپسيكيوس از كايسرى در كاپادوكيه (٣٦٢ م ) 

قديس هرميس از ٧٠ رسول مقدس (قرن ١ )

قديس هروديون و ديگر قديسين از ٧٠ رسول مقدس (قرن ١ ) 

شهيدان روفينوس شماس و آكيوئيلينا و ٢٠٠ نفر با آنها (٣١٠ م )

شهيد كاليوپوس از سيليسيا (٣٠٤ م ) 

قديس جورج معترف (٨٢٠ م ) 

قديس اوتیکیوس پاتريارک كونستانتينوپل (٥٨٢ م )

قديس تئودورا راهبه از تسالونيكى (٨٩٢ م )

(قديس افلاطون راهب اعظم  (٨١٣ م

باكره شهيد پارسى فربوتا و خواهر و خدمتكارش  (٣٤٣ م (

قديس يوسف سروده نوبس از سيسيل (٨٨٣ م)

شمايل مادر مقدس خدا به نام گل پژمرده ناشدنى

باكره شهيد تئودوسيا (٣٠٨ م)

قديس نيكتاس معترف، ابوت مديكيان (٨٢٤ م )

شهيدان آمفيانوس و ادسيوس از ليسيا (٣٠٦م )

قديس مكاريوس راهب اعظم (٨٤٠ م )

قديس مكاريوس راهب اعظم (٨٤٠ م )

قديس جان ساكت (منزوى) (٥٥٨ م )

قديس اوبولا مادر قديس پانتليمون (٣٠٣ م )

قديس زوسيماس اسقف سيراكوز (٦٦٢ م )

جوآد نبى (در كتاب اول پادشاهان)       

(قديس شهيد مارک، اسقف آرفوسياى سوريه (٣٦٤ م

قديس مكرم يوحنا از مصر (قرن ٤)

قديس راهب استفان معترف (٨١٥ م)

قدیس راهب هیلاریون (٧٥٤ م)

قديس ماترونا از تسالونيكى (قرن ٤)

قدیس راهب یوحنا از مصر (٣٩٤ م)

شهيد بزرگ، قدیس ایرنائوس از صربستان (٣٠٤ م)

قديس ساوا، راهب جديد  (١٩٤٨ م)

شهيد بزرگ، قديس تيحون، پاتريارك روسيه (١٩٢٥ م)

شهيد راهب زكريا (قرن ٤)

قدیس دومتيوس پارسى (٣٦٠ م)

شهيد اسقف نیکون (٢٥١ م)

شهيد دروسيس (دروسيدا)

قدیس اسحاق سورى

قديس باسيل

زندگى قديس يحيى تعميد دهنده

 10حقیقت در مورد يحيى تعميد دهن

 شهيد اودوكيا از پارس

قديس سالومه از زنان آورندگان مُر

قديس لوقاى انجيل نگار و شمايل نگار ، از ٧٠ رسول

شهيدان پارسى شيخ يعقوب ، و آزادانس و عبديوس شماس

 شهید پارسی در سلوکیه

زندگی مادر متبارک ما، قدیس مریم مصری

شهيدان عبدا، اسقف شوش و همراهان او و شماس بنيامين از ايران

زندگی قدیس جان کلیماکوس (نردبان) از سینا

برادران شهيد قديسين يونس و باراکیسیوس پارسى

فرشته مقرب جبرئیل - پیام آور خدا

قديس سيريل اسقف كاتانيا

قديس يعقوب، اسقف كاتانيا

قدیس آرسنی،  اسقف تِوور

قديس شهيد آنتونينا

قديس شهيد اودوكيا

شمعون صالح

رسول مقدس، قديس فيليپس

ملکه آسمان و زمین

قدیس دومتيوس پارسى

قدیس ایرنه

موعظه درباره قدیس مریم مصری

قدیسه كریستینای پارسی

قدیس سلیمان منزوی

شهید آناستازيوس زاهد پارسى

قديس یعقوب إز نصیبین

موعظه بر روز جشن قدیس نكتاریوس

موعظه در روز جشن فرشتگان مقدس  ( روز جشن 8 نوامبر )

شهدای مقدس بین النهرین

قدیس آکسنتیوس (پارسی)

قدیس گوودلا و قديس - کسدوا فرزندان پادشاه پارس که برای مسیح شهید شدند

زندگی قدیس نینا، برابر با رسولانو روشنگر گرجستان

بیوگرافی کوتاه از پیر پایسیوس

باکره شهید بزرگ، قدیس کاترین از اسکندریه

قدیس یعقوب پارسی

شهیدان مقدس ایرانی آکیندینوس، پگاسيوس، آفطونیوس، الپیدیفوروس، آنمبودیستوس به همراه 7000 نفر دیگر. 

قدیس اسقف شاهرخ و 120 شهید پارسی

زندگی قدیس تِکلا

رسولان پطرس و پولس  

قدیس فاتینا، زن سامری

قدیس جان (ایوان) روسی

قدیسین کنستانتین و هلنا

 

27-05-2018   صفحه ايجاد شد :

29-10-2018   صفحه به روز شد :