ایمان و زندگی اورتودکس
خلاصۀ اصول اعتقادات

فهرست مطالب

برکت از جانب - عالیجاه پاتریارخ بینالکلیسایی (در نسخۀ یونانی)

بهجای یک پیشگفتار

یادداشت مترجم

مقدمه

 بخش 1- ایمان یک مسیحی اورتودکس

فصل 1   مجهز به ایمان

فصل 2   کتاب‌مقدس

فصل 3   سنت مقدس

فصل 4   ایمان یک مسیحی اورتودکس

فصل 5   خدا بر طبق اعتقادنامه

فصل 6   صفات خدا

فصل 7   راز تثلیث مقدس

فصل 8   فرشتگان، مخلوقات خدا

فصل 9   سقوط فرشتگان

فصل 10  خلقت دنیای مادی

فصل 11  خلقت انسان

فصل 12 بهشت

فصل 13 سقوط آدم و حوا

فصل 14 انتظار برای مسیح موعود

فصل 15 خدا بر روی زمین

فصل 16 رستاخیز مسیح

فصل 17 صعود مسیح به آسمان

فصل 18 بازگشت مسیح

فصل 19 روح‌القدس- کلیسا

  

بخش 2  -  زندگی یک مسیحی اورتودکس

فصل 20 سرنوشت انسان- تئوسیس

فصل 21 اطاعت از فرمانهای خدا

فصل 22 ده فرمان موسی

فصل 23 خوشابحال‌ها

فصل 24 کامل‌شدن شریعت

فصل 25 تکمیل شریعت

فصل 26 قانون طلایی

فصل 27 نخستین و بزرگترین حکم

فصل 28 اطاعت از فرمانها

فصل 29 وسوسه‌هایی که یک ایماندار با آنها روبروست

فصل 30 نبرد و کشمکش مسیحی

فصل 31 اسلحۀ روحانی و کامل مسیحی

فصل 32 توبه- اعتراف

خصوصیات یک ایماندار تقدیس‌شده

 

بخش 3  -  یک ایماندار اورتودکس خدا را پرستش می‌کند

فصل 33  پرستش اورتودکس

فصل  34 عبادات مقدس روزانه

فصل  35 آیین نیایش

فصل  36 چرخۀ اعیاد هفتگی

فصل 37 روزها و فصل‌های اعیاد مسیحی

فصل 38 چرخۀ اعیاد سالانه

فصل 39 رفتار و نحوۀ پرستش یک مسیحی اورتودکس

فصل 40 مشارکت ایمانداران در حیات و فعالیت‌های کلیسای محلی

فصل 41 کلیسای محلی به‌عنوان یک خانوادۀ بزرگ

فصل 42 ایام روزه

خلاصه

آیات طلایی از کتاب‌مقدس