Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 38ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 40ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

39ο Μέρος

Δ. Ανάλυσις και αναίρεσις τών ιστορικών "ντοκουμέντων"

τής Σκοπιάς 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Πλήρη σύγχυση  τών αρθρογράφων της Σκοπιάς, ή ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ τών αναγνωστών;

 

Τι ακριβώς είναι τα Αστρονομικά Ηερολόγια;

Οι απεγνωσμένες προσπάθειες τής Σκοπιάς προς μείωση και υποβάθμιση τής αξιοπιστίας τους.

5. Το Βαβυλωνιακό Χρονικό BM 38462, τού οποίου την σεληνιακή έκλειψη εκμεταλλεύτηκε η Σκοπιά προκειμένου να τής προκύψει το 607 π.Χ.

2ον) Ο δεύτερος λοιπόν λόγος, για τον οποίον δεν ισχύει η χρονολόγηση τής Σκοπιάς, είναι ο εξής: Η συγκεκριμένη Σεληνιακή έκλειψη τής 15ης Ιουλίου 588 π.Χ., για την οποίαν κάνει λόγο η Σκοπιά, κατεγράφη υπό τών Βαβυλωνίων εις ΑΛΛΗΝ σφηνοειδή πινακίδα με την κωδική ονομασία BM 38462, που είναι το No 1420 εις τον κατάλογο LBAT τού A. J. Sachs (Late Babylonian Astronomical and Related Texts) και Nο 6 εις τον κατάλογο ADT τού Hermann Hunger (Astronomical Diaries and Related Texts from Babylonia, τόμ.1, Βιέννη, 2001).

Η χρονολογική αξία αυτού τού αστρονομικού ημερολογίου είναι τής ιδίας βαρύτητος με αυτήν τού VAT 4956. Περιλαμβάνει ετήσιες ημερολογιακές αναφορές Σεληνιακών εκλείψεων, από το 1ο έως το 29ο βασιλικό έτος τού Ναβουχοδονόσορος (604/603-576/575 π.Χ.). Τα διασωθέντα τμήματα αυτής τής πινακίδος, περιέχουν 37 καταγραφές εκλείψεων, 22 εκ τών οποίων είχαν προβλεφθεί, 14 είχαν παρατηρηθεί και μία που είναι αβέβαιη.

Όπως προείπαμε, έχει καταγεγραμμένη εις την πρόσοψη (γραμμή 16-18), την έκλειψη τής 15ης Ιουλίου 588 π.Χ. (αυτήν δηλαδή που η Σκοπιά ισχυρίζεται, ότι ΔΗΘΕΝ αναφέρεται εις το VAT 4956), η οποία όμως χρονολογείται εις το 17ον ΚΑΙ ΟΧΙ εις το 37ον έτος τού Ναβουχοδονόσορος!

Η πινακίδα περιγράφει δύο σεληνιακές εκλείψεις εις αυτό το έτος (17ο). Η μία εχρονολογήθη εις την 15ην  Ιουλίου 588 π.Χ., κατά τον 4ον μήνα Duzu, και όχι εις τον 3ο μήνα (Simanu), όπως ψευδώς ισχυρίζεται η Εταιρία Σκοπιά ότι συνέβη η συγκεκριμένη έκλειψη: «Εντούτοις, συνέβη και μία άλλη είκοσι χρόνια νωρίτερα, στις 15 Ιουλίου του 588 Π.Κ.Χ.» (Σκοπιά, 01.11.2011, σελ.25).

Οπότε, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, ΟΥΔΕΜΙΑ περίπτωση υπάρχει να είναι ΑΥΤΗ η έκλειψη που καταγράφεται εις τον 3ο μήνα (Simanu) εις το αστρονομικό ημερολόγιο VAT 4956!!!

Το ότι αυτή η έκλειψη (κατά τον 4ο μήνα Duzu) είναι πράγματι η έκλειψη τής 15ης  Ιουλίου 588 π.Χ., επιβεβαιώνεται από τις λεπτομέρειες που αναφέρονται όσον αφορά εις την δευτέραν έκλειψη, η οποία και χρονολογείται εις τον 10ον μήνα (Tebetu) τού 17ου έτους τού Ναβουχοδονόσορος. Οι πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο τής συγκεκριμένης εκλείψεως αποτελούν μεγίστη βοήθεια, αλλά και αίρουν οποιαδήποτε αμφιβολία για την ταυτοποίησή της.

Το κείμενο λοιπόν, τού υπό εξέτασιν αστρονομικού ημερολογίου BM 38462, συμφώνως προς την μετάφρασιν τού Hermann Hunger (Astronomical Diaries and Related Texts from Babylonia, τόμ.5, Βιέννη, 2001, σελ.29), έχει ως εξής:

«[Year] 17, Month IV, [omitted.]

[Month] X, the 13th, morning watch, 1 beru 5o [before sunrise?]

All of it was covered. [It set eclips]ed

Η δευτέρα λοιπόν έκλειψη κατά τον 10ο μήνα (Tebetu, 6 μήνες μετά την πρώτην),  έλαβε χώρα την 8ην Ιανουαρίου 587 π.Χ. Αυτή η ημερομηνία επομένως αντιστοιχεί εις την 13ην τού 10ου μηνός εις το Βαβυλωνιακό ημερολόγιο. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ με την χρονολόγηση τών Parker & Dubberstein, η οποία υποδεικνύει, ότι η 1η τού 10ου μηνός (Tebetu) συνέπεσε την 26ην/27ην Δεκεμβρίου 588 π.Χ. (όρα R.A. Parker & W.H. Dubberstein, Babylonian Chronology: 626 Β.C.–AD 75, Providence: Brown University Press, 1956, σελ.28)

Οι Βαβυλώνιοι υποδιαιρούσαν τις 24 ώρες τής ημέρας εις 12 beru ή 360 USH (μοίρες), έτσι το 1 beru αντιστοιχούσε εις 2 ώρες και 5 USH (= μοίρες, τών 4 λεπτών εκάστης), δηλαδή εις 2 ώρες και 20 λεπτά. Συμφώνως τώρα προς την πινακίδα, αυτή η έκλειψη ξεκίνησε 2 ώρες και 20 λεπτά προ τού ηλιοβασιλέματος, ήταν ολική ‘All of it was covered’ και ‘[It set eclips]ed, δηλαδή έλαβε τέλος μετά την δύση τής Σελήνης.

Μετά από την παρένθεση που κάναμε, για να αποδείξουμε ποία ήτο και πότε ακριβώς έλαβε χώρα η έκλειψη εις την οποίαν αναφέρεται η Εταιρία Σκοπιά, επανερχόμεθα ήδη εις το υπό έρευνα αστρονομικό ημερολόγιο VAT 4956, το οποίο εις την πρόσοψη και εις την γραμμή 1, αναφέρει τα εξής:

«Έτος 37 τού Ναβουχοδονόσορος, βασιλέως τής Βαβυλώνος. Μήνας 1, (η πρώτη τού οποίου συνέπεσε με) την 30ην (τού προηγηθέντος μηνός), η Σελήνη έγινε ορατή ΠΙΣΩ από τον Ουράνιο Ταύρο» (τα κεφαλαία δικά μας)

Εξέταση χρονολογήσεως ιστορικών: 1η Nisannu  = 22α/23η Απριλίου 568 π.Χ.

Η πληροφορία, ότι η 1η τού 1ου μηνός (Nisannu) συνέπεσε με την 30ην τού προηγηθέντος μηνός αναγράφεται για να δείξει, ότι ο προηγηθείς Σεληνιακός μήνας (Addaru τού 36ου έτους τού Ναβουχοδονόσορος, όπως φαίνεται επίσης εις την πρόσοψη τής πινακίδος εις την γραμμή 5 τού κειμένου), είχε μόνον 29 ημέρες. Το 568 π.Χ. η 1η Nisannu συνέπεσε με την 22αν/23ην Απριλίου (από το απόγευμα τής 22ας  έως το απόγευμα τής 23ης) κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο.

Μετά το ηλιοβασίλεμα (περίπου 18:30) και προ τής δύσεως τής Σελήνης (περίπου 19:30), εις την 22αν Απριλίου, η Νέα Σελήνη, έγινε ορατή περίπου 5.5o (μοίρες) ανατολικά, ΟΠΙΣΘΕΝ τού Α΄ τού Ταύρου, το πιο λαμπερό άστρο εις τον αστερισμό τού Ταύρου («the Bull of Heaven»). Όλα αυτά τα στοιχεία ταιριάζουν αρκετά εις την θέση τών ουρανίων σωμάτων που αναφέρονται εις το αστρονομικό ημερολόγιο VAT 4956.

Εξέταση χρονολογήσεως Σκοπιάς ή αλλιώς χρονολογήσεως Rolf Furuli: 1η Nisannu = 1η, 2α, 3η Μαΐου 588 π.Χ.

Το 588 π.Χ. η 1η Nisannu συνέπεσε κατά την 3ην/4ην Απριλίου, συμφώνως προς τούς συγχρόνους υπολογισμούς τής πρώτης θεάσεως τής νέας Σελήνης. Μεταξύ ηλιοβασιλέματος (περίπου 18:18) και δύσεως Σελήνης (περίπου 19:14) εις την 3ην Απριλίου, η νέα Σελήνη έγινε ορατή εις την δυτική άκρη τού αστερισμού τού Ταύρου, περίπου 14ο (μοίρες) δυτικά, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ τού Α΄ τού Ταύρου. Έτσι η Σελήνη, εμφανέστατα πλέον, δεν ήτο ΟΠΙΣΘΕΝ τού αστερισμού τού Ταύρου την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπως απαιτεί η περιγραφή τού αστρονομικού ημερολογίου VAT 4956!!!

Η θέσις λοιπόν τών ουρανίων σωμάτων καθώς και η εξήγηση που προσπαθεί να δώσει η Εταιρία Σκοπιά, επί σκοπώ βεβαίως να ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΙ τούς αναγνώστες, ΔΕΝ ταιριάζουν με αυτά που περιγράφονται εις την γραμμή 1 τού αστρονομικού ημερολογίου VAT 4956!

 


Kεφάλαιο 38ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 40ο


Δημιουργία αρχείου: 20-9-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 23-9-2021.

ΕΠΑΝΩ