Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Σύντομες μελέτες: Ιστορικά και Ψηφιακά Βιβλία

Kεφάλαιο 40ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 42ο

Αγία Γραφή και Ιστορικοί εναντίον Σκοπιάς

για την χρονολογία καταστροφής τής Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ.

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

 

41ο Μέρος

Δ. Ανάλυσις και αναίρεσις τών ιστορικών "ντοκουμέντων"

τής Σκοπιάς 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Πλήρη σύγχυση  τών αρθρογράφων της Σκοπιάς, ή ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ τών αναγνωστών;

 

Τι ακριβώς είναι τα Αστρονομικά Ηερολόγια;

Οι απεγνωσμένες προσπάθειες τής Σκοπιάς προς μείωση και υποβάθμιση τής αξιοπιστίας τους.

7. Η σύγχυση τού Rolf Furuli ως προς την ακριβή ημερομηνία τής 1ης Nisannu τού 588 π.Χ.

Παρόλο όμως το κοινοποιημένο (κι απολύτως ορθό) σημείο εκκινήσεως, ο Furuli, αναφέροντας τις πλανητικές θέσεις, εις την σελ.296, χρονολογεί την 1ην Nisannu, όχι εις την 3ην/4ην Μαΐου αλλά εις την 1ην Μαΐου, χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει, ότι αυτή η ημερομηνία, δεν ήτο η ημερομηνία θεάσεως τής νέας Σελήνης μετά τον συνδυασμό ή την σύζευξη. Αντιθέτως, αυτή η ημερομηνία (1ην Μαΐου), όχι μόνον επροηγήθη τής πρώτης θεάσεως τής νέας Σελήνης κατά δύο ημέρες, αλλά επίσης και τής ημερομηνίας τού συνδυασμού ή τής συζεύξεως (την στιγμή τής Σεληνιακής αορατότητος) κατά μίαν ημέρα!

Αργότερα, κατά την αναφορά του εις τις Σεληνιακές θέσεις, εις την σελ.312, ο Furuli φαίνεται ότι συνειδητοποίησε, ότι η 1η Μαΐου είναι τελικά προβληματική, διότι ξαφνικά και χωρίς καμίαν εξήγηση, μεταθέτει προς τα εμπρός την έναρξιν τής 1ης Nisannu τού 588 π.Χ., αρχικώς από την 1ην Μαΐου εις την εσπέραν τής 3ης Μαΐου, αλλά εις το διάγραμμα εις το κάτω μέρος τής σελίδος, την μετακινεί εις την εσπέραν τής 2ας Μαΐου! Εν τέλει, εις την σελ.313, μεταθέτει εκ νέου την 1ην Nisannu εις την 3ην Μαΐου, εφόσον ταυτίζει την 9ην Nisannu προς την 11ην Μαΐου!!!

Τέτοιοι χειρισμοί τού Ιουλιανού ημερολογίου, ως προς την 1ην Nisannu, είναι φυσικά ΕΠΙΕΙΚΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ. Δεν είναι δυνατόν να ισχύουν τρεις (3) διαφορετικές ημερομηνίες για την 1ην Nisannu εις το αυτόν έτος!

 

8. Η ακριβής ημερομηνία τής 1ης Nisannu τού 588 π.Χ.

Πράγματι, ο συνδυασμός ή η σύζευξη συνέβη εις την 2αν Μαΐου, περίπου εις τις 03:39 τοπική ώρα (Herman H. Goldstein, New and Full Moons 1001 B.C. to A.D. 1651, Philadlphia: American Philosophical Society, 1973, σελ.35). Αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι η νέα Σελήνη έγινε ορατή εκείνη την ημέρα, κατά την εσπέραν μετά το ηλιοβασίλεμα. Για αρκετούς λόγους και αιτίες, το χρονικό διάστημα μεταξύ τού συνδυασμού ή συζεύξεως και τής πρώτης θεάσεως τής νέας Σελήνης είναι σημαντικό.

Όπως εξηγεί ο Dr. Sacha Stern «the time interval between conjunction and first evening of visibility is often as long as one day (24 hours); It ranges however, at Mediterranean latitudes between a minimum of about 15 houts and a maximum of well over two days» (Sacha Stern, Calendar and Community, Oxford University Press, 2001, σελ.100) δηλ. «Το χρονικό διάστημα μεταξύ τού συνδυασμού ή συζεύξεως και τής πρώτης εσπέρας τής ορατότητος συχνά διαρκεί έως και μίαν ημέραν (24 ώρες)· παρόλ’ αυτά ποικίλει εις τα Μεσογειακά γεωγραφικά πλάτη, το λιγότερο 15 ώρες και το περισσότερο δύο πλήρεις ημέρες»

Μετά απ’ όλες τις ανωτέρω παρατηρήσεις διαπιστώνουμε, ότι η νέα Σελήνη δεν ηδύνατο να είναι ορατή ΟΥΤΕ εις την εσπέραν τής 2ας Μαΐου! Το ενωρίτερο διάστημα για την ορατότητα τής νέας Σελήνης ήτο η εσπέρα τής 3ας Μαΐου.

Όλα βεβαίως τα ανωτέρω εξετάζονται καταχρηστικώς και καθ’ υπόθεσιν, εφόσον έχουμε ήδη προαναφέρει, ότι η 1η Nisannu, εις διάστημα 700 ετών, δεν συνέπεσε ποτέ τόσο αργά [όσο δηλαδή ισχυρίζεται ο Furuli, αλλά και υιοθετεί η Εταιρία Σκοπιά (τεύχος 01.11.2011, σελ.28, υποσ.17)], δηλαδή Μάιον μήνα! (όρα R.A. Parker & W.H. Dubberstein, Babylonian Chronology: 626 B.C.-A.D. 75, Providence: Brown University Press, 1956, σελ.27-47)

Υποθέτοντας λοιπόν, ότι η απίστευτα αργά 3η Μαΐου ως 1η Nisannu είναι σωστή, ευρίσκουμε ότι η νέα Σελήνη δεν ενεφανίσθη ΟΠΙΣΘΕΝ τού αστερισμού τού Ταύρου κατά την εσπέραν τής 3ης Μαΐου μεταξύ ηλιοβασιλέματος (περίπου 18:36) και δύσεως Σελήνης (περίπου 20:05), αλλά ήτο πλησιέστερα εις τον αστερισμό τών Διδύμων απ’ ό,τι εις τον αστερισμό τού Ταύρου. Έτσι η θέση τής Σελήνης δεν ταιριάζει με την περιγραφή τής γραμμής 1 τού αστρονομικού ημερολογίου VAT 4956.

Εν κατακλείδι λοιπόν λέγομεν, ότι οι δύο ημερομηνίες για την 1ην Nisannu (1η και 2α Μαΐου) που ο Rolf Furuli χρησιμοποιεί εις τούς υπολογισμούς του, αλλά και υιοθετεί η Εταιρία Σκοπιά (τεύχος 01.11.2011, σελ.28, υποσ.17), δεν ευσταθούν. Η πιθανότερη που θα έπρεπε να αποδεχθεί ήτο η 3η Μαΐου ως ημερομηνία για την 1ην Nisannu, παρόλο που δεν θα τον ωφελούσε σε κάτι, εφόσον και οι τρεις (3) ημερομηνίες (1η, 2α, 3η Μαΐου 588 π.Χ.) θεωρούνται απαράδεκτα αργά ως έναρξις τού Βαβυλωνιακού έτους!

 


Kεφάλαιο 40ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 42ο


Δημιουργία αρχείου: 25-9-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 25-9-2021.

ΕΠΑΝΩ