Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Αγία Γραφή

Έννοια τής Θεοπνευστίας και πηγές κανονικότητας τής Αγίας Γραφής * Διαβαθμίσεις των βιβλίων * Η διάκριση Θείων και Θεοπνεύστων βιβλίων * Ο Κανόνας τού Μουρατόρι: Ο αρχαιότερος γνωστός κανόνας τής Εκκλησίας για την Καινή Διαθήκη * Πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή; * Τα βιβλία τής Αγίας Γραφής

Πηγές κανονικότητας τής Αγίας Γραφής  

2ο μέρος:

Ο κανόνας τής Συνόδου τής Λαοδικείας

 

Πηγή: Τα στοιχεία λήφθηκαν από το εξαιρετικό βιβλίο τού αν. καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Ι. Μπούμη, δ. Θ., με τίτλο: "Οι κανόνες τής Εκκλησίας περί τού Κανόνος τής Αγ. Γραφής". Αθήνα 1986.

 

Οι 6 αποδεκτοί κανόνες:

 

Ο κανόνας αυτός, επικυρώθηκε από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο. Είναι λοιπόν ένας από τους έξι κανόνες που δέχεται η Εκκλησία, ως καθοριστικούς τού κανόνος τής Αγίας Γραφής.

Η Σύνοδος τής Λαοδικείας έδωσε έναν ανοικτό κανόνα των Κανονικών και Αναγνωστέων βιβλίων, επειδή η Αγία Γραφή ήταν ακόμα υπό διαμόρφωσιν. Η επόμενη σχετική σύνοδος, η Σύνοδος τής Καρθαγένης που έγινε μετά από 60 χρόνια, έδωσε έναν κανόνα πιο συμπληρωμένο, και τον έκλεισε.

 

Ακολουθεί το κείμενο τής Συνόδου και μετάφραση τού κανόνος:

Κείμενο1 Μετάφραση
Όσα δει βιβλία αναγινώσκεσθαι2 της Παλαιάς Διαθήκης.  α΄. Γένεσις κόσμου.  β΄. Έξοδος εξ Αιγύπτου.  γ΄. Λευϊτικόν.  δ΄. Αριθμοί.  ε΄. Δευτερονόμιον.  ς΄. Ιησούς του Ναυή.  ζ΄. Κριταί, Ρούθ.  η΄. Εσθήρ.  θ΄. Βασιλειών πρώτη και δευτέρα.  ι΄. Βασιλειών τρίτη και τετάρτη.  ια΄. Παραλειπομένων πρώτον και δεύτερον.  ιβ΄. Έσδρας πρώτον και δεύτερον.  ιγ΄. Βίβλος Ψαλμών. ρν΄.  ιδ΄. Παροιμοίαι Σολομώντος.  ιε΄. Εκκλησιαστής.  ις΄. Άσμα ασμάτων.  ιζ΄. Ιώβ.  ιη΄. Δωδεκαπρόφητον.  ιθ΄. Ησαΐας.  κ΄. Ιερεμίας και Βαρούχ, Θρήνοι και επιστολαί3 .  κα΄. Ιεζεκιήλ.  κβ΄. Δανιήλ.

Τα δε της Καινής Διαθήκης ταύτα. Ευαγγέλια τέσσαρα, κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον, κατά Λουκάν, κατά Ιωάννην. Πράξεις Αποστόλων. Επιστολαί καθολικαί επτά, Ιακώβου μία, Πέτρου δύο, Ιωάννου τρείς Ιούδα μία. Επιστολαί Παύλου δεκατέσσαρες. πρός Ρωμαίους μία, πρός Κορινθίους δύο, πρός Γαλάτας μία, πρός Εφεσίους μία, πρός Φιλιππησίους μία, πρός Κολοσσαείς μία, πρός Θεσσαλονικείς δύο, πρός Εβραίους μία, πρός Τιμόθεον δύο, πρός Τίτον μία, και πρός Φιλήμονα μία.

_____________

1. Ρ ά λ λ η – Π ο τ λ ή , τόμ. Γ΄, σελ. 225-226.

2. και αυθεντείν

3. ή, Επιστολή.

Ποία βιβλία πρέπει να αναγινώσκονται της Παλαιάς Διαθήκης. α΄. Γένεσις κόσμου.  β΄. Έξοδος εκ της Αιγύπτου.  γ΄. Λευϊτικόν.  δ΄. Αριθμοί.  ε΄. Δευτερονόμιον.  ς΄. Ιησούς του Ναυή.  ζ΄. Κριταί και Ρούθ.  η΄. Εσθήρ.  θ΄. Βασιλειών πρώτη και δευτέρα.  ι΄. Βασιλειών τρίτη και τετάρτη.  ια΄. Παραλειπομένων, πρώτον και δεύτερον.  ιβ΄. Έσδρας πρώτον και δεύτερον.  ιγ΄. Βίβλος Ψαλμών. ρν΄.  ιδ΄. Παροιμοίαι Σολομώντος.  ιε΄. Εκκλησιαστής.  ις΄. Άσμα ασμάτων.  ιζ΄. Ιώβ.  ιη΄. Δωδεκαπρόφητον.  ιθ΄. Ησαΐας.  κ΄. Ιερεμίας και Βαρούχ, Θρήνοι και επιστολαί.  κα΄. Ιεζεκιήλ.  κβ΄. Δανιήλ.

Της Καινής δε Διαθήκης (πρέπει να αναγινώσκωνται) τα ακόλουθα. Ευαγγέλια τέσσαρα, κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον, κατά Λουκάν, κατά Ιωάννην. Πράξεις Αποστόλων. Επιστολαί καθολικαί επτά, Ιακώβου μία, Πέτρου δύο, Ιωάννου τρείς, Ιούδα μία. Επιστολαί Παύλου δεκατέσσαρες, πρός Ρωμαίους μία, πρός Κορινθίους δύο, πρός Γαλάτας μία, πρός Εφεσίους μία, πρός Φιλιππησίους μία, πρός Κολοσσαείς μία, πρός Θεσσαλονικείς δύο, πρός Εβραίους μία, πρός Τιμόθεον δύο, πρός Τίτον μία, και πρός Φιλήμονα μία.

 

 

Σχόλια περί τού κειμένου

1. Παρατηρούμε ότι λείπουν τα βιβλία της Ιουδήθ, τα 3 των Μακκαβαίων, (το 4ο δεν αποτελεί μέρος της Αγίας Γραφής και δεν ασχολούμαστε με αυτό), η Σοφία Σειράχ, η Σοφία Σολομώντος και Τωβίτ.

2. Γιατί λείπουν τα βιβλία αυτά από τον κανόνα της Συνόδου της Λαοδικείας; Ας το δούμε λίγο:

Η Σύνοδος αυτή έγινε 60 χρόνια πριν από τη Σύνοδο της Καρθαγένης. Αυτό σημαίνει ότι ο Κανόνας της Αγίας Γραφής ήταν ακόμα υπό διαμόρφωσιν, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΚΟΜΑ ΚΛΕΙΣΕΙ. Ενώ της Λαοδικείας ήταν η πρώτη Συνοδική προσπάθεια για καταρτισμό των αναγνωστέων βιβλίων, της Καρθαγένης μετά από 60 χρόνια, ολοκλήρωσε την επιλογή των βιβλίων που θα διαβάζονταν ως Θεία στην Εκκλησία.

3. Η διαφορά των δύο αυτών κανόνων, (της Καρθαγένης και της Λαοδικείας), οφείλεται στον παραπάνω λόγο. Ο αρχαιότερος κανόνας της Λαοδικείας, λέει: «Όσα δει βιβλία αναγινώσκεσθαι της Παλαιάς Διαθήκης» , ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΙ ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΠΡΟΣΕΘΕΤΕ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΕ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΣΥΝΟΔΟ. Ενώ η Σύνοδος της Καρθαγένης μετά από 60 χρόνια, είναι κατηγορηματική, ότι η επιλογή είχε ήδη τελειώσει: «Ομοίως ήρεσεν ίνα εκτός των Κανονικών Γραφών μηδέν εν τη Εκκλησία αναγιγνώσκηται επ' ονόματι θείων Γραφών. Εισί δε αι Κανονικαί Γραφαί αύται:…»

Είναι εμφανέστατο από μια σύγκριση στα παραπάνω κείμενα των δύο Συνόδων, ότι η μία αφήνει τον κανόνα ανοικτό, ενώ η άλλη τον κλείνει κατηγορηματικά, με τα λόγια: «εκτός των… μηδέν εν τη Εκκλησία αναγινώσκηται…» Αφού λοιπόν η αρχαιότερη Σύνοδος άφησε τον κανόνα ανοιχτό, δεν τίθεται πρόβλημα από το ότι στην επόμενη συμπληρώθηκαν και τα υπόλοιπα βιβλία.

Δεν έχουμε λοιπόν αντίφαση, αλλά διαφορά χρόνου, στη διάρκεια του οποίου ο κανόνας της Αγίας Γραφής καθορίστηκε.

4. Όμως από τη στιγμή που και η Σύνοδος αυτή αναφέρει το βιβλίο του Βαρούχ ως κανονικό, πώς οι Προτεστάντες το απορρίπτουν;

5. Επίσης, να πω ότι η διατύπωση της Συνόδου αυτής, (της Λαοδικείας), είναι χαρακτηριστική για ένα άλλο σημαντικό θέμα, σχετικό με τα βιβλία Βαρούχ, Θρήνοι και Επιστολή Ιερεμία. Εκεί λέει σχετικά με τον Ιερεμία: «…ιθ΄ Ησαϊας. κ΄Ιερεμίας και Βαρούχ, Θρήνοι και Επιστολαί. κα΄ Ιεζεκιήλ…»

Στο παραπάνω απόσπασμα, παρατηρούμε ότι ενώ ο Ησαϊας και ο Ιεζεκιήλ που βρίσκονται πριν και μετά από τον Ιερεμία, αντιπροσωπεύουν διαφορετική αρίθμηση, (ιθ΄ και κα΄), ο Ιερεμίας με την αρίθμηση «κ΄», συμπεριλαμβάνει και τον Βαρούχ, και τους Θρήνους, και τις Επιστολές του Ιερεμία. Αυτό αποδεικνύει, ότι όλα αυτά, συμπεριλαμβάνονταν κάτω από τον τίτλο: «Ιερεμίας». Και έτσι αποδεικνύεται ότι και στην επόμενη Σύνοδο, της Καρθαγένης, όταν ο κανόνας έλεγε «Ιερεμίας», συμπεριελάμβανε τα βιβλία αυτά, περιλαμβανομένου και του Βαρούχ, που εσφαλμένα μερικοί νομίζουν ότι δεν τον συμπεριλαμβάνει.

6. Τέλος, να πούμε ότι στη συνέχεια του κανόνα της Συνόδου της Λαοδικείας, υπάρχει η απαρίθμηση των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. ΟΜΩΣ από εκεί λείπει το βιβλίο της Αποκάλυψης! Και ο λόγος είναι, ότι ακόμα δεν είχε επιλεγεί από την Εκκλησία ως μέρος του κανόνα της Αγίας Γραφής. Μήπως λοιπόν και το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι δευτεροκανονικό; Αυτό το παράδειγμα, είναι από μόνο του αρκετό, για να δείξει ότι ο κανόνας ακόμα δεν είχε κλείσει, και ότι συμπληρώθηκε με την επόμενη Σύνοδο, της Καρθαγένης, όπου συμπεριλαμβάνεται τόσο η Αποκάλυψη, όσο και τα άλλα βιβλία που λείπουν από το κείμενο της Λαοδικείας.


Τα στοιχεία λήφθηκαν από το εξαιρετικό βιβλίο τού αν. καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Ι. Μπούμη, δ. Θ., με τίτλο: "Οι κανόνες τής Εκκλησίας περί τού Κανόνος τής Αγ. Γραφής". Αθήνα 1986.

Δημιουργία αρχείου: 16-6-2004.

Τελευταία μορφοποίηση: 28-11-2017.

ΕΠΑΝΩ