Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Αγία Γραφή

Πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή; // Τα βιβλία τής Αγίας Γραφής

Πηγές κανονικότητας τής Αγίας Γραφής

4ο μέρος: Ο ΠΕ΄ Αποστολικός κανόνας

Ο κανόνας αυτός, επικυρώθηκε από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο. Είναι λοιπόν ένας από τους έξι κανόνες που δέχεται η Εκκλησία, ως καθοριστικούς τού κανόνος τής Αγίας Γραφής.

Ο ΠΕ΄ Αποστολικός κανόνας έδωσε έναν κανόνα των Σεβασμίων και Αγίων Βιβλίων. Τα βιβλία αυτά δεν πρέπει να συγχέονται με τα Θεία ή τα Θεόπνευστα βιβλία που δίνουν άλλοι επικυρωμένοι κανόνες.

Οι 6 αποδεκτοί κανόνες:


Ακολουθεί το κείμενο και η μετάφραση τού κανόνος:

Κείμενο1 Μετάφραση
Έστω υμίν πάσι2 κληρικοίς και λαικοίς βιβλία σεβάσμια και άγια, της μέν Παλαιάς Διαθήκης, Μωυσέως, πέντε:

Γένεσις, Έξοδος, Λευϊτικόν, Αριθμοί, Δευτερονόμιον. Ιησού3 Ναυή, έν. Κριτών, έν. Ρούθ, έν. Βασιλειών, τέσσαρα. Παραλειπομένων, της βίβλου των ημερών, δύο. ‘Εσδρα, δύο. Εσθήρ, έν. Μακκαβαίων τρία. Ιώβ,έν. Ψαλτηρίου, έν. Σολομόντως, τρία. Παροιμοίαι, Εκκλησιαστής, Άσμα Ασμάτων. Προφητών, δώδεκα. Ησαΐου, έν. Ιερεμίου, έν. Ιεζεκιήλ, έν. Δανιήλ, έν. Έξωθεν δε υμίν προσιστορείσθω μανθάνειν υμών τους νέους την Σοφίαν του πολυμαθούς Σειράχ.

Ημέτερα δε (τουτέστι, της Καινής Διαθήκης), Ευαγγέλια τέσσαρα. Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά, Ιωάννου. Παύλου επιστολαί δεκατέσσαρες. Πέτρου επιστολαί, δύο. Ιωάννου, τρείς. Ιακώβου, μία. Ιούδα, μία. Κλήμεντος επιστολαί, δύο. και αι Διαταγαί υμίν τοις επισκόποις δι’ εμού Κλήμεντος, εν οκτώ βιβλίοις προσπεφωνημέναι. άς ου χρή δημοσιεύειν επί πάντων δια τα εν αυταίς μυστικά4. και αι Πράξεις ημών των Αποστόλων.

____________

1. Ρ ά λ λ η – Π ο τ λ ή , τόμ. Β΄, σελ. 109-110. Οι παρατιθέμενες στις υποσημειώσεις διαφορές, λαμβάνονται από την έκδοση τού P. P. Joannou, Discipline.

2. Εκκλησιαστικοίς

3. Υιού

4. Ή Μυστήρια

Άς είναι δι’ όλους εσάς τους κληρικούς και τους λαϊκούς βιβλία σεβάσμια και άγια, της μεν Παλαιάς Διαθήκης:

Μωυσέως, πέντε. Γένεσις, Έξοδος, Λευϊτικόν, Αριθμοί, Δευτερονόμιον. Ιησού του Ναυή, έν. Κριτών, έν. Ρούθ, έν. Βασιλειών, τέσσαρα. Παραλειπομένων, τ. έ. της βίβλου των ημερών5 , δύο. ‘Εσδρα, δύο. Εσθήρ, έν. Μακκαβαίων τρία. Ιώβ,έν. Ψαλτηρίου, έν. Σολομόντως, τρία. Παροιμοίαι, Εκκλησιαστής, Άσμα Ασμάτων. Προφητών (μικρών), δώδεκα. Ησαΐου, έν. Ιερεμίου, έν. Ιεζεκιήλ, έν. Δανιήλ, έν. Εκ των έξω δε άς λεχθή (υποδειχθεί) εις εσάς να μαθαίνουν οι νέοι σας την Σοφίαν του πολυμαθούς Σειράχ.

Ιδικά μας δε (δηλ. της Καινής Διαθήκης, βιβλία σεβάσμια και άγια άς είναι), Ευαγγέλια τέσσαρα. Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά, Ιωάννου. Παύλου επιστολαί δεκατέσσαρες. Πέτρου επιστολαί, δύο. Ιωάννου, τρείς. Ιακώβου, μία. Ιούδα, μία. Κλήμεντος επιστολαί, δύο. και αι Διαταγαί αι οποίαι απευθύνονται εις εσάς τους επισκόπους δια μέσου εμού του Κλήμεντος εις οκτώ βιβλία. ταύτας δεν πρέπει να δημοσιεύσωμεν εις όλους δια τα ευρισκόμενα εις αυτάς μυστικά. και αι Πράξεις ημών των Αποστόλων.

______________

  5. Τα δύο βιβλία των «Παραλειπομένων» επεξηγούνται υπό του κανόνος τούτου ως «βίβλος των ημερών», διότι παρ’ Εβραίοις εφέρετο ως έν βιβλίον και από τους Ο΄ και εντεύθεν διηρέθη εις δύο βιβλία. Πρβλ.  Α θ.  Χ α σ τ ο ύ π η , Εισαγωγή, σελ. 426.

Μερικές παρατηρήσεις επί τού κειμένου

1. Ο κανόνας δεν μιλάει για Θεόπνευστα ή Θεία βιβλία, αλλά για "σεβάσμια και άγια". Αυτό σημαίνει ότι δεν βρίσκεται σε αντίφαση με τους άλλους 5 κανόνες που εξετάζουμε, οι οποίοι μιλούν για διαφορετικές "ποιότητες" βιβλίων.

2. Δεν είναι κλειστός κανόνας, γιατί δεν αναφέρει πουθενά ότι μόνο αυτά συμπεριλαμβάνονται στα σεβάσμια και άγια βιβλία. Απλώς αυτά προτείνει ο κανόνας. Στο μέλλον αφήνει ανοικτή την προσθήκη άλλων βιβλίων, όπως και έγινε.

3. Κάποια από αυτά είναι μόνο "σεβάσμια και άγια", δηλαδή δεν αποτελούν από μόνα τους ασφαλή και αλάθητο οδηγό τών Χριστιανικών δογμάτων. Αυτός είναι και ο λόγος που άλλοι κανόνες δεν τα συμπεριλαμβάνουν όλα στα Θεόπνευστα ή στα Θεία βιβλία.

Τα στοιχεία λήφθηκαν από το εξαιρετικό βιβλίο τού αν. καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Ι. Μπούμη, δ. Θ., με τίτλο: "Οι κανόνες τής Εκκλησίας περί τού Κανόνος τής Αγ. Γραφής". Αθήνα 1986.

Δημιουργία αρχείου: 16-6-2004.

Τελευταία ενημέρωση: 18-8-2004.

ΕΠΑΝΩ